27.08.2008 Kolmapäev

P

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z
Paid in capital sissemakstud omakapital
Parent  emaettevõte
Participants [in a pension plan] osalised [pensioniplaanis]
Past service cost möödunud tööalase teenistuse kulutus
Payables võlad
Pension  pension
Pension scheme pensioniskeem
Percentage of completion method valmidusastme meetod
Performance (= Financial performance) finantstulemus(likkus)
Period of service teenistusperiood
"Perpetual" debt instruments "igavesed" võlainstrumendid
Plan assets (of an employee benefit plan) (töötajate hüvitiste) plaani varad 
Pooling of interests method pooling-meetod
Portfolio  portfell
Post-employment benefit plans töösuhtejärgsete hüvitiste plaan
Post-employment benefits töösuhtejärgsed hüvitised
Potential ordinary share  potentsiaalne lihtaktsia
Preferred shares eelisaktsiad
Premium ülekurss
Prepayments ettemaksed
Present obligation eksisteeriv kohustus
Present value nüüdisväärtus
Present value of a defined benefit obligation kindlasmääratud hüvitistega võla nüüdisväärtus
Presentation esitusviis
Price earnings ratios hinna-kasumi suhe
Price index hinnaindeks
Price risk hinnarisk
Primary financial instruments esmased finantsinstrumendid
Primary reporting format põhiformaat
Pro forma pro forma
Pro rata basis proportsionaalselt
Production overheads tootmislikud üldkulud
Profit kasum
Profit after tax kasum pärast tulumaksu
Profit before tax kasum enne tulumaksu
Profit sharing kasumi jagamine
Profit(cont.) kasum
Progress billing valmidusastmeline arvlemine
Progress payment valmidusastmeline tasumine
Projected unit credit method ühiku kohustuste projektsiooni meetod; ühiku põhine kohustuste arvestamise meetod
Property, plant and equipment materiaalne põhivara
Proportionate consolidation proportsionaalne konsolideerimine
Prospective application edasiulatuv rakendamine
Provision eraldis
Provision for loss allahindlus (ainult IAS 30)
Prudence ettevaatlikkus
Purchase consideration tasu (ostu eest)
Purchase method ostumeetod
Put option müügioptsioon
Puttable müüdav

Liituge meiega sotsiaalvõrgustikes