02.03.2018 Reede

Kaugmüük Euroopa Liidu teisest liikmesriigist Eestisse

Hinda seda artiklit
(0 hinnangut)
Maksu- ja tolliamet selgitab alkoholi kaugmüügi puhul rakenduvaid aktsiisiga maksustamise põhimõtteid.

Kaugmüügi mõiste on defineeritud alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse (ATKEAS) § 212 lõikes 1, mille kohaselt see on ühes liikmesriigis tarbimisse lubatud aktsiisikauba toimetamine ettevõtja poolt teise liikmesriiki isikule, kes ei kasuta seda kaupa ärilisel eesmärgil.

Lihtsamalt selgitades on kaugmüük lähteriigis tarbimisse lubatud ehk maksustatud alkoholi toimetamine müüja poolt või tema eest otse teises liikmesriigis asuvale füüsilisele isikule.

Enamlevinud kaugmüügi vorm on internetikaubandus.

Kaugmüügi korras lähetatud aktsiisikaup kuulub uuesti maksustamisele sihtkohariigis ja aktsiisi maksmine toimub selles liikmesriigis kehtestatud korras.

Kaugmüüja saab taotleda lähteliikmesriigis varem makstud aktsiisi tagastamist, kui ta on lähetanud kaupa nõuetekohaselt ja esitanud kõik nõutavad tõendusdokumendid kauba teise liikmesriiki toimetamise ja seal maksustamise kohta.

! Eeltoodut arvestades on väga oluline, et enne kaugmüügi teostamist viiks ettevõtja ennast kurssi nii lähte- kui sihtliikmesriigis kaugmüügile kehtestatud nõuetega.

Kaugmüük Eestist Euroopa Liidu teise liikmesriiki

Eestis võib kaugmüüjana tegutseda ettevõtja, kes on kantud äriregistrisse ja registreeritud käibemaksukohustuslasena Eestis.

Enne alkoholi lähetamist teise liikmesriiki peab kaugmüüja teostama järgmisi toiminguid:

 • esitama Maksu- ja Tolliametile (MTA) komisjoni määrusega nr 3649/92 kehtestatud saatelehe SADHES-e (siseriiklik aktsiisisaatedokumentide haldamise elektrooniline süsteem) kaudu enne alkoholi teise liikmesriiki lähetamist;
 • maksumärgistatud alkoholi lähetamisel teavitama alkoholile kinnitatud maksumärkide numbrid;
 • edastama kirjalikult teise liikmesriigi maksuesindajale või isikule, kellel tekib maksukohustus, järgnevad andmed saadetise kohta:

alkoholi liik ja kogus;

vedaja ja füüsilisest isikust vastuvõtja nimi ning kontaktandmed;

veo kestus ja veovahendi andmed;

alkoholi lähetamise ja teises liikmesriigis eeldatav saabumise kuupäev ning alkoholi üleandmise koht.

Alkohol toimetatakse teise liikmesriiki koos SADHES-es koostatud saatelehe väljatrükiga. Saatelehe liikumise ja täitmise täpsustatud kord kaugmüügi korral on sätestatud rahandusministri 15.03.2010 määrusega nr 17 Euroopa Komisjoni määrusega (EMÜ) nr 3649/92 kehtestatud saatelehe liikumise ja täitmise täpsustatud kord.

Kaugmüüja on kohustatud pidama dokumenteeritud arvestust selliselt, et see kajastaks:

 • andmeid alkoholi saajate kohta maksuesindajate või aktsiisi maksmise eest vastutavate isikute lõikes;
 • andmeid lähetatud alkoholi liigi, etanoolisisalduse ja kaubakoodi (KN-i kaheksa numbri täpsusega) ning alkoholi koguse kohta.

Eestis makstud aktsiisi tagastamise tingimused on sätestatud ATKEAS-e § 451 lõikes 1.

Kaugmüüjale makstakse varemmakstud aktsiis tagasi, kui enne alkoholi lähetamist teise liikmesriiki tegi ta kõik nõutavad teavitused (vt toimingud enne alkoholi lähetamist) ning pärast alkoholi kättetoimetamist saajale on esitanud MTA-le:

 • aktsiisi tagastamise taotluse SADHES-e kaudu;
 • sihtkoha liikmesriigi maksuhalduri kinnituse aktsiisi maksmise kohta sihtliikmesriigis.

Juhime tähelepanu, et kaugmüük füüsilisele isikule on alkoholiseaduse mõistes jaemüük ja jaemüük e-kaubanduse korras on lubatud ainult juhul, kui see müük toimub ettevõtjale kuuluva kaupluse või toitlustusettevõte kaudu. Seega kaugmüüja võib teostada kaugmüüki ainult enda kaupluse või toitlustusettevõtte kaudu, mille Majandustegevuse Registri registreeringus on märge e-kaubanduse kohta ja viide vastava alkoholi liigile.

Kaugmüügi korras teise liikmesriiki lähetatav alkohol peab olema ATKEAS-e nõuete kohaselt maksumärgistatud ja vastama alkoholiseadusega kehtestatud käitlemiseks lubatud alkoholi nõuetele.

Kaugmüük Euroopa Liidu teisest liikmesriigist Eestisse

Vastavalt ATKEAS-e § 212 lõikele 2 maksab kaugmüügi korras Eestis vastuvõetud alkoholilt aktsiisi maksuesindaja maksukorralduse seaduse mõistes või, kui kaugmüüja ei ole maksuesindajat määranud, siis kaubasaaja.

Kaugmüügi korras soetatud alkoholile ei laiene ATKEAS-e maksumärgistamise nõue. Samuti ei laiene teise liikmesriigi kaugmüüjale ega kaugmüügi korras füüsilise isiku poolt soetatud alkoholile alkoholiseaduse nõuded.

Aktsiisi tasub maksuesindaja

Kaugmüüja maksuesindajana saab tegutseda isik, kes on kantud äriregistrisse ning Eesti maksukohustuslaste registrisse ja kellele on väljastatud aktsiisikauba kaugmüüja maksuesindaja tegevusluba.

Mitteresidendi maksuesindajale tegevusloa väljastamise kord »

Maksuesindajale tegevusloa väljastamine ei eelda konkreetse esindatava olemasolu. Konkreetse kaugmüüja registreerimiseks esitab tegevusluba omav maksuesindaja maksu- ja tolliametile kaugmüüja andmed ning dokumendi esindamise aluse kohta. Maksuesindajale laienevad kõik registreeritud mitteresidendist maksukohustuslase õigused ja kohustused.

Andmed maksuesindajate kohta on avaldatud veebilehel „Mitteresidendi maksuesindajad".

Kaugmüüja, kes on määranud Eestis maksuesindaja, peab enne alkoholi lähetamist:

 • teavitama maksu- ja tolliametit meiliaadressil See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud. enda ja maksuesindaja andmed (nimi, äriregistrikood, aadress), alkoholi lähetamise koha aadressi ja saajale eeldatava kättetoimetamise kuupäeva.
 • edastama maksuesindajale andmeid alkoholi vastuvõtja (füüsilise isiku nimi ja kontaktandmed), lähetatava alkoholi (nimetus, etanoolisisaldus ja kogus) ning saajale eeldatava kättetoimetamise kuupäeva kohta.

Alkohol toimetatakse Eestisse koos saatedokumendiga (selleks võib olla näiteks saateleht/arve), mis sisaldab kõiki andmeid, mis on vajalikud kauba identifitseerimiseks, maksustamiseks ning nõuetekohaselt arvestusse kandmiseks.

Maksuesindajal tekib maksukohustus alkoholi saaja poolt vastuvõtmise päeval. Maksuesindaja maksustamisperiood on kalendrikuu ja ta esitab aktsiisideklaratsiooni ning maksab aktsiisi maksustamisperioodile järgneva kalendrikuu 20. päeval.

Maksuesindaja esitab üldtagatise kaugmüüja poolt Eestisse toimetatud aktsiisikaubalt aktsiisi maksmise tagamiseks.

Maksuesindaja on kohustatud täitma ka järgnevaid ATKEAS-e §-s 361 sätestatud nõudeid:

 • pidama dokumenteeritud arvestust kaugmüüjate lõikes, keda ta esindab aktsiisi maksmisel ja registreerima kaugmüüja poolt edastatud andmeid;
 • pidama arvestust aktsiisimaksukohustuse tekkimise kohta kasvavas kokkuvõttes;
 • aktsiisikauba kao avastamisel teavitama viivitamatult sellest maksu- ja tolliametit ja koostama akti, kus näidatakse kao suurus ja tekkimise põhjused, ning esitama selle koos asjakohaste tõenditega maksu- ja tolliametile.

Maksuesindaja taotluse alusel väljastab maksu- ja tolliamet pärast alkoholilt aktsiisi tasumist kirjalikku kinnituse aktsiisi tasumise kohta Eestis, millega kaugmüüja saab taotleda aktsiisi tagastamist lähteliikmesriigis.

Aktsiisi tasub alkoholi vastuvõtja

Kui teise liikmesriigi kaugmüüja ei ole Eestis maksuesindajat määranud, maksab Eestis vastuvõetud alkoholilt aktsiisi füüsilisest isikust vastuvõtja.

Enne kui kaugmüüja lähetab aktsiisikauba Eestisse, peab aktsiisi maksmise eest vastutav füüsiline isik esitama Maksu- ja Tolliametile aktsiisi maksmise tagamiseks tagatise (maksma aktsiisi ette) ja teatama kohustuslikud andmed.

Kuna füüsiline isik üldjuhul ei tea, millal teise liikmesriigi müüja alkoholi lähetab, siis seda peaks tegema kohe peale alkoholi ostmist/tellimuse esitamist.

Tagatise esitamiseks sisestab füüsiline isik e-maksuametis/e-tollis aktsiisideklaratsiooni ja tasub arvutatud aktsiisi oma ettemaksukontole.

Tagatise esitamine ja aktsiisi tasumine »

Maksuhalduri kinnitusega deklaratsiooni väljatrükk on tõenduseks, et alkohol on soetatud kaugmüügi korras ja sellelt tasumisele kuuluv aktsiis on Eestis tagatud. Kinnitusega deklaratsiooni väljatrükk edastatakse füüsilise isiku taotlusel tema meiliaadressile.

Kinnitatud deklaratsiooni väljatrüki saab füüsiline isik vajadusel edastada kaugmüüjale või transpordi teostajale.

Alkoholi vastuvõtmisel Eestis tekib vastuvõtjal vastuvõetud alkoholilt aktsiisi maksmise kohustus ja aktsiis peab olema tasutud 5 päeva jooksul.

Kui vastuvõtmisel ei ilmne erisusi ehk tegelikult vastuvõetud alkohol ei erine näitajatelt või koguselt varem deklareeritust ning tagatise esitamise ja alkoholi vastuvõtmise vahelisel ajal  ei ole aktsiisimäär muutunud, siis katab ettetasutud aktsiis tekkinud maksukohustuse ja vastuvõtja kohustused on sellega täidetud.

Kui ilmnevad erisused või tekkinud maksukohustus on suurem esitatud tagatisest, siis peab füüsiline isik teavitama sellest maksu- ja tolliametit e-posti aadressil See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud..">See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud..

Alkoholi vastuvõtja taotluse alusel väljastab maksu- ja tolliamet pärast kohutuste täitmist (alkohol on vastuvõetud ja maksustatud) kirjaliku kinnituse aktsiisi tasumise kohta Eestis, mille alusel kaugmüüja saab taotleda aktsiisi tagastamist lähteliikmesriigis.

Lisainfo

Jäta kommentaar

Veendu, et kõik kohustuslik (*) info oleks sisestatud. HTML-i kasutamine pole lubatud.