Inglise-eesti raamatupidamise terminite sõnaraamat
Reede, 17 Aprill 2009 16:37

IFRS ja IAS inglise keeles

Technical summaries as at 1 January 2013:

IFRSs:

 • IFRS 1 First-time Adoption of International Financial Reporting Standards
 • IFRS 2 Share-based Payment
 • IFRS 3 Business Combinations
 • IFRS 4 Insurance Contracts
 • IFRS 5 Non-current Assets Held for Sale and Discontinued Operations
 • IFRS 6 Exploration for and evaluation of Mineral Resources
 • IFRS 7 Financial Instruments: Disclosures
 • IFRS 8 Operating Segments
 • IFRS 9 Financial Instruments
  IFRS 10 Consolidated Financial Statements
 • IFRS 11 Joint Arrangements
 • IFRS 12 Disclosure of Interests in Other Entities
  IFRS 13 Fair Value Measurement

IASs:

 • IAS 1 Presentation of Financial Statements
 • IAS 2 Inventories
 • IAS 7 Statement of Cash Flows
 • IAS 8 Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates and Errors
 • IAS 10 Events after the Reporting Period
 • IAS 11 Construction Contracts
 • IAS 12 Income Taxes
 • IAS 16 Property, Plant and Equipment
 • IAS 17 Leases
 • IAS 18 Revenue
 • IAS 19 Employee Benefits
 • IAS 20 Accounting for Government Grants and Disclosure of Government Assistance
 • IAS 21 The Effects of Changes in Foreign Exchange Rates
 • IAS 23 Borrowing Costs
 • IAS 24 Related Party Disclosures
 • IAS 26 Accounting and Reporting by Retirement Benefit Plans
 • IAS 27 Consolidated and Separate Financial Statements
 • IAS 28 Investments in Associates
 • IAS 29 Financial Reporting in Hyperinflationary Economies
 • IAS 32 Financial Instruments: Presentation
 • IAS 33 Earnings per Share
 • IAS 34 Interim Financial Reporting
 • IAS 36 Impairment of Assets
 • IAS 37 Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets
 • IAS 38 Intangible Assets
 • IAS 39 Financial Instruments: Recognition and Measurement
 • IAS 40 Investment Property
 • IAS 41 Agriculture

Esmaspäev, 13 Aprill 2009 18:15

IFRS ja IAS eesti keeles

Väike- ja keskmise suurusega ettevõtete rahvusvaheline finantsaruandlusstandardid (IFRS)

http://www.easb.ee/public/Vaike-SME_IFRS_tolge.pdf

Rahvusvaheliste finantsaruandlusstandardite täistekstid 03.11.2008 seisuga

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:320:0001:0481:ET:PDF
Komisjoni määrus (EÜ) nr 1126/2008, 3.11.2008, millega võetakse vastu teatavad rahvusvahelised raamatupidamisstandardid kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EÜ) nr 1606/2002 (ELT 29.11.2008 L 320/1)

IAS 1 Finantsaruannete esitamine
IAS 2 Varud
IAS 7 Rahavoogude aruanded
IAS 8 Arvestusmeetodid, arvestushinnangute muutused ja vead
IAS 10 Bilansipäevajärgsed sündmused
IAS 11 Ehituslepingud
IAS 12 Tulumaks
IAS 16 Materiaalsed põhivarad
IAS 17 Rendid
IAS 18 Müügitulu
IAS 19 Hüvitised töötajatele
IAS 20 Valitsusepoolse sihtfinantseerimise arvestamine ja valitsusepoolse abi avalikustamine
IAS 21 Valuutakursside muutuste mõjud
IAS 23 Laenukasutuse kulutused
IAS 24 Seotud osapooli käsitleva teabe avalikustamine
IAS 26 Pensionihüvitiste plaanide arvestus ja aruandlus
IAS 27 Konsolideeritud ja konsolideerimata finantsaruanded
IAS 28 Investeeringud sidusettevõtetesse
IAS 29 Finantsaruandlus hüperinflatiivsetes majanduskeskkondades
IAS 31 Osalemised ühisettevõtmistes
IAS 32 Finantsinstrumendid: esitamine
IAS 33 Aktsiakasum
IAS 34 Vahefinantsaruandlus
IAS 36 Varade väärtuse langus
IAS 37 Eraldised, tingimuslikud kohustised ja tingimuslikud varad
IAS 38 Immateriaalsed varad
IAS 39 Finantsinstrumendid:kajastamine ja mõõtmine
IAS 40 Kinnisvarainvesteeringud
IAS 41 Põllumajandus

IFRS 1 Rahvusvaheliste finantsaruandlusstandardite esmakordne kasutuselevõtt
IFRS 2 Aktsiapõhine makse
IFRS 3 Äriühendused
IFRS 4 Kindlustuslepingud
IFRS 5 Müügiks hoitavad põhivarad ja lõpetatud tegevusvaldkonnad
IFRS 6 Maavarade uuring ja hindamine
IFRS 7 Finantsinstrumendid: avalikustatav teave
IFRS 8 Tegevussegmendid

IFRIC 1 Muutused olemasolevates eemaldamis-, taastamis- ning sarnastes kohustistes
IFRIC 2 Liikmete osad ühistulistes (majandus)üksustes ja sarnased instrumendid
IFRIC 4 Kindlakstegemine, kas kokkulepe hõlmab renti
IFRIC 5 Õigus osalusele eemaldamise, taastamise ja keskkonna parandamise fondides
IFRIC 6 Konkreetsel turul osalemisest tekkivad kohustised – elektri- ja elektroonikaseadmete vanad jäätmed
IFRIC 7 Korrigeerimise rakendamine IAS 29 „Finantsaruandlus hüperinflatiivsetes majanduskeskkondades” kohaselt
IFRIC 8 Standardi IFRS 2 rakendusala
IFRIC 9 Varjatud tuletisinstrumentide ümberhindamine
IFRIC 10 Vahefinantsaruandlus ja väärtuse langus
IFRIC 11 IFRS 2 – tehingud kontserni- ja omaaktsiatega

SIC 7 Euro kasutuselevõtt
SIC 10 Valitsusepoolne abi, kui puudub konkreetne seos põhitegevusega
SIC 12 Konsolideerimine – eriotstarbelised (majandus)üksused
SIC 13 Ühiselt kontrollitavad (majandus)üksused – ühisettevõtjate mitterahalised sissemaksed
SIC 15 Kasutusrent – stiimulid
SIC 21 Tulumaks – ümberhinnatud mitteamortiseeritavate varade katmine
SIC 25 Tulumaks – (majandus)üksuse või selle omanike maksustaatuse muutused
SIC 27 Juriidiliselt rendilepingutena vormistatud tehingute sisu hindamine
SIC 29 Avalikustamine – teenuste kontsessioonikokkulepped
SIC 31 Tulu – reklaamiteenuseid sisaldavad bartertehingud
SIC 32 Immateriaalsed varad – veebilehe kulud

Euroopa Komisjoni määrused

Komisjoni määrus (EL) nr 475/2012, 5. juuni 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1126/2008 (millega võetakse vastu teatavad rahvusvahelised raamatupidamisstandardid kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EÜ) nr 1606/2002) seoses rahvusvahelise raamatupidamisstandardiga (IAS) 1 ja rahvusvahelise raamatupidamisstandardiga (IAS) 19 EMPs kohaldatav tekst http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:146:0001:0041:ET:PDF

Komisjoni määrus (EL) nr 1205/2011, 22. november 2011, millega, muudetakse määrust (EÜ) nr 1126/2008 (millega võetakse vastu teatavad rahvusvahelised raamatupidamisstandardid kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EÜ) nr 1606/2002) seoses rahvusvahelise finantsaruandlusstandardiga (IFRS) 7 EMPs kohaldatav tekst http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:305:0016:0022:ET:PDF

Komisjoni määrus (EL) nr 149/2011, 18. veebruar 2011, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1126/2008 (millega võetakse vastu teatavad rahvusvahelised raamatupidamisstandardid kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EÜ) nr 1606/2002) seoses rahvusvaheliste finantsaruandlusstandardite (IFRS) edasiarendustega EMPs kohaldatav tekst http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:046:0001:0013:ET:PDF

Komisjoni määrus (EL) nr 662/2010, 23. juuli 2010, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1126/2008 (millega võetakse vastu teatavad rahvusvahelised raamatupidamisstandardid vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EÜ) nr 1606/2002) seoses rahvusvahelise finantsaruandluse tõlgendamise komitee (IFRIC) tõlgendusega 19 ja rahvusvahelise raamatupidamisstandardiga (IFRS) 1 EMPs kohaldatav tekst http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:193:0001:0005:ET:PDF

Komisjoni määrus (EL) nr 633/2010, 19. juuli 2010, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1126/2008 (millega võetakse vastu teatavad rahvusvahelised raamatupidamisstandardid vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EÜ) nr 1606/2002) seoses rahvusvaheliste finantsaruandlusstandardite tõlgendamise komitee (IFRIC) tõlgendusega 14 EMPs kohaldatav tekst http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:193:0001:0005:ET:PDF

Komisjoni määrus (EL) nr 632/2010, 19. juuli 2010, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1126/2008 (millega võetakse vastu teatavad rahvusvahelised raamatupidamisstandardid kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EÜ) nr 1606/2002) seoses rahvusvahelise raamatupidamisstandardiga (IAS) 24 ja rahvusvahelise finantsaruandlusstandardiga (IFRS) 8 EMPs kohaldatav tekst http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:186:0001:0009:ET:PDF

Komisjoni määrus (EL) nr 574/2010, 30. juuni 2010, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1126/2008 (millega võetakse vastu teatavad rahvusvahelised raamatupidamisstandardid kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EÜ) nr 1606/2002) seoses rahvusvaheliste finantsaruandlusstandarditega IFRS 1 ja IFRS 7 (EMPs kohaldatav tekst) http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:157:0003:0006:ET:PDF

Komisjoni määrus (EL) nr 550/2010, 23.juuni 2010, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1126/2008 (millega võetakse vastu teatavad rahvusvahelised raamatupidamisstandardid kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EÜ) nr 1606/2002) seoses rahvusvahelise finantsaruandlusstandardiga (IFRS) 1 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:157:0003:0006:ET:PDF

Komisjoni määrus (EL) nr 244/2010, 23. märts 2010, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1126/2008 (millega võetakse vastu teatavad rahvusvahelised raamatupidamisstandardid kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EÜ) nr 1606/2002) seoses rahvusvahelise finantsaruandlusstandardiga IFRS 2 (ELT L 77, 24.3.2010, lk 42-49)

Komisjoni määärus (EL) nr 243/2010, 23. märts 2010, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1126/2008 (millega võetakse vastu teatavad rahvusvahelised raamatupidamisstandardid kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EÜ) nr 1606/2002) seoses rahvusvaheliste finantsaruandlusstandardite (IFRS) edasiarendustega (EMPs kohaldatav tekst) (ELT L 77/33, 24.03.2010)

Komisjoni määrus (EL) nr 1293/2009, 23.12.2009, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1126/2008 (millega võetakse vastu teatavad rahvusvahelised raamatupidamisstandardid vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EÜ) nr 1606/2002) seoses rahvusvahelise raamatupidamisstandardiga IAS 32 (ELT L 347, 24.12.2009, lk 23-25)

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1171/2009, 30.11.2009, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1126/2008 seoses rahvusvahelise finantsaruandluse tõlgendamise komitee tõlgendusega IFRIC 9 ja rahvusvahelise raamatupidamisstandardiga IAS 39 (ELT L 314, 1.12.2009, lk 43-46)

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1164/2009, 27.11.2009, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1126/2008 seoses rahvusvaheliste finantsaruandlusstandardite tõlgendamise komitee tõlgendusega IFRIC 18 (ELT L 314, 1.12.2009, lk 15-20)

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1165/2009, 27.11.2009, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1126/2008 seoses IFRS 4 ja IFRS 7 muutmisega (ELT L 314, 01.12.2009, lk 21-26)

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1142/2009, 26.11.2009, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1126/2008 seoses rahvusvaheliste finantsaruandlusstandardite tõlgendamise komitee tõlgendusega IFRIC 17 (ELT L 312, 27.11.2009, lk 8-13)

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1136/2009, 25.11.2009, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1126/2008 seoses rahvusvahelise finantsaruandlusstandardiga (IFRS) 1 EMPs kohaldatav tekst (ELT L 311, 26.11.2009, lk 6-20)

Komisjoni määrus (EÜ) nr 839/2009, 15. 09. 2009, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1126/2008 seoses rahvusvahelise raamatupidamisstandardiga (IAS) 39 (ELT L 244, 16.9.2009, lk 6-9) http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:244:0006:0009:ET:PDF

Komisjoni määrus (EÜ) nr 824/2009, 9.09.2009, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1126/2008 seoses rahvusvahelise raamatupidamisstandardiga (IAS) 39 ja rahvusvahelise finantsaruandlusstandardiga (IFRS) 7 (ELT L 239/48 10.9.2009) http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:239:0048:0050:ET:PDF

Komisjoni määrus (EÜ) nr 636/2009, 22.07.2009, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1126/2008 seoses rahvusvaheliste finantsaruandlusstandardite tõlgendamise komitee (IFRIC) tõlgendusega 15 (ELT L 191, 23.7.2009, lk 5-9)

Komisjoni määrus (EÜ) nr 460/2009, 4.06.2009, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1126/2008 seoses rahvusvaheliste finantsaruandlusstandardite tõlgendamise komitee (IFRIC) tõlgendusega 16 (ELT L 139, 5.6.2009, lk 6-14)

Komisjoni määrus (EÜ) nr 494/2009, 3. 06.2009, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1126/2008 seoses rahvusvahelise raamatupidamisstandardiga (IAS) 27 (ELT L 149, 12.6.2009, lk 6-21)

Komisjoni määrus (EÜ) nr 495/2009, 3. juuni 2009, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1126/2008 seoses rahvusvahelise finantsaruandlusstandardiga (IFRS) 3 (ELT L 149, 12.6.2009, lk 22-59)

Komisjoni määrus (EÜ) nr 254/2009, 25.03.2009, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1126/2008 seoses rahvusvahelise finantsaruandluse tõlgendamise komitee (IFRIC) tõlgendusega 12 (ELT L 80, 26.3.2009, lk 5-13)

Komisjoni määrus (EÜ) nr 69/2009, 23.01.2009, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1126/2008 (millega võetakse vastu teatavad rahvusvahelised raamatupidamisstandardid vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EÜ) nr 1606/2002) seoses rahvusvahelise finantsaruandlusstandardi (IFRS) 1 ning rahvusvahelise raamatupidamisstandardi (IAS) 27 muudatustega (ELT L 21, 24.1.2009, lk 10-15)

Komisjoni määrus (EÜ) nr 53/2009, 21. jaanuar 2009, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1126/2008 seoses rahvusvaheliste raamatupidamisstandarditega IAS 32 ja IAS 1 (ELT L 17, 22.1.2009, lk 23-36)

IFRSide edasiarendused (23.01.2009)

IAS 1 Finantsaruannete esitamine (17.12.2008)
FRIC 14 IFRIC tõlgendus 14 „IAS 19 – kindlaksmääratud hüvitise vara piirang, minimaalsed rahastamisnõuded ja nende koostoime” (16.12.2008)
IFRIC 13 Kliendilojaalsuse programmid (16.12.2008)
IFRS 2 ”Aktsiapõhine makse„ muudatus (16.12.2008)
IAS 23 Laenukasutuse kulutused (muudetud 2007) (10.12.2008)
IFRS 1 ja IAS 32 ning IAS 39 muudatused (jõustunud 15.11.2008)
IAS 39 ja IFRS 7 muudatused (jõustunud 15.10.08)

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1126/2008, 3. november 2008, millega võetakse vastu teatavad rahvusvahelised raamatupidamisstandardid kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EÜ) nr 1606/2002

right banner 2024 est konference