17.11.2010 Kolmapäev

Auditi poliitikavaldkonna roheline raamat

Rohelised raamatud on EK poolt välja antud dokumendid, mis kajastavad arutelu teatavas poliitikavaldkonnas. Eelkõige on need suunatud huvitatud pooltele, keda kutsutakse üles osalema vastavas mõttevahetuses, mis võivad viia lõpuks ka õigusaktide koostamiseni.

 
Audit koos järelevalve ja äriühingu üldjuhtimisega peaks olema üks peamistest vahenditest, mis aitab saavutada finantsstabiilsust andes kindluse ettevõtjate finantsseisundi tõepärasusest. See on ka põhjus, miks EK on auditi valdkonna n-ö luubi alla võtnud. Audiitorid peaksid vähendama riski, et möödunud perioodide finantsteave sisaldab olulisi väärkajastamisi. EK on seisukohal, et praegune tava näib osutavat pigem sellele, et finantsaruannete koostamisel ei keskenduta niivõrd finantsseisundi õigele ja sisulisele kajastamisele, kuivõrd rohkem finantsaruandluse vormilisele küljele.

 
Hiljutine panganduskriis näitab eriti ilmekalt, kui oluline on, et finantsaruanne näitaks sisuliselt ja tõepäraselt ettevõtte majanduslikku olukorda. Alljärgnevalt pööratakse tähelepanu konkreetsematele küsimustele, mida EK kõnealuses rohelises raamatus on oluliseks pidanud.

Audiitori roll


Rohelises raamatus tuuakse esile, et auditid keskenduvad hetkel peamiselt möödunud perioodide teabele. Sellest tulenevalt pakutakse välja, et audiitorid võiksid esitada teavet ka ettevõtja majandus- ja finantsväljavaadete kohta. See oleks ilmselt eriti kohane tegevuse jätkuvust silmas pidades. Samas on EK seisukohal, et audiitori rolli eelmainitud viisil laiendamine on põhjendatud ainult juhul, kui sellel on ka reaalselt positiivset mõju.

Suurte audiitorühingute positsioon ja mõju


EK juhib tähelepanu sellele, et viimasel kahel aastakümnel on toimunud audiitorühingute üha suurem konsolideerumine, mis on viinud selleni, et juhtiva rolli on endale haaranud loetud arv audiitorühinguid. Probleemne on, et ühe sellise ühingu võimalik kokkuvarisemine võib mitte ainult piirata auditeeritud finantsteabe kättesaadavust (nt nende klientideks olnud suurte ettevõtete finantsteave), vaid tõenäoliselt ka kahjustada investorite usaldust ja kindlustunnet ning mõjutada kogu finantssüsteemi stabiilsust. EK peab oluliseks selle riski maandamist ning ühe lahendusena nähakse auditituru dünaamilisemaks muutmist ja paremate tingimuste loomist väike- ja keskmise suurusega ettevõtetele. Eelöeldu soodustamiseks pakutakse välja nt suurte ettevõtjate auditite teostamiseks sellise audiitorühingu konsortsiumi (ühisauditi) kohustuslikku moodustamist, millesse kuuluks vähemalt üks mittesüsteemne audiitorühing.

Tõhus järelevalve audiitorühingute üle

 
Rohelises raamatus on oluliseks küsimuseks peetud ka järelevalvet audiitorühingute tegevuse üle. Probleem on selles, et praegu ei teostata järelevalvet piiriüleste juhtorganite üle, mis katavad auditi võrgustiku tegevusi eri liikmesriikides, st liikmesriigi tasandil teostatakse järelevalvet ainult võrgustiku iga siseriikliku osa üle. Rahvusvaheliste audiitorvõrgustike järelevalve võiks toimuda Euroopa tasandil. Muuhulgas peab EK võimalikuks ka uue Euroopa järelevalveasutuse loomist.

Audiitorteenustele ühtne turg


Ühtlustamisest ei räägita mitte ainult järelevalve, vaid ka audiitorteenuste osutamise reeglite puhul. Rohelises raamatus leitakse, et tulevikus võiks olla audiitorteenuste ühtne turg, mis põhineb eeskirjade suuremal ühtlustamisel ning audiitoritele nn Euroopa loa väljatöötamisel, mis võimaldaks neil osutada teenuseid kogu ELis. See tähendaks üleeuroopalise registreerimise kehtestamist koos ühiste kutsekvalifikatsioonide nõuete ning ühiste valitsemise, omandiõiguse ja sõltumatuse eeskirjadega, mis oleks kohaldatavad kogu ELis. Kirjeldatud ühtlustamine aitaks uure tõenäosusega suurendada konkurentsi suurte auditite turul, sest see lihtsustaks Euroopa audiitorvõrgustike arengut ja vähendaks kulusid, mis tekivad audiitorteenuste üleeuroopalise osutamisega.

Audiitorühingute valitsemine ja sõltumatus

 
Üheks olulisemaks teemaks rohelises raamatus on audiitorite sõltumatus ja selle tagamine. Selles osas peetakse probleemseks huvide konfliktide tekkimist seoses ettevõtja poolt audiitorite määramise ja tasustamisega, audiitorühingute rotatsiooni madala tasemega (auditit teostab aastakümneid üks ja sama ühing), audiitorühingute poolt lisaks audiitorteenustele ka muude teenuste osutamisega.
 
Audiitorite määramise ja tasustamise puhul peetakse häireks asjaolu, et audiitor on vastutav auditeeritava ettevõtja aktsionäride ja muude sidusrühmade ees, kuigi audiitoritele maksab tasu auditeeritav ettevõtja. EK kaalub sellise stsenaariumi teostatavust, mille kohaselt on audit üks kohustuslikest kontrollidest, mille korral määramine, tasustamine ning töövõtu kestus oleks pigem kellegi kolmanda isiku kohustus.

EK leiab, et olukord, kus ettevõtja on määranud aastakümneid sama audiitorühingut, näib olevat vastuolus sõltumatuse soovitud standarditega ning ühe lahendusena sellele võiks kaaluda kohustuslikku rotatsiooni. Samas möönab EK n-ö teadmiste kadumise aspekti, mis tekib kohustusliku rotatsiooni tulemusena. Hoolimata sellest soovib EK uurida sellise rotatsiooni poolt- ja vastuargumente, eelkõige silmas pidades auditituru objektiivsuse ja dünaamilisuse süvendamist ja säilitamist. Vältimaks seda, et partnerid (vandeaudiitorid) vahetavad audiitorühinguid, et võtta endaga kaasa teatavaid kliente, tuleks rotatsioonieeskirjade vastuvõtmise korral tagada, et rotatsioon toimub mitte ainult audiitorühingute, vaid ka partnerite (vandeaudiitorite) puhul. Sellise kohustusliku rotatsiooniga peaks kaasnema kohustuslik pakkumiste esitamine, mille puhul audiitori määramise aluseks olev kriteerium on läbipaistev. EK hinnangul saab kohustusliku rotatsiooniga mitte üksnes tugevdada audiitorite sõltumatust, vaid see võiks toimida ka auditituru dünaamilisuse ja suutlikkuse katalüsaatorina.

Täiendavalt soovib EK uurida audiitorühingute poolt auditiväliste teenuste osutamise keelu tugevdamist. Viimast just põhjusel, et kuivõrd audiitorid esitavad sõltumatu arvamuse ettevõtjate finantsseisundi kohta, ei tohiks neil soovitavalt olla auditeeritavas äriühingus mistahes ärihuve.


Eelöeldu on mõeldud eelkõige mõttevahetuse algatamiseks antud valdkonnas ning oma arvamust saavad avaldada kõik soovijad. Antud rohelise raamatuga, kus on ka konkreetsed küsimused ära toodud, saab täpsemalt tutvuda aadressil http://ec.europa.eu/yourvoice/. Kõik arvamused ja kommentaarid on oodatud e-postiaadressil See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud. .

 
Mart Kägu
Poliitikakujundamise- ja õigusosakonna jurist

Eesti Kaubandus- Tööstuskoda

Küsi nõu!

  Esita küsimus

Saada vihje

Hea lugeja, meie eesmärk on teha just sellist ajakirja, nagu sulle meeldib. Pane kirja soovitud teemad ning dokumendivormid, mida tahaksid siit leida. Tehkem koostööd!