19.04.2009 Pühapäev
FIE

Füüsilisest isikust ettevõtja äriregistrisse kandmine

Hinda seda artiklit
(0 hinnangut)
Alates 1. jaanuarist 2009 peavad kõik füüsilisest isikust ettevõtjad (FIE-d) enne tegevuse alustamist taotlema enda kandmist äriregistrisse. Sama põhimõte kehtib ka vabakutselistele loovisikutele. Maksu- ja Tolliameti poolt peetavas maksukohustuslaste registris FIE-sid enam ei registreerita.


1. 2009. aasta jooksul peavad kõik maksukohustuslaste registris registreeritud FIE-d ja vabakutselised loovisikud esitama kandeavalduse enda ümberregistreerimiseks äriregistrisse. 

 • Äriregistrisse kantakse Teid mitte elukoha, vaid Teie ettevõtte asukoha järgi.
 • Kui Teil on mitu ettevõtet, siis kantakse Teid äriregistrisse mitu korda (näiteks kasutades ärinimesid Juku Juurika Mäeotsa turismitalu, Juku Juurika „Oruveere” vabaõhukohvik jne). 
 • Äriregistrisse kantud FIE ärinimi peab sisaldama Teie ees- ja perenime ja võib sisaldada ka muid täiendeid (näiteks kaupluse vms ettevõtte nime). 
 • Kui tegelete põllumajandussaaduste tootmisega, olete talupidaja. Talupidaja võib ees- ja perenime asemel või koos sellega kasutada ärinimes talu nime. Talu nime kasutamisel ärinimes tuleb jälgida, et selle nimega maatükk oleks kinnistusraamatusse kantud ning Teil peab olema õigus seda kasutada (omanikuna, kasutusvaldajana, rentnikuna). Kui olete rentnik, peate äriregistrit pidavale kohtule rendisuhet tõendama. Kui olete omanik või kasutusvaldaja, kontrollib kohus seda ise kinnistusraamatust. Kui kaotate kinnistu kasutamise õiguse, peate ennast selle ettevõtte osas äriregistrist kustutama. 
 • Äriregistrisse kandmisel saate Te registrikoodi ning olete võrdväärne äriühingutega. Teie ärinimel on seaduse kaitse ning Teil on õigus kohtu kaudu lihtsas hagita menetluses keelata oma ärinime kasutamine teise isiku poolt (näiteks siis, kui konkurent kasutab seda oma kaupluse vm ettevõtte tähistamiseks). Teil on õigus kanda registrisse oma prokurist (ärivolinik). Lisaks saate oma majandustegevusega seotud vallasvarale seada laenutagatisena kommertspandi. Sarnaselt äriühingutega saate endale registreerida .ee-lõpulise domeeninime (tavaline eraisik saab vaid teise taseme domeeni: .pri.ee -lõpulise). 
 • Äriregistrisse kandmisel võtab Maksu- ja Tolliamet Teid automaatselt arvele kui ettevõtlusega tegeleva tulu- ja sotsiaalmaksu maksja, eraldi taotlust ei ole vaja esitada. Kuid see ei puuduta käibemaksu. Kui Teie aastakäive ületab 250 000 krooni, peate end Maksu- ja Tolliametis käibemaksukohustuslaseks registreerima. Vabatahtlikult võite seda teha ka juba enne sellise käibe saavutamist. 

2.  Dokumentide vormistamise üldnõuded 

 • Kohtu registriosakonnale kande tegemiseks esitatud avaldus peab olema notariaalselt kinnitatud allkirjadega või esitatud digitaalallkirjastatult võrgulehe https://ettevotjaportaal.rik.ee kaudu. 
 • Kohtu registriosakonnale tuleb esitada originaaldokumendid või nende notariaalselt kinnitatud koopiad. 
 • Allkirju ja koopiaid võib lisaks notarile kinnitada valla- ja linnasekretär ning konsulaaresindaja. 
 • Esitatud dokumendid peavad olema eesti keeles või koos notariaalselt kinnitatud tõlkega. Tõlget võib kinnitada ka vandetõlk. 
 • Avaldusele tuleb lisada riigilõivu tasumise tõend (Rahandusministeeriumi konto: SEB 10220034796011, Swedbank 221023778606). Ülekannet tehes märkige kindlasti ettevõtja ärinimi ja registrikood, kelle eest lõiv tasuti, koos toimingu nimetusega (Juku Juurika kingsepatöökoda, äriregistri kanne) ning viitenumber: Viru Maakohtus 2900076433, Pärnu Maakohtus 2900072372, Harju Maakohtus 2900076420, Tartu Maakohtus 2900072709.

3. Registrikande tegemiseks esitatavad dokumendid

FIE äriregistrisse kandmiseks tuleb esitada järgmised dokumendid.

(1) Avaldus (digitaalallkirjastatud või notariaalselt kinnitatud), milles väljendatakse soovi kanda ennast äriregistrisse. Avaldus adresseeritakse vastavale kohtu registriosakonnale ning see peab sisaldama järgmiseid andmeid: 

 • ettevõtja ärinimi (ärinime nõudeid vt äriseadustiku §-dest 7-15), talunime kasutamise korral ka viide kinnistu numbrile kinnistusraamatus
 • FIE ettevõtte postiaadress (korteri ja maja number; tänava või talu nimi; asula, omavalitsusüksuse ja maakonna nimi ning postisihtnumber) 
 • FIE andmed (ees- ja perenimi, Eesti isikukood, selle puudumisel sünniaeg)
 • majandusaasta algus ja lõpp
 • vajadusel andmed ettevõtte tegevuse peatamise, hooajalise või ajutise tegevuse kohta (vt äriseadustiku § 3 lg 3) 
 • FIE, kes taotleb enda ümberregistreerimist äriregistrisse, peab avaldusse märkima ka selle, et ta oli varasemalt kantud Maksu- ja Tolliameti poolt peetavasse maksukohustuslaste registrisse (kui teate, märkige avaldusesse enda maksukohustuslaste registris registreerimise alguskuupäev)

(2) Sidevahendite numbrid (telefon, telefaks, e-post, Interneti kodulehekülje aadress jms) - eraldi lehel.

(3) Teave kavandatud põhitegevusala kohta. Talupidajal võib erinevalt teistest FIE-dest olla äriregistris kaks tegevusala (näiteks turismitalus tegeletakse korraga nii põllumajandussaaduste tootmise kui ka majutusteenustega).

(4) Riigilõivu tasumise tõend. Maksukohustuslaste registrisse kantud FIE-le on ümberregistreerimine äriregistrisse riigilõivuvaba.

Juba äriregistrisse kantud andmete muutmiseks tuleb esitada digitaalallkirjastatud või notariaalselt kinnitatud avaldus. Avaldusele tuleb lisada tõend registrikande eest riigilõivu tasumise kohta.

Põhitegevusala muutumisel tuleb registrit pidavale kohtule teatada uus tegevusala. Uuest tegevusalast võib teatada elektrooniliselt https://ettevotjaportaal.rik.ee kaudu või kirjalikult. Tegevusala ei saa vabalt sõnastada, vaid see tuleb näidata vähemalt Eesti majanduse tegevusalade klassifikaatori (http://www.rik.ee/emtak) neljanda taseme järgi sõnastatult. Äriregistrisse saab kanda vaid ühe tegevusala (põhitegevusala).

4. Notar on ettevõtja ja registriosakonna vahendaja

 • Teil on õigus nõuda notarilt, kes tõestas või kinnitas kandeavalduse, et ta esindaks Teid asjaajamises kohtu registriosakonnas, sh edastaks dokumente (vt notariaadiseaduse § 30 lg 2, tsiviilkohtumenetlus seadustiku § 593 lg 4).
 • Kui Te soovite avalduse sisulist tõestamist notari poolt, siis hõlmab tõestamistasu ka juriidilist konsultatsiooni, avalduse projekti koostamist ning infot selle kohta, kui palju Te peate riigilõivu maksma.
 • Lisaks on notaril osalejate taotlusel õigus ja kohustus koostada ja edastada käibemaksukohustuslaseks registreerimise avaldus, rahvastikuregistrile elukohaandmete muutmise teade ja notariaadimäärustiku lisas 1 nimetatud tegevusloa, litsentsi ja registreeringu taotlus (vt notariaadimäärustiku § 351 lg 1).

5. Notari tasu 

 • Ühe allkirja kinnitamise eest 10 krooni pluss käibemaks. 
 • Soovi korral kandeavalduse sisulise tõestamise eest 50 krooni pluss käibemaks (hõlmab ka avalduse projekti koostamist ja konsultatsiooni ning teavet kande eest makstava riigilõivu suuruse kohta). 
 • Soovi korral kande tegemiseks vajalike dokumentide edastamine kohtu registriosakonnale ning kande- või kohtumääruse notaribüroost väljastamine on ilma notaritasuta.

6. Riigilõiv FIE registritoimingute eest 

 • Registrisse kandmine 200 krooni.
 • Maksukohustuslaste registris registreeritud FIE ümberregistreerimine äriregistrisse on riigilõivuvaba. 
 • Registrisse kantud andmete muutmine 60 krooni.
 • FIE äriregistrist kustutamine on ilma lõivuta. Samuti on lõivust vabastatud aadressimuutmine ilma omavalitsusüksust vahetamata ning surnud isiku andmete registrist kustutamine.
 • Kohtumääruse peale määruskaebuse esitamine on 200 krooni. Kui määruskaebus esitatakse notari kaudu, on selle läbivaatamine riigilõivuvaba.

Kohtu registriosakonnas saab riigilõivu maksta ka pangakaardiga. Kuni 100-kroonine lõiv võetakse vastu ka sularahas.

7. Registrimenetlus

 • Vastuvõetud dokumendid vaatab registrit pidav kohus läbi tavamenetluses 5 tööpäeva jooksul, kiirmenetluses hiljemalt järgmisel tööpäeval. FIE kandeavaldus tema ümberregistreerimiseks äriregistrisse vaadatakse läbi 5 tööpäeva jooksul. Kui ümberregistreerimise avaldus esitatakse 2009. aasta viie viimase kuu jooksul, vaadatakse see läbi 10 tööpäeva jooksul. 
 • Kui esitatud dokumentides on puudusi, teeb kohus kandemääruse, milles ta seadusele viidates näitab puudused täpselt ära ning annab tähtaja nende kõrvaldamiseks. 
 • Kande tegemisest teavitatakse Teid ja Teid esindavat notarit registrikaardi väljatrüki edastamisega. Kandemääruse tegemisest teavitamiseks toimetatakse kandemäärus Teile kätte. Kui kandeavaldus on notariaalselt tõestatud või notariaalselt tõestatud tehinguga seotud sama notari poolt kinnitatud, toimetatakse kandemäärus kätte notarile, Teile edastatakse kandemääruse ärakiri. Kande ja kandemääruse tegemist saate jälgida ka aadressilt https://ariregister.rik.ee/lihtparing.py. 
 • FIE, kes õigeaegselt avaldust enda ümberregistreerimiseks registrit pidavale kohtule ei esita, jääb äriregistrisse kandmata ja kustutatakse ka maksukohustuslaste registrist. Selline FIE ei tohi ettevõtjana edasi tegutseda enne, kui ta on esitanud avalduse enda kandmiseks äriregistrisse.
8. Tuletame lisaks meelde, et …

… FIE, kellel puudub rahvastikuregistris registreeritud elukoht, peab registripidajale esitama oma aadressi ja teavitama viivitamatult oma aadressi muutumisest.

…tegevusala kajastamine äriregistris ei anna Teile automaatselt õigust sellega tegelemiseks, kui eriseadus esitab täiendavaid nõudeid (näiteks kaubandustegevuse seadus nõuab müügikoha registreerimist omavalitsuses, ehitusseadus nõuab ehitusettevõtja registreeringut, ühistranspordiseadus nõuab ühistranspordi- või taksoveoluba jne).

… kohtu registriosakonnale valeandmete esitamise või ettenähtud andmete esitamata jätmise eest võib trahvi suurus ulatuda 5000 kroonist kuni 50 000 kroonini. Trahvimist võib korrata, kuni vastav puudus on kõrvaldatud.

… kohtu registriosakonnale ja notarile tahtliku valeandmete esitamise eest võib karistada kriminaalkorras trahvi või vangistusega.

… kui Te olete kande tegemiseks dokumendid kohtu registriosakonnale esitanud, siis võite Te kuni kande või kandemääruse tegemiseni ümber mõelda ja esitada avalduse tagasivõtmise avalduse (näidates ära tagasivõtmise põhjuse). Sel juhul registrikannet ei tehta, kuid esitatud dokumente ja makstud riigilõivu ei tagastata. Avaldusele lisatud dokumendi võib avaldaja taotluse alusel mõjuva põhjuse korral kohtu loal tagastada, kuid sel juhul jääb registritoimikusse avaldaja kulul tehtud ja registripidaja kinnitatud ärakiri.

… FIE majandusaastaks on alati kalendriaasta. FIE võib pidada omal valikul kassapõhist või tekkepõhist raamatupidamist. Äriregistrisse kantud FIE peab koostama äriregistris registreerimise kuupäeva seisuga ettevõtte bilansi, milles kajastatakse ettevõtte tegevuseks määratud ettevõtja vara. Kui selline vara on määratletud, saab FIE kanda selle vara müügitulu ettevõtluse tuludesse.


Koostanud Justiitsministeerium

Jäta kommentaar

Veendu, et kõik kohustuslik (*) info oleks sisestatud. HTML-i kasutamine pole lubatud.


Liituge meiega sotsiaalvõrgustikes