06.04.2021 Teisipäev

Riigikogu võttis vastu finantsinspektsiooni seaduse muutmise

Riigikogu võttis tänasel istungil vastu valitsuse algatatud finantsinspektsiooni seaduse muudatuse, millega viiakse Eesti õigus kooskõlla direktiividega kindlustus- ja edasikindlustustegevuse, samuti finantsinstrumentide turgude ning finantssüsteemi rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise valdkondades.

Seaduse poolt hääletas 88 riigikogu liiget, teatas parlamendi pressiteenistus.
Seaduse poolt hääletas 88 riigikogu liiget, teatas parlamendi pressiteenistus. Foto: Paul Kuimet

Seaduse poolt hääletas 88 riigikogu liiget, teatas parlamendi pressiteenistus. 

Muudatustega tagatakse kindlustuses suurem koordinatsioon järelevalveasutuste vahel. Eelnõu kohaselt võib finantsinspektsiooni (FI) taotleda valdkondlikes küsimustes, näiteks sisemudelite heakskiitmise otsuste tegemisel, abi Euroopa Kindlustus- ja Tööandjapensionide Järelevalve Asutuselt (EIOPA).

Lisaks tõhustatakse järelevalveasutustevahelist teavitamist seoses kindlustusandjate piiriülese tegevusega. FI võib luua EIOPA-ga koostööplatvormi, et tõhustada teabevahetust ja järelevalveasutuste vahelist koostööd.

Direktiivi kohaselt võtab Euroopa Väärtpaberijärelevalve Asutus (ESMA) teatud juhtudel üle liikmesriikide finantsjärelevalveasutustelt järelevalve teostamise. Eelnõu järgi tuleb aruandlusteenuse osutamiseks tegevusloa taotlus esitada üldjuhul ESMA-le, kelle üle viimane teostab ka järelevalvet, välja arvatud erandi saanud aruandlusteenuse osutajad.

Erandi saamise tingimused kehtestatakse komisjoni määruses ning kui isik vastab nendele tingimustele, teostab tema üle järelevalvet riiklik pädev asutus. Aruandlusteenuse osutaja on väärtpaberite kohta kauplemisteabe aruannete avalikustaja, kauplemiskoondteabe esitaja ja aruandlussüsteemi korraldaja.

Euroopa Pangandusjärelevalve Asutusel (EBA) on Euroopa Liidu tasandil juhtiv, koordineeriv ja järelevalveroll rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamisel. Eelnõuga muudetakse vastavas seaduses viited Euroopa järelevalveasutustele viidetega EBA-le.

Ühtlasi määratletakse eelnõu järgi õiguskantsler riikliku taustaga isikuks rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse tähenduses ning sätestatakse, et eelnimetatud seaduse tähenduses kohustatud isikud võivad muuhulgas vahetada teavet ka rahvusvaheliste sanktsioonide rakendamisega seonduvalt.

 

Liituge meiega sotsiaalvõrgustikes