860x100 kriisi paasterongad
13.07.2012 Reede
FIE

FIE abikaasa registreerimine maksukohustuslaste registris ning abikaasa eest sotsiaalmaksu arvestamine, deklareerimine ja tasumine (seisuga 1. august 2012)

Hinda seda artiklit
(0 hinnangut)

FIE abikaasa registreerimine maksukohustuslaste registris ning abikaasa eest sotsiaalmaksu arvestamine, deklareerimine ja tasumine (seisuga 1. august 2012)Alates 1. augustist 2012 hakkab Maksu- ja Tolliamet registreerima äriregistrisse kantud FIE avalduse alusel tema abikaasat maksukohustuslaste registrisse.

Alates 1. augustist 2012 hakkab Maksu- ja Tolliamet registreerima äriregistrisse kantud FIE avalduse alusel tema abikaasat maksukohustuslaste registrisse.

Käesoleva infomaterjaliga annab maksuhaldur ülevaade abikaasa registreerimise ja tema eest sotsiaalmaksu tasumise korraldusest.

Sisukord

1. Sissejuhatus
2. Abikaasa registreerimine (registrist kustutamine)
3. Abikaasa eest sotsiaalmaksu arvestamine, deklareerimine ja tasumine
3.1. Sotsiaalmaksu arvutamine
3.2. Sotsiaalmaksu deklareerimine
3.3. Sotsiaalmaksu tasumine

1. Sissejuhatus

Alates 2012. aasta 1. augustist on äriregistrisse kantud füüsilisest isikust ettevõtjal (edaspidi FIE) õigus registreerida Maksu- ja Tolliametis oma abikaasa, kes osaleb FIE tegevuses, olemata temaga töösuhetes, ning maksta abikaasa eest sotsiaalmaksu, tagades sellega FIE tegevuses osalevale abikaasale sotsiaalkindlustuskaitse (riikliku ravi- ja pensionikindlustuse). Õiguslikud alused: maksukorralduse seaduse § 202 ja sotsiaalmaksuseaduse § 61 ja 9 lg 12.

FIE ettevõtte tegevuses osalev abikaasa (edaspidi FIE abikaasa) on äriregistrisse kantud füüsilisest isikust ettevõtja abikaasa, kes osaleb füüsilisest isikust ettevõtja ettevõtte tegevuses ning kellel ei ole füüsilisest isikust ettevõtjaga sõlmitud töölepingut või töövõtu-, käsundus- või muu teenuse osutamiseks võlaõiguslikku lepingut.

Abikaasana käsitlemise aluseks on registreeritud kehtiv abielu. Olulisust ei oma see, milliseid ülesandeid abikaasa täidab. Võimalik on täita nii neid ülesandeid, mis on otseselt vajalikud ettevõtlustulu teenimiseks (nt karjalaudas loomade talitamine), kui ka neid ülesandeid, mis on abistava iseloomuga (nt FIE raamatupidamise korraldamine). Abikaasa registreerimise õigus laieneb kõikidele FIEdele, olenemata nende tegevusvaldkonnast (va notar, kohtutäitur, vandetõlk).

FIE abikaasa registreerimine kindlustatud staatuse saamiseks on FIE õigus, mitte kohustus! Seadus lubab FIEl ja tema abikaasal endil otsustada, kas see on vajalik või mitte. FIE abikaasa registreerimise ja registrist kustutamise aluseks on FIE otsus tagada tema ettevõtluses osalevale abikaasale kindlustuskaitse või see lõpetada. FIE abikaasa maksukohustuslaste registris registreerimise korral tekib FIEl kohustus maksta abikaasa eest sotsiaalmaksu.

2. Abikaasa registreerimine (registrist kustutamine)

Kui äriregistrisse kantud FIE soovib oma ettevõtluses osaleva abikaasa registreerida maksukohustuslaste registris, esitab ta Maksu- ja Tolliametile kirjaliku avalduse selleks ette nähtud vormil, mis on kättesaadav nii MTA kohalikus teenindusbüroos (ametnike poolt MTA kodulehelt välja prinditud kujul) kui ka täidetaval kujul MTA veebilehel aadressil http://www.emta.ee/index.php?id=929.

FIEl on võimalik esitada MTAle abikaasa registreerimiseks vajalikud andmed kas paberil teenindusbüroos, paberil täidetud vormi saatmisel postiga või saates avalduse e-postiga.

Avaldusele peab olema märgitud:

 • abikaasa ees- ja perekonnanimi;
 • abikaasa isikukood (selle puudumisel sünnikuupäev, -kuu ja -aasta);
 • abikaasa elukoht;
 • füüsilisest isikust ettevõtja, kelle ettevõtte tegevuses tema abikaasa osaleb, ees- ja perekonnanimi ning isikukood (selle puudumisel sünnikuupäev, -kuu ja -aasta);
 • registreerimise alguskuupäev, kui FIE soovib registreerida abikaasat tähtajatult;
 • registreerimise algus- ja lõppkuupäev, kui abikaasa osaleb füüsilisest isikust ettevõtja ettevõtte tegevuses ajutiselt;
 • avalduse kuupäev, mis ei tohi olla hilisem kui registreerimise alguskuupäev.

Postiga avaldust saates peab FIE arvestama sellega, et avalduses märgitud registreerimise alguskuupäev ei oleks arvestades avalduse postil ja teel oleku ajaga oluliselt varasem MTAsse saabumise kuupäevast. See on oluline, kuna FIE abikaasa ravikindlustuse andmekogusse kandmiseks vajalikud dokumendid peab Maksu- ja Tolliamet esitama Haigekassale seitsme kalendripäeva jooksul alates füüsilisest isikust ettevõtja ettevõtte tegevuses osaleva abikaasa maksukohustuslaste registrisse kandmisest, st et avalduse MTAsse õigeaegsest saabumisest sõltub FIE abikaasa ravikindlustuskaitse tekkimine.

Kui FIEl on äriregistrisse kantud ajutine tegevus, siis tuleb abikaasa registreerimise avaldusel näidata algus- ja lõppkuupäevad.

Abikaasa registreerimise kohta väljastab Maksu- ja Tolliamet FIEle tõendi.

Abikaasa maksukohustuslaste registrist kustutamiseks esitab FIE Maksu- ja Tolliametile avalduse, kuhu on märgitud registrist kustutamise kuupäev. Kuna FIE abikaasale kindlustuskaitse tagamine on õigus, võib abikaasa andmed kustutada registrist igal ajal (kuid mitte tagasiulatuvalt).

3. Abikaasa eest sotsiaalmaksu arvestamine, deklareerimine ja tasumine

3.1. Sotsiaalmaksu arvutamine

Abikaasa andmete kandmisega maksukohustuslaste registrisse tekib FIEl abikaasa eest sotsiaalmaksu maksmise kohustus. Abikaasa eest makstava maksusumma arvutab FIE ise (maksuteadet ei väljastata). Sotsiaalmaks arvestatakse iga kalendrikuu kohta. Abikaasa eest sotsiaalmaksu arvutamisel võetakse aluseks sotsiaalmaksu kuumäär. 2012. aastal on kuumääraks 278,02 eurot - seega ühe makse suuruseks on 91,75 eurot kuus (278,02x33%).

Kuumääralt väiksemalt summalt arvestatakse sotsiaalmaks juhul, kui sotsiaalmaksu kohustus ei teki mitte terve kuu eest järgmistel juhtudel:

 1. abikaasa kandmisel registrisse või kustutamisel registrist sellel kuul arvestatakse sotsiaalmaks proportsionaalselt registris olemise kalendripäevade arvuga. Näiteks, kui abikaasa on kantud registrisse 6. augustil, siis sotsiaalmaks augustikuu eest võrdub 278,02/31x26x33%=76,95 eurot. Abikaasa registrist kustutamisel tuleb arvutada sotsiaalmaksu nende päevade eest, mil abikaasa andmed olid kantud registrisse.
 2. abikaasal töövõimetuslehe väljastamisel sellel kuul arvestatakse sotsiaalmaks proportsionaalselt töövõimetuslehele märgitud perioodile eelnevate ja järgnevate kalendripäevade arvuga. Näiteks, kui töövõimetusleht on väljastatud perioodil 3-12 september, siis sotsiaalmaks septembrikuu  eest võrdub 278,02/30x(30-10)x33%=61,16 eurot.
 3. abikaasale riikliku pensioni määramisel sellel kuul arvestatakse sotsiaalmaks proportsionaalselt riikliku pensioni saajaks saamisele eelnevate kalendripäevade arvuga. Näiteks, juhul kui abikaasa sai pensionäriks alates 10. septembrist, siis sotsiaalmaks septembrikuu eest võrdub 278,02/30x9x33%=27,52 eurot.
 4. kui FIE ei tegele ettevõtlusega, siis selle perioodi eest ei tule abikaasa eest ka sotsiaalmaksu maksta. Ettevõtlusega mittetegelemise põhjuseks võib olla nii ettevõtluse peatamine, tegevuse ajutisus või hooajalisus ning samuti tegevuse lõpetamine. Selles kuus, mil eelnimetatud sündmus toimub, makstakse sotsiaalmaksu proportsionaalselt tegutsemise päevade arvuga. FIEl ei tule edastada enda kohta andmeid Maksu- ja Tolliametile, neid saab maksuhaldur äriregistrist. Näiteks, kui FIE abikaasa oli kantud maksukohustuslaste registrisse 6. augustil ja FIE teatas äriregistri pidajale oma tegevuse peatamisest alates 27. augustist, siis arvutab FIE abikaasa eest sotsiaalmaksu 21 augusti päeva eest ehk 278,02/31x21x33%=62,15 eurot.

3.2. Sotsiaalmaksu deklareerimine

Abikaasa eest arvestatud sotsiaalmaksu peab FIE deklareerima maksudeklaratsiooni vormil ESD, mida esitatakse Maksu- ja Tolliametile maksustamisperioodile (kalendrikuu) järgneva kuu 10. kuupäevaks. Deklaratsioon esitatakse paberkandjal.

Vorm ESD

Tolliamet

Maksukohustuslane

Nimi

Registrikood

Asukoha aadress (maakond, sihtnumber, tänav, maja nr, vald, asula või linn):

Telefon

e-post

 SOTSIAALMAKSU DEKLARATSIOON ERIJUHTUDEL

________aasta________ kuu

Ees- ja perekonnanimi

Isikukood

Sotsiaalmaksu maksmise kohustuse

Arvutatud sotsiaalmaks

Märkused

Maksumäär,

%

(33)

tekkimise kuupäev

lõppemise kuupäev

1

2

3

4

5

6

7

Kokku

Vormil ESD näidatakse maksukohustuslase ehk FIE isikuandmed: nimi, isikukood ning aadress ja kontaktandmed. Märgitakse aasta ja kuu, mille kohta deklaratsioon esitatakse. Veergudes 1 ja 2 näidatakse abikaasa andmed, kelle eest FIE maksab sotsiaalmaksu. Veergudes 3 ja 4 näidatakse kuupäev, mis ajast FIEl tekib või lõpeb kohustus maksta abikaasa eest sotsiaalmaksu.
Veerus 5 deklareeritakse arvutatud sotsiaalmaks eurodes sendi täpsusega.

Näiteks, kui FIE abikaasa oli kantud maksukohustuslaste registrisse 6. augustil ja FIE teatas äriregistri pidajale oma tegevuse peatamisest alates 27. augustist, siis veerus 3 näidatakse 06.08.2012, veerus 4 - 27.08.2012 ja veerus 5 - 62,15.

Veerus 6 näidatakse FIE abikaasa sotsiaalmaksu kood 810.

Veerus 7 näidatakse sotsiaalmaksu määr 33%.

3.3. Sotsiaalmaksu tasumine

Abikaasa eest sotsiaalmaksu tasumise tähtaeg on maksustamisperioodile (kalendrikuule) järgneva kuu 10. kuupäev (tähtaeg erineb FIE enese avansilise makse tähtajast!). Sotsiaalmaks kantakse Maksu- ja Tolliameti pangakontole, maksekorralduse viitenumbri väljale sisestatakse maksukohustuslase ehk FIE viitenumber.

Jäta kommentaar

Veendu, et kõik kohustuslik (*) info oleks sisestatud. HTML-i kasutamine pole lubatud.


Liituge meiega sotsiaalvõrgustikes