26.08.2008 Teisipäev

C

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z
Call options ostuoptsioon
Capital kapital; omakapital
Capital contribution sissemakse omakapitali
Capital expenditure investeeringud põhivarasse
Capitalisation kapitaliseerimine
Capitalisation of interest intresside kapitaliseerimine
Carried at cost kajastamine soetusmaksumuses
Carry forward edasikandmine
Carrying amount  bilansiline (jääk)maksumus
Cash raha
Cash (cont.) raha
Cash basis  kassapõhine
Cash equivalents raha ekvivalendid
Cash flow rahavoog
Cash flow risk rahavoorisk
Cash flow statement = Statement of cash flows rahavoogude aruanne
Cash generating unit raha teeniv üksus
Cash inflow  (raha) laekumine (-sed)
Cash on hand sularaha
Cash outflow (raha) väljamakse(d)
Cash payments (sula)rahamaksed
Cash proceeds saadud raha
Cessation (of capitalisation) kapitaliseerimise lõpetamine
Chief executive officer  juhatuse esimees; tegevjuht
Claim nõue; nõudeõigus
Class of assets varade liik; 
Classification  liigitamine; 
Closing rate sulgemiskurss
Collateral tagatis
Collateralised (asset, borrowing) tagatud (vara, laen)
Collectability laekuvus
Collection  kogumine 
Commencement algus
Commission vahendustasu
Commitment siduv tulevikukohustus
Commodity kaup
Comparability võrreldavus
Comparative information  võrdlusinfo(rmatsioon) 
Compensated absences  kompenseeritavad puudumised
Completeness täielikkus
Compliance with International Accounting Standards vastavus rahvusvahelistele raamatupidamisstandarditele
Component komponent; osa
Compound financial instruments liitfinantsinstrument
Compound instrument liitinstrument
Concentration of (credit etc) risk (krediidiriski jmt) kontsentratsioon
Consolidated financial statements konsolideeritud finantsaruanded
Consolidated group  kontsern
Consolidation konsolideerimine
Construction contract ehitusleping
Constructive obligation faktiline kohustus;
Contingency võimalik sündmus
Contingent asset tingimuslik vara
Contingent liability tingimuslik kohustis
Contingent rent tingimuslik rent
Contract leping
Contractual arrangement lepingupõhine kokkulepe
Contribution tasu; (sisse)makse
Control (of an asset) valitsev mõju (vara üle)
Control (of an enterprise) valitsev mõju (ettevõtte üle)
Conversion option vahetusõigus
Convertible bonds  vahetusvõlakirjad
Copyright autoriõigus
Corporate assets üldkasutatavad varad
‘Corridor’ "koridor"
Cost (soetus)maksumus; väljaminek v. kulutus; kulu (ainult kasumiaruande kontekstis)
Cost formula soetusmaksumuse arvestusvalem
Cost method  soetusmaksumuse meetod
Cost of an acquisition  omandatud osaluse soetusmaksumus
Cost of an asset acquired in exchange or part exchange for dissimilar asset vara soetusmaksumus, mis omandati tervikuna või osaliselt vahetusena erineva vara vastu
Cost of an asset acquired in exchange or part exchange for similar asset vara soetusmaksumus, mis omandati tervikuna või osaliselt vahetusena sarnase vara vastu
Cost of an investment investeeringu soetusmaksumus
Cost of conversion  töötlemiskulutused
Cost of inventories varude soetamismaksumus
Cost of purchase ostukulutused
‘Cost of sales’ method "Müüdud toodete maksumuse" meetod
Cost plus contract "Kulud pluss" tüüpi leping
Cost plus method "Kulud pluss" meetod
Costs of disposal müügikulutused
Credit facilities krediidiliinid
Credit risk krediidirisk
Creditors võlausaldajad
Creditworthiness krediidikõlbulikkus
Cumulative preference dividends eelisaktsiate kumulatiivsed dividendid
Currency risk valuutarisk
Currency translation  ümberarvestus välisvaluutast
Currency units valuutaühikud
Current asset käibevara
Current cost hetkemaksumus
Current cost approach hetkemaksumuse meetod
Current investment lühiajaline investeering
Current liabilities lühiajalised kohustised
Current service cost jooksva tööalase teenistuse kulutus
Current tax tasumisele kuuluv tulumaks;
Curtailment piiramine

Liituge meiega sotsiaalvõrgustikes