Korteriuhistu 930x140 ee gif

 

Maksukalender 2019

Kui kohustuse täitmiseks ettenähtud tähtpäev satub riigipühale või muule puhkepäevale, loetakse tähtpäevaks puhkepäevale järgnevat esimest tööpäeva.

 

Tähtaeg

Füüsiline isik

FIE

Juriidiline isik

Mitteresident

Deklaratsioonide esitamine ja maksude tasumine

Iga kuu 10. kuupäevX

X

X

Tulu- ja sotsiaalmaksu ning kohustusliku kogumispensioni ja töötuskindlustuse maksete deklaratsiooni vorm TSD esitamine. Tulumaksu, sotsiaalmaksu, töötuskindlustusmakse ja kogumispensioni makse ülekandmine

Tulumaksu kinnipidaja esitab vormi TSD töölepingu alusel töötavate töötajate või teenistussuhtes olevate ametnike kohta, kelle töötamine ei ole töötamise registri andmetel peatatud.

Esitab ka Eestis püsivat tegevuskohta omav või tööandjana tegutsev mitteresident, kes teeb füüsilisele isikule või mitteresidendile maksustatavaid väljamakseid.

X

X

Dividendide ja omakapitalist tehtud väljamaksete ning nende saajate deklaratsiooni (vorm INF 1) koos vormi TSD lisaga 7 esitamine

Vorm INF 1 koos vormi TSD lisaga 7 esitatakse ainult selle kuu kohta, millal väljamakseid tehti.

Iga kuu 15. kuupäev

    X

  Laeva kütusega varustamise aruande esitamine (esitab laevavarustaja)

XHasartmängumaksu deklaratsiooni lisade 1–3 ja 6–8 esitamine eelmise maksustamisperioodi kohta ning hasartmängumaksu tasumine

XHasartmängumaksu deklaratsiooni lisa 4 esitamine ja hasartmängumaksu tasumine õnnemänguturniiri reeglites märgitud osavõtutasude vastuvõtmise lõpetamise päevale järgneval kuul

XHasartmängumaksu deklaratsiooni lisa 5 esitamine ja hasartmängumaksu tasumine

Lisa 5 esitamine ja hasartmängumaksu tasumine kaughasartmängu ringmängu turniiride puhul eelmise maksustamisperioodi kohta ja maismaa ringmängu turniiride puhul õnnemänguturniiri reeglites märgitud osavõtutasude vastuvõtmise lõpetamise päevale järgneval kuul.

XHasartmängumaksu deklaratsiooni lisa 9 esitamine ja hasartmängumaksu tasumine kaubandusliku loterii mängureeglites märgitud võitude väljaandmise viimasele päevale järgneval kuul

Iga kuu 20. kuupäevX

X

X

Käibedeklaratsiooni vormi KMD ja vormi KMD INF esitamine ning käibemaksu tasumine

Esitab ka Eestis käibemaksukohustuslasena registreeritud mitteresident.X

X

X

Ühendusesisese käibe aruande (vorm VD) esitamine

Esitab ka Eestis käibemaksukohustuslasena registreeritud mitteresident.XAktsiisideklaratsiooni esitamine ja aktsiisi maksmine aktsiisilaopidaja ja registreeritud kaubasaaja, maksuesindaja, tahkekütuse soojuse tootja, jäätmetest kütuse tootja, maagaasiaktsiisi maksja ja elektriaktsiisi maksja pooltXAktsiisilao liikumise ja laoseisu aruande esitamine (esitab aktsiisilaopidaja)

JAANUAR

15

X

X

XRaskeveokimaksu tasumine
Raskeveokimaksu tasuvad raskeveoki omanikud, teatud juhul kasutajad või valdajad (Eesti Vabariigis ajutiselt või alaliselt elavad füüsilised isikud, Eestis registreeritud juriidilised isikud ning riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutused).X

XPakendiaktsiisi deklaratsiooni esitamine ja pakendiaktsiisi tasumine

VEEBRUAR

1X

X

X

Füüsilistele isikutele 2018. aastal tehtud väljamaksete, kinnipidamiste ja maksude tõendi vormi TSM või vormi TSM MR väljastamine isiku nõudmisel

Füüsilisest isikust ettevõtja esitab vormi TSD ning väljastab vormi TSM ainult juhul, kui ta on teinud vastavalt maksustatud väljamakseid.

Esitab samuti Eestis püsivat tegevuskohta omav või tööandjana tegutsev mitteresident, kes teeb füüsilisele isikule või mitteresidendile maksustatavaid väljamakseid.

    X

  Maksusoodustustega seonduva informatsioonikohustuse kohta deklaratsioonivormide INF 2, INF 3, INF 4, INF 5, INF 6 ja INF 16 esitamineX

X

X

Isikliku sõiduauto kasutamise hüvitise, koolituskulude ja tervise edendamise kulude katmise ning antud laenude deklaratsiooni (vorm INF 14) osade I–III täitmine ja esitamine
Esitab ka Eestis püsivat tegevuskohta omav või tööandjana tegutsev mitteresident, kes teeb füüsilisele isikule või mitteresidendile maksustatavaid väljamakseid.

XUsaldusfondi kalendriaastal saadud tulu ja fondi osanikele omistatud tulu deklaratsiooni (vorm INF 17) esitamine

11  X

X

Mitteresidendist juriidiline isik, kellel on Eestis püsiv tegevuskoht, näitab vormi TSD lisal 3 31.12.2018 seisuga püsiva tegevuskoha jaoks kalendrikuus Eestisse toodud vara väärtuse

15         Algab füüsilise isiku 2018. aasta tuludeklaratsiooni elektrooniline esitamine
MÄRTS

11

X

X

Krediidiasutuse avansilise tulumaksu deklareerimine ja tasumine
Residendist krediidiasutus täidab ja esitab vormi TSD lisa 7 osa V, kui tal on avansilise tulumaksu tasumise kohustus 2018. a IV kvartali kasumilt 2019. aastal.
Mitteresidendist krediidiasutuse Eesti filiaal täidab ja esitab vormi TSD lisa 3, kui tal on avansilise tulumaksu tasumise kohustus 2018. a IV kvartali kasumilt 2019. aastal.

15

  X

  X

Füüsilisest isikust ettevõtja sotsiaalmaksu avansiliste maksete tasumine

APRILL

1

X

XX

Füüsilise isiku 2018. aasta tuludeklaratsiooni esitamise tähtaeg

X

X

X

X

Maamaksu tasumine

X

X

X

X

Mitteresidendi Eestis asuva vara võõrandamisest saadud kasu deklareerimine vormil V1

Deklareerimise erandid:

- kinnisasja korral esitatakse tuludeklaratsioon vormil V1 ühe kuu jooksul pärast kasu saamist. Tulumaksu tasumine kolme kuu jooksul alates deklaratsiooni esitamisest.

- lepinguline investeerimisfond deklareerib vormil V1 Eestis maksustatava kasu vara võõrandamisest ühe kuu jooksul kasu saamisest. Tulumaksu tasumine kolme kuu jooksul alates deklaratsiooni esitamisest.

X

X

X

X

Mitteresident, kes sai Eestis tulumaksuseaduse alusel maksustatavat tulu, millelt ei ole tulumaksu kinni peetud, ning maksuleping ei vabasta tulumaksust, esitab tuludeklaratsiooni (vorm A1)

Tulumaksu tasumine kolme kuu jooksul alates vormi A1 esitamise tähtajast.

Lepinguline investeerimisfond deklareerib vormil A1 intressi või üüri- või renditulu, millelt ei ole tulumaksu kinni peetud. Tulumaksu tasumine kolme kuu jooksul alates vormi A1 esitamise tähtajast.

15

X

X

XRaskeveokimaksu tasumine
Raskeveokimaksu tasuvad raskeveoki omanikud, teatud juhul kasutajad või valdajad (Eesti Vabariigis ajutiselt või alaliselt elavad füüsilised isikud, Eestis registreeritud juriidilised isikud ning riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutused).X

XPakendiaktsiisi deklaratsiooni esitamine ja pakendiaktsiisi tasumine

22

X

X

Isikliku sõiduauto kasutamise hüvitise, koolituskulude ja tervise edendamise kulude katmise ning antud laenude deklaratsiooni (vorm INF 14) osa IV täitmine ja esitamine

Esitavad residendist äriühing ja mitteresidendist äriühing, kellel on Eestis püsiv tegevuskoht.

JUUNI

10

X

X

Krediidiasutuse avansilise tulumaksu deklareerimine ja tasumine

Residendist krediidiasutus täidab ja esitab vormi TSD lisa 7 osa V, kui tal on avansilise tulumaksu tasumise kohustus 2019. a I kvartali kasumilt.

Mitteresidendist krediidiasutuse Eesti filiaal täidab ja esitab vormi TSD lisa 3, kui tal on avansilise tulumaksu tasumise kohustus 2019. a I kvartali kasumilt.

17XX

Füüsilisest isikust ettevõtja tulumaksu ja sotsiaalmaksu avansiliste maksete tasumine
JUULI

1

X

X

Mitteresident, kes omab Eestis püsivat tegevuskohta, esitab püsiva tegevuskoha raamatupidamise majandusaasta aruande

Kui majandusaasta ei ühti kalendriaastaga, esitatakse aruanne kuue kuu jooksul arvates majandusaasta lõpust.

    X

  Eesti finantsasutused esitavad FATCA/OECD CRS/EU DAC2 deklaratsiooni

XSuurkontserni Eesti liige esitab teate riikidepõhise aruande (CbC report) esitaja isiku ja tema residentsuse kohta

X

 Füüsilise isiku tulumaksu tasumine ja tagastamine füüsilise isiku tuludeklaratsiooni alusel

XKingituste ja annetuste ning muude tulude kasutamise deklaratsiooni (vorm INF 9) esitamine

15

X

X

XRaskeveokimaksu tasumine
Raskeveokimaksu tasuvad raskeveoki omanikud, teatud juhul kasutajad või valdajad (Eesti Vabariigis ajutiselt või alaliselt elavad füüsilised isikud, Eestis registreeritud juriidilised isikud ning riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutused).X

XPakendiaktsiisi deklaratsiooni esitamine ja pakendiaktsiisi tasumine

22

X

X

Isikliku sõiduauto kasutamise hüvitise, koolituskulude ja tervise edendamise kulude katmise ning antud laenude deklaratsiooni (vorm INF 14) osa IV täitmine ja esitamine

Esitavad residendist äriühing ja mitteresidendist äriühing, kellel on Eestis püsiv tegevuskoht.

SEPTEMBER

10

X

X

Krediidiasutuse avansilise tulumaksu deklareerimine ja tasumine
Residendist krediidiasutus täidab ja esitab vormi TSD lisa 7 osa V, kui tal on avansilise tulumaksu tasumise kohustus 2019. a II kvartali kasumilt
Mitteresidendist krediidiasutuse Eesti filiaal täidab ja esitab vormi TSD lisa 3, kui tal on avansilise tulumaksu tasumise kohustus 2019. a II kvartali kasumilt
      X X Ülejääv laenukasutuse kulu
Residendist äriühing ning mitteresidendist juriidiline isik, kellel on Eestis püsiv tegevuskoht, deklareerib majandusaastal tekkinud maksustatava ülejääva laenukasutuse kulu hiljemalt järgmise majandusaasta üheksanda kalendrikuu 10. kuupäevaks vormi TSD lisal 6 (NB! Kui majandusaasta erineb kalendriaastast, ei ole tähtaeg 10. september)
          Välismaise kontrollitava äriühingu kasum

Residendist äriühing ning mitteresidendist juriidiline isik, kellel on Eestis püsiv tegevuskoht, deklareerib Eestis maksustatava välismaise kontrollitava äriühingu kasumi hiljemalt järgmise majandusaasta üheksanda kalendrikuu 10. kuupäevaks vastavalt vormi TSD lisal 3 või 7 (NB! Kui majandusaasta erineb kalendriaastast, ei ole tähtaeg 10. september).

16XX

Füüsilisest isikust ettevõtja tulumaksu ja sotsiaalmaksu avansiliste maksete tasumine

OKTOOBER

1

X

X

Füüsilisest isikust ettevõtja, vara võõrandamist või välismaalt saadud tulu deklareerinud füüsilise isiku tulumaksu tasumine ja tagastamineX

Füüsilisest isikust ettevõtja sotsiaalmaksu ja kohustusliku kogumispensioni makse tasumine ja tagastamine

X

X

X

X

Maamaksu tasumine

15

X

X

XRaskeveokimaksu tasumine
Raskeveokimaksu tasuvad raskeveoki omanikud, teatud juhul kasutajad või valdajad (Eesti Vabariigis ajutiselt või alaliselt elavad füüsilised isikud, Eestis registreeritud juriidilised isikud ning riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutused).X

XPakendiaktsiisi deklaratsiooni esitamine ja pakendiaktsiisi tasumine

21

X

X

Isikliku sõiduauto kasutamise hüvitise, koolituskulude ja tervise edendamise kulude katmise ning antud laenude deklaratsiooni (vorm INF 14) osa IV täitmine ja esitamine

Esitavad residendist äriühing ja mitteresidendist äriühing, kellel on Eestis püsiv tegevuskoht.

DETSEMBER

2X

X

X

Töötaja eest 2019. aastal tasutud täiendava kogumispensioni kindlustusmaksete ja vabatahtliku pensionifondi osakute soetamiseks makstud summade tõendi (vorm TPS) esitamine

10

X

X

Krediidiasutuse avansilise tulumaksu deklareerimine ja tasumine

Residendist krediidiasutus täidab ja esitab vormi TSD lisa 7 osa V, kui tal on avansilise tulumaksu tasumise kohustus 2019. a III kvartali kasumilt.

Mitteresidendist krediidiasutuse Eesti filiaal täidab ja esitab vormi TSD lisa 3, kui tal on avansilise tulumaksu tasumise kohustus 2019. a III kvartali kasumilt.

16XX

Füüsilisest isikust ettevõtja tulumaksu ja sotsiaalmaksu avansiliste maksete tasumine

Liituge meiega sotsiaalvõrgustikes