860x100 kriisi paasterongad
21.04.2014 Esmaspäev

Sotsiaalmaksuseaduse § 6: sotsiaalmaksu arvutamine ja deklareerimine (01.01.2014)

Hinda seda artiklit
(0 hinnangut)
Sotsiaalmaksuseaduse § 6: sotsiaalmaksu arvutamine ja deklareerimine
Sotsiaalmaksuseaduse § 6: sotsiaalmaksu arvutamine ja deklareerimine Foto: Reuters

Alljärgnevas tabelis on toodud isikute loetelu, kelle eest maksab riik, vald või linn sotsiaalmaksuseaduse § 6 alusel. Samuti on toodud loetelu riigiasutustest, kes peavad riigipoolse sotsiaalmaksu arvestust, ning sotsiaalmaksu määr ja maksubaas ning vormi ESD koodid ja tunnused.

Riigi, valla või linna poolt sotsiaalmaksu maksmist ja deklareerimist reguleerib sotsiaalmaksuseaduse (edaspidi SMS) § 6 lg 1 ja 11, rahandusministri 31.12.2003 määrus nr 113 „Sotsiaalmaksu maksmise kord erijuhtudel". Maksudeklaratsioon ESD on kehtestatud rahandusministri 29.11.2010 määrusega nr 60 (lisa 9), deklaratsioon laaditakse failiga e-maksuameti/e-tolli kaudu, faili struktuuri leiate siit.

SMS-i § 6 lg 1–11 ja ESD 1.04.2013

§ 6 lg 1 p Isikud, kelle eest maksab sotsiaalmaksu riik (lg 11 – vald või linn) Seadus, mille alusel makstakse tasu või toetust SM maksja ESD kood Tunnus-kirje SM
määr
SM baas
eurodes
1 2 3 4 6 8 10 11
1 Alla 3-aastase lapse vanem (sh isik, kellele makstakse sünnitushüvitist, lapsehooldustasu, vanemahüvitist)   Sotsiaalkindlustus-amet (SKA) 611 #05

33 

320
11 Mittetöötav isik, kes kasvatab kolme last, kellest vähemalt üks on alla 8-aastane   SKA 6111 #05C 33 320
2 Välisteenistuse seaduse § 67 ja ATS § 46 alusel abikaasatasu saav isik Välisteenistuse seaduse § 67, ATS § 46 Välisministeerium, lähetajaministeerium või selle valitsemisala ametiasutus 612 #05F 33 Tasu summa
 21 Rahvusvahelise kaitseorganisatsiooni lähetatud ametniku või tegevväelase kaasasolev mittetöötav abikaasa, kes ei saa pensioni   Kaitseväe Peastaap
al. 01.04.2013
Kaitsevägi
6121 #05 33 320
22 Vabariigi Presidendi mittetöötav abikaasa, kes ei saa riiklikku pensioni   Vabariigi Presidendi Kantselei 6122 #05 33 320
3 Ajateenija või asendusteenistuja   Kaitsevägi (ajateenija eest)Kaitseressursside Amet (asendusteenistuja eest), 613 #057 33 320
31 Isik, kellel on aja-, reserv- või asendusteenistuse ajal tekkinud ajutine töövõimetus (al.01.04.2013)  

Kaitsevägi,
Kaitseressursside Amet

 6131  #05 13 320
32 Välisriiki lähetatud tegevväelase kaasasolev mittetöötav abikaasa, kes ei saa pensioni (al.01.04.2013)   Kaitsevägi,
Kaitseliit
 6132  #05 13 320
4 Puudega lapse mittetöötav vanem, kes ei saa pensioni, kehtetu al 1.03.2009, vt lg 11 Puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seadus § 8  SKA kuni 1.03.09 614 #051 33 x
5 Töötaja, kes saab töövõimetuspensioni   SKA 615 #05B 33 320
6 Töötu toetust saav isik   Tööturuamet, alates 1.05.09 Töötukassa 616 #056 13 320
61 Töötuna arvele võetud isik   Tööturuamet, alates 1.05.09 Töötukassa 6161 #056 13 320
7 Tuumakatastroofi, tuumakatsetuse või aatomielektrijaama avarii tagajärgede likvideerimisest osavõtnud mittetöötav isik, kes ei saa pensioni    Tööturuamet, alates 1.05.09 Töötukassa  617 #052 33 320
8 Ülalpeetav abikaasa, kes kasvatab vähemalt ühte alla 8-aastast last või 8-aastast last kuni esimese klassi lõpetamiseni või vähemalt kolme alla 16-aastast last Ravikindlustuse seaduse § 5  SKA  618 #053  13 320
9 Sotsiaaltoetust saav isik Sotsiaalhoolekande seaduse § 231 SKA 619 #054 13 320
10 Isik, kes kasvatab seitset või enamat alla 19-aastast last Riiklike peretoetuste seaduse § 91 SKA 6110 #05A 33 Toetuse summa
11 Tööturukoolituses, tööpraktikas ja tööharjutuses osalev isik Tööturuteenuste ja –toetuste seaduse § 13, 15, 17 Tööturuamet, alates
1.05.09 Töötukassa
6211 #056 13 320
13 Isik, kellele on määratud vanaduspensioni ootel oleva päästeteenistuja toetus Päästeteenistuse seaduse § 19 Päästeamet
1.03.2008
6213 #05 13 320
Lg 11 Isik, kellele makstakse toetust puudega isiku hooldamise eest või puudega lapse hooldamise eest ning kes ei tööta ega saa pensioni – alates 1.03.2009 Sotsiaalhoolekande seaduse § 23 lg 2, kehtetu 1.03.2009, perekonnaseaduse § 105, kehtetu 1.07.2010,
sotsiaalhoolekande seaduse § 282 
Valla- või linnavalitsus 620 #059 33 320
Lg 12 Vabakutseline loovisik, kellele makstakse loometoetust Loovisikute ja loomeliitude seadus § 18 ja 19 Loomeliit 721 #05 33 320

Lisainfo

Jäta kommentaar

Veendu, et kõik kohustuslik (*) info oleks sisestatud. HTML-i kasutamine pole lubatud.


Vebinar ee 300x500 maire otsus 3 gif

Liituge meiega sotsiaalvõrgustikes