RUP.EE blanketid

Dokumendi näidis Lingid

Töösuhted

 
1. Tööleping - eesti keeles word.png
1.1. Tööleping - vene keeles word.png
2. Puhkuste ajakava - eesti keeles word.png
2.1. Puhkuste ajakava - vene keeles pdf.pngword.png
3. Töölepingu erakorraline ülesütlemise ilma tööandja hoiatuseta pdf.pngword.png
4. Tööandja hoiatus pdf.pngword.png
5. Käskkiri. Ajutiselt äraoleva töötaja asendamine pdf.pngword.png
6. Korraldus. Ajutiselt äraoleva töötaja asendamine lisaülesannete jagamise teel teiste töötajate vahel pdf.pngword.png
7. Volikiri pdf.pngword.png
8. Käskkiri. Ajutiselt terviseseisundile vastavale tööle üleviimine seoses rasedusega word.png
9. Käskkiri. Ajutiselt töölt vabastamine raseduse tõttu pdf.pngword.png
10. Töötaja avaldus üleviimiseks terviseseisundile vastavale tööle seoses rasedusega word.png
11. Käskkiri. Tasustamata lapsepuhkuse vormistamine word.png
12. Käskkiri. Lapsehoolduspuhkuse ajaline katkestamine word.png
13. Tööandja korraldus töötajale tööks iganädalasel puhkeajal pdf.pngword.png
14. Töötaja püha(de)l töölerakendamise vormistamine pdf.pngword.png
15. Käskkiri. Tasu kehtestamine majandustulemustelt - eesti keeles pdf.pngword.png
15.1. Käskkiri. Tasu kehtestamine majandustulemustelt - vene keeles pdf.pngword.png
16. Tasu kehtestamine majandustulemustelt töötasustamismäärustikus - eesti keeles pdf.pngword.png
16.1. Tasu kehtestamine majandustulemustelt töötasustamismäärustikus - vene keeles pdf.pngword.png
17. Käskkiri. Tasu kehtestamine tehingutelt - eesti keeles pdf.pngword.png
17.1. Käskkiri. Tasu kehtestamine tehingutelt - vene keeles pdf.pngword.png
18. Tööandja teatis töölepingu erakorralise ülesütlemise kohta word.png
19. Tööandja hoiatuse näidis word.png
20. Töölepingu erakorraline ütlesütlemine tööandja poolt word.png
21. Töölepingu erakorraline ülesütlemine töötaja poolt word.png
22. Käskkiri. Juhatuse liikme töölähetus word.png
23. Lähetus - korraldus töötaja lähetamiseks word.png
24. Käsundusleping word.png
25. Juhatuse liikme leping word.png
26. Tulumaksuvaba miinimumi arvestamise avaldus word.png
27. Töölähetuse aruanne word.png
28. Tööandja teatis word.png
29. Tööõnnetuse raport xls.png
30. FIE-ga sõlmitav käsundusleping word.png
31. Konfidentsiaalsusleping pdf.png
32. Vastuvõetud üldkoosoleku word.png
33. Maksuvaba tulu arvestamise avaldus pdf.pngword.png
34. Maksuvaba tulu mittearvestamise avaldus pdf.pngword.png
UUS! 35. TEATIS töölepingu erakorralise ülesütlemise kohta word.png
UUS! 36. Töölepingu lõpetamine word.png
UUS! 37. Teade töötasu vähendamisest word.png
UUS! 38. Otsus töö vähendamise kohta word.png
UUS! 39. Kaugtöö tegemise kokkulepe pdf.pngword.png
UUS! 40. Koondamisest informeerimine word.png
UUS! 41. Töötukassa teavitamine kollektiivsest koondamisest word.png
UUS! 42. Koondamisteade word.png
UUS! 43. Võlausaldaja pankrotiavaldus word.png
UUS! 44. Võlgniku pankrotiavaldus word.png
UUS! 45. Maksegraafik näidis word.png
UUS! 46. Kasundusleping füüsilise isikuga näidis word.png
UUS! 47. Nõude loovutamise leping word.png
UUS! 48. Nõude loovutamise teade word.png

Raamatupidamine

 
1. Majandusaasta aruanne (likvideerimisel) - eesti keeles pdf.pngword.png
1.1. Majandusaasta aruanne (likvideerimisel) - vene keeles pdf.pngword.png
2. Lõppbilanss - eesti keeles pdf.pngword.png
2.1. Lõppbilanss - vene keeles pdf.pngword.png
3. Raamatupidamisõiend pdf.pngword.png
4. Likvideerimise vahearuande koosseisus kajastuv tulude-kulude aruanne - eesti keeles pdf.pngword.png
4.1. Likvideerimise vahearuande koosseisus kajastuv tulude-kulude aruanne - vene keeles pdf.pngword.png
5. Likvideeritava ühingu vara jaotusplaan - eesti keeles pdf.pngword.png
5.1. Likvideeritava ühingu vara jaotusplaan - vene keeles pdf.pngword.png
6. Lõppbilanss ja likvideerijate seletuskiri - eesti keeles pdf.pngword.png
6.1. Lõppbilanss ja likvideerijate seletuskiri - vene keeles pdf.pngword.png
7. KMSs sätestatud nõuetele vastav arve word.png
8. Kreeditarve word.png
9. Näidis on koostatud täienduseks Advokaadibüroo Aivar Pilv vandeadvokaadi Jaak Siimu artiklile "Tööandja sõiduauto kasutamine kui erisoodustus”, mis ilmus Raamatupidamisuudistes nr 5 (140) 2012 word.png
10. Käskkiri. Eelarvestamissüsteemi kehtestamine word.png
11. Sularaha inventuur (sobib ettevõtetele, kellel on väike sularahakäive) word.png
12. Sularaha inventuur (sobib ettevõtetele, kellel on suur sularahakäive) word.png
13. Kohustise inventuur (saldovõrdlus) word.png
14. Arve vaidlustus word.png
UUS! 15. Koolituskulude hüvitamise kokkulepe word.png
UUS! 16. Äriseadustikule mittevastav netovara word.png
UUS! 17. COVID-19 oluline mõju word.png
UUS! 18. Negatiivne käibekapital word.png
UUS! 19. Bilanss. Nõuded ja tehtud ettemaksed xls.png
UUS! 20. Bilanss. Põhivara xls.png
UUS! 21. Bilanss. Raha xls.png
UUS! 22. Bilanss. Varud xls.png

Muu

 
1. Edasilükkava tingimusega leping (üürilepingu näitel) word.png
2. Reisikindlustuse meelespea word.png
3. Ametijuhend word.png
UUS! 4. Avaldus elu- või äripinna üürisumma vähendamiseks word.png
UUS! 5. Avaldus eluruumi üürilepingu erakorraliseks ülesütlemiseks võlaõigusseaduse § 317 järgi word.png
UUS! 6. Avaldus eluruumi üürilepingu pikendamiseks word.png
UUS! 7. Avaldus üürilepingu erakorraliseks ülesütlemiseks võlaõigusseaduse § 279 lg 1 järgi word.png
UUS! 8. Avaldus üürilepingu erakorraliseks ülesütlemiseks võlaõigusseaduse § 313 lg 1 järgi word.png
UUS! 9. Avaldus üürilepingu erakorraliseks ülesütlemiseks võlaõigusseaduse § 314 lg 1 järgi word.png
UUS! 10. Avaldus üürilepingu ülesütlemise vaidlustamiseks word.png
UUS! 11. Teatis üüri ja kõrvalkulude tagatise maksmise osas word.png
UUS! 12. Sõiduki üleandmise-vastuvõtmise akt word.png
1.Arve tsekk   1.Счет-чек
2.Arveldusraamat    2.Расчетная книжка кв. Товарищества
3.Avansiaruanne    3.Отчет по авансу
4.Isikukaart    4.Личная карточка
5.Juhatuse liikme leping    5.Договор с членом правления
6.Kaetud toode akt    6.Акт о выполненных работах
7.Kassa sissetulekuorder (kviitung)    7.Кассовый приходный ордер (квитанция)
8.Kassa aruanne    8.Отчет по кассе
9.Kassa väljaminekuorder    9.Кассовый расходный ордер
10.Kviitung    10.Квитанция
11.Leping materiaalne vastutus       
12.Majanduskulude aruanne    12.Отчет о хозяйственных расходах
13.Maksemeeldetuletus    13.Напоминание об уплате задолжности
14.Materjalide tellimine    14.Заказ материалов
15.Müügileping    15.Договор продажи
16.Palgaleht    16.Лист зарплаты
17.Pr kassa sissetulekuorder fie kassaoper. näidis plank       
18.Saateleht - arve    18.Счет-накладная
19.Sõidupäevik    19.Лист пробега автомобиля
20.Tervisekaart    20.Карта регистрации обучения работника в области здравоохранения

21.Tõendarve

     
22.Tööajatabel    22.Табель учёта рабочего времени
23.Töölahetuskorraldus     23.Распоряжение о командировке

24.Töölepingute registreerimisraamat 

  24.Книга регистрации трудовых договоров
25.Ametijuhend   25.Должностная инструкция
26.Ariruumi üürileping      
27.Autorileping   27.Образец авторского договора  
28.Garantiikiri   28.Образец Гарантийного письма
29.Hinnapakkumine   29.Ценовое предложение
30.Juhatuse koosoleku protokoll   30.Протокол собрания правления
31.Juhatuse liikme leping   31.Договор с членом правления
32.Juhatuse otsus   32.Решение правления
33.Kasundusleping      
34.Laenuleping    34.Договор займа
35.Lähetuskorraldus      
36.Lähetuskorraldusearuanne      

37.Lepingu ülesutlemise avaldus

     
38.Maa rendileping   38.Образец Договора аренды земли
39.Müügileping   39.Договор продажи

40.Näidisarve

  40.Образец счета
41.Puhkuseavaldus   41.Заявление об отпуске
42.Raamatupidamisteenuse osutamise leping   42.Договор об оказании бухгалтерских услуг
43.Rendipinna üleandmise-vastuvõtmise akt   43.Образец Акта приемки-передачи арендованной площади

44.Seadme üürileping

  44.Образец Договора аренды оборудования
45.Sisekorra eeskirjad   45.Правила внутреннего трудового распорядка

46.Täieliku individuaalse materiaalse vastutuse leping

  46.Договор о полной индивидуальной материальной ответственности

47.Täieliku kollektiivse materiaalse vastutuse leping

  47.Договор о полной коллективной материальной ответственности
48.Tarneleping   48.Договор поставки
49.Tööde üleandmisevastuvõtmise akt   49.Образец акта приёма-передачи работ
50.Tööleping (kehtetu)      
51.Töövõtuleping (FIE-ga)   51.Образец Договора подряда с FIE

52.Töövõtuleping füüsilise isikuga

  52.Образец Договора подряда с физическим лицом
53.Töövõtuleping juriidilise isikuga, kes ei ole käibemaksukohustuslane   53.Образец Договора подряда с юридическим лицом, не являющимся налогообязанным

54.Töövõtuleping juriidilise isikuga, kes on käibemaksukohustuslane

  54.Образец Договора подряда с юридическим лицом, являющимся налогообязанным,
55.Vara tasuta kasutamise leping (vallasasi)      
56.Võlatunnistus   56.Признаниe долга
57.Volikiri sõiduki kasutamiseks   57.Образец Доверенности на использование транспортного средства

Liituge meiega sotsiaalvõrgustikes