12.05.2022 Neljapäev

Karistusregistrit puudutava teabe vahetus EL-is tõhustub

Täna jõuab valitsuse ette karistusregistri seaduse muutmine, mille eesmärk on tõhustada teabe vahetamist Euroopa Liidu liikmesriikide vahel ning reguleerida karistusandmete vahetamist isikute kohta, kes ei ole EL-i kodanikud.

Muudatused on planeeritud jõustuma 28. juunil.
Muudatused on planeeritud jõustuma 28. juunil. Foto: pixabay

Praegu vahetatakse läbi olemasoleva ja toimiva Euroopa karistusregistrite infosüsteemi peamiselt liikmesriikide kodanike karistusandmeid. Kolmandate riikide kodanike karistusandmete vahetamiseks võetakse kasutusele ühtne kolmandate riikide kodanike suhtes kohaldatav Euroopa karistusregistrite infosüsteem. Edaspidi on senisest efektiivsem tuvastada, kas kolmanda riigi kodanik on karistatud kuriteo toimepanemise eest teises Euroopa Liidu liikmesriigis.

Lisaks kasvab ka liikmesriikide vaheline teabevahetuse turvalisus. Kogu (ECRIS-TCN-i) kesksüsteem on Euroopa Ameti euLISA arendatav ja hallatav. Kui varemalt vahetati vastavalt liikmesriikide tehnilisele võimekusele ka kolmandate riikide kodanike karistusandmeid liikmesriikide endi arendatud kanaleid pidi, siis ühtse standardiseeritud kesksüsteemi kasutuselevõtuga see vajadus kaob. Andmevahetuse standardiseerimisega suureneb märkimisväärselt andmetöötluse turvalisus, kuna liikmeriikidele kehtivad samad kõrgetasemelised nõuded, millele peavad vastama kõik.

Muudatused on planeeritud jõustuma 28. juunil. Jõustumise tähtaeg on seotud direktiivi ülevõtmise tähtajaga.