gif Company 930x140 ee

 

Inglise-eesti raamatupidamise terminite sõnaraamat

Lähtudes aruandekohustuslastelt saadud küsimustest ja tagasisidest otsustas Raamatupidamise Toimkond avaldada ettepaneku RTJ-de nr 6 ja 12 muutmiseks tagasiulatuva rakendamisega aastaaruannetele, mis koostatakse 01.01.2013 ja hiljem algavate aruandeperioodide kohta.

Neljapäev, 06 Veebruar 2014 13:11

Kas IFRSid vallutavad raamatupidamismaailma?

Vastavalt Eestis kehtivale raamatupidamise seadusele on kõigil ettevõtetel võimalik valida, kas koostada oma aruandeid rahvusvaheliste finantsaruandluse standardite (IFRS) või Eesti hea raamatupidamistava järgi. IFRSe kasutavad Eestis vähesed firmad, aga maailmas teevad IFRSid võidukäiku.

Neljapäev, 07 August 2008 20:33

Eesti Finantsaruandluse Standard

Eesti Finantsaruandluse Standard alates 2018 (kuni 31.12.2016 oli Eesti hea raamatupidamistava)

Kehtiva raamatupidamise seaduse (edaspidi RPS) § 17 lõike 1 kohaselt peavad finantsarvestuse korraldamises ja finantsaruandluses kasutatavad arvestuspõhimõtted ning informatsiooni esitusviis olema kooskõlas RPS-s sätestatud nõuetega ja ühega järgmisest kahest finantsaruandluse standardist: Eesti finantsaruandluse standard ja Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruses 1606/2002/EÜ rahvusvaheliste raamatupidamisstandardite kohaldamise kohta (EÜT L 243, 11.09.2002, lk 1–4) sätestatud korra kohaselt Euroopa Komisjoni poolt vastu võetud rahvusvahelised finantsaruandluse standardid (edaspidi otsekohalduv standard).

Kehtiva RPS § 3 punkti 7 kohaselt on Eesti finantsaruandluse standard rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele tuginev avalikkusele suunatud finantsaruandluse nõuete kogum, mille põhinõuded kehtestatakse seadusega ning mida täiendavad toimkonna juhendid ning riigi, riigiraamatupidamiskohustuslaste, kohaliku omavalitsuse üksuste, muude avalik-õiguslike juriidiliste isikute ning teiste raamatupidamiskohustuslaste, kelle üle eelnimetatud isikutel on otseselt või kaudselt või teiste valitseva või olulise mõju all olevate isikute kaudu valitsev mõju, puhul ka avaliku sektori finantsarvestuse ja -aruandluse juhendis sätestatud nõuded.

 

Nimetus Sisestamise kuupäev Allalaadimine
 RTJ 1 - Raamatupidamise aastaaruande koostamise üldpõhimõtted

08.01.2019

Lae alla
 RTJ 2 - Nõuded informatsiooni esitusviisile raamatupidamise aastaaruandes

08.01.2019

Lae alla
 RTJ 3 - Finantsinstrumendid

08.01.2019

Lae alla
 RTJ 4 - Varud

08.01.2019

Lae alla
 RTJ 5 - Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad

08.01.2019

Lae alla
 RTJ 6 - Kinnisvarainvesteeringud

08.01.2019

Lae alla
 RTJ 7 - Bioloogilised varad

08.01.2019

Lae alla
 RTJ 8 - Eraldised, tingimuslikud kohustised ja tingimuslikud varad

08.01.2019

Lae alla
 RTJ 9 - Rendiarvestus

08.01.2019

Lae alla
 RTJ 10 - Tulu kajastamine

08.01.2019

Lae alla
 RTJ 11 - Äriühendused ning tütar- ja sidusettevõtete kajastamine

08.01.2019

Lae alla
 RTJ 12 - Sihtfinantseerimine

08.01.2019

Lae alla
 RTJ 13 - Likvideerimis- ja lõpparuanded

08.01.2019

Lae alla
 RTJ 14 - Mittetulundusühingud ja sihtasutused

08.01.2019

Lae alla
 RTJ 15 - Lisades avalikustatav informatsioon

08.01.2019

Lae alla
 RTJ 16 - Teenuste kontsessioonikokkulepped

08.01.2019

Lae alla

PS! EFS RTJd 1, 2, 5, 6, 7, 9, 11, 15 ja 16 on muudetud ja neid kohaldatakse 2018. aasta 1. jaanuaril või hiljem algavatele aruandlusperioodidele ning ülejäänud RTJe ei ole muudetud nind neid kohaldatakse 2017. aasta 1. jaanuaril või hiljem algavatele aruandlusperioodidele.

Liituge meiega sotsiaalvõrgustikes