08.02.2024 Neljapäev

Toodete parandamiskohustus ja parandamisnõuded

Ühe osana uuest tarbijakaitse ja ringmajanduse tegevuskavast tuli Euroopa Komisjon (EK) 22. märtsil 2023 välja parandamisõiguse direktiivi ettepanekuga (Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv kaupade parandamist edendavate ühiste normide kohta ning millega muudetakse määrust (EL) 2017/2394 ning direktiive (EL) 2019/771 ja (EL) 2020/1828). Eelmisel nädalal, 02.02.2024, jõudsid Euroopa Liidu nõukogu ja Euroopa Parlament selle osas esialgsele kokkuleppele, kirjutab Eesti Kaubandus-Tööstuskoja poliitikanõunik Reet Teder.

Kokku lepitud tekstis nõutakse, et tootjad teeksid vajalikud parandustööd mõistliku aja jooksul.
Kokku lepitud tekstis nõutakse, et tootjad teeksid vajalikud parandustööd mõistliku aja jooksul. Foto: pixabay

Seda kohaldatakse kõigi toodete suhtes, mille puhul kehtivad ELi õiguse kohased parandamisnõuded, ning sellega kehtestatakse parandamiskohustus parandamisnõuetega toodete tootjatele, luuakse Euroopa teabevorm, milles esitatakse tarbijatele parandusteenuse kohta põhiandmed, ning ühendatakse riiklikud parandusteabe platvormid Euroopa veebiplatvormiks.

Prioriteediks on parandamine ja taaskasutamine

Direktiiviga soovitakse muuta parandamine tarbijate jaoks atraktiivsemaks. Direktiivis ettenähtavad vahendid selleks hõlmavad järgmist:

  • tarbijate võimalus nõuda tootjatelt selliste toodete parandamist, mis on ELi õiguse kohaselt tehniliselt parandatavad (nt pesumasinad, tolmuimejad ja mobiiltelefonid)
  • Euroopa parandusteabe vorm, mille parandajad saavad tarbijatele esitada ja mis sisaldab selget teavet näiteks parandustingimuste, töö lõpuleviimise aja, hindade, asendustoodete jne kohta (vormi näidis on esitatud direktiivi I lisas)
  • Euroopa veebipõhine parandusplatvorm, mis hõlbustab tarbijate ja parandajate kokkuviimist
  • müüja vastutusperioodi pikendamine 12 kuu võrra pärast toote parandamist.

Võrreldes esialgse ettepanekuga, tehti nõukogu ja EP poolt mõningaid parandusi kohaldamisala, parandamiskohustuse, teabevormi sisu ja veebiplatvormi osas.

Kohaldamisala osas - säilitatakse direktiivi kohaldamisala toodete suhtes, mille puhul on ELi õigusaktides sätestatud parandatavuse nõuded (st pesumasinad, nõudepesumasinad, külmikud või tolmuimejad). Tulevikus saab EK kehtestada ökodisaini määruse alusel parandatavuse nõudeid uutele toodetele, mis lisatakse seejärel parandamisõiguse direktiiviga (II lisa) hõlmatud toodete loetellu.

Tootjaid kohustatakse esitama oma veebisaidil teavet varuosade kohta, tegema need mõistliku hinnaga kättesaadavaks kõigile parandusteenuste sektori osalistele ning keelama tavad, mis takistavad kasutatud või 3D-prinditud varuosade kasutamist sõltumatute parandajate poolt.

Parandamiskohustuse ja valikuvabaduse osas - kokku lepitud tekstis nõutakse, et tootjad teeksid vajalikud parandustööd mõistliku aja jooksul ja kui seda teenust ei osutata tasuta, ka mõistliku hinna eest, et julgustada tarbijaid valima parandamise kasuks. Siiski säilitatakse ka tarbijate õigus valida garantiis sisalduva müüja vastutusperioodi jooksul puudusega toodete parandamise ja asendamise vahel. Kui tarbija valib toote parandamise, pikendatakse müüja vastutusperioodi 12 kuu võrra alates toote nõuetega vastavusse viimise hetkest. Liikmesriigid võivad soovi korral seda perioodi veelgi pikendada.

Euroopa parandusteabe vorm - parandajate (eelkõige VKEde) bürokraatia vähendamiseks on Euroopa standardvormi esitamine vabatahtlik. Kui aga parandajad selle vormi tarbijale esitavad, on seal esitatud tingimused nende jaoks siduvad. Vorm tuleb esitada tasuta, kuid tarbijalt võidakse nõuda diagnostikateenuse kulude tasumist. Vormil esitatud põhiteave kehtib 30 kalendripäeva, kuid tarbija ja parandaja võivad kokku leppida selle tähtaja pikendamises.

Euroopa veebipõhine parandusplatvorm - kokkuleppes tehakse ettepanek luua 27 riikliku platvormi asemel Euroopa veebipõhine parandusplatvorm, mis on kavandatud ja mida käitatakse Euroopa tasandil. Platvormi eesmärk on teha tarbijatele kättesaadavaks erinevad parandusteenused ELi tasandil, aga ka piiriüleselt ja igas liikmesriigis. Seetõttu on ELi platvormil jaotised iga liikmesriigi jaoks, mis sisaldavad ka riiklikelt, nii avaliku kui ka erasektori parandusplatvormidelt, saadud teavet. Samal ajal on riiklikel platvormidel võimalus teavet lisada.

Edasised sammud: EP ja nõukogu vahel saavutatud poliitiline kokkulepe tuleb nüüd ametlikult vastu võtta. Kui Euroopa Parlament ja nõukogu on selle protsessi lõpule viinud, avaldatakse direktiiv Euroopa Liidu Teatajas ja see jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist.

Liikmesriigid jõustavad käesoleva direktiivi täitmiseks vajalikud õigus- ja haldusnormid hiljemalt 24 kuu jooksul pärast direktiivi jõustumist. Liikmesriigid kohaldavad neid norme 24 kuud pärast jõustumist.

right banner 2024 est konference