13.10.2021 Kolmapäev

Omavalitsused hakkavad otsustama kohalikele tähtsate metsade üle

Keskkonnaministeerium saatis kooskõlastusringile seadusemuudatused, mille järgi asulate lähedal asuvad kogukondadele olulised riigimetsad määratletakse edaspidi kohalike omavalitsuste üldplaneeringuis ning need metsad saavad kohalike elanike ja omavalitsusega kooskõlastatud majandamiskava. 

Metsaseaduse esimese muudatuse kohaselt on asustusüksuse lähedal asuvad kogukonnale olulised metsaalad määratud edaspidi kindlaks üldplaneeringuga.
Metsaseaduse esimese muudatuse kohaselt on asustusüksuse lähedal asuvad kogukonnale olulised metsaalad määratud edaspidi kindlaks üldplaneeringuga. Foto: pixabay

Kohalikul kogukonnal peab olema seadusega tagatud üheselt mõistetav võimalus endale oluliste metsade majandamisel kaasa rääkida,

selgitas keskkonnaminister Tõnis Mölder.

„Riigimetsa Majandamise Keskus (RMK) on küll loonud võimaluse teha ettepanekuid metsaalade arvamiseks niiöelda kõrgendatud avaliku huviga alade hulka, kuid puuduvad täpsemad reeglid, kuidas neid ettepanekuid hinnata. Seetõttu on kõige otstarbekam, kui kohalikule kogukonnale väärtuslikud metsaalad lepitakse kokku kohaliku omavalitsuse tasandil.“

Mölder selgitas, et just õigusselguse nimel on vaja muuta nii metsa- kui ka planeerimisseadust.

Metsaseaduse esimese muudatuse kohaselt on asustusüksuse lähedal asuvad kogukonnale olulised metsaalad määratud edaspidi kindlaks üldplaneeringuga.

Teine metsaseaduse muudatus kohustab RMK-d koostama nende alade kohta metsamajandamiskava. Kava koostatakse kohalikku kogukonda ja elanikke kaasates ning see kooskõlastatakse kohaliku omavalitsusega. Kava koostamisel pööratakse tähelepanu raiealade kohalikku keskkonda sobitamisele – lankide kujule ja nende paiknemisele maastikul ning uute puude välja kasvatamiseks piisavate valgustingimuste ja toitainete kättesaadavusele raiealal. Metsa uuendamisel eelistatakse uuendusraietest võimalikult maksimaalselt turberaiete tegemist, välja arvatud juhul, kui seda ei võimalda puistu liigiline koosseis, kasvukohatüüp või sanitaarne seisund.

Planeerimisseaduse täiendamisega lisatakse üldplaneeringuga lahendatavate ülesannete hulka asustuse lähedal asuva kogukonnale olulise metsaala määramine, kus riigimetsa majandaja peab metsamajandamise tööde planeerimisse kaasama kohaliku kogukonna või elanikud.