21.04.2014 Esmaspäev

Sotsiaalmaksu tasumine töövõimetuspensionäri eest (alates 01.01.2014)

Hinda seda artiklit
(0 hinnangut)

Maksu- ja Tolliamet selgitab alljärgnevalt lähemalt ja toob näiteid sotsiaalmaksu tasumise kohta töövõimetuspensionäride puhul. Sotsiaalmaksu riigi- ja tööandjapoolset tasumist isikute eest, kes saavad töövõimetuspensioni, reguleerib sotsiaalmaksuseaduse (edaspidi - SMS) § 6 lg 1 p 5 ja lg 3.

Sotsiaalmaksu tasumine töövõimetuspensionäri eest (seisuga 01.01.2014)
Sotsiaalmaksu tasumine töövõimetuspensionäri eest (seisuga 01.01.2014) Foto: PM

SMS § 6 lg 1 p 5 kohaselt maksab riik sotsiaalmaksu äriühingu, mittetulundusühingu, sihtasutuse või füüsilisest isikust ettevõtja (edaspidi - tööandja) töötaja eest, kes saab töövõimetuspensioni. Töövõimetuspension on üheks riikliku pensioni liigiks, mis määratakse püsivalt töövõimetuks tunnustatud isikule töövõime kaotusega 40–100 protsenti, kellel on nõutav pensionistaaž. Kui isikule seoses pensionistaaži puudumisega ei määratud mitte töövõimetuspension, vaid rahvapension töövõimetuse alusel, siis tema tööandjale kõnesolev maksusoodustus ei laiene.

Töötaja on isik, kes töötab ülalmainitud tööandja juures töölepingu alusel. Töövõtu-, käsundus- või muu võlaõigusliku lepingu alusel  tasu saava isiku eest riik sotsiaalmaksu ei maksa. Kui töövõimetuspensioni saav isik jõuab vanaduspensioniikka, hakkab ta saama vanaduspensioni ja sel juhul riik selle isiku eest sotsiaalmaksu ei maksa. Töötaja tõendab tööandjale, et tema on töövõimetuspensioni saaja, esitades oma pensionitunnistuse, kus peab olema märge vastava pensioniliigi (töövõimetuspension) ja tähtaja kohta. 

Riik maksab töövõimetuspensionit saava töötaja eest sotsiaalmaksu SMS §s 21 nimetatud kuumääralt (2014. aastal 320 eurolt). Juhul kui töövõimetuspensionärist töötaja on töösuhtes mitme tööandjaga, maksab riik sotsiaalmaksu selle tööandja eest, kes töötaja palgalt tulumaksu kinnipidamisel arvestab maksuvaba tulu. Seega on sisu poolest tegemist sellele tööandjale antava maksusoodustusega, kelle juures töötaja peamiselt töötab. Juhul kui töötaja ei ole esitanud maksuvaba tulu arvestamise avaldust ühelegi tööandjale (näiteks avaldus oli esitatud pensioni maksjale), valib töötaja kirjaliku avaldusega ühe tööandja, kelle eest riik maksab sotsiaalmaksu. 

Kuna töövõimetuspensionär on riikliku pensioni saaja, ei ole tööandjal kohustust maksta tema eest sotsiaalmaksu vähemalt sotsiaalmaksu kuumääralt, tööandja arvestab sotsiaalmaksu tegelikult palgalt. Kui riik maksab töövõimetuspensioni saava töötaja eest sotsiaalmaksu, siis tööandja maksab sotsiaalmaksu palga osalt, mis ületab riigi poolt makstud sotsiaalmaksu  arvutamise aluseks olevat summat (SMS § 6 lg 3). 

Riigipoolse sotsiaalmaksu maksmise kord on kehtestatud rahandusministri 31. detsembri 2003. aasta määrusega nr 113. Korra kohaselt peab riigipoolse sotsiaalmaksu arvestust Sotsiaalkindlustusamet, kes arvestab ja maksab sotsiaalmaksu riigi poolt tööandja igakuiselt esitatava taotluse alusel.

Töövõimetuspensionit saava töötaja eest riigipoolse sotsiaalmaksu maksmise kohustus tekib päevast, millal töövõimetuspensionit saav isik tööle võetakse või juba olemasolevale töötajale töövõimetuspension määratakse. Arvestamaks asjaolu, et töövõimetuspensionit võidakse maksta tagasiulatuvalt maksimaalselt kolm kuud, on tagantjärele võimalik esitada taotlus viimase kolme kalendrikuu kohta. Kui riigi kohustus maksta sotsiaalmaksu eelnimetatud isiku eest tekib või lõpeb aruandekuu kestel, arvutatakse maksmisele kuuluv sotsiaalmaksu summa proportsionaalselt kalendripäevade arvuga, mille eest riigil on kohustus sotsiaalmaksu maksta (vt näited 1 ja 6).

Sotsiaalmaksusoodustuse saamiseks peab tööandja igal kuul esitama Sotsiaalkindlustusametile riigipoolse sotsiaalmaksu ülekandmise taotluse, kus näidatakse töövõimetuspensioni saavate töötajate ees- ja perekonnanimed, isikukoodid, töösuhte tekkimise või lõppemise kuupäev ning riigi poolt makstava sotsiaalmaksu summa. Taotlus esitatakse hiljemalt aruandekuule (palga arvestamise kuule) järgneva kuu 2. kuupäevaks. Taotluse vorm on saadaval Sotsiaalkindlustusameti kodulehel.

Taotluse andmete alusel, pärast nende õigsuse kontrollimist, esitab Sotsiaalkindlustusamet 10. kuupäevaks Maksu- ja Tolliametile maksudeklaratsiooni vormi ESD, millel näitab andmeid iga töövõimetuspensioni saava töötaja kohta. Samaaegselt kannab Sotsiaalkindlustusamet Maksu- ja Tolliameti pangakontole üle ESD järgi tasumisele kuuluva sotsiaalmaksu.

Tööandja deklareerib oma sotsiaalmaksu maksudeklaratsiooni vormil TSD, näidates lisa 1 veerus 4 palgalt arvestatud sotsiaalmaksu, mis on vähendatud riigi poolt makstud sotsiaalmaksu võrra. TSD esitatakse Maksu- ja Tolliametile väljamakse tegemise kuule järgneva kuu 10. kuupäevaks.

Näide 1. Töövõimetuspensionäri tööle võtmine

Kui riigi kohustus maksta sotsiaalmaksu eelnimetatud isiku eest tekib aruandekuu kestel, arvutatakse maksmisele kuuluv sotsiaalmaksu summa proportsionaalselt kalendripäevade arvuga, mille eest riigil on kohustus sotsiaalmaksu maksta.

Töövõimetuspensioni saav töötaja on võetud tööle alates (k.a) 17. märtsist. Töötajale on arvestatud märtsi eest töötasu 355 eurot. Töötasu makstakse välja arvestuskuule järgneva kuu 5. kuupäeval.

Tööandja esitab 2. aprilliks Sotsiaalkindlustusametile riigipoolse sotsiaalmaksu ülekandmise taotluse, kus näitab selle töötaja isikuandmed, töösuhte tekkimise kuupäeva 17. märtsi ja riigi poolt tasumisele kuuluva sotsiaalmaksu summa, mis arvestatakse sotsiaalmaksu kuumääralt proportsionaalselt märtsis töötatud kalendripäevade arvuga: 320 / 31 x 15 x 33% = 51.10 eurot.

Töötajale märtsikuu töötasu väljamaksmisel 5. aprillil ja sellelt töötasult sotsiaalmaksu arvestamisel vähendab tööandja töötaja eest arvestatud sotsiaalmaksu riigipoolse sotsiaalmaksu summa võrra: 355 x 33% - 51.10 = 117.15 - 51.10 = 66.05 eurot. Sel viisil arvestatud sotsiaalmaksu deklareerib tööandja väljamaksekuu (aprilli) maksudeklaratsiooni TSD lisa 1 veerus 4 (arvutatud sotsiaalmaksu) 66.05 eurot, veerus 5 (sotsiaalmaksuga maksustatud väljamaksed) deklareeritakse töötajale tehtud väljamakse brutosummas ehk 355 eurot.

TSD näidisdeklaratsiooni koostamisel on oletatud, et töötaja töötasult tulumaksu kinnipidamisel arvestab tööandja maksuvaba tulu, töötaja ei ole vanaduspensionieas (tuleb kinni pidada töötuskindlustusmakse määraga 2%) ja ei ole kohustusliku kogumispensioni kohustatud isik.

TSD lisa 1 aprillikuu eest

Ees- ja perekonnanimi Isikukood Maksuvaba tulu arvestamine Tulumaksu kinnipidamisel
maha arvatud
Arvutatud sotsiaalmaks Sotsiaalmaksuga maksustatud väljamaksed Kinnipeetud tulumaks
maksuvaba
tulu summa
 
1 2 3 31   4 5 6
Nimi IK X 144   66.05 355 42.82
Väljamaksed koodide järgi Kinnipeetud töötus- kindlustus-makse
2%
Väljamaksed, millelt makstakse töötuskindlustus-makset Kinnipeetud kogumispensioni makse
Summa
kood 01
Kood Summa Kood Summa Kood Summa
7 7.1 7.1.1 7.2 7.2.1 7.3 7.3.1 8 9 10
355 0 0 0 0 0 0 7.10 355 0

Näide 2. Töövõimetuspensionärist töötaja puhkus

Ettevõttes makstakse töötasu arvestuskuule järgneval kuul. Töövõimetuspensioni saava töötaja töötasu on 355 eurot kuus. Ta on puhkusel 1. juulist kuni 31. juulini. Puhkuseraha 355 eurot makstakse välja juunis.

Väljamaksed ja sotsiaalmaksu arvestus

Töötasu
summa

Töötasu
arvestuskuu

SKA-le taotlus Tasu
väljamakse kuu
MTA-le TSD
Kuupäev Riigi sotsiaalmaksu summa (eurot) Kuu/
tähtpäev
Tööandja sotsmaksu summa
TSD lisa 1 veerg 4
355 mai
töötasu
2.06 105,6 juuni juuni/
10.07.
355 + 355 = 710 x 33% = 234,30 - 105,6 - 105,6* = 19,80
*Augustikuu 105,6 eurot kasutatakse ette, kuna taotlus esitatakse SKA-le 2.08, juhul kui SKA ei aktsepteeri taotlust ja sotsiaalmaksu augustis ei maksa, siis tehakse juuni TSD parandusdeklaratsioon.
355 juuli
puhkuse-tasu 
2.08 105,6 juuni
355 juuni
töötasu
2.07 105,6 juuli juuli/
10.08.
355 x 33% = 117,15 - 105,60 = 11,55
 Augustis väljamakseid ei ole, TSD-d ei esitata.
355 august 2.09 105,6 september september/10.10.11 355 x 33% = 117,15 - 105,60 = 11,55

Näide 3. Töövõimetuspensionärist töötaja tasustamata puhkus või ajutine töövõimetus

Kui töötaja on terve kuu tasustamata puhkusel või haige, st selle kuu eest talle töötasu ja tema eest sotsiaalmaksu ei arvestata, siis tööandja esitab Sotsiaalkindlustusametile vastava taotluse selle kuu eest ja Sotsiaalkindlustusametil on kohustus maksta isiku eest sotsiaalmaksu, kuid tööandjal ei ole õigust vähendada selle võrra oma teiste kuude sotsiaalmaksu.  

Näide 4. Osalise tööajaga töötav töövõimetuspensionär (töötasu on 320 eurost väiksem)

Töövõimetuspensionit saav töötaja töötab osalise tööajaga ja saab töötasu 127,80 eurot kuus. Tööandja esitab igakuiselt Sotsiaalkindlustusametile taotluse selle töötaja eest riigipoolse sotsiaalmaksu 105,6 eurot ülekandmiseks. Tööandja ise sotsiaalmaksu selle töötaja töötasult ei maksa. Vormi TSD lisa 1 veerus 4 näidatakse 0 ja veerus 5 näidatakse 127,80 eurot. 

Näide 5. Tagasiulatuvalt töövõimetuspensioni määramine

Töötaja töötasu on 355 eurot kuus, sellelt arvestatakse igakuiselt sotsiaalmaksu 117,15 eurot. Töötasu makstakse välja selle arvestamise kuule järgneva kuu alguses. Elukohajärgne Pensioniamet määrab oma 16. oktoobri otsusega töötajale töövõimetuspensioni tagasiulatuvalt, alates 16. augustist. Töötaja teavitab sellest koheselt oma tööandjat, esitades tööandjale pensionitunnistuse. Tööandja esitab 2. novembriks Sotsiaalkindlustusametile esmase taotluse selle töötaja eest riigipoolse sotsiaalmaksu ülekandmiseks, millel näitab riigipoolse kohustuse tekkimise kuupäevana 16. augustit ning arvestatud sotsiaalmaksu summat augustis 16 kalendripäeva eest, septembri ja oktoobri eest 320 / 31 x 16 x 33% + 105,6 x 2 = 54,50 + 211,20 = 265,70 eurot. Tööandjal on õigus vähendada oma sotsiaalmaksu kohustust 265,70 euro võrra, vähendades sotsiaalmaksu kohustust väljamaksekuu TSD deklaratsioonidel: septembrikuu vormil TSD (parandusdeklaratsioon) 54,50 euro võrra ning oktoobri ja novembri vormidel TSD 105,6 euro võrra.

Näide 6. Sotsiaalmaks töösuhte lõpetamisel

Kui riigi kohustus maksta sotsiaalmaksu eelnimetatud isiku eest lõpeb aruandekuu kestel, arvutatakse maksmisele kuuluv sotsiaalmaksu summa proportsionaalselt kalendripäevade arvuga, mille eest riigil on kohustus sotsiaalmaksu maksta.

Töövõimetuspensionär koondatakse töölt, töösuhte viimaseks päevaks on 17. veebruar. Viimaseks kuuks, mil tööandja saab kasutada SMS §-s 6 ette nähtud soodustust, on töötajale viimase sotsiaalmaksuga maksustatava väljamakse ehk lõpparve maksmise kuu. Lõpparve makstakse välja veebruaris, 2. märtsiks esitab tööandja Sotsiaalkindlustusametile taotluse, mille lahtris „Riigipoolse kohustuse lõppemise kuupäev” näitab töösuhte lõppemise kuupäeva ehk 17. veebruari 2014 ja riigipoolse sotsiaalmaksu summa arvutatakse proportsionaalselt töösuhte kehtivuse kalendripäevade arvuga järgmiselt: 320/ 28 x 17 x 33% = 64,11 eurot. Kui töötajale maksti veebruaris nii jaanuarikuu eest arvestatud töötasu (2. veebruariks Sotsiaalkindlustusametile esitatud taotluses näidatud 105,6 eurot) kui ka lõpparvet (2. märtsiks esitatud taotluses sotsiaalmaksu summat 64,11 eurot), siis on tööandjal õigus vähendada veebruarikuus isikule tehtud väljamaksetelt (töötasu + lõpparve) arvestatud sotsiaalmaksu riigipoolse sotsiaalmaksu võrra, 105,6 + 64,11 = 169,71 euro võrra (deklareeritakse veebruarikuu TSD vormil).

Lisainfo

Jäta kommentaar

Veendu, et kõik kohustuslik (*) info oleks sisestatud. HTML-i kasutamine pole lubatud.


Liituge meiega sotsiaalvõrgustikes