25.04.2007 Kolmapäev

Alates 01.01.2007 muutus tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute ja sihtasutuste nimekirja kandmise taotlemise ja nimekirjas püsimise kord

Hinda seda artiklit
(0 hinnangut)
Alates 01.01.2007. a hakkasid kehtima oluliselt muudetud nõuded mittetulundusühingutele ja sihtasutustele (edaspidi ühing), kes soovivad taotleda enda kandmist tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute ja sihtasutuste nimekirja (edaspidi nimekiri).


Tulenevalt uuest tulumaksuseaduse § 11 redaktsioonist vaadatakse läbi ka juba nimekirjas olevate ühingute vastavus uutele nõuetele ja kui ühing ei vasta nõuetele 1. juuliks 2007. a, kustutatakse see alates 01.07.2008. a nimekirjast.

Taotluste esitamise tähtajad: 1. veebruar või 1. august.

Taotlus koos nõutavate dokumentidega esitatakse Maksu- ja Tolliameti piirkondlikule struktuuriüksusele.


Taotluse esitamine

Nimekirja kandmise taotlemisel esitatakse järgmised dokumendid:

 • taotlus vormil TMIN "Taotlus tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute
  ja sihtasutuste nimekirja kandmiseks";
 • eelmise majandusaasta aruande kinnitatud ärakiri, kui seda ei ole varem esitatud mittetulundusühingute ja sihtasutuste registrile (ka juhul, kui sellega ei ole veel võimalik mittetulundusühingute ja sihtasutuste registris elektrooniliselt tutvuda) või Maksu- ja Tolliametile;
 • kehtiv põhikiri, kui seda ei ole mittetulundusühingute ja sihtasutuste registris elektrooniliselt näha (harilikult siis, kui ühing on registreeritud vahetult enne taotluse esitamist);
 • asutamislepingu või asutamisotsuse koopia.

Nimekirja kandmiseks peab ühing vastama tulumaksuseaduse §-s 11 kehtestatud nõuetele:

 • ühing tegutseb avalikes huvides, see tähendab mitte kitsa ringi isikute huvides; 
 • ühing on heategevuslik, see tähendab pakub sihtrühmale, mille toetamine tuleneb tema põhikirjast, kaupa või teenust peamiselt tasuta või muul kasumit mittetaotleval viisil või maksab sihtrühma kuuluvatele isikutele toetust;
 • ühing ei jaga oma vara ega tulu ega anna materiaalset abi või rahaliselt hinnatavaid soodustusi oma asutajale, liikmele, juhtimis- või kontrollorganite liikmele (tulumaksuseaduse § 9) ega ühingule annetusi teinud isikule või sellise isiku juhtimis- või kontrollorgani liikmele ega eelloetletud isikute abikaasale, otsejoones sugulasele, õele, vennale, õe või venna alanejale sugulasele, abikaasa otsejoones sugulasele, abikaasa õele või vennale.
  Eeltoodud nõudeid ei rakendata sotsiaalhoolekandega tegelevale ühingule, kui isik kuulub toetatavasse sihtrühma ega saa võrreldes teiste isikutega täiendavaid hüvesid või soodustusi.
 • ühingu lõpetamisel antakse pärast võlausaldajate nõuete rahuldamist allesjäänud vara üle nimekirja kantud mittetulundusühingule või sihtasutusele, avalik-õiguslikule juriidilisele isikule, sh riigile või kohalikule omavalitsusüksusele;
 • ühingu halduskulud vastavad tegevuse iseloomule ja põhikirjalistele eesmärkidele;
 • ühingu töötajale ega juhtimis- või kontrollorgani liikmele (tulumaksuseaduse § 9) makstav tasu ei ületa samasuguse töö eest ettevõtluses harilikult makstavat tasu;
 • ühing peab tegutsema vastavuses põhikirjaga;
 • taotlusega esitatud dokumendid peavad vastama õigusaktides kehtestatud nõuetele;
 • ühingu põhitegevuseks ei või olla ettevõtlus ega ühing ei või kasutada ettevõtlustulu põhikirjavälistel eesmärkidel;
 • ühing ei või tegeleda asutaja või annetaja kauba või teenuse reklaamimisega või sihtrühma kuuluva isiku kutsealase tegevuse või ettevõtluse soodustamisega (v.a juhul kui reklaamiteenust osutatakse lepingu alusel turuhinnaga);
 • ühingul ei ole ajatamata maksuvõlga;
 • ühing ei ole lõpetamisel või tema vastu ei ole algatatud pankrotiprotsessi;
 • ühing on pidevalt esitanud maksuhaldurile aruandeid või deklaratsioone õigusaktides ettenähtud tähtaegadel ja korras;
 • ühing on maksusumma tasunud pidevalt tähtaegselt;
 • ühing ei või olla kutseorganisatsioon, ettevõtluse toetamise organisatsioon, ametiühing või poliitiline ühendus. Ühendust käsiteletakse poliitilise ühendusena, kui ühendus on erakond või valimisliit või kui põhieesmärgiks on erakonna või valimisliidu või avalike ülesannete täitmiseks valitavale või nimetatavale ametikohale kandideeriva isiku heaks või vastu kampaaniate korraldamine või annetuste kogumine.

Ettevõtluseks tulumaksuseaduse § 11 tähenduses ei loeta:

 • põhikirjaliste eesmärkide täitmisega otseselt seotud tegevust, näiteks trükiste väljaandmine, koolitus, teabevahetus, ürituste korraldamine; 
 • tegevust sihtotstarbeliste annetuste realiseerimisel;
 • heategevusliku loterii või oksjoni korraldamist ning muid seda laadi tegevusi annetuste kogumiseks, kui selline tegevus ei ole ühingu põhitegevuseks; 
 • põhikirjalise tegevusega kaasnev finantstulu saamine.

Ühingu põhitegevus on ettevõtlus, kui üle poole tema tulust on saadud ettevõtlusest, välja arvatud juhul, kui ettevõtlustulust, millest on maha arvatud ettevõtlusega seotud kulud, vähemalt 90% kasutatakse avalikes huvides, st kogu ühiskonna huvides.


Nimekirjast kustutamine

Vabariigi Valitsusel on õigus ühing nimekirjast kustutada, kui ühing:

 • ei vasta nendele tingimustele, mis on vajalikud nimekirja kandmiseks (vt eespool toodut); 
 • ei ole teatanud Maksu- ja Tolliameti piirkondlikule struktuuriüksusele oma põhikirjas tehtud muudatustest 30 päeva jooksul mittetulundusühingute ja sihtasutuste registrisse muudatuse kande tegemise päevast arvates;
 • esitab ise taotluse nimekirjast väljaarvamiseks. Kirjalik taotlus nimekirjast väljaarvamiseks esitatakse Maksu- ja Tolliametile 15. maiks või 15. novembriks.

Maksu- ja Tolliameti piirkondlik struktuuriüksus teeb esialgse otsuse nimekirja mittekandmise ja nimekirjast kustutamise kohta vastavalt 15. märtsiks või 15. septembriks.

Ühing kantakse nimekirja või kustutatakse nimekirjast Vabariigi Valitsuse korraldusega vastavalt 1. juulist või 1. jaanuarist.

 

emta.ee

Jäta kommentaar

Veendu, et kõik kohustuslik (*) info oleks sisestatud. HTML-i kasutamine pole lubatud.


Liituge meiega sotsiaalvõrgustikes