02.09.2013 Esmaspäev

Uus raamatupidamise direktiiv: kas toob rohkem head või halba?

Vadim Dontševski, vandeaudiitor, partner
Vadim Dontševski, vandeaudiitor, partner Villems Donoway

Direktiivi põhimõte võiks kõlada nii: „Eelkõige mõtle väiksemate peale“. Direktiivi eesmärk on aga ühtlustada kõigi Euroopa Liidu riikide väikeste ettevõtete finantsaruandluse koostamise nõudeid.

Selle aasta juunis kinnitas Euroopa Parlament uue raamatupidamise direktiivi (direktiiv 2013/34/EL, edaspidi – direktiiv), mille sätetega  tuleb Euroopa Liidu (edaspidi – EL) liikmesriikidel kooskõlastada oma riigisisest õigust hiljemalt kahe aasta jooksul. Direktiivi peaeesmärk on vähendada bürokraatiat väikeettevõtete jaoks ning ühtlustada finantsaruandlust EL-i tasandil. Kuna direktiivi nõuete jõustumiseni on veel üksjagu aega, siis raamatupidamisarvestusel peegelduvad vastavad muudatused tõenäoliselt alles aastast 2016 – seda muidugi eeldusel, et Eesti ei ilmuta liigset innukust ning ei vii riigisisest õigust direktiiviga vastavusse juba enne tähtaega, nagu nii mõnedki korrad on juhtunud.

Kas direktiiv mõjutab Eesti head raamatupidamistava?

Nagu tuleneb raamatupidamisseadusest (edaspidi – RPS), põhineb Eesti hea raamatupidamistava rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetel (põhimõtted on sätestatud Euroopa Liidu raamatupidamise direktiivides, rahvusvahelises finantsaruandluse standardites ning rahvusvahelises avaliku sektori raamatupidamise standardites), selle põhinõuded on kehtestatud RPS-s ning lisaks seadusele hõlmab see ka Raamatupidamise Toimkonna juhendeid. Seega tuleb RPS-i aastatel 2014.–2015. oluliselt muuta, et saavutada kooskõla uue direktiivi nõuetega. Tõsi küll,  RPS §-s 17 jääb tõenäoliselt võimalus valida Eesti hea raamatupidamistava ning rahvusvaheliste finantsaruandluse standardite (International Financial Reporting Standards as adopted in EU, edaspidi – IFRS) mis on heaks kiidetud EL-i direktiividega, vahel. Sisuliselt tähendab see, et neile, kes koostavad praegu aruandlust IFRS-i järgi, ei pruugi uue direktiivi sisseviimine suurt mõju avalda.

Keda mõjutavad uue direktiivi nõuded?

RPS sätestab raamatupidamise ja finantsaruandluse nõuded kõigile raamatupidamiskohustuslastele. Direktiiv aga reguleerib aktsiaseltside, osaühingute, täisühingute ja usaldusühingute, mille kõik osanikud on aktsiaseltsid või osaühingud või kelle omanikel on piiratud vastutus täisühingute ja usaldusühingute kohustuste osas.

Direktiiviga kaasnevate muudatuste pärast ei ole vaja muretseda riigistruktuuride raamatupidajatel, mittetulundusühingutel ja füüsilistest isikutest ettevõtajatel nagu ka täis- ja usaldusühingutel, mille omanikud on füüsilised isikud, sest sisseviidav direktiiv neid otseselt ei mõjuta. Sellest hoolimata nõuab direktiivi sisseviimine praegu Äriregistri ettevõtjaportaalis koostatavate taksonoomia standardite aruannete muutmist ning seetõttu säilib võimalus, et eelnevalt mainitud raamatupidamiskohustuslased peavad samuti kasutama uusi aruandevorme.


Uuest raamatupidamise direktiivist ja sellest, mida see kaasa toob, saab lähemalt lugeda majandusajakirja Raamatupidamisuudised septembrinumbrist. Ajakirja saab tellida siit: www.rup.ee/tellimine.

 

Liituge meiega sotsiaalvõrgustikes