30.08.2019 Reede

Eelnõu hõlbustab kaupade liikumist EL-i riikide vahel

Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi (MKM) eelnõu ühtlustab Euroopa Liidu (EL) riikides seaduslikult turustatavate kaupade  vastastikust tunnustamist eri riikide poolt.

Toote nõuetele vastavuse seaduse eelnõu võtab üle määruse, mille eesmärk on tugevdada EL-i siseturu toimimist, parandades vastastikuse tunnustamise põhimõtte kohaldamist ja kõrvaldades kaubandusele seatud põhjendamatud piirangud.

Vastastikuse tunnustamise põhimõtte kohaselt ei tohi ühes liikmesriigis seaduslikult turustatav kaup olla teises liikmesriigis keelatud, välja arvatud juhul, kui sellel teisel liikmesriigil on mõjuvad põhjused selle kauba müügi keelamiseks või piiramiseks.

Erandid on õigustatud kõlbluse, avaliku korra või avaliku julgeoleku seisukohalt; inimeste, loomade või taimede elu ja tervise kaitsmiseks ning kunstilise, ajaloolise ja arheoloogilise väärtusega rahvusliku rikkuse või tööstus-  ja kaubandusomandi kaitsmiseks.

Vastastikuse tunnustamise põhimõtte efektiivsemat toimimist peaks toetama ka uue määrusega ette nähtud laiem teabevahetus liikmesriikide ametiasutuste vahel ning vabatahtlik deklaratsioon, mis peaks hõlbustama ettevõtja jaoks toote seadusliku turustamise tõendamist, seisab eelnõu seletuskirjas.

Selleks, et tagada vastastikuse tunnustamise põhimõtte nõuetekohane ja järjekindel kohaldamine, on määruses sätestatud tõhusam lahendus teises liikmesriigis tehtud turulepääsu piiravate või keelavate haldusotsuste vaidlustamiseks.

Kiiremate lahenduste leidmiseks ja õigusabikulude vältimiseks on eelkõige väikestel ja keskmise suurusega ettevõtjatel võimalus kasutada kohtuvälist probleemide lahendamise menetlust EL-i liikmesriikide ja Euroopa Majanduspiirkonna riikide  koostöövõrgustiku SOLVIT kaudu.

Küsi nõu!

  Esita küsimus

Liituge meiega sotsiaalvõrgustikes