Maksukohustuslasel on õigus esitada Maksu- ja Tolliameti ametniku maksumenetlusest taandamise taotlus. Ametnik ei või asja menetleda, kui ta on asjas menetlusosaline või menetlusosalise esindaja, või menetlusosalise või tema esindaja sugulane, hõimlane või perekonnaliige, või ta on isiklikult huvitatud asja lahendist, või muud asjaolud tekitavad kahtlust tema erapooletuses (MKS § 49).

Seaduseelnõu kohaselt peab sõidujagamisteenuste osutaja teatama oma tegevuse alustamisest maksu- ja tolliametile. See muudatus tagab parema kontrolli maksude maksmise üle.

Ma olen elanud sama kaua, kui on toimunud maksuhaldurite koostöö Euroopa Liidus. Palju rohkem saaks laike fakt, et olen sündinud samal aastal, mil tuli kinolinale kultusfilm „Tähtede sõda”. Aasta oli siis 1977.

Valitsus kiitis neljapäeval heaks maksualase teabevahetuse seaduse ja maksukorralduse seaduse muutmise seaduse eelnõu, mis võimaldab eri riikide maksuhalduritel vahetada teavet eelotsuste ja suurkontsernide majandusaasta aruannete kohta.

Maksu- ja Tolliamet (MTA) plaanib oma töötajate arvu vähendada isegi rohkem kui valitsuse kärpekavad ette näevad, teatas ameti esindaja.