19.04.2009 Pühapäev
FIE

FIE sotsiaalmaksu avansilised maksed 2008

Hinda seda artiklit
(0 hinnangut)
FIE sotsiaalmaksu põhimõtted:

 

  • FIE maksab sotsiaalmaksu oma ettevõtlusest saadud tulult, millest on tehtud tulumaksuseaduses lubatud ettevõtlusega seotud mahaarvamised, arvestades sotsiaalmaksuseadusega kehtestatud alam- ja ülempiiri.
  • FIE sotsiaalmaksuga maksustamise periood on kalendriaasta, sest maksustatav ettevõtlustulu selgitatakse välja tuludeklaratsiooni alusel üks kord aastas.
  • Sotsiaalmaksu määr on 33%.
  • Alates 2007. aastast arvatakse sotsiaalmaks ettevõtlustulust maha tekkepõhiselt, jagades ettevõtluse tulu peale kulude mahaarvamist 1,33-ga, seetõttu ei saa FIE sotsiaalmaksu ega sotsiaalmaksu avansilisi makseid deklareerida oma ettevõtluskuludes.
  • FIE on kohustatud aasta kestel maksma sotsiaalmaksu avansilisi makseid.


Sotsiaalmaksu avansilised maksed

FIE sotsiaalmaksu avansiliste maksete arvestus käib kvartalite lõikes. Oluline on, et FIE ise jälgiks oma sotsiaalmaksu avansilise makse kohustuse suurust ja tasuks seda õigeaegselt. Tähtpäevaks tasumata sotsiaalmaksu avansiliste maksete summalt tuleb tasuda intress 0,06 protsenti päevas. Avansiliste maksete summat on FIE-l võimalik teada saada e-maksuametist oma FIE sotsiaalmaksu kontokaardilt sisestades perioodi lõpu kuupäevaks avansilise makse tähtpäevast hilisem kuupäev või küsida Maksu- ja Tolliameti piirkondlikust keskusest.

Sotsiaalmaksu avansiliste maksete tasumise korda reguleerib sotsiaalmaksuseaduse § 9 lg 3–51.


Üldreegel

FIE on kohustatud maksma maksustamisperioodi kestel sotsiaalmaksu avansilisi makseid jooksva kvartali eest vähemalt kolmekordselt riigieelarvega kehtestatud kuumääralt (2700 kr) arvutatud summas ehk 2673 krooni kvartalis (2700 x 3 x 33%).

FIE peab 2008. aasta maksustamisperioodil tasuma avansilisi makseid neljal tähtajal:
15. märtsiks I kvartali eest 2673 krooni;
15. juuniks II kvartali eest 2673 krooni;
15. septembriks III kvartali eest 2673 krooni;
15. detsembriks IV kvartali eest 2673 krooni.
Kokku aastas 10 692 krooni.

 

 

 


ERANDID

FIE, kes on riikliku pensioni saaja

Sotsiaalmaksuseaduse (edaspidi SMS) mõttes on riikliku pensioni saajaks isik, kes saab pensioni Eesti riigilt või tulenevalt sotsiaalkindlustuslepingust või sotsiaalkindlustussüsteemide koordineerimise alasest Euroopa Liidu õigusaktist. Aluseks võetakse Sotsiaalkindlustusameti poolt esitatud andmed või sotsiaalkindlustuslepingu riigi (Ukraina, Kanada, Venemaa (sõjaväepensionärid ja alates 16.10.2007 muud pensionärid)) või EMP riigi pensionäri pensionitunnistus, mille alusel kantakse isiku pensionäri staatus maksukohustuslaste registrisse. 

1) FIE, kes on kogu kvartali jooksul olnud riikliku pensioni saaja, ei ole kohustatud maksma sotsiaalmaksu avansilisi makseid (SMS § 9 lg 3 p 1).

2) FIE, kes on kvartali kestel saanud riikliku pensioni saajaks, maksab sotsiaalmaksu avansilisi makseid proportsionaalselt pensioni staatuse eelnenud kuude arvuga (SMS § 9 lg 5 p 3).

15. märtsiks: kui sai riikliku pensioni saajaks jaanuaris, siis I kvartali avansilised maksed = 0; kui veebruaris, siis 891kr; kui märtsis, siis 1782 kr
15. juuniks: kui sai riikliku pensioni saajaks aprillis, siis II kvartali avansilised maksed = 0; kui mais, siis 891kr; kui juunis, siis 1782 kr
15. septembriks: kui sai riikliku pensioni saajaks juulis, siis III kvartali avansilised maksed = 0; kui augustis, siis 891kr; kui septembris, siis 1782 kr
15. detsember: kui sai riikliku pensioni saajaks oktoobris, siis IV kvartali avansilised maksed = 0; kui novembris, siis 891kr; kui detsembris, siis 1782 kr

Näide
Füüsilisest isikust ettevõtja sai riikliku pensioni saajaks 25. mail 2008. Nimetatud isik peab sotsiaalmaksu avansilisi makseid maksma järgmiselt:

15. märtsiks – I kvartali eest 2673 kr;
15. juuniks – II kvartali eest 891 kr (proportsionaalselt pensioni staatuse eelnenud kuude arvuga, s.t ainult aprillikuu eest).

Pensioni saaja staatuse lõppemisel antud kvartalis võetakse arvesse kvartali kuude arv, mis järgnevad pensioni saaja staatuse lõppemise kuule.


FIE, kes alustas või lõpetas ettevõtluse kvartali jooksul (SMS § 9 lg 5 p 1, 2).

Kui FIE alustab või lõpetab ettevõtlust kvartali kestel, sotsiaalmaksu avansilised maksed arvestatakse proportsionaalselt kuude arvuga, millal ta oli registreeritud äri- või maksukohustuslaste registris. Registreerimine enne 15. kuupäeva (15. kaasaarvatud) loetakse täiskuuks. Registrist kustutamine pärast 15. kuupäeva (15. kaasaarvatud) loetakse täiskuuks.
Igas kvartalis määratakse registris olemise kuude arv eraldi, seega iga kvartali sotsiaalmaksu avansiline kohustus = 891 x kuude arv.

Näide
Füüsilisest isikust ettevõtja teatas Maksu- ja Tolliameti piirkondlikule struktuuriüksusele oma ettevõtluse lõpetamisest 7. juunil. Maksu- ja Tolliameti piirkondlik keskus tegi maksukohustuslaste registrisse lõpetamiskande 7. juunil 2008.

Nimetatud isik peab maksma sotsiaalmaksu avansilisi makseid järgmiselt:
15. märtsiks – I kvartali eest 2673 kr (3 x 891);
15. juuniks – II kvartali eest 1782 kr (2 x 891) – proportsionaalselt kuude arvuga, mille kestel isik oli registreeritud füüsilisest isikust ettevõtjana, s.t aprilli- ja maikuu eest.

Sama kord kehtib sotsiaalmaksu avansiliste maksete määramisel juhul kui FIE on teatanud ettevõtluse peatamisest või ajutise või hooajalise ettevõtlusega tegelemise algus- ja lõppkuupäeva (SMS § 9 lg 51).


FIE, kelle eest maksab sotsiaalmaksu tööandja, riik, linn või vald SMS § 6 alusel

Kui FIE eest maksab sotsiaalmaksu ka tööandja või SMS § 6 alusel riik, linn või vald, võib sotsiaalmaksu avansiliste maksete summa olla kolmekordselt kuumääralt (3 x 2700 = 8100) arvutatud maksusummast (8100 x 33% = 2673) väiksem tingimusel, et tööandja või SMS § 6 alusel riigi, valla või linna poolt FIE eest makstud sotsiaalmaksu ja FIE poolt makstud sotsiaalmaksu avansiliste maksete summa kvartali jooksul on vähemalt võrdne kolmekordselt kuumääralt arvutatud maksusummaga.

Iga kvartali sotsiaalmaksu avansiliste maksete summa = 2673 krooni miinus andmed tööandja või riigi, linna või valla poolt antud kvartalis makstud sotsiaalmaksu kohta.

Näide 1
Tööandja maksis FIE eest I kvartalis sotsiaalmaksu järgmiselt: 10. jaanuariks 0 kr, 10. veebruariks 1000 kr, 10. märtsiks 1000 kr, kokku 2000 kr.
Kuna tööandja ei ole FIE eest maksnud I kvartalis sotsiaalmaksu vähemalt kolmekordselt kuumääralt (2000<2673), siis peab FIE ise I kvartali eest sotsiaalmaksu avansilisi makseid juurde maksma 2673 - 2000 = 673 kr.

Näide 2
Riik (Sotsiaalkindlustusamet) maksis FIE eest II kvartalis sotsiaalmaksu järgmiselt:
10. aprilliks 891 kr, 10. maiks 891 kr, 10. juuniks 891 kr, kokku 2673 kr.
Kuna riik on FIE eest maksnud II kvartalis sotsiaalmaksu vähemalt kolmekordselt kuumääralt, siis ei ole FIE kohustatud II kvartali eest 15. juuniks sotsiaalmaksu avansilisi makseid maksma.

NB! Soovitame kõikidel FIE-del, kelle eest maksab sotsiaalmaksu ka tööandja või riik, I kvartali sotsiaalmaksu avansilise makse kohustuse olemasolu üle kontrollida. Seoses sotsiaalmaksu miinimumkohustuse arvestamise aluseks oleva kuumäära tõstmisega 2008. aastal võib tekkida I kvartali sotsiaalmaksu avansiliste maksete kohustus (tähtaeg 15. märts) FIE-del, kelle eest on tööandja või riik maksnud sotsiaalmaksu eelmise aasta detsembri eest 10. jaanuariks lähtudes vanal aastal kehtinud sotsiaalmaksu kuumääralt. Sellisel juhul peab FIE I kvartalis sotsiaalmaksu avansilise maksena tasuma 2673 krooni ja tööandja või riigi poolt makstud summa vahe ulatuses. 

Loe lisaks " Sotsiaalmaksu avansiliste maksete tasumisest FIE-de puhul, kelle eest maksab sotsiaalmaksu Sotsiaalkindlustusamet ".

Jäta kommentaar

Veendu, et kõik kohustuslik (*) info oleks sisestatud. HTML-i kasutamine pole lubatud.


Liituge meiega sotsiaalvõrgustikes