12.06.2024 Kolmapäev

President Karis kuulutas välja neli seadust

President Alar Karis kiitis heaks seadused, mis puudutavad digiteenuste läbipaistvust, perearstiabi kättesaadavust, tervishoiuteenuste kaebuste lepituskomisjoni, elektrooniliste sigarettide teadete riigilõivu, vanaduspensioni maksuvaba tulu määra ning krüptovaraturu osaliste tegevust.

Alar Karis, Eesti Vabariigi president
Alar Karis, Eesti Vabariigi president Foto: president.ee

Infoühiskonna teenuse seaduse, autoriõiguse seaduse ja maksukorralduse seaduse muutmise seadusega tagatakse Euroopa Liidu digiteenuste määruse täitmine, et paremini tõkestada ebaseadusliku veebisisu levikut, kaitsta digiteenuste kasutajate sõna- ja teabevabadust ning ühtlustada digiteenustele kohalduvaid nõudeiEuroopa Liidu siseturul.

Digiteenuste määrus seab ranged kohustused väga suurtele digiplatvormidele ja otsingumootoritele, millel on Euroopa Liidus üle 45 miljoni kasutaja. Sellised platvormid nagu YouTube, Facebook, Instagram, TikTok, X, Amazon või Booking.com peavad igal aastal hindama oma teenuste riske ebaseadusliku sisu levitamisele, põhiõigustele, rahvatervise kaitsele ja avalikule julgeolekule ning kehtestama meetmed riskide maandamiseks.

Tervishoiuteenuste korraldamise seaduse ja teiste seaduste muutmise seadus võimaldab perearstidel teenindada ka nende nimistusse mitte kuuluvaid inimesi ja muudab esmatasandi tervishoiu tööjaotuse paindlikumaks. Tervisekassa saab seadusega võimaluse määrata inimesi perearstita jäänud nimistust teise nimistusse, mille teeninduspiirkond vastab tema elukohale ja mille piirsuurus ei ole täitunud.

Kasutusele tulevad perearstiabi ning tervisekeskuse mõiste. Tervisekassa saab õiguse pikendada perearstikeskustes perearstide asendamist kuni viieks aastaks, kui ei ole konkursi korras olnud võimalik perearsti kohta täita.

Ravimiamet saab sama seaduse alusel loa müügiloata ravimi turustamiseks kindla diagnoosi puhul, et tagada inimeste või loomade tervise seisukohast olulise ravimi katkematu kättesaadavus Eestis. Edaspidi hakkab tervishoiuteenuste kaebuste lahendamisega tegelema Terviseameti juures tegutsev lepituskomisjon, mis tegutseb tervishoiuteenuse osutaja kohustusliku vastutuskindlustuse seaduse alusel. Elektroonilisi sigarette või nende täitepakendeid Eestisse toovad või tootvad ettevõtted peavad sellest hakkama teavitama ja maksma ka selle eest riigilõivu.

Tulumaksuseaduse muutmise seaduse järgi ei tõuse vanaduspensioniikka jõudnute maksuvaba tulu edaspidi koos keskmise vanaduspensioniga, vaid seda saab tõsta eraldi otsusega, nagu toimub üldise maksuvaba tulu puhul. Eesmärk on suurendada maksutulu ja muuta maksuvaba tulu arvestus paindlikumaks. Seaduse järgi on pensioniealiste maksuvaba tulu alates 2025. aastast 9312 eurot aastas ehk 776 eurot kuus. Üldine maksuvaba tulu määr on järgmisel aastal 700 eurot kuus. Muudatus mõjutab Eesti keskmist või sellest kõrgemat pensioni saavaid pensionäre ehk ligi 48 protsenti kõigist pensionäridest.

Krüptovaraturu seadusega läheb krüptovarateenuse osutajate ja krüptovara väljastajate järelevalve õigus Rahapesu andmebüroolt üle finantsinspektsioonile. Uus seadus reguleerib juba tegutsevaid virtuaalvääringu teenuse pakkujad kui ka uusi krüptovaraturule tulijaid ning sellega võetakse Eesti õigusesse üle Euroopa Liidu määrus, mis võimaldab krüptovarateenuse osutajatel pakkuda oma teenuseid samade reeglite alusel kõigis liikmesriikides.

Määrus reguleerib krüptovaraturu osalisele tegevusloa andmist, tema juhtimise korraldamist, nõudeid kapitalile, kohustust tegutseda kliendi parimates huvides, ausalt, õiglaselt ja professionaalselt, klientide krüptovara ja raha kaitset, kaebuste käsitlemist ja huvide konflikti juhtimist. Turuosalised peavad määruses sätestatud nõuetele üle minema hiljemalt 2026. aasta 1. juuliks.

banner right tookuulutus
right banner 2024 est konference
430824810 430800019636154 7356040320163199917 n255