07.12.2023 Neljapäev

Riik soovib muuta konkurentsialast järelevalvet tugevamaks

Täna jõuab valitsuse ette konkurentsiseaduse muutmine, mille eesmärk on tugevdada konkurentsijärelevalvet, et tagada tarbijatele õiglasem hind, kvaliteetsem ja laiem kaubavalik ning samuti soodustada innovatsiooni.

Seadus on plaanitud jõustuma 1. juunil 2024.
Seadus on plaanitud jõustuma 1. juunil 2024. Foto: freepik

Eelnõu kohaselt võetakse Eesti õigusesse üle Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, mille eesmärk on luua terves Euroopa Liidus toimiv konkurentsijärelevalve. See toimuks kõigis liikmesriikides ühtedel alustel ja sarnaste uurimismeetmetega, mis suurendab valdkonna läbipaistvust ja kasvatab võimekust menetleda ka liikmesriikide üleseid rikkumisi.

Direktiiv annab Euroopa Liidu (EL) liikmesriikide konkurentsiasutustele Euroopa Liidu toimimise lepingu (ELTL) artiklite 101 ja 102 tulemuslikuks kohaldamiseks vajalikud volitused, ressursid ja sõltumatuse tagatised. Eelnõu aluseks olev EL-i direktiivi ülevõtmistähtaeg oli 4. veebruar 2021. Praeguseks on Euroopa Komisjon esitanud Euroopa Kohtule Eesti vastu hagi seoses direktiivi mitteülevõtmisega.

Seaduse muutmise olulisim osa on konkurentsijärelevalvemenetluse tervikregulatsiooni kehtestamine, mis liidab valdkonna haldusmenetluse ja karistamise. Konkurentsijärelevalvemenetluse läbiviijaks saab konkurentsiamet. Uus menetlus aitab konkurentsiametil paremini järelevalvet teha, sest selle uurimismeetmed on välja töötatud spetsiifiliselt konkurentsiõiguse rikkumise uurimiseks.

Konkurentsijärelevalvemenetlus aitab luua ja säilitada vaba turgu, mis soodustab innovatsiooni ja muudab ettevõtjad välisturgudel konkurentsivõimelisemaks. Seejuures muudab konkurentsijärelevalvemenetlus konkurentsiõiguse rikkumises kahtlustatavate ettevõtjate olukorra senisest paljuski kergemaks, kuna nende suhtes toimetatakse vaid üht menetlust, mis vaidlustamise korral päädib vaid ühe kohtumenetlusega. Kriminaalmenetlusele omaseid menetlustoiminguid nagu jälitustoiming ja kinnipidamine konkurentsijärelevalvemenetluses kasutada ei saa ning füüsilistele isikutele konkurentsiõiguse rikkumiste eest vastutust, sealhulgas vangistust ei kaasne.

Konkurentsiõiguse rikkumise tuvastamisel võib selle toime pannud ettevõtjale või ettevõtjate ühendusele ühe konkurentsijärelevalvemeetmena kaasneda senisest heidutavam trahv, mille suurus võib olla kuni 10 protsenti ettevõtja või ettevõtjate ühenduse üleilmsest kogukäibest trahvi kohaldamisele eelnenud majandusaastal.

Seadus on plaanitud jõustuma 1. juunil 2024.

right banner 2024 est konference