Raamatupidamise dokumentide näidised

 

 

Raamatupidamise aastaaruanded

Kinnituskirjad

Enne kirjade väljasaatmist arutage palun oma täitevaudiitoriga, millise auditimeeskonna liikme e-mailiaadress sinna lisada.

Kontroll-lehed

Blanketid

 

Allikad: PricewaterhouseCoopers, RimessNetiarve OÜ