27.08.2008 Kolmapäev

N

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z
Nature of expense method  olemuspõhine kululiigitus(meetod)
Negative goodwill negatiivne firmaväärtus
Net basis saldeerimine; [kajastamine] netosummana
Net income netotulu
Net investment in a foreign entity netoinvesteering välismaisesse majandusüksusesse
Net investment in a lease rendileandja netoinvesteering
Net loss puhaskahjum
Net monetary position rahaliste vahendite netopositsioon
Net profit puhaskasum
Net profit or loss [for the period] [perioodi] puhaskasum või -kahjum
Net realisable value neto realiseerimisväärtus
Net selling price neto müügihind
Net settlement = Settle net tasaarveldus
Neutrality neutraalsus
Non-adjusting event [after the balance sheet date] mitte-korrigeeriv sündmus [pärast bilansipäeva]
Non-cancellable lease katkestamatu rendileping
Non-cash transactions mitterahalised tehingud
Non-marketable securities mittekaubeldavad väärtpaberid
Non-monetary asset mitterahaline vara
Non-monetary government grants mitterahaline sihtfinantseerimine
Normal capacity of production facilities tootmisseadmete normaalvõimsus
Notional amount nominaalsumma

Liituge meiega sotsiaalvõrgustikes