04.09.2013 Kolmapäev

Muudatused maa maksustamisel 2013. aastal

Tänavu 1. jaanuaril jõustusid maamaksuseaduse muudatused, mis andsid koduomanikule kuuluvale maale teatud ulatuses maksuvabastuse. Kuna see maksuvabastus ei pruugi laieneda kõigile koduomanikele ega kogu kodualusele maale, siis selgitan täpsemalt, mis tingimused maksuvabastuse saamiseks peavad olema täidetud.

Evelyn Liivamägi, maksude osakonna juhataja
Evelyn Liivamägi, maksude osakonna juhataja Foto: Maksu- ja Tolliamet

Maksuvabastuse tingimused

Kodualuse maa maamaksusoodustuse saamiseks on vaja nelja asjaolu üheaegne esinemine:

  • isik peab olema maa omanik või maa kasutaja maamaksuseaduse § 10 mõistes (st maa kasutaja kasutusvalduse või hoonestusõiguse alusel ning kui maakasutus pole maareformi seadusega ettenähtud korras vormistatud või riigi- või munitsipaalmaal maavara kaevandamisel maa kasutamise õigust omav isik);
  • maa peab olema elamumaa sihtotstarbega või maatulundusmaa sihtotstarbega maa koosseisu kuulub õuemaa kõlvik;
  • maal asub hoone;
  • maal asuvas hoones on maa omaniku või maa kasutaja püsiv elukoht vastavalt rahvastikuregistrisse kantud elukoha andmetele.

Kuna maamaksu määratakse 1. jaanuari andmete alusel, võetakse ka maksusoodustuse rakendamisel aluseks omaniku registreeritud elukoht 1. jaanuari seisuga. Näiteks kui inimesel on korter Tallinnas, kuid aasta alguse seisuga on ta registreeritud elukoht kusagil mujal, siis selle Tallinna korteri aluselt maalt talle maksuvabastust ette nähtud pole. Samuti tuleb tähele panna, et kodualuse maa maamaksusoodustust pole võimalik kasutada, kui rahvastikuregistris on isiku elukoha aadress märgitud valla täpsusega, sest maksuvabastuse eelduseks on inimese elukoht maal asuvas hoones.


Pikemalt saab aasta algusest jõustunud ja maksuvabastuse tingimusi mõjutavatest maamaksuseaduse muudatustest lugeda majandusajakirja Raamatupidamisuudised septembrinumbrist. Ajakirja saab tellida siit.