25.01.2009 Pühapäev

Kohustusliku kogumispensioni makse

Hinda seda artiklit
(0 hinnangut)
Vaatame lähemalt, milliseid kohustusi toob kaasa kohustuslik kogumispensioni makse maksjale ja makse kinnipidajale.  

1. Makse maksja = kohustatud isik

Kogumispensionis ei osale mitte kõik töötajad, vaid teatud ring makse maksjaid. Kogumispensioni seaduse (edaspidi KoPS) mõistes on kohustusliku kogumispensioni makse maksjaks kohustatud isik. Kohustatud isikuks on füüsiline isik, kes vastab kolmele tingimusele:

1) tegemist on residendist füüsilise isikuga tulumaksuseaduse § 6 lg 1 mõistes;
2) tema eest on sotsiaalmaksu maksja kohustatud maksma sotsiaalmaksu või ta (FIE) on kohustatud maksma enda eest sotsiaalmaksu;
3) ta on kohustatud tasuma kohustusliku kogumispensioni makset KoPSi §-s 7 sätestatud tasudelt.

Kohustatud isikuid võib liigendada kaheks grupiks:

 • kohustuslikus korras liitujad,
 • vabatahtlikus korras liitujad.

 


1.1 Kohustuslikule liitujale kehtestatud tingimused
Kohustusliku kogumispensioni makset on kohustatud maksma residendist füüsiline isik tingimusel, et:

 • isik on sündinud aastal 1983 või hiljem,
 • isik on saanud 18-aastaseks,
 • isiku eest makstakse sotsiaalmaksu (v.a sotsiaalmaksuseaduse (edaspidi SMS) § 6), s.t et tema saab sotsiaalmaksuga maksustatavat tulu.
 • Mis ajast tekib kohustuslikult liituja kohustus?

  SünniaastaMakse maksmise (kinnipidamise) algus
  19831. juuli 2002
  19841. jaanuar 2003
  19851. jaanuar 2004 
  19861. jaanuar 2005
  19871. jaanuar 2006
  19881. jaanuar 2007
  19891. jaanuar 2008
  19901. jaanuar 2009
  19911. jaanuar 2010 jne

  1.2 Vabatahtlikult liitujad (KoPS § 66)
  Vabatahtlikult võivad liituda isikud, kes on sündinud varem, kui 1983. aasta 1. jaanuaril, juhul kui nad on esitanud valikuavalduse hiljemalt KoPS §-s 66 sätestatud kuupäevaks.
  Kuni 2002. aasta 1. juunini (s.t hiljemalt 31. mail) valikuavalduse esitanud isikutel tekib makse tasumise kohustus alates 2002. aasta 1. juulist.
  Edaspidi liitunutel tekib makse tasumise kohustus alates valikuavalduse esitamise aastale järgneva aasta 1. jaanuarist tingimusel, et valikuavaldus on esitatud enne jooksva aasta 1. novembrit; 1. novembrist kuni järgmise aasta 1. jaanuarini liitunutel – vastavalt ülejärgmise aasta 1. jaanuarist.


  Valikuavalduse esitamise aegMakse maksmise (kinnipidamise) algus
  Kuni 31. mai 2002 (k.a)1. juuli 2002
  1. juuni 2002 – 31. oktoober 20021. jaanuar 2003
  1. november 2002 – 31. oktoober 20031. jaanuar 2004
  1. november 2003 – 31. oktoober 20041. jaanuar 2005
  1. november 2004 – 31. oktoober 20051. jaanuar 2006
  1. november 2005 – 31.oktoober 20061. jaanuar 2007
  1. november 2006 – 31.oktoober 20071. jaanuar 2008
  1. november 2007 – 31.oktoober 20081. jaanuar 2009
  1. november 2008 – 31.oktoober 20091. jaanuar 2010


  1.3 Kohustatud isiku kohustused

  Valikuavalduse esitamisega kohustub isik tegema kohustusliku kogumispensioni makseid.
  Kuna makse tasumine toimub makse kinnipidamise teel tuluallika juures, siis on soovitav teavitada makse kinnipidajat sellest, et valikuavaldus on esitatud.  2. Makse kinnipidaja kohustused

  2.1 Isiku kohustuse olemasolu kontroll ja makse kinnipidamine
  Kes on makse kinnipidaja?
  Kogumispensioni makset on kohustatud kinni pidama need isikud, kellel on kohustus maksta sotsiaalmaksu, ehk teiste sõnadega – kõik Eestis tegutsevad tööandjad.
  Tööandja, kes on sotsiaalmaksu maksja, peab pidama kohustatud isikule makstavatelt tasudelt kinni kohustusliku kogumispensioni makse (edaspidi KPM).
  Selleks on tööandjal vaja teada:
  a) kas isik, kellele tema teeb väljamakset, on kohustatud isik ja millal tekib tema maksekohustus;
  b) millistelt summadelt peetakse KPM kinni;
  c) millise maksemääraga peetakse KPM kinni.

  a) Makse kinnipidaja on kohustatud kontrollima, kas tasu saaja on kohustatud isik.
  Selleks on mitu võimalust:

 • 1983. aastal ja hiljem sündinud isiku puhul: kohustuse tekkimise kontroll isikukoodi järgi. Isikukoodis sisalduva isiku sünniaasta numbri järgi saab teha kindlaks,
  mis aastal saab isik 18-aastaseks, mis tähendab, et isiku 18-aastaseks saamisele järgneva aasta 1. jaanuaril tekib tal makse kohustus. Näiteks isikukoodiga x85xxxxxxxx isikul
  on makse kohustus tekkinud alates 01.01.2004. a.
 • enne 1983. aasta 1. jaanuarit sündinud isiku puhul: makse kinnipidaja on kohustatud kontrollima Eesti väärtpaberite keskregistrist, kas isik on kohustatud tasuma kohustusliku kogumispensioni makset.
  Informatsioon sellest, et inimene on kogumispensioniga liitunud ja millal hakata kinni pidama makseid, on kättesaadav Internetis Pensionikeskuse koduleheküljel (päring „Liitumiskontroll") aadressil www.pensionikeskus.ee. Liitumise kontrollimisel Pensionikeskuses peab teadma kontrollitava isikukoodi.

  b) Makse objekt (§ 7)
  Kogumispensioni makset makstakse enamasti samadelt summadelt, millelt makstakse ka sotsiaalmaksu sotsiaalmaksuseaduse alusel, v.a erisoodustused.
  Makset tasutakse SMS § 2 lõike 1 punktides 1 – 6, 8 ja 9
  ning § 6 lõike 1 punktis 2 nimetatud tasudelt, mida makstakse kohustatud isikule:

 • töötajale ja avalikule teenistujale makstud palgalt ja muudelt tasudelt;

 • juriidilise isiku juhtimis- või kontrollorgani liikmele makstud tasudelt (v.a FIE)

 • FIE ettevõtlustulult;

 • füüsilisele isikule töövõtu-, käsundus- või muu teenuse osutamiseks sõlmitud võlaõigusliku lepingu alusel makstud tasudelt (v.a FIE)

 • töötuskindlustuse seaduse alusel makstud hüvitiselt, v.a töötuskindlustushüvitis; 

 • välisteenistuse seaduse § 67 alusel makstud abikaasatasult.


  Kogumispensioni makset ei tasuta (ei peeta kinni):

 • mitteresidentidele makstud tasudelt;

 • erisoodustustelt;

 • SMS §-s 3 nimetatud tasudelt (ehk nendelt tasudelt, millelt ei maksta sotsiaalmaksu).

  c) Makse määr (KoPS § 9)
  Makse (kinnipidamise) määr on 2% maksustatavatelt tasudelt.
  Lisaks kinnipeetud maksele kannab Maksu- ja tolliamet sotsiaalmaksu erikontole kohustatud isikute eest laekunud sotsiaalmaksu üle riikliku pensionikindlustuse vahenditesse 16%, ravikindlustuse vahenditesse 13% ning EVK pangakontole 4%.


  Makse kinnipidamise põhireeglid

 • Makse kinnipidamisel kasutatakse kassapõhist arvestusprintsiipi – makse peetakse kinni kalendrikuus tehtud väljamaksetelt, olenemata sellest, millise kuu eest tasu on arvestatud. Näiteks kui juuni eest makstav palk makstakse välja juulis, tuleb sellest kinni pidada ja deklareerida kohustusliku kogumispensioni makse määraga 2% juulis.
 • Makse peetakse kinni nn brutosummalt ehk maksustatavalt summalt enne mahaarvamiste tegemist ja tulumaksu (ja töötuskindlustusmakse) kinnipidamist.


  Makse arvestamine tulumaksu kinnipidamisel (TuMS § 42 lg 6)

  Residendist füüsilisele isikule tehtud väljamaksetest arvatakse enne kinnipeetava tulumaksu arvutamist maha väljamakselt kogumispensionide seaduse kohaselt kinnipeetud kohustusliku kogumispensioni makse.

  Selline oleks näiteks maksude arvestus kogumispensioniga liitunud töötaja puhul, kelle brutopalk on 5000 krooni:

   Summa (kroonides)Arvutuskäik
  Brutopalk 5000  
  Töötuskindlustusmakse305000 x 0,6%
  Kogumispensioni makse100 5000 x 2%
  Maksuvaba tulu kuus2250   
  Tulumaksuga maksustatakse 2620 5000 - 30 - 100 - 2250
  Tulumaks 21%5502620 x 21%
  Netopalk43205000 - 30 - 100 - 550


  Näitame siinkohal, kuidas käib palga- ja maksuarvestus erinevate töötajate puhul sõltuvalt sellest, kas nad on liitunud kogumispensioniga või mitte.

  Näide
  Eeldame, et ettevõttes töötab neli töötajat, kõigil on brutopalk 5000 krooni. Neist isikutest on:
 • üks (A) kogumispensioniga liitunud maksuvaba tulu arvestamise tunnusega töötaja,

 • teine (B) kogumispensioniga mitteliitunud maksuvaba tulu arvestamise tunnusega töötaja,

 • kolmas (C) pensionikindlustusega liitunud maksuvaba tulu arvestamise tunnuseta töötaja ja

 • neljas (D) kogumispensioniga mitteliitunud maksuvaba tulu arvestamise tunnuseta töötaja.

 • Töötajate palga- ja maksuarvestus käib nii (lihtsuse mõttes on töötaja palgast tehtavad mahaarvamised toodud miinusmärgiga):

  Töötajad
  A
  B
  C
  D
  Brutopalk5000500050005000
  Töötuskindlustusmakse-30-30-30-30
  Kogumispensionimakse-1000-1000
  Maksuvaba tulu kuus2250225000
  Tulumaksuga maksustatakse2620272048704970
  Tulumaks-550-571-1023-1044
  Netopalk4320439938473926


  2.2 Kinnipeetud makse deklareerimine deklaratsioonil TSD

  Kinnipeetud kohustusliku kogumispensioni makseid näidatakse isikute lõikes TSD lisa 1 veerus 10. Kokkuvõtvalt aga esitatakse tööandja poolt
  deklaratsiooni esitamise kuul kõiki ülekandmisele kuuluvaid kogumispensioni makseid TSD põhivormi A osas real 6.
  Deklaratsioon TSD esitatakse Maksu- ja Tolliametile hiljemalt väljamakse tegemise kuule järgneva kuu 10. kuupäevaks.

  TSD lisa 1 täitmine eeltoodud näite puhul
  KPM näidatakse veerus 10.

 • Vt siit

  TSD põhivormi täitmine

  A osa Füüsilistele isikutele tehtud väljamaksetelt
  Kroonides
  1. Arvestatud sotsiaalmaks6600
  2. Kinnipeetud tulumaks3188
  3. Sotsiaalmaksuga maksustatud väljamaksed20 000
  4. Kinnipeetud töötuskindlustusmakse120
  5. Arvestatud töötuskindlustusmakse (lisa 1 veerg 9 kokku x 0,3%)60
  6. Kinnipeetud kohustusliku kogumispensioni makse (TSD lisa 1 veeru 10 kokkuvõte)200


  2.3 Kinnipeetud makse ülekandmine Maksu- ja Tolliameti pangakontole

  Deklaratsiooni TSD järgi ülekandmisele kuuluvad kinnipeetud kogumispensioni maksed kantakse üle Maksu- ja Tolliameti pangakontole väljamakse tegemise kuule järgneva kuu 10. kuupäevaks. Maksedokumendile tuleb märkida ettemaksukonto viitenumber.Maksu- ja Tolliamet edastab vastava makse (2%) 15 tööpäeva jooksul Eesti väärtpaberite keskregistri pidaja pangakontole. 4%, mida lisatakse töötaja enda maksele maksumaksja eest tasutava sotsiaalmaksu arvelt, arvutab Maksu- ja Tolliamet ise ja edastab samuti nimetatud pangakontole.


  2.4 Kohustatud isikule tõendi TSM andmine

  Isikule nõudmisel antakse talle tõendi TSM temale tehtud väljamaksetelt kinnipeetud makse või täiendavate sissemaksete kohta kalendriaastale järgneva aasta 1. veebruariks.
  Isiku töölt lahkumisel antakse eelnimetatud tõend koos lõpparvega. 


  3. FIE kohustusliku kogumispensioni makse

  KoPS võimaldab kohustusliku kogumispensioni sissemakseid teha füüsilisest isikust ettevõtjal (§ 7 lg 1). FIE makse tasumise periood on kalendriaasta. FIE-st kohustatud isik tasub kohustusliku kogumispensioni makset alates 2004. a ettevõtlustulult (KoPS § 67).
  FIE-st kohustatud isiku puhul kannab Maksu- ja Tolliamet sotsiaalmaksu avansilistest maksetest üle riikliku pensionikindlustuse vahenditesse sotsiaalmaksu osa määra 16 protsenti ning ravikindlustuse vahenditesse 13 protsenti. Sotsiaalmaksu kohustusliku kogumispensioni 4 protsendi osa reserveeritakse Riigikassas (SMS § 10 lg 41).

  Nii kohustusliku kogumispensioni makse (2%) kui ka sotsiaalmaksu 4% osa arvestamise aluseks on SMS § 2 lg 1 p-s 5 sätestatud maksuobjekt ehk FIE ettevõtlustulu, millest on tehtud tulumaksuseaduses lubatud ettevõtlusega seotud mahaarvamised. Pärast FIE poolt tuludeklaratsioonis ettevõtlustulu deklareerimist arvutab Maksu- ja Tolliamet välja juurdemaksmisele või tagastamisele kuuluvad summad, võttes arvesse nii FIE poolt tasutud sotsiaalmaksu avansilisi makseid kui ka tööandja või riigi poolt FIE eest tasutud sotsiaalmaksu summad (KoPS § 11 lg 2) ja väljastab FIE-le maksuteate juurdemaksmisele kuuluva sotsiaalmaksu ja tasumisele kuuluva kohustusliku kogumispensioni makse kohta, mille tasumise tähtaeg on maksustamisperioodile järgneva 1. oktoober. Pärast nimetatud summade tasumist kannab Maksu- ja Tolliamet FIE makse (2%) ja sotsiaalmaksu 4% osa üle EVK-le.


  4. Täiendav sissemakse kohustusliku pensionifondi vanemahüvitise saamise korral (KoPS § 10)
  Kohustatud isikule, kes saab vanemahüvitist vastavalt vanemahüvitise seadusele, eraldatakse riigieelarvest kohustuslikku pensionifondi sissemaksete tegemiseks täiendavalt 1% hüvitise summast iga sündinud lapse kohta.
  Vanemahüvitise määrab ja maksab isikule Sotsiaalkindlustusamet Samaaegselt hüvitise arvestamisega arvutab Sotsiaalkindlustusamet välja täiendava sissemakse suuruse ja kinnipeetava tulumaksu ning kannab makse Maksu- ja Tolliameti pangakontole, misjärel edastab MTA makse EVK-le. Täiendava sissemakse suurus sõltub sündinud laste arvust.
  Täiendava sissemakse saamiseks isikul mingeid kohustusi ei teki.


  5. Kohustatud isiku õigused tulude deklareerimisel (TuMS § 28¹)
  Residendist füüsilise isiku maksustamisperioodi tulust arvatakse maha kogumispensionide seaduse § 11 lõike 1 punktide 1 ja 2 kohaselt kinnipeetud ning § 11 lõike 2 kohaselt arvutatud ja tasutud kohustusliku kogumispensioni maksed.

  jaanuar 2009

 • Jäta kommentaar

  Veendu, et kõik kohustuslik (*) info oleks sisestatud. HTML-i kasutamine pole lubatud.


  Liituge meiega sotsiaalvõrgustikes