19.04.2024 Reede

Ühtse loa direktiiv kiideti heaks

12. aprillil võttis Euroopa Liidu nõukogu vastu ühtse loa direktiivi läbivaadatud versiooni.

Reet Teder, poliitikanõunik, Eesti Kaubandus-Tööstuskoda
Reet Teder, poliitikanõunik, Eesti Kaubandus-Tööstuskoda Foto: erakogu

Selle eesmärgiks on, ajakohastades kehtivat 2011. aasta direktiivi, meelitada ELi vajalikke oskustöölisi ja andekaid inimesi ning käsitleda puudujääke seoses seadusliku rändega ELi.

Direktiivis sätestatakse haldusmenetlus ühtse loa väljastamiseks, mis annab õiguse ELis elada ja töötada, ning määratakse kindlaks kolmandatest riikidest pärit töötajate ühised õigused.

Direktiivi muudatustega nähakse ette:

  • lühendatud taotlemismenetlus;
  • tugevdatakse kolmandatest riikidest pärit töötajate õigusi;
  • võimaldatakse kolmandatest riikidest pärit töötajatel vahetada tööandjat;
  • lubatakse neil (kolmandatest riikidest pärit töötajatel) olla piiratud aja jooksul töötu.

Taotluse ühtse loa saamiseks võib kolmandast riigist pärit töötaja esitada kolmanda riigi territooriumil või ka ELis, kui tal on kehtiv elamisluba. Kui liikmesriik otsustab anda ühtse loa, käsitatakse seda nii elamis- kui ka tööloana.

Muudetud ühtse loa direktiiviga kehtestatakse loa andmise otsuse tegemiseks rangemad tähtajad võrreldes praegu kehtivatega. Liikmesriigil tuleb otsus vastu võtta kolme kuu jooksul pärast täidetud taotluse kättesaamist. Kui liikmesriigid otsustavad enne ühtse loa andmise otsuse vastuvõtmist kontrollida tööturu olukorda – näiteks selleks, et hinnata vajadust kolmandast riigist pärit töötajate profiili järele –, peaks see toimuma samuti selle 90-päevase ajavahemiku jooksul. Keerukate taotluste puhul võib otsuse tegemise tähtaega erandkorras pikendada veel 30 päeva võrra.

Peamine uuendus puudutab töötaja õigusi -  ühtse loa omanikud saavad tööandjat vahetada. Sellise muutuse puhul võidakse nõuda ametiasutuste teavitamist ja liikmesriigid võivad teha tööturukontrolli. Liikmesriigid võivad ka kehtestada minimaalse ajavahemiku, mille jooksul ühtse loa omanik peab töötama esimese tööandja heaks.

Direktiivis kehtestatakse ka sätted, mida kohaldatakse juhul, kui ühtse loa omanik jääb töötuks. Sellisel juhul lubatakse kolmandatest riikidest pärit töötajatel jääda liikmesriigi territooriumile, eeldusel et töötuse kogupikkus ei ületa kolme kuud ühtse loa kehtivusajal või kuute kuud loa andmisele järgneva kahe aasta jooksul.

Direktiiv jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas. Liikmesriikidel on direktiivi ülevõtmiseks riigisisesesse õigusesse aega kaks aastat.

right banner 2024 est konference
430824810 430800019636154 7356040320163199917 n255