26.08.2008 Teisipäev

A

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z

accelerated depreciation   kiirendatud amortisatsioon

accelerated failure time (AFT) model   muutuva kiirusega aja (AFT) mudel  

acceptance region   vastuvõtupiirkond    

acceptance set   aktsepteeritavate lahendite hulk  

active labor market policy   aktiivsed tööpoliitika meetmed, aktiivsed tööturumeetmed   activities   tegevused, tootmisvõimalused  

activity analysis   tegevusanalüüs, tootmisvõimaluste analüüs  

actuarially fair prices   aktuaarselt õiglased hinnad  

ad valorem tax   väärtusmaks (ad valorem maks)

adaptive   adaptiivne     adaptive expectations   adaptiivsed ootused  

added worker effect   lisandunud töötaja efekt

additionality  lisanduvuse printsiip  

additive   aditiivne  

additively separable   liidetavateks eraldatav  

adjusted   kohandatud    

Adjusted R-Squared   reguleeritud determinatsioonikordaja  

adjustment   kohandamine    

adjustment costs   kohandamiskulud  

adverse selection   ebasoodne valik (kahjulik valik, negatiivne valik)  

affine function   afiinne funktsioon  

affirmative action   võrdsete võimaluste loomine  

Afriat's theorem   Afriat' teoreem  

age-earning profile   vanuse-tulu profiil    

agent   agent 

aggregate consumer's surplus   tarbijate heaoluvõit (summaarse hinnavaru muutus)  

aggregate data   agregeeritud andmed, agregaatandmed    

aggregate labor demand   agregeeritud tööjõunõudlus, tööjõu kogunõudlus  

aggregate labor supply   agregeeritud tööjõupakkumine, tööjõu kogupakkumine  

 aggregate net supply function   summaarne pakkumisfunktsioon

 aggregate production possibilities set   summaarne tootmisvõimaluste hulk 

 aggregated (collective) demand curve   kogunõudluse kõver  

aggregating preferences   eelistuste summeerimine, eelistuste agregeerimine  

aggregation   agregeerimine    

aggregation across consumers   agregeerimine üle tarbijate 

aggregation across goods   agregeerimine üle hüviste

aggregator function   agregeerimisfunktsioon 

allocation   paiknemine 

Almost Ideal Demand System (AIDS)   peaaegu ideaalne nõudlussüsteem  

alternative hypothesis   sisukas hüpotees, alternatiivne hüpotees, vastandhüpotees

alternative income   alternatiivne sissetulek  

amplitude   amplituud 

analysis of variance   dispersioonanalüüs    

analysis of covariance   kovariatsioonanalüüs    

ANCOVA   kovariatsioonanalüüs    

announcement effect   teatamise mõju

annuity   annuiteet, aastamakse    

annuity value   annuiteedi väärtus  

ANOVA   dispersioonanalüüs    

applied economics   rakenduslik majandusteadus    

applied general equilibrium model (AGE model)   rakenduslik üldise tasakaalu mudel    

appreciation   revalveerumine (kallinemine)   

apprenticeship   õpipoisiks olemine, stažeerimine, 

approximate solution   ligikaudne lahend, lähislahend    

AR Model   autoregressiivne mudel    

arbitrage   arbitraaž 

ARIMA Model   ARIMA mudel,

Autoregressiivne integreeritud libiseva keskmise mudel     ARMA Model   ARMA mudel, Autoregressiivne libiseva keskmise mudel    

Arrow's impossibility theorem   Arrow võimatusteoreem    

Arrow-Debreu securities   Arrow-Debreu väärtpaber

Arrow-Pratt measure of (absolute) risk aversion  

Arrow-Pratti suhtelise riskikartlikkuse määr 

asset   vara  

asset pricing   varade hinnakujundus  

assurance game   tagatis-mäng 

asymmetric distribution   asümmeetriline jaotus, ebasümmeetriline jaotus  

asymmetric information   asümmeetriline informatsioon  

asymptotic   asümptootiline    

asymptotic confidence Interval   asümptootiline usalduspiirkond    

asymptotic distribution   asümptootiline jaotus  

asymptotic efficiency   asümptootiline efektiivsus  

asymptotic normality   asümptootiline normaalsus  

Asymptotic Variance   asümptootiline dispersioon  

Asymptotically Efficient   asümptootiliselt efektiivne  

asymptotically normal   asümptootiliselt normaaljaotusega  

asymptotically normally distributed   asümptootiliselt normaaljaotusega  

asynchrony   asünkroonsus  

attribute   omadus, atribuut    

auction   oksjon

auction theory   oksjoniteooria   

autarky   autarkia   

autocorrelation   autokorrelatsioon  

autocorrelation coefficient   autokorrelatsioonikordaja  

autocorrelation function   autokorrelatsioonifunktsioon  

autocovariance   autokovariatsioon  

autocovariance function   autokovariatsioonifunktsioon  

autonomous   autonoomne  

autoregression   autoregressioon  

autoregressive integrated moving average model   ARIMA mudel  

autoregressive model   autoregressioonimudel    

autoregressive moving average model   ARMA mudel  

auxiliary   abi-    

average   keskmine    

average tax rate   keskmine maksumäär  

averaging   keskmistamine  

Liituge meiega sotsiaalvõrgustikes