12.09.2018 Kolmapäev

Kuidas jagada dividende juhul, kui osaluste erinevused pole piisav jaotuse alus? Lugege värskest numbrist!

Meil on rõõm teatada, et ilmunud on ajakirja Raamatupidamisuudised uus, 2018. aasta viies number. Toimetus sai värsked numbrid kätte ja peagi jõuavad need lugejateni! Seekord on meie ajakirjal ka uus „nägu“: lugemist hõlbustav, kenam ja tänapäevasem kujundus.
Ilmus ajakirja Raamatupidamisuudised uus, 2018. aasta viies number.
Ilmus ajakirja Raamatupidamisuudised uus, 2018. aasta viies number.

Selle sügise esimeses ajakirjanumbris selgitab vandeadvokaat Jana Reitsakas äriseadustikule tuginedes dividendide jaotamise aluseid, tuletades meelde, et osaühingutel ja aktsiaseltsidel on lubatud põhikirjas kokku leppida ka seadusega võrreldes erinevad kasumi jaotamise reeglid. Seda võimalust kasutades tuleb aga lähtuda põhimõttest, et osanikke ja aktsionäre peab võrdsetel asjaoludel kohtlema võrdselt.

Audiitorkogu president Märt-Martin Arengu ja vandeaudiitor Laile Kaasik analüüsivad 1. jaanuaril 2019 jõustuvat kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seadust ja selle mõju audiitorite ja omavalitsuste koostöö tõhususele. Artiklis kirjeldatakse kohaliku omavalitsuse üksuses eksisteerivaid kontrollikihte, selgitatakse audiitori aruannetesse lisatavat peamiste auditi asjaolude lõiku (avades ka peamiste auditi asjaolude mõiste sisu) ja selle tähtsust omavalitsuste ja audiitorite omavahelise infovahetuse parendamisele.

Vandeadvokaat Toomas Seppel kirjutab 25. mail jõustunud uutest isikuandmete kaitse reeglitest ja nendega kaasnevatest lisakohustustest, lähtudes raamatupidamisteenust osutavate ettevõtete seisukohalt.

Advokaat Maris Tekkel annab nõu, kuidas koostada ametijuhendit, pidades silmas, et igasugune tööandja korraldus oleks seotud töölepingus või ametijuhendis ette nähtud tööülesandega, ja tagades, et töötaja saaks aru oma töökohustustest ning oleks ametijuhendit juriidiliselt korrektselt viisil aktsepteerinud.

Maksu- ja tolliameti maksude osakonna peaspetsialist Ain Ulmre selgitab kolmnurktehingu eesmärki ja olemust, andes ülevaate, millistele tingimustele peab kolmnurktehing vastama, kuidas toimub selle raames tehtud tehingute käibemaksuga maksustamine ja kuidas peab kolmnurktehingus osalenud Eesti käibemaksukohustuslane sellist tehingut kajastama oma käibemaksuaruannetes.

Vandeadvokaat Epp Lumiste nõustab lugejaid, kuidas esitada vaiet maksumenetluses, andes ülevaate ka sellest, mis eelised on vaidemenetlusel võrreldes kohtumenetlusega ja mida tuleks vaide esitamisel silmas pidada.

Audiovisuaalmeedia teenuste turgu reguleeriva uue direktiiviga kehtestada plaanitavatest nõuetest kirjutab vandeadvokaat Lada Riisna.

Advokaat Birje Kalmus teeb kokkuvõtte juulis jõustunud ametiühingute seaduse ja kollektiivse töötüli lahendamise seaduse muutmise seadusega kehtestatud muudatustest, mis võimaldavad kõnealustes õigusaktides sätestatud kohustuste rikkumise korral võtta vastutusele ka juriidilisi isikuid.

Renditööjõu eelistest ja puudustest kirjutavad töösuhete rubriigis vandeadvokaat Keijo Lindeberg ja jurist Johanna Rähn.

Veel saate sellest ajakirjanumbrist lugeda Advokaadibüroo NJORD autorite artiklit büroosisesest tõhusast töökorraldusest, arvestades ettevõtte eripära ja vajaduste ja töötajate individuaalsete erijoontega ning silmas pidades, et ka andmekaitsenõuded saaksid täidetud.

Lugejate küsimustele vastavad Birje Kalmus, Ain Ulmre, Tiina Lindroos, Tatjana Kalin, Anton Mullo ja Epp Lumiste.

Nagu tavaliselt, teeb huvitavatest kohtulahenditest ülevaate jurist Martina Proosa.

Seaduste ülevaate koostas seekord vandeadvokaat Hanne-Loore Härma.

Kasulikku lugemist ja päikselist sügist!

Kui Te ei ole jõudnud veel Raamatupidamisuudiseid teiseks poolaastaks tellida, saate seda teha SIIT.

Sisukord

UUDISED

 • Eestist ja mujalt
 • Koolituskalender

SEADUSED JA MÄÄRUSED

 • Ülevaade seadustest. Hanne-Loore Härma
 • Uusi normatiivakte

AKTUAALNE

RAAMATUPIDAMINE

PRAKTIKUM

 • Ametijuhend aitab ennetada vaidlusi. Maris Tekkel

MAKSUD

ÕIGUS

 • Vaide esitamine maksumenetluses. Epp Lumiste
 • Seadusega kõrvaldati õiguslünk. Birje Kalmus

KOHTUPRAKTIKA

 • Majandustegevuse toimumist tuleb tõendada. Martina Proosa  

ÄRIKESKKOND

 • Audiovisuaalmeedia teenuste õigusraamistik muutub. Lada Riisna

TÖÖSUHTED

 • Renditööjõud: eelised ja puudused. Johanna Rähn, Keijo Lindeberg
 • Büroosisene tõhus töökorraldus. Gertrud Sein, Cris Lillemets, Katrin Sarap

VIS-A-VIS

 • Lugejad küsivad – autorid vastavad

VARIA

 • Üksindus ja virtuaalmaailm. Ülo Vihma