27.08.2008 Kolmapäev

S

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z
Sale müük
Sale and leaseback transaction müügi-tagasirendi tehing
Scope rakendusala
Secondary segment information segmendiinformatsiooni lisaformaat
Securities väärtpaberid
Securitisation väärtpaberistamine
Segment segment
Segment assets segmendi varad
Segment expense segmendi kulud
Segment result segmendi tulem
Segment revenue segmendi tulud
Set-off, legal right of juriidiline õigus tasaarvelduseks
Settle net = Net settlement tasaarveldus
Settlement arveldus
Settlement (of employee benefit obligations)  (töötajate hüvitiste võla) rahuldamine 
Settlement date väärtuspäev
Settlement value tasumisele kuuluv summa
Share aktsia; osa
Share capital aktsiakapital
Share option plan aktsiaoptsiooniplaan
Share premium ülekurss
Share split aktsiatükeldamine
Share warrant  aktsia ostutäht
Shareholder omanik 
Shareholders' equity omakapital
Short seller lühikeseks müüja
Short-term employee benefits töövõtjate lühiajalised hüvitised
Significant influence oluline mõju
Single product enterprise ühte toodet tootev ettevõte
Social security  sotsiaalkindlustus
Social security contribution sotsiaalkindlustusmaksed
Solvency maksevõime
Special purpose entity (SPE) eriotstarbeline ettevõte
Spin-off  eraldumine
Standard cost method normkulutuste meetod
Standby letters of credit valmisoleku akreditiiv
Standing Interpretation Committee (SIC) Standardite Tõlgendamise Alaline Komisjon (SIC) 
Statement of cash flows = Cash flow statement rahavoogude aruanne
Statement of changes in equity omakapitali muutuste aruanne
Statement of income = Income statement kasumiaruanne
Subsidiary tütarettevõte
Subsidies toetused
Substance over form sisu üle vormi
Substantively enacted olulises osas vastuvõetud
Supervisory non-management directors  nõukogu liikmed
Swap contract  swap-leping
Syndication sündikaat
Synthetic instrument sünteetiline instrument