Riigikontrolli hinnangul ei ole Rail Balticu projekti elluviimisel raudtee ehitamiseks vajalike kinnisasjade omandamine kulgenud plaanitud tempos, seejuures on mahajäämus algsest kokkulepitud tähtajast ligi viis aastat.

Riigikohtu otsus Rail Balticu maakonnaplaneeringute vaidluses on avalikkuses palju tähelepanu pälvinud. Seda eelkõige osas, milles Riigikohus tühistas osaliselt Pärnu maakonnaplaneeringu kehtestamise, kuna leidis, et Luitemaa linnuala Natura hindamine jäeti õigusvastaselt tegemata. Riigikohtu lahendist tuleneb samas teisigi olulisi momente, millele tähelepanu pöörata.

Maa-amet loob riigihangete registris dünaamilise hankesüsteemi Rail Baltic projekti raames teostatavate katastrimõõdistamise tööde tellimiseks, hanke eeldatav maksumus on 950 000 eurot.
Riigikontrolli audit näitas, et Rail Balticu raudteeprojekti puhul on tekkinud tegevuste elluviimisel hilinemisi ja osade tegevuste maksumuse prognoosid on suurenenud, mistõttu pole projekti tähtaegne valmimine ilmselt realistlik.

Läti transpordiministri Talis Linkaitsi sõnul võtab Rail Balticu valmimine varem planeeritust vähemalt kaks aastat kauem aega ning läheb oluliselt kallimaks.