18.05.2015 Esmaspäev

Audiitori tähelepanekud seoses aastaaruannete kvaliteediga

Vandeaudiitorina tutvun ühe hooaja käigus paljude ettevõtete majandusaasta aruannetega. Kuna audiitoril on tavalisest aruande lugejast palju rohkem informatsiooni raamatu­pida­mise andmete ja kannete kohta, püüan alati kliendi aastaaruande esmasel ülevaatamisel astuda audiitori rollist välja ning lugeda aruannet täiesti sõltumatult auditi käigus omandatud teadmistest.

Anne Mobel, vandeaudiitor
Anne Mobel, vandeaudiitor Foto: Deloitte Audit Eesti

Miks? Aga sellepärast, et kõik, kes soovivad tutvuda konkreetse ettevõtte majandusaasta aruandega ning oskavad aastaaruandeid lugeda, peavad saama selle alusel teha teda huvitavaid analüüse ja otsuseid, sõltumata täiendavalt saadavast taustinfost.

Tegevusaruanne

Kõige parema ülevaate ettevõtte tegevusest, majandusaastal toimunust ja tulevikuplaanidest peaks aruande lugeja kätte saama majandusaasta aruandega koos esitatavast tegevusaruandest. Kui vaadata raamatupidamise seadust, tuleks tegevusaruandes käsitleda muuhulgas:

  • peamisi tegevusvaldkondi, toote- ja teenusegruppe;
  • olulisemaid aruandeaasta jooksul toimunud ning lähitulevikus planeeritavaid investee­rin­guid;
  • olulisi uurimis- ja arendustegevuse projekte ning nendega seotud väljaminekuid aru­ande­aastal ja järgmistel aastatel;
  • raamatupidamise aastaaruande koostamise perioodil toimunud olulisi sündmusi, mis ei kajastu raamatupidamise aastaaruandes, kuid mis oluliselt mõjutavad või võivad mõjutada järgmiste majandusaastate tulemusi.

See raamatupidamiskohustuslane, kelle majandusaasta aruandeid auditeeritakse või seadustest lähtuvalt tuleb auditeerida, peab lisaks eelnevale tegevusaruandes kirjeldama:

  • oma tegevuskeskkonna üldist (makromajanduslikku) arengut ja selle mõju ettevõtte majan­dus­tulemusele;
  • äritegevuse hooajalisust või majandustegevuse tsüklilisust, kui see on asjakohane;
  • tegevusega kaasnevaid olulisi keskkonna- ja sotsiaalseid mõjusid;
  • majandusaastal ja aruande koostamise perioodil ilmnenud valuutakursside, intressi­mää­rade ja börsikursside muutumisega seonduvaid riske;
  • peamisi finantssuhtarve majandusaasta ning sellele eelnenud majandusaasta kohta ning nende arvutamise metoodikat.

Juhul kui äriühingust raamatupidamiskohustuslase omakapital bilansipäeva seisuga ei vasta äri­sea­dus­ti­kus kehtestatud nõuetele (s.t kas on negatiivne või alla ½ sissemakstud kapitali suuru­sest), tuleb tegevusaruandes kirjeldada kavandatavaid tegevusi omakapitali taastamiseks.


Tegevusaruandest lähemalt loe Raamatupidamisuudised nr 3, 2015 paberajakirjast. Need, kes ei ole jõudnud veel ajakirja tellida, saavad seda teha siit.

banner right tookuulutus