09.01.2013 Kolmapäev
FIE

FIE sotsiaalmaksu avansilised maksed 2013. aastal

Hinda seda artiklit
(0 hinnangut)

FIE sotsiaalmaksu avansilised maksed 2013. aastalFIE sotsiaalmaksu avansiline makse on 2013. aastal 287,1 eurot kvartalis.Makse tasumise tähtaegu on neli: 15. märts, 17. juuni, 16. september ja 16. detsember.

FIE sotsiaalmaksu avansiline makse on 2013. aastal 287,1 eurot kvartalis.Makse tasumise tähtaegu on neli: 15. märts, 17. juuni, 16. september ja 16. detsember.

 1. Füüsilisest isikust ettevõtja (FIE) sotsiaalmaksu üldpõhimõtted

 • FIE maksab sotsiaalmaksu oma ettevõtlusest saadud tulult, millest on tehtud tulumaksuseaduses lubatud ettevõtlusega seotud mahaarvamised, arvestades sotsiaalmaksuseaduses (edaspidi SMS) kehtestatud alam- ja ülempiiri.
 • FIE sotsiaalmaksuga maksustamise periood on kalendriaasta, sest maksustatav ettevõtlustulu selgitatakse välja füüsilise isiku tuludeklaratsiooni alusel üks kord aastas.
 • Sotsiaalmaksu määr on 33%.
 • Alates 2007. aastast arvatakse sotsiaalmaks ettevõtlustulust maha tekkepõhiselt, jagades ettevõtlustulu pärast kulude mahaarvamist 1,33-ga. Seetõttu ei saa FIE makstud sotsiaalmaksu ega sotsiaalmaksu avansilisi makseid deklareerida tuludeklaratsiooni vormil E oma ettevõtluskuludena.
 • Aasta kestel on FIE kohustatud maksma sotsiaalmaksu avansilisi makseid. Avansiliste maksete arvestamise aluseks olev sotsiaalmaksu kuumäär (SMSi § 21 ja 2013. aasta riigieelarve seaduse § 2 lg 10) on 290 eurot. Sotsiaalmaksu avansiliste maksete arvutamise reeglid on samad, mis 2012. aastal. Tasub tähele panna, et aasta kestel tasumisele kuuluvate sotsiaalmaksu avansiliste maksete kohta maksuteadet ei väljastata, kuna see kohustus tuleneb otseselt seadusest. Maksumaksjal on võimalus oma sotsiaalmaksu avansiliste maksete summat teada saada e-maksuametist/e-tollist või Maksu- ja Tolliameti teenindusbüroost.

2. Sotsiaalmaksu avansilised maksed

FIE sotsiaalmaksu avansiliste maksete arvestus käib kvartalite lõikes. Oluline on, et FIE ise jälgiks oma sotsiaalmaksu avansilise makse kohustuse suurust ja tasuks selle õigeaegselt. Tähtpäevaks tasumata sotsiaalmaksu avansiliste maksete summalt tuleb tasuda intressi 0,06 protsenti päevas. Maksuhaldur arvestab kvartali eest tasumisele kuuluva sotsiaalmaksu summa välja tasumise tähtpäevale eelneval ööl maksete genereerimise hetkel teadaolevate avansilise makse aluseks olevate andmete alusel (FIE sotsiaalmaksu avansilise makse suurust mõjutavad nt ettevõtluse peatamine, pensionäriks saamine, tööandja või riigi poolt makstud sotsiaalmaks jne). Kui FIE ei ole ise arvestanud sotsiaalmaksu avansiliste maksete kohustuse suurust, saab ta avansiliste maksete summa teada e-maksuametist/e-tollist või Maksu- ja Tolliameti teenindusbüroost alles sotsiaalmaksu avansilise makse tasumise tähtpäeval (iga kvartali viimase kuu 15. kuupäeval), kuna maksuhalduril puuduvad andmed sotsiaalmaksu avansilise makse suuruse väljaarvestamiseks enne tasumise tähtpäeva.

Sotsiaalmaksu avansiliste maksete tasumise korda reguleerivad SMSi § 9 lõiked 3–51.

2.1. Üldreegel

FIE peab sotsiaalmaksu avansiliste maksetena iga kvartali eest tasuma vähemalt kolmekordselt riigieelarvega kehtestatud kuumääralt (290 eurolt) arvutatud summa ehk 287,1 eurot (290 x 3 x 33%, ümardatuna ühe sendi täpsusega kolmanda koha alusel pärast koma).

2013. aastal peab FIE avansilisi makseid tasuma neljaks tähtajaks: 15. märtsiks (I kvartali eest), 17. juuniks (II kvartali eest), 16. septembriks (III kvartali eest) ja 16. detsembriks (IV kvartali eest).

Seega kokku tuleb aastas tasuda 1148,4 eurot (287,1 x 4).
Igal konkreetsel juhul võib FIE avansiliste maksete kohustus osutuda eelnimetatud summast väiksemaks juhul, kui talle rakenduvad SMSis ette nähtud maksusoodustused (erandid).


2.2. Erandid

2.2.1 Avansilisi makseid makstakse proportsionaalselt:

 • kuude arvuga, kui isik oli kvartali kestel kantud FIEna äriregistrisse või kustutatud äriregistrist (SMSi § 9 lg 5)
 • ettevõtlusega tegelemise kuude arvuga, kui FIE on teatanud äriregistri pidajale tegevuse peatamisest või ajutise või hooajalise tegevuse algus- ja lõppkuupäeva (SMSi § 9 lg 51)
 • riikliku pensioni saajaks saamisele eelnenud kuude arvuga, kui isik oli kvartali kestel saanud riikliku pensioni saajaks (SMSi § 9 lg 5).
 • Isik, kes on kogu kvartali jooksul olnud riikliku pensioni saaja, ei ole kohustatud tasuma selle kvartali eest avansilisi makseid

2.2.2 Tööandja, riigi või kohaliku omavalitsuse makstud sotsiaalmaksu arvesse võtmine FIE avansilise makse arvutamiseks (deklaratsioon TSD/ESD)

Kui FIE eest maksab kvartali jooksul sotsiaalmaksu ka tööandja või riik, linn või vald, võib tema poolt makstavate avansiliste maksete summa olla kolmekordselt kuumääralt arvutatud maksusummast väiksem, kui tööandja või riigi, linna või valla poolt kvartali jooksul tema eest ja tema poolt avansiliste maksetena makstav sotsiaalmaksu summa kokku on vähemalt võrdne kolmekordselt kuumääralt arvutatud maksusummaga.


FIE, kes on riikliku pensioni saaja

SMSist lähtudes on riikliku pensioni saajaks isik, kes saab pensioni Eesti riigilt või tulenevalt sotsiaalkindlustuslepingust või sotsiaalkindlustussüsteemide koordineerimise alasest Euroopa Liidu õigusaktist. Aluseks võetakse Sotsiaalkindlustusameti esitatud andmed või sotsiaalkindlustuslepingu riigi (Ukraina, Kanada, Venemaa (sõjaväepensionärid ja alates 16.10.2007 muud pensionärid) või Euroopa majanduspiirkonna riigi pensionäri pensionitunnistus, mille alusel kantakse isiku pensionäri staatus maksukohustuslaste registrisse.

1) FIE, kes on kogu kvartali jooksul olnud riikliku pensioni saaja, ei ole kohustatud maksma sotsiaalmaksu avansilisi makseid (SMSi § 9 lg 3 p 1).

2) FIE, kes on kvartali kestel saanud riikliku pensioni saajaks, maksab sotsiaalmaksu avansilisi makseid proportsionaalselt pensioni staatusele eelnenud kuude arvuga (SMSi § 9 lg 5 p 3):

 •  15. märtsiks – kui sai riikliku pensioni saajaks jaanuaris, siis I kvartalis avansilisi makseid ei ole, kui veebruaris, siis maksab 95,7 eurot, kui märtsis, siis maksab 191,4 eurot   
 •  17. juuniks – kui sai riikliku pensioni saajaks aprillis, siis II kvartalis avansilisi makseid ei ole, kui mais, siis maksab 95,7 eurot, kui juunis, siis maksab 191,4 eurot
 •  16. septembriks – kui sai riikliku pensioni saajaks juulis, siis III kvartalis avansilisi makseid ei ole, kui augustis, siis maksab 95,7 eurot,  kui septembris, siis maksab 191,4 eurot
 •  16. detsembriks – kui sai riikliku pensioni saajaks oktoobris, siis IV kvartalis avansilisi makseid ei ole, kui novembris, siis maksab 95,7 eurot, kui detsembris, siis maksab 191,4 eurot

Näide
FIE sai riikliku pensioni saajaks 25. mail ja peab sotsiaalmaksu avansilisi makseid maksma järgmiselt:

    15. märtsiks – I kvartali eest 287,1 eurot
    15. juuniks – II kvartali eest 95,7 eurot (proportsionaalselt pensioni staatuse eelnenud kuude arvuga, st ainult aprilli eest)

Pensioni saaja staatuse lõppemisel antud kvartalis võetakse arvesse kvartali kuude arv, mis järgnevad pensioni saaja staatuse lõppemise kuule.

FIE, kes alustas ettevõtlust või lõpetas ettevõtluse kvartali jooksul

Õiguslik alus: SMSi § 9 lg 5 punktid 1, 2.

Kui FIE alustab ettevõtlust või lõpetab ettevõtluse kvartali kestel, siis arvestatakse sotsiaalmaksu avansilisi makseid proportsionaalselt kuude arvuga, mil ta oli registreeritud äriregistris. Registreerimine enne 15. kuupäeva (15. kaasa arvatud) loetakse täiskuuks. Registrist kustutamine peale 15. kuupäeva (15. kaasa arvatud) loetakse täiskuuks.
Igas kvartalis määratakse registris olemise kuude arv eraldi. Seega iga kvartali sotsiaalmaksu avansiline kohustus on 290 x kuude arv x 33%.

Näide
FIE teatas äriregistri pidajale oma ettevõtluse lõpetamisest 7. juunil. Registripidaja tegi äriregistrisse lõpetamiskande 7. juunil.
Nimetatud isik peab maksma sotsiaalmaksu avansilisi makseid järgmiselt:

 • 15. märtsiks – I kvartali eest 287,1 eurot (290 x 3 x 33%)
 • 15. juuniks – II kvartali eest 191,4 eurot (290 x 2 x 33% – proportsionaalselt kuude arvuga, mille kestel isik oli registreeritud FIEna, st aprilli ja mai eest)

Sama kord kehtib sotsiaalmaksu avansiliste maksete määramisel juhul, kui FIE on teatanud äriregistri pidajale ettevõtluse peatamisest või ajutise või hooajalise ettevõtlusega tegelemise algus- ja lõppkuupäeva (SMSi § 9 lg 51).
 

FIE, kelle eest maksab sotsiaalmaksu tööandja, riik, linn või vald

Õiguslik alus: SMSi § 6.

Kui FIE eest maksab sotsiaalmaksu ka tööandja või SMSi § 6 alusel riik, linn või vald, võib sotsiaalmaksu avansiliste maksete summa olla kolmekordselt kuumääralt (3 x 290 = 870 eurot) arvutatud maksusummast (870 x 33% = 287,1 eurot) väiksem tingimusel, et tööandja, riigi, valla või linna poolt FIE eest makstud sotsiaalmaksu ja FIE poolt makstud sotsiaalmaksu avansiliste maksete summa kvartali jooksul on vähemalt võrdne kolmekordselt kuumääralt arvutatud maksusummaga.

Iga kvartali sotsiaalmaksu avansiliste maksete summa on 287,1 eurot, millest lahutatakse andmed tööandja, riigi, linna või valla poolt antud kvartalis makstud sotsiaalmaksu kohta.

Näide 1
Tööandja maksis FIE eest I kvartalis sotsiaalmaksu järgmiselt:
10. jaanuariks 91,75 eurot,
10. veebruariks 95,7 eurot,
10. märtsiks 95,7 eurot.
Kokku: 283,15 eurot.
Kuna tööandja ei ole FIE eest maksnud I kvartalis sotsiaalmaksu vähemalt kolmekordselt kuumääralt, siis peab FIE ise I kvartali eest sotsiaalmaksu avansilisi makseid juurde maksma 15. märtsiks 287,1 - 283,15 = 3,95 eurot.

Näide 2
Riik (Sotsiaalkindlustusamet) maksis FIE eest II kvartalis sotsiaalmaksu järgmiselt:
10. aprilliks 95,7 eurot,
10. maiks 95,7 eurot,
10. juuniks 95,7 eurot.
Kokku: 287,1 eurot.
Kuna riik on FIE eest maksnud II kvartalis sotsiaalmaksu vähemalt kolmekordselt kuumääralt, siis ei ole FIE kohustatud II kvartali eest 17. juuniks sotsiaalmaksu avansilisi makseid maksma.

Soovitame kõikidel FIEdel, kelle eest maksab sotsiaalmaksu ka tööandja või riik, I kvartali sotsiaalmaksu avansilise makse kohustuse olemasolu üle kontrollida iga avansilise makse tasumise tähtpäeva saabumisel.

Jäta kommentaar

Veendu, et kõik kohustuslik (*) info oleks sisestatud. HTML-i kasutamine pole lubatud.