Reede, 18 Jaanuar 2013 11:19

Kasutajatingimused
Dmitri (Loe ka teisi selle spetsialisti artikleid) - Reede, 18 Jaanuar 2013 11:19

*RAAMATUPIDAMISUUDISTE KODULEHE WWW.RUP.EE KASUTAMISE EESKIRI JA TINGIMUSED


Teenuse osutamise eeskiri ja tingimused

TERE TULEMAST FIRMA LITAU BÜROO OÜ (EDASPIDI LITAU BÜROO) KODULEHELE!

PALUN TUTVUGE TÄHELEPANELIKULT ALLPOOL OLEVATE TINGIMUSTEGA, ENNE KUI HAKKATE INTERNETI KODULEHTE (EDASPIDI KODULEHT) KASUTAMA. SEDA KODULEHTE VÕIB KASUTADA ÜKSNES TEABE SAAMISE EESMÄRGIL. KINNITADES OMA NÕUSOLEKUT NING KASUTADES KODULEHTE VÕI LAADIDES SELLELT ALLA MATERJALE, KOHUSTUTE JÄRGIMA SELLES ETTE NÄHTUD TINGIMUSI (EDASPIDI KASUTUSTINGIMUSED). JUHUL KUI TE EI NÕUSTU NENDE EESKIRJADEGA, ÄRGE KINNITAGE OMA NÕUSOLEKUT NING ÄRGE KASUTAGE EGA LAADIGE KODULEHELT ALLA MISTAHES MATERJALE.

 

Litsents

Kokkuleppe tingimuste kohaselt esitab LITAU BÜROO teile mitteüleantava mittetingimusliku litsentsi käesolevale kodulehele ning selles sisalduvatele materjalidele piiratud juurdepääsuks, kasutamiseks ja esitamiseks. Te nõustute mitte sekkuma kodulehe töösse. LITAU BÜROO lubab teil vaadata ja alla laadida kodulehel sisalduvat infot (edaspidi materjalid) üksnes isiklikuks kasutamiseks ning mitteärilistel eesmärkidel. See litsents ei näe ette õiguste üleandmist materjalidele ja nende koopiatele ning sisaldab alljärgnevaid piiranguid:

1) te ei tohi eemaldada kodulehelt alla laaditud materjalides või materjalide koopiates sisalduvaid teavitusi autoriõigustest ega muid teavitusi omandiõigustest;

2) te ei tohi mingil moel teha materjalidesse muudatusi, taasesitada või demonstreerida avalikult materjale, levitada või mingil muul moel edastada materjale mis tahes avalikel või ärilistel eesmärkidel;

3) te ei tohi materjale üle anda teistele isikutele, kui te pole neid isikuid teavitanud tingimustest ning saanud neilt kinnitust selle kohta, et nad nõustuvad täitma määratud tingimusi.

Kodulehe kasutamise tingimused

Teil on kohustus täita kõiki kodulehel avaldatavaid täiendavaid piiranguid, mille sisu võib aeg-ajalt uueneda.

Käesolev koduleht, kaasa arvatud kõik selle materjalid, on kaitstud autoriõigustega ning autoriõigusi puudutavate rahvusvaheliste kokkulepetega. Kasutades seda kodulehte, kohustute täitma kõiki rahvusvahelisi autoriõiguste kaitset puudutavaid seadusi ning mitte lubama nimetatud materjalide sanktsioneerimata kopeerimist. Välja arvatud eraldi kokkulepitud juhtudel, ei võimalda LITAU BÜROO teile mingeid otseseid või kaudseid õigusi mistahes disainilahendustele, kaubamärkidele, autoriõigustele, vastavalt ärisaladust puudutavale seadusandlusele.

Kasutajakonto

Selleks et saaksite juurdepääsu kodulehe piiratud juurdepääsuga osadele, võidakse teilt nõuda kasutajakonto loomist. Sel juhul tuleb teil registreeruda, esitades meile täieliku info lisatud registreerimisvormi kohaselt. Lisaks sellele peate valima endale salasõna. Te kannate täielikku vastutust oma kasutajakonto ja salasõna konfidentsiaalsuse eest. Kategooriliselt on keelatud võimaldada kolmandatele isikutele juurdepääs kodulehele (anda neile edasi salasõna ja kasutajatunnus) ning nende poolt kodulehe teenuste kasutamine ärilistel eesmärkidel. Kui kasutaja rikub selle kokkuleppega ette nähtud eeskirju, on administratsioonil õigus ajutiselt peatada või määramata ajaks blokeerida kasutaja juurdepääs kodulehele või tema osutatavatele üksikutele teenustele. Kokkuleppe sätete korduva või jämeda rikkumise korral on LITAU BÜROOL õigus eemaldada kasutajakonto. Lisaks sellele kannate täielikku vastutust kogu tegevuse eest, mida tehakse selle kasutajakonto nimel. Olete kohustatud viivitamatult teavitama LITAU BÜROOD teie kasutajakonto mistahes sanktsioneerimata kasutamisest või muust turvalisuse rikkumisest. LITAU BÜROO ei kanna vastutust kahju tekkimise eest, mida võite kanda seoses teie kasutajakonto või salasõna sanktsioneerimata kasutamisega.

Kasutaja garantii

Tagate, et hakkate kasutama kodulehe teenuseid selle kokkuleppe järgi, sh käesoleva kokkuleppe kõigi eeskirjade ja sätete kohaselt ning kohustute järgima kõiki olemasolevaid ja tulevasi kodulehe kasutamise eeskirju ning kodulehe poliitikat.

Kohustute kodulehte mitte kasutama:

(a) spämmi või sanktsioneerimata sõnumite saatmiseks;

(b) LITAU BÜROO või muude poolte nimel tegevuste sooritamiseks;

(c) pealkirjade võltsimiseks või identifitseerimisinfoga muude manipulatsioonide tegemiseks eesmärgiga varjata kodulehe kaudu edastatava sisu õiget allikat;

(d) väärkujutluse loomiseks teie sidemete kohta füüsilise isiku või organisatsiooniga;

(e) tegevuste sooritamiseks, mis võivad avaldada negatiivset mõju teiste kasutajate võimalusele kodulehte kasutada;

(f) tegevuse sooritamiseks, mis rikub rakendatavat seadusandlust;

(g) mistahes materjalide paigutamiseks või edastamiseks, mis rikuvad teiste kasutajate õigusi, aga ka ebaseaduslike, solvavate, laimavate ja muude ebasündsate materjalide paigutamiseks või reklaamimiseks või selliste materjalide avaldamiseks, mis suruvad peale mingit toodangut või teenust;

(h) teiste kasutajate isikuandmete omandamiseks ja säilitamiseks, kui nendelt kasutajatelt pole saadud vastavat luba;

või

(i) mingite isikute mõjutamiseks punktis (h) mainitud lubade saamiseks.

Ülaltoodud tingimustest mittekinnipidamisel katkeb teil kodulehe kasutamise õigus, LITAU BÜROO aga ei kanna teie ees mingit käesolevast kokkuleppest tulenevat vastutust ning jätab endale kõik õigused, mis tulenevad teie antud tingimustest kinnipidamisest. Nimetatud kasutustingimuste rikkumise korral olete kohustatud hüvitama firmale LITAU BÜROO ja temaga seotud isikutele teie tegevusest põhjustatud kahju.

Muudatused

Firma LITAU BÜROO jätab endale õiguse teha kokkuleppesse muudatusi ja parandusi, aga ka täiendada või eemaldada täielikult või osaliselt käesoleva kokkuleppe mistahes osi. Teiepoolne kodulehe edasine kasutamine pärast teavitamist kokkuleppesse muudatuste tegemisest tähendab teie nõustumist muudatustega. LITAU BÜROO võib igal ajal ilma ette teatamata tühistada, muuta või parandada mistahes vigu või vajakajäämisi kodulehel, samuti teha muid muudatusi kodulehe materjalidesse ning kodulehele paigutatud informatsiooni toodangu, kavade, teenuste või hindade (kui selline info on olemas) kohta, aga ka peatada või lõpetada kodulehe mõningate osade töö, kaasa arvatud juurdepääs kodulehe teatud funktsioonidele. LITAU BÜROO võib ka piirata mõningate funktsioonide või teenuste kasutamist või teie juurdepääsu mõningatele kodulehe osadele või kodulehele tervikuna ilma ette teatamata ning omapoolse vastutuseta. LITAU BÜROO võib igal ajal lõpetada mistahes varem võimaldatud autoriseerimise, õiguste või litsentside kehtivuse. Pärast seda olete kohustatud viivitamatult eemaldama kõik varem saadud materjalid.

Informatsiooni esitamine firmale LITAU BÜROO

Teie personaalsete andmete esitamine võimaldab teile mitmeid eeliseid. Teie personaalse kasutajakonto või muude registreerimisandmete kasutamine lihtsustab:

 •  teie ostude registreerimist selleks, et saaksite kasutada kõiki eeliseid, mida seejuures võimaldatakse;
 •  päringute esitamist teid huvitavate toodete kohta;
 •  personaalsete sõnumite saamist spetsiaalsete pakkumiste ja kutsete kohta;
 •  LITAU BÜROO tagavaraosade ja aksessuaaride saamise protseduuri online-režiimis,
 •  informatsiooni saamist nende reklaamikampaaniate ja spetsiaalsete aktsioonide kohta, kuhu olite end kirja pannud.

Ülaltoodu võimaldab meil korraldada statistilisi ja turu-uuringuid, mis aitab välja töötada täiuslikumaid tooteid, parandada meie kodulehtede tööd ning õppida paremini tundma meie tarbijaid. Võite ise valida meile informatsiooni esitamise vormi online-režiimis – näiteks registreerimisvormi täitmise eesmärgiga saada ühingu My Pages liikmeks või teenuse tellimise või paigaldamise kaudu, konkurssidest, üritustest osavõtu, veebipoest kaupade ostmise, spetsiaalsetest üritustest osavõtu või uudiskirja tellimise kaudu. Tuleb arvestada, et teie personaalsed andmed on hoiul LITAU BÜROO keskandmebaasis ning neid võib üle anda teie elukohajärgsest riigist teises riigis asuvasse LITAU BÜROO allüksusesse, kust võidakse teiega ühendust võtta kas meie toodanguga või muude eripakkumistega seoses. Kui te ei soovi saada infot spetsiaalsete ürituste kohta, võite meid sellest teavitada, andmata selleks luba registreerimisvormi täitmisel. Informatsiooni töötlevad LITAU BÜROO hoolikalt valitud allüksused ning välja arvatud ülalnimetatud juhtudel, ei esitata seda infot kolmandatele isikutele ilma teie nõusolekuta. Kui soovite loobuda personaalsete pakkumiste või informatsiooni listist, siis palun teavitage meid sellest, kasutades selleks keeldumise vormi e-kirjas või teie kasutajakonto leheküljel. Kui soovite, et eemaldaksime teid puudutavad andmed, teavitage meid sellest oma kasutajakonto deaktiveerimise kaudu. Palun võtke arvesse järgmist asjaolu: kui te ei loo kasutajakontot või ei soovi saada uudiskirja, siis kasutame teie personaalset infot veebipoest tehtavate tellimuste või avalduste puhul teie teenuste esitamise kohta üksnes vastavate kohustuste täitmiseks.

Teie esitatav informatsioon

Mistahes isikuandmed, mis te esitate firmale LITAU BÜROO käesoleva kodulehe kaudu, on kaitstud rakendatavate õigusaktidega, kuid te ei tohi esitada firmale LITAU BÜROO kodulehe kaudu konfidentsiaalset või ametialast informatsiooni. Te nõustute sellega, et mistahes informatsiooni või materjale, mida teie ise esitate või teie nimel tegutsevad isikud esitavad firmale LITAU BÜROO, ei loeta konfidentsiaalseks või ametialaseks informatsiooniks. Esitades firmale LITAU BÜROO sellise informatsiooni või materjale, loovutate LITAU BÜROOLE kõik õigused intellektuaalsele omandile selle informatsiooni või nende materjalide suhtes ning LITAU BÜROO võib vabalt kasutada, taasesitada, demonstreerida, avalikult esitada, anda üle, levitada, muuta, loovutada ning esitada litsentse käesoleva informatsiooni ja materjalide kasutamiseks. Te nõustute sellega, et firma LITAU BÜROO võib vabalt kasutada mistahes ideid, kontseptsioone või oskusteavet, mis kas teie või teie nimel tegutsevad isikud esitasite firmale LITAU BÜROO. Veelgi enam, te garanteerite, et ei hakka esitama LITAU BÜROOLE mistahes informatsiooni või materjale, millel on rakendatavate õigusaktide järgi diskrediteeriv, ähvardav, ebasünnis, solvav või ebaseaduslik iseloom või kui nimetatud informatsioon või materjalid sisaldavad ametialast informatsiooni, mis on muude isikute omand. LITAU BÜROO jätab endale õiguse eemaldada kodulehelt mistahes teie esitatud informatsiooni.

 

Turvalisus

Teil on keelatud:

(a) kasutada seadmeid või tarkvara, mis võivad kahjustada käesoleva kodulehe tööd;

või

(b) teha midagi sellist, mille tulemusena kodulehe struktuurile langeb ebaproportsionaalselt suur või põhjendamatu koormus (näiteks massiline reklaami sisaldavate kirjade saatmine – „spämm“);

või

(c) sekkuda kodulehe tarkvarasse või kodulehe funktsionaalsetesse elementidesse, sealhulgas kodulehele arvutiviiruseid, pahavara („troojalasi“, „viitsütikuga pomme“ jmt) sisaldavate materjalide paigaldamine, mis võivad tekitada kahju kodulehe tarkvarastruktuurile või mõjutada kodulehe tööd.

(d) anda kolmandatele isikutele üle juurdepääs kodulehele (kasutajatunnus/salasõna) ning kasutada ärilistel eesmärkidel kodulehe teenuseid või kodulehel sisalduvaid materjale.

 

 

Kodulehe välislingid

Kõik viited kodulehele peavad olema LITAU BÜROO poolt kirjalikult heaks kiidetud, kuid LITAU BÜROO lubab linkide paigutuse, milles:

1. viide esitatakse kirjalikus vormis, mis sisaldab üksnes nime LITAU BÜROO ning ei sisalda firma LITAU BÜROO või tema poolt välja antavate litsentside omanike kaubamärke;

2. link osutab üksnes kodulehele www.rup.ee, kuid mitte kodulehe sisemistele lehekülgedele;

3. kui kasutaja on lingi kaudu sisenenud, avaneb lehekülg täisekraanil tööks sobivas veebilehitseja aknas, mitte aga raamis selle kodulehe sees, milles link antakse;

4. lingi väliskuju, paigutus ja muud parameetrid ei tohi jätta väärkujutlust, et organisatsioon, selle tegevus või toodang on seotud LITAU BÜROOGA või LITAU BÜROO on sponsor ning nad ei või tekitada kahju firma LITAU BÜROO või temaga seotud isikute kaubamärkide või nimetuste mainele.

LITAU BÜROO jätab endale õiguse oma äranägemise järgi keelata linkide paigutamise.

Kaudsete garantiide erandid

Vaatamata sellele et kodulehel kuvatav info on kontrollitud, ei kanna LITAU BÜROO mingit vastutust selle info eest. Materjalid võivad sisaldada ebatäpsusi või trükivigu. LITAU BÜROO ei garanteeri kodulehel avaldatavate materjalide täpsust ja täielikkust või mistahes soovituste, kokkuvõtete, väidete või muu info paikapidavust. Tunnistate, et arvestate sellega, et kodulehel olevad kokkuvõtted, soovitused, väited, märkmed või informatsioon võib olla ebatäpne. kodulehe kogu sisu on esitatud põhimõttel „nagu on“ ning „see, mis on olemas“. LITAU BÜROO keeldub mistahes otseste või kaudsete kinnituste ja garantiide esitamisest kauba müügikõlblikkuse kohta, kauba kõlblikkuse kohta mingisuguste eesmärkide saavutamiseks, omandiõiguse mitterikkumise tagamisest või garantiidest käesoleva kodulehe või selle sisu funktsioneerimise suhtes. litau büroo ei taga kodulehe turvalisust ning ei esita kinnitusi käesoleva kodulehe turvalisuse kohta. Tunnistate, et mistahes teie saadetavat informatsiooni on võimalik hõivata. LITAU BÜROO ei garanteeri, et koduleht, seda teenindavad serverid või LITAU BÜROO poolt saadetavad elektroonilised sõnumid ei ole nakatatud arvutiviirustega. Kõik sellised väited, garantiid ja tingimused on välistatud sellisel määral, nagu see on lubatud seadusega.

Vastutuse piiritlemine

LITAU BÜROO EI KANNA MINGITEL TINGIMUSTEL VASTUTUST MISTAHES OTSESE, KAUDSE, KÕRVAL-, FAKTILISE VÕI JUHUSLIKU KAHJU VÕI TRAHVIDEST TINGITUD KAHJU EEST (KAASA ARVATUD KAHJU EEST, MIS ON TEKITATUD SEOSES ETTEVÕTTE PANKROTI, LEPINGU SÕLMIMATA JÄTMISEST TINGITUD TULU MITTESAAMISEGA; ANDMETE VÕI INFORMATSIOONI KAOTUSEGA VÕI VAHEAJAGA TOOTMISTEGEVUSES), MIS ON TEKKINUD KÄESOLEVA KODULEHE VÕI SELLE SISU KASUTAMISE VÕI KASUTAMISE VÕIMATUSEGA VÕI KÄESOLEVA KOKKULEPPEGA ISEGI SEL JUHUL, KUI LITAU BÜROO OLI TEADLIK SELLISE KAHJU TEKKIMISE VÕIMALUSEST. LISAKS KÄESOLEVAS KOKKULEPPES TOODUD TINGUMUSTELE EI KANNA LITAU BÜROO MITTE MINGIL TINGIMUSEL VASTUTUST MISTAHES VIGADE, EBATÄPSUSTE VÕI MUUDE PUUDUSTE EEST, EGA KODULEHEKÜLJEL OLEVA MISTAHES INFORMATSIOONI MITTEÕIGEAEGSUSE VÕI EBAÕIGSUSE EEST.

 

Väljaspool Eestit viibivate kasutajate juurdepääs

LITAU BÜROO ei garanteeri, et käesoleva kodulehe materjalid on kasutamiskõlblikud ja väljaspool Eestit kasutamiseks kättesaadavad ning neile on võimalik juurdepääs neist riikidest, kus nende materjalide sisu on kas ebaseaduslik või keelatud. Kui tulete käesolevale kodulehele väljaspool Eestit viibides, kannate vastutust kohaliku seadusandluse sätetest kinnipidamise eest.

Rakendatav seadusandlus

Teiepoolne käesoleva kodulehe kasutamine ning kasutustingimused on reguleeritud Eesti Vabariigi seadustega, arvestamata seejuures kollisiooniõiguse sätteid.

* Raamatupidamisuudised – LITAU BÜROO OÜ registreeritud kaubamärk. 

Pühapäev, 08 Aprill 2012 17:32

Kutsume kirjutama
Dmitri (Loe ka teisi selle spetsialisti artikleid) - Pühapäev, 08 Aprill 2012 17:32

Finants- ja õigusajakirja RUP (eesti keeles) ja ru.RUP (vene keeles) väljaandev kirjastus Litau Büroo kutsub kaastööd tegema järgmistes valdkondades:

 •     raamatupidamine
 •     audit
 •     majandus
 •     töösuhted
 •     äriõigus
 •     tööõigus
 •     maksud
 •     maailmamajandus
 •     õigusloome
 •     psühholoogia ja coaching.

Autorid võivad toimetusele pakkuda materjali, mille temaatika vastab ajakirja suunitlusele. Kokkulepe materjali esitamise tähtaegade kohta on siduv.

Toimetus võtab läbivaatamisele ainult algupärase sisuga materjali. Varem muudes meediaväljaannetes, vaba juurdepääsuga elektroonilistes arvutivõrkudes, trükitud väljaannetes või mingil muul viisil avaldatud materjali (või selle mis tahes osa) ja materjali, millele autoril ei ole autoriõigusi, toimetus vastu ei võta.

Materjali ettevalmistamise reeglid

Artikli avaldamise ettepaneku võib saata meile e-postiga aadressile See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud..

Telefon: +372 662 2193

Informatsioon autoritele

ENNE KÄSIKIRJA TOIMETUSELE ÜLE ANDMIST ON AUTORITEL SOOVITAV TUTVUDA MATERJALI ETTEVALMISTAMISE REEGLITEGA

Avaldamiseks võetakse vastu tööd, mida pole enne muudes väljaannetes avaldatud ning mida pole mõeldud avaldamiseks muudes väljaannetes.

Toimetus ei poolda teiste autorite juba avaldatud töödest võetud fragmentide üleliigset kasutamist.

Ei ole soovitatav saata toimetusele lõpetamata, edasiarendamist vajavat tööd.

Vastu võetakse artikleid mahuga 9000 kuni 40 000 tähemärki koos tühikutega.

Artikli lubatud mahu ületamise korral peab see olema põhjendatud ja kooskõlastatud toimetusega.

Nõuded esitamisele ja käsikirja keelele

1. Ajakirjas kasutatakse umbisikulist esitusviisi.

2. Artikli alguses (enne pealkirja) tuleb märkida autori perekonnanimi, nimi, amet, töökoht ja teaduskraad.

3. Käsikirja leheküljed peavad olema nummerdatud.

4. Artikkel peab sisaldama:

 •     pealkirja;
 •     lühikest annotatsiooni (5–6 lauset; paigutatakse artikli algusse enne põhiteksti). Annotatsioonis tuleb lühidalt esitada artikli kirjutamise motiiv ning määratleda artikli koht muude selleteemaliste publikatsioonide hulgas;
 •     põhiteksti (artikli puhul mahuga üle 5000 tähemärgi on soovitatav kasutada alajaotusi);
 •     kokkuvõtet (järeldusi).

Artikli vormistamise nõuded

1. Tekst peab olema kirjutatud Wordis, reavahe 1,5, standardne hästiloetav šrift Times New Roman, kirja suurus 12.

2. Raamatupidamiskanded vormistatakse järgmise näidise järgi:
D Raha                                        10 000
K Lühiajalised nõuded                10 000

Toimetuse palve artikli täiendamise kohta ei tähenda, et artikkel on avaldamiseks vastu võetud: pärast täiendamist vaatab toimetus artikli uuesti läbi ning ka sel korral võidakse artikkel tagasi lükata. Toimetus ei teata artikli avaldamisest keeldumise põhjust.

Autoril tuleb teha artiklisse parandused ja täiendused ühe nädala jooksul. Selle tähtaja ületamisel jätab toimetus endale õiguse keelduda artikli avaldamisest.

Kui autor soovib artiklit avaldada mõnes muus kanalis, võib ta seda teha kaks nädalat pärast artikli ilmumist meie ajakirjas ning 30% ulatuses, lisades lingi artikli täisversioonile meie ajakirjas.

Kirjavahetuseks võib kasutada toimetuse e-posti aadressi: See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.

Trükiks sobiva portreefoto miinimumsuurus on 1000 x 1600 pixels jpg või tif formaadis.
Reede, 27 Jaanuar 2012 00:26

ILMUMISE GRAAFIK
Dmitri (Loe ka teisi selle spetsialisti artikleid) - Reede, 27 Jaanuar 2012 00:26

  BRONEERIMISE LÕPP REKLAAM MATERJAALID AJAKIRJA ILMUMINE
№ 1 5. veebruar 6. veebruar 21. veebruar
№ 2 6. aprill 7. aprill 15. aprill
№ 3 4. mai 5. mai 16. mai
№ 4 9. juuni 10. juuni 20. juuni
№ 5 22. august 23. august 5. september
№ 6 30. september 1. oktoober 10. oktoober
№ 7 4. november 5. november 14. november
№ 8 8. detsember 9. detsember 19. detsember