Esmaspäev, 27 Aprill 2009 02:50

Hetkel kehtivad seadused
Dmitri (Loe ka teisi selle spetsialisti artikleid) - Esmaspäev, 27 Aprill 2009 02:50

RIIGIÕIGUS

HALDUSÕIGUS

ERAÕIGUS

TÖÖÕIGUS

KOHTUMENETLUSÕIGUS

RIIGIÕIGUS

Põhiseadus

Eesti Vabariigi põhiseadus
Eesti Vabariigi põhiseaduse rakendamise seadus  
Eesti Vabariigi põhiseaduse täiendamise seadus

Eesti Pank

Eesti Panga seadus

 

HALDUSÕIGUS

Maksuõigus

Alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seadus   Notari tasu seadus
Hasartmängumaksu seadus   Raskeveokimaksu seadus
Jahiseadus   Üleliigse laovaru tasu seadus
Kalapüügiseadus   Tulumaksuseadus1
Keskkonnatasude seadus   Maapõueseadus1
Kohalike maksude seadus Riigilõivuseadus
Käibemaksuseadus¹   Riiklike maksude intresside kustutamise seadus
Maa hindamise seadus   Sotsiaalmaksuseadus1
Maamaksuseadus   Tolliseadus
Maksukorralduse seadus1
   Pakendiaktsiisi seadus

Ehitus ja planeerimine

Looduskaitseseadus1
Maaparandusseadus
Maapõueseadus1
Muinsuskaitseseadus
Planeerimisseadus
Sadamaseadus1
Veeseadus1
Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seadus

Haldusõiguse üldregulatsioon

Asendustäitmise ja sunniraha seadus
Halduskoostöö seadus
Haldusmenetluse seadus
Riigivaraseadus
Riigivastutuse seadus
Vabariigi Valitsuse seadus

Rahandus

Audiitortegevuse seadus1   Kogumispensionide seadus¹
Makseasutuste ja e-raha asutuste seadus1   Krediidiasutuste seadus¹
Eesti Panga seadus   Raamatupidamise seadus
Ettevõtluse toetamise ja laenude riikliku tagamise seadus   Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seadus¹
Finantsinspektsiooni seadus1   Tagatisfondi seadus1
Hoiu-laenuühistu seadus   Väärtpaberituru seadus1
Investeerimisfondide seadus1   Õigusaktides rahaühikute euroga asendamise seadus
    Õppetoetuste ja õppelaenu seadus1
     

Majandustegevuse üldregulatsioon

Audiitortegevuse seadus1
Ekspordi riikliku tagamise seadus1
Ettevõtluse toetamise ja laenude riikliku tagamise seadus
Geograafilise tähise kaitse seadus
Kaubamärgiseadus1
Konkurentsiseadus
Pankrotiseadus
Patendiseadus1
Raamatupidamise seadus
Rahvusvahelise sanktsiooni seadus
Reklaamiseadus1
Saneerimisseadus
Tarbijakaitseseadus¹
Tolliseadus

Majandustegevus eri valdkondades

Alkoholiseadus
Hasartmänguseadus
Infoühiskonna teenuse seadus
Jäätmeseadus1
Kemikaaliseadus¹
Kiirgusseadus¹
Kultuuriväärtuste väljaveo, ekspordi ja sisseveo seadus
Lõhkematerjaliseadus
Maapõueseadus1
Masina ohutuse seadus1
Meditsiiniseadme seadus¹
Metsaseadus1
Mikrolülituse topoloogia kaitse seadus
Mõõteseadus¹
Ravimiseadus1
Relvaseadus
Meediateenuste seadus1
Toote nõuetele vastavuse seaduse rakendamise seadus

Pensioniõiguse üldregulatsioon

Kogumispensionide seadus¹
Riikliku pensionikindlustuse seadus1
Soodustingimustel vanaduspensionide seadus
Väljateenitud aastate pensionide seadus

Sotsiaaltoetused ja teenused

Ohvriabi seadus1
Okupatsioonirežiimide poolt represseeritud isiku seadus
Puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seadus
Riiklike peretoetuste seadus
Sotsiaalhoolekande seadus
Tööturuteenuste ja -toetuste seadus1
Töötuskindlustuse seadus1

Teabeõigus, registrid ja statistika

Abieluvararegistri seadus
Arhiiviseadus
Avaliku teabe seadus1
Eesti väärtpaberite keskregistri seadus1
Isikuandmete kaitse seadus1
Keskkonnaregistri seadus
Kinnistusraamatuseadus
Laeva lipuõiguse ja laevaregistrite seadus
Maakatastriseadus
Rahvastikuregistri seadus
Riigi Teataja seadus
Riigisaladuse ja salastatud välisteabe seadus
Riikliku statistika seadus
Äriseadustik1

Võrdõiguslikkus

Soolise võrdõiguslikkuse seadus1
Võrdse kohtlemise seadus1
Õiguskantsleri seadus

 

ERAÕIGUS

Tsiviilõiguse üldregulatsioon

Tsiviilseadustiku üldosa seadus
Võlaõigusseaduse, tsiviilseadustiku üldosa seaduse ja rahvusvahelise eraõiguse seaduse rakendamise seadus

Võlaõigus

Elamuseadus
Kaubandusliku meresõidu seadus1
Võlaõigusseadus1
Üürivaidluse lahendamise seadus

Asjaõigus

Asjaõigusseadus1
Asjaõigusseaduse rakendamise seadus
Kinnisasja omandamise kitsendamise seadus
Kinnistusraamatuseadus
Kommertspandiseadus
Korteriomandi- ja korteriühistuseadus
Laeva asjaõigusseadus
Laeva lipuõiguse ja laevaregistrite seadus
Looduskaitseseadus1
Veeseadus1

Perekonnaõigus

Abieluvararegistri seadus
Lastekaitseseadus
Perekonnaseadus

Pärimisõigus

  Pärimisseadus

Intellektuaalne omand

Autoriõiguse seadus¹
Euroopa patentide väljaandmise konventsiooni kohaldamise seadus
Geograafilise tähise kaitse seadus
Kasuliku mudeli seadus
Kaubamärgiseadus1
Mikrolülituse topoloogia kaitse seadus
Patendiseadus1
Patendivoliniku seadus
Tööstusdisaini kaitse seadus
Tööstusomandi õiguskorralduse aluste seadus

Äriühingud

Euroopa Liidu Nõukogu määruse (EÜ) nr 1435/2003 "Euroopa ühistu (SCE) põhikirja kohta" rakendamise seadus
Euroopa Liidu Nõukogu määruse (EÜ) nr 2157/2001 "Euroopa äriühingu (SE) põhikirja kohta" rakendamise seadus
Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1082/2006 "Euroopa territoriaalse koostöö rühmituse (ETKR) kohta" rakendamise seadus
Hoiu-laenuühistu seadus
Hooneühistuseadus
Riigivaraseadus
Tulundusühistuseadus
Äriseadustik1

Mittetulundusühingud ja sihtasutused

Erakonnaseadus
Kirikute ja koguduste seadus
Korteriühistuseadus
Maaparandusseadus
Mittetulundusühingute seadus
Riigivaraseadus
Sihtasutuste seadus
TÖÖÕIGUS

Tööleping

Töölepingu seadus
Eestisse lähetatud töötajate töötingimuste seadus1
Kollektiivlepingu seadus

Töövaidlused

Kollektiivse töötüli lahendamise seadus

Distsiplinaarvastutus

Töötajate distsiplinaarvastutuse seadus

Töötervishoid

Töötervishoiu ja tööohutuse seadus

Kollektiivne tööõigus

Ametiühingute seadus
Kollektiivlepingu seadus  
Kollektiivse töötüli lahendamise seadus  
Töötajate usaldusisiku seadus1  
Töötajate üleühenduselise kaasamise seadus¹

 

KOHTUMENETLUSÕIGUS

Kohtukorraldus ja õigusabi

Advokatuuriseadus
Kohtuekspertiisiseadus
Kohtute seadus
Riigi õigusabi seadus

Halduskohtumenetlus

Halduskohtumenetluse seadustik

Kriminaalmenetlus

Jälitustegevuse seadus (kehtetu)
Karistusregistri seadus
Karistusseadustiku rakendamise seadus
Kriminaalmenetluse seadustik
Kriminaalmenetluse seadustiku rakendamise seadus
Ohvriabi seadus1
Politsei ja piirivalve seaduse rakendamise seadus
Prokuratuuriseadus
Tunnistajakaitse seadus
Vangistusseadus

Maksejõuetusmenetlus

Pankrotiseadus
Saneerimisseadus

Põhiseaduslikkuse järelvalve kohtumenetlus

Põhiseaduslikkuse järelevalve kohtumenetluse seadus

Tsiviilkohtumenetlus

Saneerimisseadus
Tsiviilkohtumenetluse seadustik1
Tsiviilkohtumenetluse seadustiku ja täitemenetluse seadustiku rakendamise seadus

Täitemenetlus

Kohtutäituri seadus
Täitemenetluse seadustik

Väärteomenetlus

Väärteomenetluse seadustik

Esmaspäevasel istungil riigikogu rahanduskomisjon sotsiaaldemokraatliku erakonna ja keskerakonna ettepanekuid tulumaksuvaba miinimumi tõstmiseks sellisel kujul ei toetanud, komisjoni hinnangul on miinimumi tõstmine samas vajalik.Esmaspäevasel istungil riigikogu rahanduskomisjon sotsiaaldemokraatliku erakonna ja keskerakonna ettepanekuid tulumaksuvaba miinimumi tõstmiseks sellisel kujul ei toetanud, komisjoni hinnangul on miinimumi tõstmine samas vajalik.

Tehnilise vea tõttu ei saa hetkel käibedeklaratsioone (KMD) esitada, sellest teatas täna Maksu- ja Tolliamet.