21.04.2014 Esmaspäev

Sotsiaalmaksuseaduse § 6: sotsiaalmaksu arvutamine ja deklareerimine (01.01.2014)

Hinda seda artiklit
(0 hinnangut)

Alljärgnevas tabelis on toodud isikute loetelu, kelle eest maksab riik, vald või linn sotsiaalmaksuseaduse § 6 alusel. Samuti on toodud loetelu riigiasutustest, kes peavad riigipoolse sotsiaalmaksu arvestust, ning sotsiaalmaksu määr ja maksubaas ning vormi ESD koodid ja tunnused.

Sotsiaalmaksuseaduse § 6: sotsiaalmaksu arvutamine ja deklareerimine
Sotsiaalmaksuseaduse § 6: sotsiaalmaksu arvutamine ja deklareerimine Foto: Reuters

Riigi, valla või linna poolt sotsiaalmaksu maksmist ja deklareerimist reguleerib sotsiaalmaksuseaduse (edaspidi SMS) § 6 lg 1 ja 11, rahandusministri 31.12.2003 määrus nr 113 „Sotsiaalmaksu maksmise kord erijuhtudel". Maksudeklaratsioon ESD on kehtestatud rahandusministri 29.11.2010 määrusega nr 60 (lisa 9), deklaratsioon laaditakse failiga e-maksuameti/e-tolli kaudu, faili struktuuri leiate siit.

SMS-i § 6 lg 1–11 ja ESD 1.04.2013

§ 6 lg 1 p Isikud, kelle eest maksab sotsiaalmaksu riik (lg 11 – vald või linn) Seadus, mille alusel makstakse tasu või toetust SM maksja ESD kood Tunnus-kirje SM
määr
SM baas
eurodes
1 2 3 4 6 8 10 11
1 Alla 3-aastase lapse vanem (sh isik, kellele makstakse sünnitushüvitist, lapsehooldustasu, vanemahüvitist)   Sotsiaalkindlustus-amet (SKA) 611 #05

33 

320
11 Mittetöötav isik, kes kasvatab kolme last, kellest vähemalt üks on alla 8-aastane   SKA 6111 #05C 33 320
2 Välisteenistuse seaduse § 67 ja ATS § 46 alusel abikaasatasu saav isik Välisteenistuse seaduse § 67, ATS § 46 Välisministeerium, lähetajaministeerium või selle valitsemisala ametiasutus 612 #05F 33 Tasu summa
 21 Rahvusvahelise kaitseorganisatsiooni lähetatud ametniku või tegevväelase kaasasolev mittetöötav abikaasa, kes ei saa pensioni   Kaitseväe Peastaap
al. 01.04.2013
Kaitsevägi
6121 #05 33 320
22 Vabariigi Presidendi mittetöötav abikaasa, kes ei saa riiklikku pensioni   Vabariigi Presidendi Kantselei 6122 #05 33 320
3 Ajateenija või asendusteenistuja   Kaitsevägi (ajateenija eest)Kaitseressursside Amet (asendusteenistuja eest), 613 #057 33 320
31 Isik, kellel on aja-, reserv- või asendusteenistuse ajal tekkinud ajutine töövõimetus (al.01.04.2013)  

Kaitsevägi,
Kaitseressursside Amet

 6131  #05 13 320
32 Välisriiki lähetatud tegevväelase kaasasolev mittetöötav abikaasa, kes ei saa pensioni (al.01.04.2013)   Kaitsevägi,
Kaitseliit
 6132  #05 13 320
4 Puudega lapse mittetöötav vanem, kes ei saa pensioni, kehtetu al 1.03.2009, vt lg 11 Puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seadus § 8  SKA kuni 1.03.09 614 #051 33 x
5 Töötaja, kes saab töövõimetuspensioni   SKA 615 #05B 33 320
6 Töötu toetust saav isik   Tööturuamet, alates 1.05.09 Töötukassa 616 #056 13 320
61 Töötuna arvele võetud isik   Tööturuamet, alates 1.05.09 Töötukassa 6161 #056 13 320
7 Tuumakatastroofi, tuumakatsetuse või aatomielektrijaama avarii tagajärgede likvideerimisest osavõtnud mittetöötav isik, kes ei saa pensioni    Tööturuamet, alates 1.05.09 Töötukassa  617 #052 33 320
8 Ülalpeetav abikaasa, kes kasvatab vähemalt ühte alla 8-aastast last või 8-aastast last kuni esimese klassi lõpetamiseni või vähemalt kolme alla 16-aastast last Ravikindlustuse seaduse § 5  SKA  618 #053  13 320
9 Sotsiaaltoetust saav isik Sotsiaalhoolekande seaduse § 231 SKA 619 #054 13 320
10 Isik, kes kasvatab seitset või enamat alla 19-aastast last Riiklike peretoetuste seaduse § 91 SKA 6110 #05A 33 Toetuse summa
11 Tööturukoolituses, tööpraktikas ja tööharjutuses osalev isik Tööturuteenuste ja –toetuste seaduse § 13, 15, 17 Tööturuamet, alates
1.05.09 Töötukassa
6211 #056 13 320
13 Isik, kellele on määratud vanaduspensioni ootel oleva päästeteenistuja toetus Päästeteenistuse seaduse § 19 Päästeamet
1.03.2008
6213 #05 13 320
Lg 11 Isik, kellele makstakse toetust puudega isiku hooldamise eest või puudega lapse hooldamise eest ning kes ei tööta ega saa pensioni – alates 1.03.2009 Sotsiaalhoolekande seaduse § 23 lg 2, kehtetu 1.03.2009, perekonnaseaduse § 105, kehtetu 1.07.2010,
sotsiaalhoolekande seaduse § 282 
Valla- või linnavalitsus 620 #059 33 320
Lg 12 Vabakutseline loovisik, kellele makstakse loometoetust Loovisikute ja loomeliitude seadus § 18 ja 19 Loomeliit 721 #05 33 320

Lisainfo

Jäta kommentaar

Veendu, et kõik kohustuslik (*) info oleks sisestatud. HTML-i kasutamine pole lubatud.


Liituge meiega sotsiaalvõrgustikes