Maksukalender 2021

Kui kohustuse täitmiseks ettenähtud tähtpäev satub riigipühale või muule puhkepäevale, loetakse tähtpäevaks puhkepäevale järgnevat esimest tööpäeva.

 

Tähtaeg

Füüsiline isik

FIE

Juriidiline isik

Mitteresident

Deklaratsioonide esitamine ja maksude tasumine

Iga kuu 1. kuupäev

XTankla müügi aruande esitamine

Aruande esitab kütuse müüja tegevuskohtade lõikes.

Iga kuu 10. kuupäevX

X

X

Tulu- ja sotsiaalmaksu ning kohustusliku kogumispensioni ja töötuskindlustuse maksete deklaratsiooni (vormi TSD lisa 1 ja lisa 2) esitamine. Tulumaksu, sotsiaalmaksu, töötuskindlustusmakse ja kogumispensioni makse ülekandmine

Esitavad residendist juriidiline isik, riigi- või kohaliku omavalitsuse üksuse asutus, füüsilisest isikust ettevõtja või tööandja, samuti Eestis püsivat tegevuskohta omav või tööandjana tegutsev mitteresident, kes teeb füüsilisele isikule või mitteresidendile maksustatavaid väljamakseid.

    X

X

Erisoodustuste (vormi TSD lisa 4), kingituste, annetuste ja vastuvõtukulude (TSD lisa 5), ettevõtlusega mitteseotud kulude (TSD lisa 6), dividendide ja omakapitalist tehtud väljamaksete (TSD lisa 7) deklareerimine. Tulumaksu ja sotsiaalmaksu ülekandmine

Vormi TSD lisad 4, 5, 6 ja 7 esitatakse ainult selle kuu kohta, millal väljamakseid tehti. Vorm INF 1 esitatakse koos vormi TSD lisaga 7.

XKaupade ja reisijate rahvusvahelisest meritsi veost saadud tulu (tonnaažikord, vormi TSD lisa 8) deklareerimine. Tulumaksu ülekandmine

Tonnaažikorra rakendaja (residendist äriühing) maksab tonnaažikorra alusel saadud tulult tulumaksu vormi TSD lisa 8 alusel.

Iga kuu 15. kuupäev

    X

  Laeva kütusega varustamise aruande esitamine

Aruande esitab laevavarustaja.

    X

  Hasartmängumaksu deklaratsiooni lisade 1–3 ja 6–8 esitamine eelmise maksustamisperioodi kohta ning hasartmängumaksu tasumine

    X

  Hasartmängumaksu deklaratsiooni lisa 4 esitamine ja hasartmängumaksu tasumine õnnemänguturniiri reeglites märgitud osavõtutasude vastuvõtmise lõpetamise päevale järgneval kuul

    X

  Hasartmängumaksu deklaratsiooni lisa 5 esitamine ja hasartmängumaksu tasumine kaughasartmängu ringmängu turniiride puhul eelmise maksustamisperioodi kohta ja maismaa ringmängu turniiride puhul õnnemänguturniiri reeglites märgitud osavõtutasude vastuvõtmise lõpetamise päevale järgneval kuul

    X

  Hasartmängumaksu deklaratsiooni lisa 9 esitamine ja hasartmängumaksu tasumine kaubandusliku loterii mängureeglites märgitud võitude väljaandmise viimasele päevale järgneval kuul

Iga kuu 16. kuupäev

XTankla müügi aruande esitamine

Aruande esitab kütuse müüja tegevuskohtade lõikes.

Iga kuu 20. kuupäevX

X

X

Käibedeklaratsiooni vormi KMD ja vormi KMD INF esitamine ning käibemaksu tasumine

Esitab ka Eestis käibemaksukohustuslasena registreeritud mitteresident.X

X

X

Ühendusesisese käibe aruande (vorm VD) esitamine

Aruande esitab ka Eestis käibemaksukohustuslasena registreeritud mitteresident.X

XAktsiisideklaratsiooni esitamine ja aktsiisi maksmine

Deklaratsiooni esitavad aktsiisilaopidaja ja registreeritud kaubasaaja, maksuesindaja, tahkekütuse soojuse tootja, jäätmetest kütuse tootja, maagaasiaktsiisi maksja, elektriaktsiisi maksja, vedela põlevaine käitleja, väljaspool aktsiisiladu toodetava biokütuse käitleja ja võrguväliselt soetatud mootorimaagaasi käitleja.X

XAktsiisilao liikumise ja laoseisu aruande esitamine

Esitab aktsiisilaopidaja.

XKütusest erineva kauba ladustamisega seoses peetava koondlaoaruande esitamine

Esitavad kütusest erineva kauba ladustamisega seotud isikud (ajutise ladustamise koha pidaja, tollilaopidaja, maksulaopidaja, vabatsoonis tegutsemise luba omav isik, vedela põlevaine käitleja, väljaspool aktsiisiladu toodetava biokütuse käitleja, võrguväliselt soetatud mootorimaagaasi käitleja).

Iga kuu 25. kuupäevX

XMaksukäitumise hinnangute e-teenusesse on lisatud uus hinnang teie ettevõttele

Jaanuar

15

X

X

X

  Raskeveokimaksu tasumine

Tasuvad raskeveoki omanikud, teatud juhul kasutajad või valdajad (Eesti Vabariigis ajutiselt või alaliselt elavad füüsilised isikud, Eestis registreeritud juriidilised isikud ning riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutused).  X

X

Pakendiaktsiisideklaratsiooni esitamine ja pakendiaktsiisi tasumine

Esitab pakendiettevõtja, kes laseb pakendatud kauba Eestis esmakordselt turule ja teeb selle kättesaadavaks levitamiseks või kasutamiseks ning kellele ei kohaldu aktsiisivabastus.

18X

XKeskkonnatasu deklareerimine ja tasumine

Keskkonnatasu deklaratsioone esitavad keskkonnakasutajad ja deklaratsioon esitatakse Keskkonnaametile. Keskkonnatasu maksmise kohustus on nii keskkonnaloa omanikel kui ka isikutel, kelle tegevuse ulatus või viis kohustab keskkonnaluba omama. Keskkonnatasu makstakse Maksu- ja Tolliametile.

20X

X

X (ainult ELi väline riik)

MOSS deklaratsiooni esitamine eelmise kvartali kohta ja MOSS deklaratsioonis deklareeritud käibemaksusumma tasumine

Esitab käibemaksukohustuslasena registreeritud Eesti ettevõtja, kes on liitunud MOSS erikorraga (teistes liikmesriikides asuvatele mittekäibemaksukohustuslastele osutatavate digiteenuste käibemaksuga maksustamise erikord).

X

X

Isikliku sõiduauto kasutamise hüvitise, koolituskulude ja tervise edendamise kulude katmise ning antud laenude deklaratsiooni (vorm INF 14) osa IV täitmine ja esitamine

Esitavad residendist äriühing ja mitteresidendist äriühing, kellel on Eestis püsiv tegevuskoht, eelmises kvartalis antud ja tagastatud laenude kohta, mida ei ole maksustatud tulumaksuseaduse § 502 alusel.

Veebruar

1X

X

X

Füüsilistele isikutele 2020. aastal tehtud väljamaksete, kinnipidamiste ja maksude tõendi vormi TSM või vormi TSM MR väljastamine isiku nõudmisel

Residendist juriidiline isik, riigi- või kohaliku omavalitsuse üksuse asutus, füüsilisest isikust ettevõtja või tööandja, samuti Eestis püsivat tegevuskohta omav või tööandjana tegutsev mitteresident esitab vormi TSD ning väljastab vormi TSM ainult juhul, kui ta on teinud vastavalt maksustatud väljamakseid.

    X

  Maksusoodustustega seonduva informatsioonikohustuse kohta deklaratsioonivormide INF 2, INF 3, INF 4, INF 5, INF 6 ja INF 16 esitamineX

X

X

Isikliku sõiduauto kasutamise hüvitise, koolituskulude ja tervise edendamise kulude katmise ning antud laenude deklaratsiooni (vorm INF 14) osade I–III täitmine ja esitamine

Esitab residendist juriidiline isik, riigi-, valla- või linnaasutus, füüsilisest isikust tööandja ning Eestis püsivat tegevuskohta omav või tööandjana tegutsev mitteresident, kes teeb füüsilisele isikule või mitteresidendile väljamakseid või on hüvitanud kulusid, mida tuleb deklareerida INF 14 osades I–III.

XUsaldusfondi kalendriaastal saadud tulu ja fondi osanikele omistatud tulu deklaratsiooni (vorm INF 17) esitamine

15

X

XX

Algab füüsilise isiku 2020. aasta tuludeklaratsiooni elektrooniline esitamine

Märts

10

X

X

Krediidiasutuse avansilise tulumaksu deklareerimine ja tasumine

Residendist krediidiasutus täidab ja esitab vormi TSD lisa 7 osa V, kui tal on avansilise tulumaksu tasumise kohustus 2020. a IV kvartali kasumilt.

Mitteresidendist krediidiasutuse Eesti filiaal täidab ja esitab vormi TSD lisa 3, kui tal on avansilise tulumaksu tasumise kohustus 2020. a IV kvartali kasumilt.

15

  X

  X

Füüsilisest isikust ettevõtja sotsiaalmaksu avansiliste maksete tasumine

31

X

X

X

X

Maamaksu tasumine

Aprill

15

X

X

XRaskeveokimaksu tasumine

Tasuvad raskeveoki omanikud, teatud juhul kasutajad või valdajad (Eesti Vabariigis ajutiselt või alaliselt elavad füüsilised isikud, Eestis registreeritud juriidilised isikud ning riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutused).

    X

X

Pakendiaktsiisi deklaratsiooni esitamine ja pakendiaktsiisi tasumine

Esitab pakendiettevõtja, kes laseb pakendatud kauba Eestis esmakordselt turule ja teeb selle kättesaadavaks levitamiseks või kasutamiseks ning kellele ei kohaldu aktsiisivabastus.

19X

XKeskkonnatasu deklareerimine ja tasumine

Keskkonnatasu deklaratsioone esitavad keskkonnakasutajad ja deklaratsioon esitatakse Keskkonnaametile. Keskkonnatasu maksmise kohustus on nii keskkonnaloa omanikel kui ka isikutel, kelle tegevuse ulatus või viis kohustab keskkonnaluba omama. Keskkonnatasu makstakse Maksu- ja Tolliametile.

20X

X

X (ainult ELi väline riik)

MOSS deklaratsiooni esitamine eelmise kvartali kohta ja MOSS deklaratsioonis deklareeritud käibemaksusumma tasumine

Esitab käibemaksukohustuslasena registreeritud Eesti ettevõtja, kes on liitunud MOSS erikorraga (teistes liikmesriikides asuvatele mittekäibemaksukohustuslastele osutatavate digiteenuste käibemaksuga maksustamise erikord).

X

X

Isikliku sõiduauto kasutamise hüvitise, koolituskulude ja tervise edendamise kulude katmise ning antud laenude deklaratsiooni (vorm INF 14) osa IV täitmine ja esitamine

Esitavad residendist äriühing ja mitteresidendist äriühing, kellel on Eestis püsiv tegevuskoht, eelmises kvartalis antud ja tagastatud laenude kohta, mida ei ole maksustatud tulumaksuseaduse § 502 alusel.

30

X

X

X

X

Füüsilise isiku 2020. aasta tuludeklaratsiooni esitamise tähtpäev

Alates 1. jaanuarist 2020 alanud maksustamisperioodist ka mitteresidendi, lepingulise investeerimisfondi ja aktsiaseltsifondi tuludeklaratsiooni esitamise tähtpäev. Mitteresident, lepingulise investeerimisfondi fondivalitseja ja aktsiaseltsifond esitavad esimese tuludeklaratsiooni 30. aprilliks 2021.

Juuni

10

X

X

Krediidiasutuse avansilise tulumaksu deklareerimine ja tasumine

Residendist krediidiasutus täidab ja esitab vormi TSD lisa 7 osa V, kui tal on avansilise tulumaksu tasumise kohustus 2021. a I kvartali kasumilt.

Mitteresidendist krediidiasutuse Eesti filiaal täidab ja esitab vormi TSD lisa 3, kui tal on avansilise tulumaksu tasumise kohustus 2021. a I kvartali kasumilt.

15XX

Füüsilisest isikust ettevõtja sotsiaalmaksu avansiliste maksete tasumine

30

X

X

Mitteresident, kes omab Eestis püsivat tegevuskohta, esitab püsiva tegevuskoha majandusaasta aruande

Kui majandusaasta ei ühti kalendriaastaga, esitatakse aruanne kuue kuu jooksul arvates majandusaasta lõpust.

XEesti finantsasutused esitavad FATCA/OECD CRS/EU DAC2 deklaratsiooni

XSuurkontserni Eesti liige esitab teate riikidepõhise aruande (CbC report) esitaja isiku ja tema residentsuse kohta

Juuli

1

XKingituste ja annetuste ning muude tulude kasutamise deklaratsiooni (vorm INF 9) esitamine

15

X

X

XRaskeveokimaksu tasumine

Tasuvad raskeveoki omanikud, teatud juhul kasutajad või valdajad (Eesti Vabariigis ajutiselt või alaliselt elavad füüsilised isikud, Eestis registreeritud juriidilised isikud ning riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutused).

    X

X

Pakendiaktsiisi deklaratsiooni esitamine ja pakendiaktsiisi tasumine

Esitab pakendiettevõtja, kes laseb pakendatud kauba Eestis esmakordselt turule ja teeb selle kättesaadavaks levitamiseks või kasutamiseks ning kellele ei kohaldu aktsiisivabastus.

19X

XKeskkonnatasu deklareerimine ja tasumine

Keskkonnatasu deklaratsioone esitavad keskkonnakasutajad ja deklaratsioon esitatakse Keskkonnaametile. Keskkonnatasu maksmise kohustus on nii keskkonnaloa omanikel kui ka isikutel, kelle tegevuse ulatus või viis kohustab keskkonnaluba omama. Keskkonnatasu makstakse Maksu- ja Tolliametile.

20X

X

X (ainult ELi väline riik)

MOSS deklaratsiooni esitamine eelmise kvartali kohta ja MOSS deklaratsioonis deklareeritud käibemaksusumma tasumine

Esitab käibemaksukohustuslasena registreeritud Eesti ettevõtja, kes on liitunud MOSS erikorraga (teistes liikmesriikides asuvatele mittekäibemaksukohustuslastele osutatavate digiteenuste käibemaksuga maksustamise erikord).

X

X

Isikliku sõiduauto kasutamise hüvitise, koolituskulude ja tervise edendamise kulude katmise ning antud laenude deklaratsiooni (vorm INF 14) osa IV täitmine ja esitamine

Esitavad residendist äriühing ja mitteresidendist äriühing, kellel on Eestis püsiv tegevuskoht, eelmises kvartalis antud ja tagastatud laenude kohta, mida ei ole maksustatud tulumaksuseaduse § 502 alusel.

September

10

X

X

Krediidiasutuse avansilise tulumaksu deklareerimine ja tasumine

Residendist krediidiasutus täidab ja esitab vormi TSD lisa 7 osa V, kui tal on avansilise tulumaksu tasumise kohustus 2021. a II kvartali kasumilt.

Mitteresidendist krediidiasutuse Eesti filiaal täidab ja esitab vormi TSD lisa 3, kui tal on avansilise tulumaksu tasumise kohustus 2021. a II kvartali kasumilt.15XX

Füüsilisest isikust ettevõtja tulumaksu ja sotsiaalmaksu avansiliste maksete tasumine

Oktoober

1

X

 Füüsilise isiku tulumaksu tasumise ja tagastamise tähtpäev

  X

Füüsilisest isikust ettevõtja tulumaksu ja sotsiaalmaksu tasumise ja tagastamise tähtpäev

X

X

Mitteresidendi, lepingulise investeerimisfondi fondivalitseja ja aktsiaseltsifondi tulumaksu tasumise tähtpäev

X

X

X

X

Maamaksu tasumine

15

X

X

XRaskeveokimaksu tasumine

Tasuvad raskeveoki omanikud, teatud juhul kasutajad või valdajad (Eesti Vabariigis ajutiselt või alaliselt elavad füüsilised isikud, Eestis registreeritud juriidilised isikud ning riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutused).

    X

X

Pakendiaktsiisi deklaratsiooni esitamine ja pakendiaktsiisi tasumine

Esitab pakendiettevõtja, kes laseb pakendatud kauba Eestis esmakordselt turule ja teeb selle kättesaadavaks levitamiseks või kasutamiseks ning kellele ei kohaldu aktsiisivabastus.

18X

XKeskkonnatasu deklareerimine ja tasumine

Keskkonnatasu deklaratsioone esitavad keskkonnakasutajad ja deklaratsioon esitatakse Keskkonnaametile. Keskkonnatasu maksmise kohustus on nii keskkonnaloa omanikel kui ka isikutel, kelle tegevuse ulatus või viis kohustab keskkonnaluba omama. Keskkonnatasu makstakse Maksu- ja Tolliametile.

20

X

X

Isikliku sõiduauto kasutamise hüvitise, koolituskulude ja tervise edendamise kulude katmise ning antud laenude deklaratsiooni (vorm INF 14) osa IV täitmine ja esitamine

Esitavad residendist äriühing ja mitteresidendist äriühing, kellel on Eestis püsiv tegevuskoht, eelmises kvartalis antud ja tagastatud laenude kohta, mida ei ole maksustatud tulumaksuseaduse § 502 alusel.

Detsember

1X

X

X

Töötaja eest 2021. aastal tasutud täiendava kogumispensioni kindlustusmaksete ja vabatahtliku pensionifondi osakute soetamiseks makstud summade tõendi (vorm TPS) esitamine

10

X

X

Krediidiasutuse avansilise tulumaksu deklareerimine ja tasumine

Residendist krediidiasutus täidab ja esitab vormi TSD lisa 7 osa V, kui tal on avansilise tulumaksu tasumise kohustus 2021. a III kvartali kasumilt.

Mitteresidendist krediidiasutuse Eesti filiaal täidab ja esitab vormi TSD lisa 3, kui tal on avansilise tulumaksu tasumise kohustus 2021. a III kvartali kasumilt.

15XX

Füüsilisest isikust ettevõtja tulumaksu ja sotsiaalmaksu avansiliste maksete tasumine

Maksukalendriga 2021 saad tutvuda siin.

Seotud artiklid