29.07.2010 Neljapäev

Arvele märgitavad viited vastavalt käibemaksuseaduse § 37 lõikele 8 (uuendatud)

Hinda seda artiklit
(0 hinnangut)

Allolevates tabelites on ära toodud arvele märgitavad viited vastavalt käibemaksuseaduse § 37 lõikele 8. Viidet maksumäära aluseks olevale sättele ei tule märkida kauba ekspordi puhul ning viidet maksumäära aluseks olevale direktiivi sättele ei tule arvele märkida teenuse puhul, mille käibe tekkimise koht ei ole Eesti.

  Teenus Käibe-
maksu-
seadus
(KMS)

Direktiiv

2006/112
  Teenuse käibe tekkimise koht ei ole Eesti ning seoses sellega maksustatakse 0% määraga (KMS § 15 lg 4 punkt 1) /kui teenus on maksuvaba vastavalt KMS §-le 16, rakendatakse maksuvabastust/    
1    Teenuse osutamisel teise liikmesriigi maksukohustuslasena või piiratud maksukohustuslasena registreeritud isikule, välja arvatud KMS § 10 lg 2 ja § 10 lg 4 punktides 1-8 nimetatud juhtudel Ei märgita Art 196*
2 Teenuse osutamisel ettevõtlusega tegelevale ühendusvälise riigi isikule, välja arvatud KMS § 10 lg 2 ja § 10 lg 4 punktides 1-8 nimetatud juhtudel § 15 lg 4 p 1 Art 196*
3 Välisriigis asuva kinnisasjaga seotud teenus, sealhulgas ehitamine, hindamine või hooldamine või kinnisasja võõrandamiseks, ehitamise ettevalmistamiseks või korraldamiseks osutatav teenus ja majutusteenus § 15 lg 4 p 1 Art 194*
4 Välisriigis osutatav kultuuri-, kunsti-, spordi-, haridus-, teadus- või meelelahutusteenus või messi või näitusega seotud teenus mille hulka arvatakse ka asjaomase ürituse korraldamine ja kõrvalteenuse osutamine § 15 lg 4 p 1 -
5 Töö välisriigis asuva vallasasjaga või hinnatakse välisriigis asuvat vallasasja ning teenus osutatakse isikule, kes ei ole üheski liikmesriigis maksukohustuslasena ega piiratud maksukohustuslasena registreeritud isik ega ettevõtlusega tegelev ühendusväline isik § 15 lg 4 p 1 -
6 osutatakse väljaspool Eestit reisijateveo teenust, kaasa arvatud reisijate isikliku pagasi ja isikliku transpordivahendi vedu § 15 lg 4 p 1 Art194*
7 osutatakse ühenduse territooriumil toimuva reisijateveo ajal restorani- või toitlustusteenust sellise vee- või õhusõiduki pardal või rongis, mis väljub teisest liikmesriigist rahvusvahelisele reisile § 15 lg 4 p 1 -
8 osutatakse kauba teisest liikmesriigist Eestisse või väljaspool Eestit vedamise teenust, kaasa arvatud kaubaveoga seotud transpordivahendi vedu, või korraldatakse sellist kaubavedu isikule, kes ei ole üheski liikmesriigis maksukohustuslasena ega piiratud maksukohustuslasena registreeritud isik ega ettevõtlusega tegelev ühendusevälise riigi isik § 15 lg 4 p 1 -
9 osutatakse väljaspool Eestit kaubaveoga seotud kõrvalteenust isikule, kes ei ole üheski liikmesriigis maksukohustuslasena ega piiratud maksukohustuslasena registreeritud isik ega ettevõtlusega tegelev ühendusevälise riigi isik § 15 lg 4 p 1 -
10 vahendatakse tehingut või toimingut, mille käibe tekkimise koht ei ole Eesti, ning vahendamisteenust osutatakse isikule, kes ei ole üheski liikmesriigis maksukohustuslasena ega piiratud maksukohustuslasena registreeritud isik ega ettevõtlusega tegelev ühendusevälise riigi isik § 15 lg 4 p 1 -
11 KMS § 10 lõikes 5 nimetatud teenuste osutamisel ettevõtlusega mittetegelevale ühendusvälise riigi isikule § 15 lg 4 p 1 -
  Teenust maksustatakse 0% määraga, välja arvatud KMS § 15 lg 4 punktis 1 toodud juhul (ülal loetletud)    
12 Rahvusvahelise reisi ajal laeval või õhusõidukil reisijale osutatav reisiks vajalik teenus § 15 lg 4 p 2 Art 37(3)           
13 Rahvusvahelistes vetes sõitva laeva teenindamisega otseselt seotud sadamateenus § 15 lg 4 p 3 Art 148 (d)
14 Peamiselt rahvusvahelistel lendudel lendava õhusõiduki teenindamisega otseselt seotud navigatsiooniteenus ja lennuväljateenus § 15 lg 4 p 4 Art 148 (g)
15 Rahvusvahelistes vetes sõitva merelaeva, välja arvatud ettevõtlusega mitteseotud huvi- või lõbusõiduks kasutatava laeva remontimine, hooldamine, prahtimine, rendile või kasutusvaldusesse andmine või sellisel merelaeval kasutatava seadme remontimine, hooldamine, rendile või kasutusvaldusesse andmine § 15 lg 4 p 6  Art 148 (c)
16 Peamiselt rahvusvahelisi lende teostava lennuettevõtja kasutatava õhusõiduki remontimine, hooldamine, prahtimine, rendile või kasutusvaldusesse andmine või sellises õhusõidukis kasutatava seadme remontimine, hooldamine, rendile või kasutusvaldusesse andmine § 15 lg 4 p 6 Art 148 (f)
17 Vahendamisteenus, kui vahendatakse tehingut, mille käive tekib ühendusevälises riigis § 15 lg 4 p 7 Art 153
18 

Vahendamisteenus, kui vahendatakse järgnevat kaupa

 • Eksporditav kaup
 • Rahvusvahelistes vetes sõitev merelaev (välja arvatud ettevõtlusega mitte seotud huvi- või lõbusõitudeks kasutatav merelaev) ja sellise merelaeva varustus, seadmed, varuosad, kütus ja muud varud ning reisijale kohapeal tarbimiseks võõrandatav kaup, välja arvatud ühenduse vetes sõitval merelaeval kaasamüüdav kaup
 • Peamiselt rahvusvahelisi lende korraldava lennuettevõtja kasutatav õhusõiduk ning selle varustus, seadmed, varuosad, kütus ja muud varud ning reisijale kohapeal tarbimiseks võõrandatav kaup, välja arvatud ühendusesisesel lennul õhusõidukis kaasamüüdav kaup
 • Kaup, mis võõrandatakse ja toimetatakse teise liikmesriiki diplomaatilisele esindajale, konsulaarametnikule (välja arvatud aukonsul) ning erimissiooni ja Välisministeeriumi tunnustatud rahvusvahelise organisatsiooni esindajale või esindusele, diplomaatilisele esindusele või konsulaarasutusele, erimissioonile ning ühenduse institutsioonile
 • Teise liikmesriiki, mis on Põhja-Atlandi Lepingu Organisatsiooni (edaspidi NATO) liikmesriik, võõrandatav ja toimetatav kaup mis tahes muu NATO liikmesriigi relvajõudude või nendega kaasas oleva tsiviilkoosseisu tarbeks või toitlustamiseks, kui need relvajõud osalevad ühises kaitsetegevuses
 • Eesti Pangale võõrandatav kuld
§ 15 lg 4 p 7  Art 153
19 

Vahendamisteenus, kui vahendatakse järgnevat teenust:

 • Rahvusvahelise reisi ajal laeval või õhusõidukil reisijale osutatav reisiks vajalik teenus
 • Rahvusvahelistes vetes sõitva laeva teenindamisega otseselt seotud sadamateenus
 • Peamiselt rahvusvahelistel lendudel lendava õhusõiduki teenindamisega otseselt seotud navigatsiooniteenus ja lennuväljateenus
 • Rahvusvahelistes vetes sõitva merelaeva, välja arvatud ettevõtlusega mitteseotud huvi- või lõbusõiduks kasutatava laeva remontimine, hooldamine, prahtimine, rendile või kasutusvaldusesse andmine või sellises merelaeval kasutatava seadme remontimine, hooldamine, rendile või kasutusvaldusesse andmine
 • Peamiselt rahvusvahelisi lende teostava lennuettevõtja kasutatava õhusõiduki remontimine, hooldamine, prahtimine, rendile või kasutusvaldusesse andmine või sellises õhusõidukis kasutatava seadme remontimine, hooldamine, rendile või kasutusvaldusesse andmine
 • Kauba eksportimiseks osutatav kaubaveoteenus, kaubaveo korraldamise teenus ning sellise kaubaveoga seotud kõrvalteenused
 • Kauba importimiseks osutatav kaubaveoteenus, kaubaveo korraldamise teenus ning sellise kaubaveoga seotud kõrvalteenused, kui nimetatud teenuste kulu on arvatud imporditava kauba maksustatava väärtuse hulka
 • Töö vallasasjaga, mis on selle teenuse osutamiseks toimetatud Eestisse ja pärast teenuse osutamist ühendusest välja
 • Teenus mida osutatakse käibemaksuseaduse § 15 lõike 3 punktides 5 või 6 nimetatud isikule, esindusele, asutusele, erimissioonile, ühenduse institutsioonile või relvajõule
§ 15 lg 4 p 7 Art 153
20  Välistransiidi tolliprotseduuril oleva kauba veoteenus, sellise kaubaveo korraldamise teenus ning sellise kaubaveoga seotud kõrvalteenused, kui see vedu moodustab osa veost, mis algab või lõpeb ühendusevälises riigis § 15 lg 4 p 8 Art 159
21 Kauba eksportimiseks osutatav kaubaveoteenus, kaubaveo korraldamise teenus ning sellise kaubaveoga seotud kõrvalteenused § 15 lg 4 p 9 Art 146 (1) (e)
22 Kauba importimiseks osutatav kaubaveoteenus, kaubaveo korraldamise teenus ning sellise kaubaveoga seotud kõrvalteenused, kui nimetatud teenuste kulu on arvatud imporditava kauba maksustatava väärtuse hulka § 15 lg 4 p 10 Art 146 (1) (e)
23 Kauba vedu Assooridel või Madeirale või sealt Eestisse või teise liikmesriiki § 15 lg 4 p 11 Art 142
24 Töö vallasasjaga, mis on selle teenuse osutamiseks soetatud Eestist või toimetatud Eestisse ja pärast teenuse osutamist ühendusest välja § 15 lg 4 p 12 Art 146 (1) (d)
25 Eestis osutatakse reisijateveo teenust (nimetatud KMS § 10 lg 2 p 3), kaasaarvatud reisijate isikliku pagasi ja isikliku transpordivahendi vedu, kui Eestis osutatav reisijateveo teenus on rahvusvahelise reisi osa § 15 lg 4 p 13 Art 382
26 Teenus, mida osutatakse välisriigis asuvale käibemaksuseaduse § 15 lõike 3 punktides 5 või 6 nimetatud isikule, esindusele, asutusele, erimissioonile, ühenduse institutsioonile või relvajõule § 15 lg 4 p 14 Art 151 (1)
  Maksuvabad teenused    
27 Universaalne postiteenus postiseaduse tähenduses ja riikliku pensionikindlustuse seadusega ettenähtud korras riiklike pensionide, abirahade, toetuste ja hüvitiste posti vahendusel väljamaksmine § 16 lg 1 p 1 Art 132 (1) (a)
28 Tervishoiuteenus tervishoiuteenuse korraldamise seaduse tähenduses § 16 lg 1 p 2 Art 132 (1) (b) ja (c)
29 Sotsiaalministri määrusega kinnitatud nimekirjas nimetatud inimorgan või –kude, inimveri või inimverest valmistatud veretoode ja rinnapiim § 16 lg 1 p 2 Art 132 (1) (d)
30 Hambatehniku poolt kutsealases tegevuses osutatav teenus § 16 lg 1 p 21 Art 132 (e)
31 Teenus, mida mittetulundusühing tasuta või liikmemaksu eest osutab oma liikmele, ning spordirajatise või spordivahendite kasutamise teenus, mida mittetulundusühing osutab füüsilisele isikule § 16 lg 1 p 3 Art 132 (1) (m) või (f)
32 sotsiaalhoolekande seaduse § 10 punktides 1, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 3, 4, 5, 51 ja 6 nimetatud sotsiaalteenus ja § 10 punktis 21 nimetatud riigi- või kohaliku omavalitsuse eelarvest rahastatav sotsiaalteenus § 16 lg 1 p 4 Art 132 (1) (g)
33 Laste ja noorukite kaitsega seotud turvakoduteenus § 16 lg 1 p 5 Art 132 (1) (h)
34 Alus-, põhi-, kutse-, kesk- või kõrghariduskoolitus, sealhulgas õppevahend, mille koolitusteenuse osutaja võõrandab teenuse saajale, üldhariduskoolitusega seotud eraõppetunni andmine ja muu koolitus, välja arvatud ärilistel eesmärkidel antav muu koolitus § 16 lg 1 p 6 Art 132 (1) (i)
35 Haige, vigastatu või puudega inimese vedu selleks kohandatud sõidukiga, mis vastab liiklusseaduses kehtestatud nõuetele § 16 lg 1 p 7 Art 132 (1) (p)
36 Teenus, mida sõltumatu isikuteühendus osutab oma liikmele, kui on täidetud järgmised tingimused: teenuse saaja käive on 90% ulatuses maksuvaba või tema tegevus ei kuulu käibemaksuga maksustamisele; teenus on otseselt vajalik liikme põhitegevuseks ning teenuse eest makstav tasu ei ületa teenuse osutamiseks tehtud kulutusi § 16 lg 1 p 8 Art 132 (1) (f)
37 Kindlustusteenus, sealhulgas edasikindlustus- ja kindlustusvahendusteenus § 16 lg 2 p 1 Art 135 (1) (a)
38 Kinnisasja või selle osa üürile, rendile või kasutusvaldusesse andmine § 16 lg 2 p 2 Art 135 (1) (l)
39 Väärtpaber § 16 lg 2 p 6 Art 135 (1) (f)
40 Hasartmängu korraldamine, välja arvatud kaubandusliku loterii korraldamine ning sellise osavusmängu korraldamine, mille ainus võimalik võit on uuesti osaleda samas mängus § 16 lg 2 p 7 Art 135 (1) (i)
41 Investeeringukulla võõrandamise või võõrandamislepingu sõlmimisega seotud teenus või nende käibega seotud teenus, mida osutab teise isiku nimel ja arvel tegutsev agent § 16 lg 2 p 8 Art 347
42 Käibemaksuseaduse § 16 lg 21 nimetatud finantsteenused:
1) hoiustamistehingud avalikkuselt hoiuste ja muude tagasimakstavate rahaliste vahendite kaasamiseks;
2) laenutehingud, sealhulgas tarbijakrediit, hüpoteeklaenud ja muud äritehingute finantseerimise tehingud;
3) liisingutehingud;
4) arveldus-, sularaha siirdamise ja muud raha edastamise tehingud;
5) mittesularahaliste maksevahendite, sealhulgas elektrooniliste maksevahendite, reisitšekkide ja vekslite väljastamine ja haldamine;
6) tagatis- ja garantiitehingud ning muud isikule tulevikus siduvaid kohustusi tekitavad tehingud;
7) tehingud nii oma kui ka klientide arvel väärtpaberituru seaduse §-s 2 sätestatud kaubeldavate väärtpaberite ja välisvaluutaga ning muud rahaturutehingud, sealhulgas tehingud tšekkide, vekslite, hoiusesertifikaatide ja muude selletaoliste instrumentidega;
8) väärtpaberite emiteerimise, müügi ja ostmisega seotud tehingud ja toimingud;
9) rahamaakleri tegevus;
10) käesoleva lõike punktides 1–9 nimetatud teenustega seotud läbirääkimisteenus;
11) investeerimisfondide seaduses sätestatud investeerimisfondi ja muu finantsjärelevalve alla kuuluva Euroopa Majanduspiirkonna lepinguriigi investeerimisfondi valitsemine, sealhulgas fondivalitseja ülesannete edasiandmise korral fondi valitsemisega seonduvate teenuste osutamine fondile.
§ 16 lg 21 vastavale punktile Art 135 (1) punktid b kuni g

 

Nr Kaup KMS Direktiiv 2006/112
  Kaupa maksustatakse 0% määraga    
1 Kauba võõrandamine teise liikmesriigi maksukohustuslasele või piiratud maksukohustuslasele koos selle toimetamisega Eestist teise liikmesriiki ning aktsiisikauba võõrandamine teise liimesriigi isikule koos selle toimetamisega Eestist teise liimesriiki ( kui kaup on maksuvaba vastavalt §-le 16, siis rakendatakse maksuvabastust) § 15 lg 3 p 2           Art 138*
2 Kauba toimetamine Eestist teise liikmesriiki oma seal toimuva ettevõtluse tarbeks, sealhulgas äriühingu ja tema teises liikmesriigis asuva püsiva tegevuskoha vaheline kauba üleandmine § 15 lg 3 p 2 Art 138*
3 Rahvusvahelistes vetes sõitev merelaev (välja arvatud ettevõtlusega mitte seotud huvi- või lõbusõitudeks kasutatav merelaev) ja sellise merelaeva varustus, seadmed, varuosad, kütus ja muud varud ning reisijale kohapeal tarbimiseks võõrandatav kaup, välja arvatud ühenduse vetes sõitval merelaeval kaasamüüdav kaup § 15 lg 3 p 3 Merelaev,
seadmed ja
varuosad
art 148 (c)
Merelaeva
varustus ja
kütus
art 148 (a)
Kohapeal
tarbimiseks võõrandatav
kaup art 37 (3)
4 Peamiselt rahvusvahelisi lende korraldava lennuettevõtja kasutatav õhusõiduk ning selle varustus, seadmed, varuosad, kütus ja muud varud ning reisijale kohapeal tarbimiseks võõrandatav kaup, välja arvatud ühendusesisesel lennul õhusõidukis kaasamüüdav kaup § 15 lg 3 p 4 Õhusõiduk,
seadmed ja
varuosad
art 148 (f)
Õhusõiduki
varustus ja
kütus art 148 (e)Kohapeal tarbimiseks võõrandatav
kaup art 37 (3)
5 Kaup, mis võõrandatakse ja toimetatakse teise liikmesriiki diplomaatilisele esindajale, konsulaarametnikule (välja arvatud aukonsul) ning erimissiooni ja Välisministeeriumi tunnustatud rahvusvahelise organisatsiooni esindajale või esindusele, diplomaatilisele esindusele või konsulaarasutusele, erimissioonile ning ühenduse institutsioonile § 15 lg 3 p 5 Art 151 (1)
6 Teise liikmesriiki, mis on Põhja-Atlandi Lepingu Organisatsiooni (edaspidi NATO) liikmesriik, võõrandatav ja toimetatav kaup mis tahes muu NATO liikmesriigi relvajõudude või nendega kaasas oleva tsiviilkoosseisu tarbeks või toitlustamiseks, kui need relvajõud osalevad ühises kaitsetegevuses § 15 lg 3 p 6 Art 151 (1)
7 Vabatsoonis või vabalaos olev ühenduseväline kaup (ühenduse tolliseadustiku tähenduses), kui seda kaupa ei ole suunatud ühelegi tolliprotseduurile ning seda ei ole tarbitud ega kasutatud muudel kui tollieeskirjades ettenähtud juhtudel § 15 lg 3 p 7 Art 156 (1) (b)
8 Vabatsooni või vabalattu paigutatud või muu ühenduseväline kaup, mis on suunatud tolliladustamise tolliprotseduurile, peatamissüsteemiga seestöötlemise tolliprotseduurile, transiidi tolliprotseduurile või impordimaksudest täieliku vabastusega ajutise impordi tolliprotseduurile, või ajutiselt ladustatud ühenduseväline kaup tingimusel, et seda kaupa ei ole viidud tollijärelevalve alt ebaseaduslikult välja ja ei ole tarbitud ega kasutatud muudel kui tollieeskirjades ettenähtud juhtudel § 15 lg 3 p 8 Art 156 (1) (a) (b) (c)
9 Ekspordi eesmärgil vabatsooni või vabalattu toimetatav ja võõrandatav ühenduse kaup ja vabatsoonis või vabalaos olev ühenduse kaup, mis eksporditakse kahe kuu jooksul vabatsooni või vabalattu toimetamisest § 15 lg 3 p 9 Art 156 (1) (b)
10 Eesti Pangale võõrandatav kuld § 15 lg 3 p 10 Art 152
11 Direktiivi 2006/112/EÜ V lisas nimetatud kaup, kui see suunatakse viivitamata maksuladustamisele või on maksuladustatud ja tehinguga ei kaasne kauba maksuladustamise lõpetamine § 15 lg 3 p 11 Art 160
12 aktsiisilattu paigutatud aktsiisikaup, kui tehinguga ei kaasne kauba aktsiisilaost väljatoimetamist, välja arvatud aktsiisikauba toimetamine ühest aktsiisilaost teise § 15 lg 3 p 12 Art 160 (1) (b)
  Maksuvabad kaubad    
13 Hambaarsti või hambatehniku poolt võõrandatav hambaprotees § 16 lg 1 p 21 Art 132 (1) (e)
14 Kinnisasi või selle osa. (Maksuvabastust ei kohaldata kinnisasjale, mille oluline osa on ehitis ehitusseaduse tähenduses või ehitise osa, mis võõrandatakse enne ehitise või selle osa esmast kasutuselevõttu; ega kinnisasjale, mille oluline osa on oluliselt parendatud ehitis või selle osa ning mis võõrandatakse enne ehitise või selle osa parendamisele järgnevat taaskasutuselevõttu, ning krundile planeerimisseaduse tähenduses, kui sellel ei asu ehitist) § 16 lg 2 p 3 Art 135 (1) (j) või (k)
15 Eesti Vabariigis kehtiv postimaksevahend, kui müüakse nimiväärtuses § 16 lg 2 p 4 Art 135 (1) (h)
16 Loteriipilet § 16 lg 2 p 7 Art 135 (1) (i)
17 Investeeringukuld § 16 lg 2 p 8 Art 346
18 Kaup, mille soetamisel puudus õigus sisendkäibemaksu mahaarvamiseks, välja arvatud juhul, kui kaup on soetatud enne soetaja maksukohustuslasena registreerimist või kui kauba soetamisel on sisendkäibemaks maha arvatud osaliselt § 16 lg 2 p 9 Art 136
19 Ühendusevälise riigi füüsilisele isikule müüdava kauba ekspordina käsitamine§ 5 lg 2 § 5 lg 2 Art 147
  Erisätted, vt KMS § 37 lg 8    
20 Uue transpordivahendi ühendusesisesel võõrandamisel § 15 lg 3 p 2 Art 138 (2) (a)
21 Kolmnurktehingu puhul peab viite panema üksnes edasimüüja. Esimese müüja jaoks on maksuvabastuse aluseks ühendusesisese käibe viited Ei märgita Art 141
22 Kasutatud kauba, originaal kunstiteose ning kollektsiooni- ja antiikeseme edasimüügi käibemaksustamine erikorra rakendamine § 41 Art 313
23 Avalikul enampakkumisel müüdud kasutatud kauba, originaalkunstiteose, kollektsiooni- ja antiikeseme müügi käibemaksustamise erikorra rakendamine § 42 Art 333

 * Viitamisel kasutatakse art 194 ja 196 (vastavalt tabelile) ainult juhul, kui maksukohustus lasub kauba soetajal või teenuse saajal (pöördmaksustamisel).
Kauba ühendusesisese käibe korral märgitakse viiteks art 138, viidet artiklile 194 ei ole vaja märkida.

Märkused:

 •     Kauba ekspordi korral viidet maksumäära aluseks olevale sättele ei tule märkida.
 •     Viited käibemaksuseadusele ja käibemaksudirektiivile võib asendada muu selge ja üheselt mõistetava märkega. 
 • MTA

Jäta kommentaar

Veendu, et kõik kohustuslik (*) info oleks sisestatud. HTML-i kasutamine pole lubatud.


Liituge meiega sotsiaalvõrgustikes