19.11.2020 Neljapäev

Kohtutäiturid saavad õiguse elatisvõlglaselt täiendavale nõudetasule

Valitsus kiitis täna heaks täitemenetluse seadustiku ja kohtutäituri seaduse muutmise, et anda edaspidi kohtutäituritele võimalus kasseerida elatisvõlglaselt täiendavat sissenõudmistasu. 

Eelnõu kohaselt hakkab riik maksma kohtutäiturile tasu igakuise elatise sissenõudmise eest.
Eelnõu kohaselt hakkab riik maksma kohtutäiturile tasu igakuise elatise sissenõudmise eest. Foto: pixabay

Praegune kohtutäiturite süsteem on mitmendat aastat toimeraskustes tulude kahanemise tõttu. Seetõttu on praktika ebaühtlane ja osa täitureid ei suuda tagada menetlusosaliste õigusi.

Eelnõu kohaselt hakkab riik maksma kohtutäiturile tasu igakuise elatise sissenõudmise eest. Menetlusega kaasnevate kulude katmine on võlgniku kohustus ning elatise sissenõudmine on kohtutäiturile kahjumlik tegevus, kuna 18 või enam aastat kestva sundtäitmise menetluse eest saab kohtutäitur küsida tasu ühe korra täiteasja algatamisel 292 eurot.

Eelnõu kohaselt on riigi makstav elatise sissenõudmise tasu suurus ühe täiteasja kohta kuni 100 eurot kalendriaastas. Orienteeruv eelarveline kulu aastas on 0,5 miljonit eurot.

Eelnõu kohaselt muudetakse senist avaliku võimu nõuete jagamise mudelit nii, et sarnaselt eranõude omanikuga võib avalik-õigusliku nõude omanik ise kohtutäituri valida.

Eelnõu kohaselt muudetakse kohtutäiturite tasusätteid. Eelnõu kohaselt alandatakse kohtutäituri põhitasu 50 protsendile tasumäärast, kui võlgnik täidab kogub nõude maksegraafiku alusel ja maksegraafik sõlmitakse nõude vabatahtlikuks täitmiseks antud tähtaja jooksul. Näiteks kuni 1000 euro suuruse nõude korral on kohtutäituri põhitasu 225 eurot, millele lisandub käibemaks, see on kokku 270 eurot, siis eelnõu kohaselt tuleb võlgnikul 1000-eurose nõude korral kohtutäituri põhitasu maksta 112,50 eurot ehk koos käibemaksuga 135 eurot. Madalam tasu peaks motiveerima võlgnikku otsima lahendusi.

Eelnõu kohaselt kehtestatakse uus kohtutäituri ametitoiming, milleks on võlgniku täitemenetlusliku profiili koostamine. Ametitoiming on mõeldud sissenõudjate abistamiseks nõude sissenõudmise perspektiivikuse hindamisel. Selleks saab kohtutäitur anda sissenõudjale täieliku ülevaate võlgniku vastu algatatud täitemenetlustest, võlgniku majanduslikust olukorrast, mis võimaldaks sissenõudjal otsustada, kas on otstarbekas esitada avaldus täitemenetluse alustamiseks. Ametitoimingu maksumus on 15 eurot ja selle tasub sissenõudja.

Eelnõu kohaselt saab täiteasja anda üle menetlemiseks teisele kohtutäiturile, kui täiteasja on menetletud vähemalt kolm aastat. Kehtiva õiguse kohaselt saab seda teha siis, kui kohtutäitur on nõuet menetlenud vähemalt neli aastat.

Seadus on planeeritud jõustuma üldises korras. Lapse elatise sissenõudmise eest riigi poolt kohtutäiturile tasu maksmist puudutavad sätted jõustuvad 1. jaanuaril 2023. aastal, kuna see vajab raha eraldamist riigieelarvest ning maksu- ja tolliameti infosüsteemi arendust.