08.05.2018 Teisipäev

Uuring: loomemajandusettevõtete arv kasvas kogu sektorist kiiremini

Eesti loomemajanduse olukorra uuringu ja kaardistuse tulemustest selgub, et aastatel 2011–2015 kasvas loomemajandussektoris ettevõtete ja asutuste arv mõnevõrra kiiremini kui Eesti ettevõtluses tervikuna.

Loomemajanduse sektor moodustas 2015. aastal ligikaudu 3 protsenti Eesti majandusest ning selles oli hõivatud 30 700 inimest ehk 4,8 protsenti Eestis töötavatest inimestest. Sektori kogutulu moodustas ligi 1,5 miljardit eurot, mis on 2,9 protsenti SKT-st, teatas kultuuriministeerium.

"Nagu värske uuring välja toob, on sektoril lisaks Eesti kultuuri hoidmisele, edasikandmisele ja maailmas tutvustamisele igati arvestatav sotsiaalmajanduslik mõõde. Loomemajandussektor panustas 2015. aastal Eesti sisemajanduse kogutoodangusse 2,9 protsenti, mis on samaväärses suurusjärgus põllu- ja metsamajanduse ning kalapüügi terviknäitajaga. Lisaks on loomemajandussektoril oma osa atraktiivse elukeskkonna loomisel, turismitulude suurendamisel ja digimajanduse arenemisel," ütles kultuuriminister Indrek Saar.

Võrreldes 2011. aastaga on sektoris töötavate inimeste arv suurenenud üle 3400 inimese võrra ning tulud kasvanud 45 protsenti. Kõige enam kasvas tulu meelelahutustarkvara valdkonnas ning ei vähenenud üheski kolmeteistkümnes kaardistatud valdkonnas.

Uuring toob välja, et loomemajandussektoris kasvas ettevõtete ja asutuste arv vaadeldud perioodil mõnevõrra kiiremini kui Eesti ettevõtluses tervikuna – vastavalt 31 protsenti ja 27 protsenti. Aastatel 2011–2015 lisandus loomemajanduse sektorisse 2175 ettevõtet. Samas on kasvutempo praegu aeglustunud, projektipõhine tegevus ja rahastus ning vähene koostöö pärsib võimekust rahvusvahelistele turgudele laieneda.

Teenuste koguekspordist moodustas loomemajanduse ettevõtete eksport 2015. aastal 5,6 protsenti . Peamisteks eksportivateks valdkondadeks olid meelelahutustarkvara tootjad ja kirjastamise sidusala trükinduse ettevõtted. Ekspordi peamisteks sihtturgudeks olid lähiriigid – Põhjamaad, Venemaa, Läti, kaugematest sihtriikidest on esikohal Ameerika Ühendriigid.

Avalik sektor toetas 2015. aastal erinevate institutsioonide ja meetmete kaudu loomemajanduse tugistruktuure ning ettevõtteid ja asutusi 193 miljoni euroga. 13 protsenti loomemajandussektori kogutulust tuli toetustena, olulisimad loomesektori rahastajad olid Eesti Kultuurkapital, kultuuriministeerium ja Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS).

Loomemajanduse sektorit kaardistatakse 4-aastase intervalliga, seega on uuringus kajastatud periood 2011–2015. Uuringu viis läbi Eesti Konjunktuuriinstituut ja tellis EAS. Uuringu läbiviimist rahastati Euroopa Regionaalarengu Fondist loomemajanduse arendamise meetmest.

Toetajad

Suno 365 logo 10 Uku tarkvara

Liituge meiega sotsiaalvõrgustikes