03.03.2022 Neljapäev

President Karis kiitis heaks viie seaduse muudatused

President Alar Karis kuulutas välja seadusemuudatused, mis puudutavad riigikaitset, maa väärtuse hindamist, rahvusvahelisi sanktsioone, loometoetuste maksmist ning meretööd.

Alar Karis, Eesti Vabariigi president
Alar Karis, Eesti Vabariigi president Foto: presidendi kantselei

Riigikaitseseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadusega kaasajastatakse riigikaitseõigust põhinedes riigikaitserevisjoni käigus tehtud ettepanekutele. Seadusega luuakse paremad eeldused tsiviilressursside kasutamiseks iseseisva kaitsevõime tagamisel ja liitlaste vastuvõtmisel ning uuendatakse terviklikult riigikaitseliste sundkoormiste regulatsiooni.

Maa hindamise seaduse, maamaksuseaduse ja teiste seaduste muutmise seadusega tehtud muudatused ajakohastavad maa väärtuse hindamise kriteeriume ja viivad maamaksu kooskõlla maa turuväärtuse põhimõtetega. Muudatused ei puuduta kehtivat kodualuse maa maksuvabastust. Seadusega tehakse muudatusi maa korralise hindamise põhimõtetes. Edaspidi hakkab korralist hindamist tegema maa-amet eelkõige riiklike andmekogude andmete alusel iga nelja aasta tagant. Maa korralisel hindamisel ei leita edaspidi enam tsoonide hindu, mille alusel arvutavad kohalikud omavalitsused iga konkreetse maatüki väärtuse, vaid hindamise tulemusena leitakse kohe igale maatükile maa maksustamishind.

Rahvusvahelise sanktsiooni seaduse ning laeva lipuõiguse ja laevaregistrite seaduse muutmise seadusega muudetakse erikohustustega isiku kohustusi konkreetsemaks, et tagada rahvusvaheliste sanktsioonide puhul hoolsusmeetmete kohaldamine, mis on sarnased rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduses sätestatutega, võttes arvesse finantssanktsioonidele omaseid riske. Seaduse eesmärk on tagada, et Eestis rahvusvahelisi sanktsioone kohaldades järgitakse rahvusvahelist sanktsiooni kehtestavat ja rakendatavat õigusakti ning rahvusvahelisi standardeid. 

Loovisikute ja loomeliitude seaduse ning töövõimetoetuse seaduse muutmise seadusega tehakse seaduses muudatused, et jätkata koroonakriisi tõttu leevendatud tingimustel loometoetuse maksmist vabakutselistele loovisikutele kuni käesoleva aasta lõpuni. Ajutiselt peatati piirang toetust juba saanud loovisikule kahe aasta jooksul toetust mitte uuesti anda. Samuti lubati ajutiselt loometoetuse kõrvale teenida kuni ühe miinimumpalga ulatuses tulu kuus. Seadusega pikendatakse neid leevendusi 2022. aasta lõpuni.

Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni meretöö konventsiooni koodeksi 2018. aasta muudatuste heakskiitmise seadusega kiidetakse heaks muudatused, mis puudutavad meretöölepingu kehtivust ja laevapere liikmele töötasu maksmist olukorras, kus laevapere liiget peetakse ebaseaduslikult kinni seoses laeva vastu suunatud piraatlusjuhtumi või relvastatud rööviga.