05.01.2011 Kolmapäev

Kassapõhise käibemaksuarvestuse erikord alates 1. jaanuarist 2011

Nimetatud piirmäära arvestust peab maksukohustuslane kassapõhiselt ja arvesse ei võeta põhivara võõrandamist ja kinnisasja juhuslikku kaubana võõrandamist.

Kuni 31.12.2010 kehtinud korra kohaselt võis kassapõhist käibemaksuarvestust rakendada üksnes füüsilisest isikust ettevõtja, arvestamata maksustatava käibe suurust aastas.

Käesolevas Maksu-ja tolliameti poolt koostatud infomaterjalis on võetud arvesse järgmisi õigusakte:

1) Käibemaksuseaduse (edaspidi KMS) § 44;
2) RM 21.12.2010. a määrus nr 72 “Käibedeklaratsiooni lisa vorm ja selle täitmise kord(RT I, 29.12. 2010, 108) 

Käibemaksukohustuslasena registreerimise aja kindlaksmääramine

Erikorra rakendamist sooviv isik peab käibemaksukohustuslasena registreerimiskohustuse piirmäära (16 000 eurot) arvestust kassapõhiselt. Tehingule, millega nimetatud piirmäär ületatakse, tuleb lisada käibemaks kogu tehingu ulatuses.

Näide 1. Registreerimiskohustuse tekkimise piirmäära arvestus

Kaup lähetati 20.01 Summas 3000 eurot Tasumine 17.02 Summas 3000 eurot
Teenus osutati 10.02 Summas 5000 eurot Tasumine 18.03 Summas 5000 eurot
Kaup lähetati 01.04 Summas 8100 eurot Tasumine 01.05 Summas 8100 eurot
    Kokku 16 100 eurot   Kokku 16 100 eurot

 

Seega kassapõhise arvestuse korral ületas käive 16 000 eurot 1. mail (üldkorra rakendamisel 1. aprillil). Kõigile sama päeva (1. mai) arvetele peab maksukohustuslane lisama käibemaksu.

Teavitamine
Erikorra rakendamise soovist peab isik maksuhaldurit kirjalikult teavitama (nt digiallkirjastatuna e-posti teel, allkirjastatuna paberkandjal) kas siis, kui ta esitab enda maksukohustuslasena registreerimise taotluse või hiljemalt erikorra rakendamisele eelneval maksustamisperioodil. Kirjalikus teatises tuleb märkida maksustamisperiood, millest alates ta hakkab erikorda rakendama. Maksustatava käibe piirmäära ületamisel põhivara ja/või kinnisasja juhusliku kaubana võõrandamise tõttu, palume lisada teavitusele eelpool nimetatud tehingute toimumise kohta lisadokumendid.

Käibe tekkimise aeg
Käibe tekkimise ajana käsitatakse päeva, kui tehti KMS § 11 lõike 1 punktis 2 või 3 nimetatud toiming, s.t käive on tekkinud kauba või teenuse saajalt makse laekumisel või omatarbe puhul kauba lähetamisel või kättesaadavaks tegemisel või siis teenuse osutamisel.

Kui aga erikorda rakendavast maksukohustuslasest sõltumatul põhjusel ei ole võõrandatud kauba või osutatud teenuse eest kauba lähetamisele või kättesaadavaks tegemisele või teenuse osutamisele järgnenud kahe kalendrikuu jooksul tasutud, on käibe tekkimise aeg kauba lähetamisele või kättesaadavaks tegemisele või teenuse osutamisele järgneva kolmanda kalendrikuu esimene päev (KMS § 44 lg 5).

Näide 2
Kui jaanuaris lähetatud kauba eest ei ole tasutud veebruari- ja märtsikuu jooksul, on käibe tekkimise aeg 1. aprill ja käive kuulub deklareerimisele aprillikuu kohta esitataval KMD-l tähtajaga 20. mai.

Kauba tasuta võõrandamisel on käibe tekkimise aeg päev, mil kaup saajale lähetatakse või kättesaadavaks tehakse. 

Kui lähetatud kaupade ja osutatud teenuste eest ei ole tasutud ning erikorda rakendav maksukohustuslane kustutatakse käibemaksukohustuslaste registrist, loetakse käive toimunuks maksustamisperioodil, mille eest viimane käibedeklaratsioon (edaspidi KMD) kuulub esitamisele.

Näide 3
Maksukohustuslane esitas avalduse enda alates 1. aprillist käibemaksukohustuslaste registrist kustutamiseks. Kui jaanuaris lähetatud kauba eest ei ole ka veel märtsis tasutud, loetakse käive toimunuks märtsis ehk siis käive kuulub deklareerimisele märtsikuu KMD-l tähtajaga 20. aprill. 

 
Sisendkäibemaksu mahaarvamine
Sisendkäibemaksu mahaarvamise õigus tekib siis, kui ettevõtluses maksustatava käibe tarbeks soetatud kauba või saadud teenuse eest tasutakse. Seega kui kauba soetamise või teenuse saamise eest tasutud ei ole, siis sisendkäibemaksu mahaarvamise õigus puudub. 

Näide 4
Kaup soetati ettevõtluses maksustatava käibe tarbeks 30. aprillil, mille eest toimus tasumine 6. mail. Sel juhul tekib sisendkäibemaksu mahaarvamise õigus maikuu KMD-l.

Kauba soetamise või teenuse saamise eest osalisel tasumisel on õigus sisendkäibemaksu maha arvata kauba või teenuse eest tasutud osas.


Kassapõhisest käibemaksuarvestusest loobumine

Kassapõhisest käibemaksuarvestusest loobumine võib olla kas vabatahtlik või kohustuslik.
Vabatahtlikul loobumisel (s.t maksukohustuslase maksustatav käive ei ületa kalendriaasta algusest arvates 200 000 eurot) teavitab maksukohustuslane sellest kirjalikult maksuhaldurit hiljemalt loobumisele eelneval maksustamisperioodil.

Näide 5
Maksukohustuslane soovib loobuda kassapõhisest käibemaksuarvestusest alates 1. juunist. Sel juhul tuleb teavitus esitada hiljemalt maikuu jooksul.  

Maksukohustuslasel on kohustus erikorra rakendamisest loobuda, kui maksukohustuslase maksustatav käive ületab kalendriaasta algusest arvates 200 000 eurot. Nimetatud suuruses käibe tekkimisele järgneva kalendrikuu esimesest kuupäevast erikorda ei rakendata, s.t maksukohustuslane peab hakkama rakendama üldkorda (tekkepõhist käibemaksuarvestust). Maksustatava käibe piirmäära arvestamisel ei võeta arvesse põhivara võõrandamist ja kinnisasja juhuslikku kaubana võõrandamist.

Kohustuslikul erikorra rakendamisest loobumisel teavitab maksukohustuslane sellest kirjalikult maksuhaldurit hiljemalt esimesel maksustamisperioodil, millest alates loobuti erikorra rakendamisest.

Näide 6
Erikorda rakendaval maksukohustuslasel täitub maksustatava käibe piirmäär aprillis. Sel juhul on maksukohustuslasel kohustus esitada maksuhaldurile teavitus hiljemalt maikuu jooksul.  


Üleminek üldkorra rakendamiselt erikorra rakendamisele ja vastupidi
Üleminekul üldkorra rakendamiselt erikorra rakendamisele või vastupidi lähtutakse käibe tekkimise aja ja sisendkäibemaksu mahaarvamise aja määratlemisel nendest reeglitest, mis kehtisid vastavalt kas kauba lähetamise ja kättesaadavaks tegemise või teenuse osutamise hetkel või oma ettevõtluse tarbeks soetatud kauba või teenuse saamisel.

Näide 7
Maksukohustuslane loobub erikorra rakendamisest 1. maist. Kui aprillis lähetatud kauba eest toimub osaline tasumine juunis, deklareerib maksukohustuslane nimetatud kauba võõrandamise tasutud osas juunikuu KMD-l tähajaga 20. juuli ning tasumata osa juulikuu KMD-l tähajaga 20. august (rakendub KMS § 44 lg 5), sõltumata asjaolust, et alates 1. maist rakendab maksukohustuslane käibemaksuarvetamisel üldkorda.  

Näide 8
Maksukohustuslane teavitab, et hakkab rakendama kassapõhist käibemaksusarvestust alates 1. maist. Aprillis osutatud teenuse (laekumata) deklareerib maksukohustuslane vastavalt üldkorrale aprillikuu KMD-l. 

Erikorda rakendaval maksukohustuslasel ei ole õigust kassapõhist käibemaksuarvestust rakendada järgmiste tehingute ja toimingute korral (KMS § 44 lg 11):

  •  kauba import
  • kauba ühendusesisene käive ja ühendusesisene soetus
  • teise liikmesriigi maksukohustuslasele või piiratud maksukohustuslasele KMS § 10 lõike 4 punktis 9 nimetatud sellise teenuse osutamine, mille käibe tekkimise koht ei ole Eesti
  • ettevõtlusega tegelevalt välisriigi isikult sellise teenuse saamine, mille käibe tekkimise koht on Eesti
  • käive, kauba soetamine ja teenuse saamine, kui kauba või teenuse eest tasumine toimub lepingu, näiteks liisingulepingu alusel kauba lähetamisele või teenuse osutamisele järgneva pikema perioodi jooksul kui kolm kalendrikuud (nt pikaajalised liisingulepingud, rendilepingud, järelmaksuga müük)


Käibedeklaratsiooni lisa vorm KMD INF1
Alates 01.01.2011 jõustunud muudatusega lisandub kassapõhist käibemaksuarvestust rakendavale maksukohustuslasele kohustus esitada käibedeklaratsiooni lisa vormil KMD INF1 (edaspidi INF)

Vormil kajastatakse andmed väljastatud ja saadud arvete kohta, mis on käibedeklaratsioonil (KMD) deklareerimata, s.t arveid, millel kajastatud tehingutelt arvestatud käibemaksu deklareerimise kohustus või sisendkäibemaksu mahaarvamise õigus on hilisemal maksustamisperioodil, kuna arved on osaliselt või täielikult laekumata/tasumata.  

Vorm esitatakse koos käibedeklaratsiooniga maksustamisperioodile järgneva kuu 20. kuupäevaks maksustamisperioodi viimase kuupäeva seisuga. Vormi võib esitada nii elektrooniliselt kui ka paberkandjal. Vorm tuleb esitada ka juhul, kui erikorda rakendaval maksukohustuslasel ei ole maksustamisperioodil laekumata müügiarveid või tasumata ostuarveid. Siis tuleb perioodi jooksul laekumata müügiarvete või tasumata ostuarvete summaks märkida 0 eurot. 

Vorm täidetakse arvete lõikes, s.t ühe arve andmed kajastatakse ühel real. 

Kui deklareeritavaid kirjeid on rohkem kui ridu vormil, tuleb deklareerimisel kasutada vormi lisalehte.

Vormil ei kajastata arve andmeid, kui arve on

  • täielikult laekunud/tasutud 
  • esitatud üksnes maksuvaba käibe kohta 
  • esitatud üksnes tehingu või toimingu kohta, mille korral vastavalt KMS § 44 lõikele 11 kassapõhist käibemaksuarvestust ei rakendata  

INF vorm koosneb A ja B osast:
A osa: müügiarved, mille eest on ostjalt raha osaliselt või täielikult laekumata (edaspidi laekumata müügiarved);
B osa: ostuarved, mille eest on müüjale raha osaliselt või täielikult tasumata (edaspidi tasumata ostuarved).

 

Vormi A osa “Laekumata müügiarved” täitmine

 Vormi A osal kajastatakse osaliselt või täielikult laekumata, käibemaksumääraga 20%, 9% ja 0% maksustatavaid tehinguid või toiminguid sisaldavate müügiarvete andmed.

Laekumata müügiarve andmed tuleb kajastada vormil maksustamisperioodidel alates kauba lähetamisest või kättesaadavaks tegemisest või teenus osutamisest kuni müügiarvel kajastatud käibe deklareerimiseni käibedeklaratsioonil hiljemalt kolmanda kalendrikuu käibena.

Näide 9
Teenus osutatakse juunis, mille eest tasutakse ka juunis. Kuna teenuse eest tasumine toimub teenuse osutamisega samas maksustamisperioodis, siis kuulub osutatud teenus deklareerimisele juunikuu KMD-l ning INF-i A osal selle arve andmeid ei kajastata.

Näide 10
Märtsis osutatud teenuse eest tasutakse juulis.

INF-i A osal ja KMD-l deklareeritakse osutatud teenus järgmiselt:
Märtsi- kuni maikuu INF-il ja juunikuu KMD-l.
Kuna teenuse osutamine deklareeritakse juunikuu KMD-l, siis juuni- ja ka juulikuu (raha laekumise kuu) INF-il arve andmeid enam ei kajastata. 

Näide 11
Jaanuaris lähetatud kauba eest veebruari- ja märtsikuu jooksul tasutud ei ole. 
Maksukohustuslase maksustamisperiood on kvartal. 
INF-i A osal ja KMD-l deklareeritakse tehing järgmiselt:
I kvartali (jaanuar kuni märts) INF-il
II kvartali (aprilli kuni juuni) KMD-l.


Kui müügiarve on osaliselt laekunud (nt ettemaks), kuid kaupa ei ole ostjale lähetatud või kättesaadavaks tehtud või teenust pole osutatud, kajastatakse vormil arve laekumata osa alates sellest maksustamisperioodist, mil kaup ostjale vastavalt kas lähetati või kättesaadavaks tehti või teenus osutati.

Näide 12
Müüja saab teenuse osutamise eest osalise ettemaksu juulis. Teenus osutatakse septembris, kuid lõplikku tasumist teenuse eest oktoobri- kuni novembrikuu jooksul toimunud ei ole.
INF-i A osal ja KMD-l deklareeritakse osutatud teenus järgmiselt:
juulikuu KMD-l (ettemaksu ulatuses)
septembri- kuni novembrikuu INF-il (laekumata osa)
detsembrikuu KMD-l (laekumata osa).
Kuna teenus osutatakse septembris, siis juuli- ja augustikuu INF-il arve andmeid ei kajastata.   

 

Vormi A osa “Laekumata müügiarved” veergude selgitused
Veerus 1 näidatakse müügiarve järjekorra number vormil.
Veergudes 2 ja 3 näidatakse ostja, kellele kaupa võõrandatakse või teenust osutatakse, registri- või isikukood ja nimi.
Veergudes 4 ja 5 näidatakse müügiarve number ja kuupäev (vormingus pp.kk.aaaa).
Veergudes 6 ja 7 näidatakse osaliselt või täielikult laekumata summa käibemaksuta ja osaliselt või täielikult laekumata summalt käibemaks. 
Kui müügiarve on täielikult laekumata (kaup on ostjale lähetatud või kättesaadavaks tehtud või teenus osutatud), näidatakse arve kajastamisel vormil veerus 6 arvel kajastuv kauba või teenuse hind käibemaksuta ning veerus 7 arvel kajastuv käibemaksusumma.
Kui müügiarve on osaliselt laekumata (kaup on ostjale lähetatud või kättesaadavaks tehtud või teenus osutatud), näidatakse arve kajastamisel vormil veerus 6 ostja poolt tasumata summa käibemaksuta ning veerus 7 tasumata summalt arvestatud käibemaks.
Kui laekumata arve sisaldab peale maksustatava tehingu ka maksuvaba tehingut või tehingut või toimingut, mille korral rakendatakse üldkorda, kajastatakse vormil arve andmetes veerus 6 laekumata summana maksustatava ja kassapõhises arvestuses oleva tehingu või toimingu käibemaksuta summa ja veerus 7 sellelt arvestatud käibemaks.
Kreeditarve (s.h tühistatud arve) puhul näidatakse vormil arve arvulised andmed veergudes 6 ja 7 miinusmärgiga (arve tühistamise või kreeditarve esitamise maksustamisperioodil).
Vormi täitmisel näidatakse ka A osa lisalehtede arv kokku, perioodi jooksul laekumata müügiarvete summa käibemaksuta kokku ning käibemaks kokku. 

 
Vormi B osa “Tasumata ostuarved” täitmine
Vormi B osal kajastatakse osaliselt või täielikult tasumata käibemaksumääraga 20%, 9% või 0% maksustatavaid tehinguid või toiminguid sisaldavate ostuarvete andmed.
Tasumata ostuarve andmed tuleb kajastada vormil maksustamisperioodil, mil kaup on müüja poolt lähetatud või kättesaadavaks tehtud või teenus osutatud ning järgnevatel maksustamisperioodidel kuni ostuarve tasumiseni.

Näide 13
Teenus saadi jaanuaris, mille eest tasutakse mais.
INF-i B osal ja KMD-l deklareeritakse saadud teenus sisendkäibemaks järgmiselt:
jaanuari- kuni aprillikuu INF1-il (arvel kajastatud tasumata summa ulatuses)
maikuu KMD-l lahtris 5, vastavalt sisendkäibemaksu mahaarvamise õigusele. 


Kui ostuarve on osaliselt tasutud (nt ettemaks), kuid kaupa või teenust pole saadud, kajastatakse vormil arve tasumata osa alates sellest maksustamisperioodist mil kaup on müüja poolt lähetatud või kättesaadavaks tehtud või teenus osutatud.

Näide 14
Kauba soetamiseks ettevõtluses maksustatava käibe tarbeks tehti müüjale osaline ettemaks veebruaris. Kaup saadi kätte aprillis, mille eest lõplik tasumine toimub augustis. INF-i B osal ja KMD-l deklareeritakse soetatava kauba sisendkäibemaks järgmiselt:
veebruarikuu KMD-l (ettemaksu ulatuses)
aprilli- kuni juulikuu INF-il (arvel kajastatud tasumata summa ulatuses)
augustikuu KMD-l lahtris 5 (5.2; augustis tasutud summa)
Kuna kaup tehti kättesaadavaks aprillis, siis veebruari- ja märtsikuu INF-l ostuarve andmeid ei kajastata.

 
Vormi B osa “Tasumata ostuarved”  veergude selgitused
Veerus 1 näidatakse ostuarve järjekorra number vormil.
Veergudes 2 ja 3 näidatakse müüja, kellelt kaup soetati või teenus saadi, registri- või isikukood ja nimi.
Veergudes 4 ja 5 näidatakse ostuarve number ja kuupäev (vormingus pp.kk.aaaa).
Veergudes 6 ja 7 näidatakse osaliselt või täielikult tasumata summa käibemaksuta ja osaliselt või täielikult tasumata summalt käibemaks, sõltumata sisendkäibemaksu mahaarvamise õigusest.
Kui ostuarve on täielikult tasumata (kaup on müüja poolt lähetatud või kättesaadavaks tehtud või teenus on saadud), näidatakse arve kajastamisel vormil veerus 6 arvel kajastuv kauba või teenuse hind käibemaksuta ning veerus 7 arvel kajastuv käibemaksusumma, sõltumata maksukohustuslase sisendkäibemaksu mahaarvamise õiguse ulatusest (proportsioonist).

Näide 15
Juunis soetati kaup, mida kasutatakse nii ettevõtluses maksustatava (50%) ja maksuvaba (45%) käibe tarbeks kui ka mitteettevõtluseks (5%). Kauba eest tasumine toimub juulis. 
INF-i B osal ja KMD-l deklareeritakse soetatava kauba sisendkäibemaks järgmiselt:
Juunikuu INF1-il (arvel kajastatud summa ulatuses)
Juulikuu KMD-l lahtris 5, (arvel kajastatud käibemaksusummast 50%) 

Kui ostuarve on osaliselt tasumata (kaup on müüja poolt lähetatud või kättesaadavaks tehtud või teenus saadud), näidatakse arve kajastamisel vormil veerus 6 müüjale tasumata summa käibemaksuta ning veerus 7 tasumata summalt arvestatud käibemaks, sõltumata maksukohustuslase sisendkäibemaksu mahaarvamise õiguse ulatusest (proportsioonist).

Kui tasumata ostuarve sisaldab lisaks maksustatavale tehingule ka maksuvaba tehingut või tehingut või toimingut, mille korral rakendatakse üldkorda, kajastatakse vormil arve andmetes veerus 6 tasumata summana maksustatava ja kassapõhises arvestuses oleva tehingu või toimingu summa käibemaksuta ja veerus 7 sellelt arvestatud käibemaks.

Mis teisisõnu tähendab, et kui ostuarve sisaldab maksustatavat tehingut, maksuvaba tehingut ja ka tehingut või toimingut, mille korral rakendatakse vastavalt KMS § 44 lõikele 11 üldkorda, siis INF-i B osal kajastatakse vaid arve andmed kassapõhises arvestuses oleva maksustatava tehingu kohta.   

Kreeditarve (s.h tühistatud arve) puhul märgitakse vormil arve arvulised andmed veergudes 6 ja 7 miinusmärgiga (arve tühistamise või kreeditarve esitamise maksustamisperioodil).

Vormi täitmisel näidatakse ka B osa lisalehtede arv kokku, perioodi jooksul tasumata ostuarvete summa käibemaksuta kokku ning käibemaks kokku.

  

INF-i esitamine üleminekul erikorra rakendamiselt üldkorrale
Üleminekul erikorra rakendamiselt üldkorra rakendamisele on maksukohustuslasel võimalik erikorra rakendamise ajal väljastatud müügiarvete ja saadud ostuarvete andmeid kajastada KMD INF1-il veel kolmel järgneval kuul. Vt lisaks näidet 7.

Näide 16
Maksukohustuslane loobub erikorra rakendamisest 1. juulist. Kui juunis lähetatud kauba eest toimub osaline laekumine juulis ning lõplik laekumine septembris, siis deklareerib maksukohustuslane kauba võõrandamise INF-i A osal ja KMD-l järgmiselt:
juunikuu INF-il (laekumata osa)
juulikuu KMD-l (laekunud osa)
juuli- kuni augustikuu INF-l (laekumata osa)
septembrikuu KMD-l (lõplikult laekunud osa)

  

INF-i paranduste esitamine

Paranduse esitamine elektrooniliselt

Kui esitatud vormil oli mõni rida valesti täidetud või puudulik, siis elektroonilisel parandamisel vastavad puudulikud või valed andmed parandatakse ja vorm esitatakse uuesti.

Paranduse esitamine paberkandjal
Kui esitatud vormil oli mõni rida valesti täidetud või puudulik, siis paberkandjal paranduse esitamisel tuleb sama maksustamisperioodi kohta esitada uus vorm märkusega “Parandus”.
Paranduse esitamisel paberkandjal esitatakse üksnes valesti kajastatud arve andmete kohta õiged andmed kõikide veergude osas.  
Kui esialgselt esitatud vormil kajastati arve ekslikult (ei kuulunud vormil kajastamisele), siis parandataval vormil peab selle arve andmete kustutamiseks asendama arve andmetes summad nullidega.
Esialgselt esitatud vormil kajastamata arve andmed esitatakse parandataval vormil uue reana.
Vastava parandatava vormi osal kuulub kajastamisele kokku lahtrites “Perioodi jooksul laekumata/tasumata müügiarvete/ostuarvete (s.h lisalehtedel) summa käibemaksuta ja käibemaks, kokku” vastavad õiged andmed maksustamisperioodil kõikide arvete kohta kokku.

MTA


Küsi nõu!

  Esita küsimus

Liituge meiega sotsiaalvõrgustikes