26.09.2018 Kolmapäev

Hoonestatud kinnistu kajastamine raamatupidamises

Notari juures sõlmiti kinnistu müügileping ja asjaõigusleping, tarvis on arvele võtta põhivara. Kinnistul paikneb tootmishoone, milles asub tootmisliin. Lepingutes oli kirjas ainult kinnistu kui terviku müügihind (100 000 eurot); tegu oli pankrotivara ostuga, endise omanikfirma raamatupidamisdokumendid on kadunud. Kuidas võtta kinnistu koos sellel paikneva tootmishoone ja tootmisliiniga raamatupidamises arvele? Selgitame ka, kuidas koostada edasisi raamatupidamiskandeid (amortisatsioon, kasulik eluiga; ei hoone ega tootmisliin ei ole heas korras, kuid plaanime tootmist jätkata).

Maire Otsus-Carpenter, vandeaudiitor
Maire Otsus-Carpenter, vandeaudiitor

Vastab Maire Otsus-Carpenter, vandeaudiitor:

Kuna tootmist plaanitakse jätkata, on tegemist materiaalse põhivara, mitte kinnisvarainvesteeringuga. Raamatupidamise Toimkonna juhendi (edaspidi – RTJ) 5 „Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad” punkti 11 kohaselt võetakse materiaalne põhivara arvele soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast ja soetamisega seotud otsestest kuludest.

Seega tuleb kinnisvara arvele võtta väärtusega 100 000 eurot, millele tuleb lisada  soetamisega otseselt seotud kulud (näiteks notaritasu, riigilõiv ja muud  samalaadsed kulutused, mida ei oleks tehtud juhul, kui kinnistut ei oleks soetatud). Eeldame, et kõnealusel juhul on soetamisega seotud kulud 2000 eurot.

Täismahus artiklit saate lugeda peagi ilmuvast Plussi värskest numbrist.