02.04.2009 Neljapäev

Muudatused Raamatupidamise Toimkonna juhendites (2009)

Hinda seda artiklit
(0 hinnangut)

Raamatupidamise Toimkonna 31. detsembri 2008. a. otsusega nr. 1 kinnitatud on  muudatud toimkonna juhendid (RTJ) 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ja 12 ning tühistatud RTJ-i 16 Segmendiaruandlus. 

Muudetud juhendeid rakendatakse majandusaasta aruannete koostamisel alates 01.01.2009.a.

Muudatused RTJ-s 1
Peamine muudatus on nõue eelmise perioodi võrdlusandmete muutmise korral esitada bilansi aruandes ka võrreldava perioodi algbilanss. Seega tuleb sel juhul esitada bilanss nn kolme tulbana, aruandeperioodi lõpu seisuga, võrreldava perioodi lõpu seisuga ja võrreldava perioodi alguse (ehk üle-eelmise aasta lõpu) seisuga (muudetud andmetega).
RTJ 1 muudetakse ka seoses RTJ-s 2 avatud koondkasumiaruande koostamise nõudega (vt selgitused RTJ 2 muutmise kohta).
RTJ 1 sisaldab suhteliselt palju muudatusi tulenevalt viidetele rahvusvahelise raamatupidamise standardile IAS 1 (kuna IAS 1 muudeti).


Muudatused RTJ-s 2  

Muudatused tulenevad nõudest avaldada kasumiaruande järel ka koondkasumiaruanne, kui aruandekohustuslasel tekib aruandeperioodil või sellele eelnenud perioodil selliseid kasumeid või kahjumeid, mis ei ole tingitud tehingutest omanikega, ja mida ei ole lubatud kajastada kasumiaruandes (näiteks välismaise äriüksuse finantsnäitajate ümberarvestamisel tema arvestusvaluutast aruandekohustuslase esitlusvaluutasse tekkinud vahed).
Üldjuhul väiksematel ja keskmise suurusega aruandekohustuslastel sellist liiki kasumeid ja kahjumeid ei teki ja RTJ 2 muudatused seega nende aruandeid ei mõjuta (sel juhul koondkasumiaruannet ei koostata).
Ettevõtted, kes koostavad oma majandusaasta aruanded vastavuses IFRS-ga, koostavad koondkasumiaruande igal juhul, kuid nad võivad samaaegselt valida, kas koostada sealjuures eraldi ka kasumiaruanne või moodustab see osa koondkasumiaruandest.


Muudatused RTJ-s 3
Muudetud on neid paragrahve, mis nõuavad alates 01.01.2009 ja hiljem algavatel majandusaastatel RTJ 2 paragrahvis 31 selgitatud teatud kasumite ja kahjumite kajastamist koondkasumiaruandes (seoses koondkasumiaruande koostamise nõudega).
 

Muudatused RTJ-s 5

RTJ 5 muudatused tulenevad IAS 23 muudatustest, millega kaotati alternatiivne võimalus kanda laenukulutused nende tekkimise perioodil kuludesse. Vastavuses IFRS-ga koostatavates aruannetes tuleb laenukulutused materiaalse põhivara objektide kasutusvalmidusse viimise perioodil kapitaliseerida.
Raamatupidamise Toimkond otsustas lähtudes asjaolust, et laenukulutuste kapitaliseerimine võib tuua endaga kaasa keerulise arvestuse, lubada ka edaspidi laenukulutused kanda perioodi kuludesse. Raamatupidamiskohustuslasele, kes valib laenukulutuste kapitaliseerimise arvestuspõhimõtte, on RTJ 5 täpsustatud ja viidud vastavusse IAS 23 muudetud sõnastusega.   

Muudatused RTJ-s 6
RTJ 6 muudatusega kehtestatakse, et pooleliolevad kinnisvaraobjektid, mida ehitatakse eesmärgiga kasutada neid tulevikus kinnisvarainvesteerinutena, klassifitseeritakse juba ehitus- või arendustegevuse alustamisel (või juhendi esmakordsel rakendamisel) ümber kinnisvarainvesteeringuteks. Varasemalt tuli neid ehitusperioodil kajastada materiaalse põhivara koosseisus.


Muudatused RTJ-s 7

RTJ-i 7 lisatakse täpsustamise huvides müügikulutuste mõiste definitsioon, mis RTJ 7 sisu ei muuda.
Sisuliselt muudetakse paragrahvi 21, mis lubab õiglase väärtuse määramisel diskonteeritud rahavoogude meetodil võtta arvesse bioloogilise vara muundumisega seotud rahavooge, kui turuosalised võtaksid neid turul toimuvate tehingute tegemisel arvesse. Varem oli varade bioloogilisest muundumisest tulenevate tuleviku rahavoogude arvessevõtmine keelatud.


Muudatused RTJ-s 8
RTJ-i 8 muudetakse seoses Eesti tulumaksuseaduses tehtavate muudatustega. RTJ-i 8 on lisatud sätted, mis selgitavad lisaks dividendidele ka muude omakapitali vähendavate väljamaksete kajastamist ja avalikustamist. Dividendide ja muude omakapitalist tehtavate väljamaksetega seonduvaid arvestuspõhimõtteid on täpsustatud näidete varal.  


Muudatused RTJ-s 10

RTJ-i 10 on lisatud sätted tulu kajastamise selgitamiseks kinnisvara müügilepingute ja kliendilojaalsusprogrammide (klientidele pakutavate soodustuste) korral.


Muudatused RTJ-s 12

RTJ-i 12 on muudetud seoses IAS 20 täpsustamisega. Selle kohaselt kajastatakse valitsusepoolse abi saamisena soodusintressimääraga laenude saamisel diskonteerimise tulemusena arvestatud tegelikult saadud summa ja bilansis arvelevõetava laenukohustuse vahe. Sihtfinantseerimise (tulu) kajastamise perioodi määramisel tuleb arvestada tulude ja kulude vastavuse printsiipi (see üldpõhimõte ei ole muutunud).


RTJ 16 tühistamine

Toimkond otsustas tühistada RTJ 16 Segmendiaruandlus. Otsus tuleneb rahvusvahelisse standardiga IFRS 8 sisse viidud olulisest muudatustest, mille tulemusena oleks pidanud ka RTJ 16 oluliselt muutma. Toimkond lähtus teadaolevast praktikast, et RTJ-l 16 puuduvad kasutajad, sest olemasolevad segmendiaruandlust koostavad ettevõtted rakendavad peamiselt IFRS-i ja Eesti hea raamatupidamistava kohaselt aruandeid koostavatel ettevõtetel puudub enamasti vajadus segmendiaruandlust avaldada. Vajadusel korral saavad ettevõtted juhinduda IFRS-st 8.


Selgitused muudatuste kohta rahvusvahelistes finantsaruandluse standardites, mis olid aluseks RTJ-de muutmisel

„Improvements to IFRS” (vastuvõtmine 2009. a. esimene pool)

IASB kinnitas mais 2008 „Improvements to IFRS”, millega tehti erinevatesse standarditesse suuremaid ja väiksemaid muudatusi. Alljärgnevalt on toodud kokkuvõte nendest muudatustest ning kas ja kuidas see mõjutas RTJ-e.

IFRS 5

 • Kui ettevõttel on siduv plaan, millega kavatsetakse müüa kontrolliv osalus tütarettevõttes, siis olenemata sellest, kas ettevõttel jääb investeeringus mittekontrolliv osalus või mitte, tuleb sellise tütarettevõtte kõik varad ja kohustused kajastada müügiootel vastavalt IFRS 5-le. See muudatuse kirjutakse sisse uude RTJ-i 11, mis hetkel veel valmis ei ole, kuna selle jõustumine saab olema 01/01/2010.
 • Kui ettevõttel on siduv plaan müüa kontrolliv osalus tütarettevõttes ja selline tütarettevõte vastab müügigrupi definitsioonile, siis tuleb avalikustada lõpetatava tegevusvaldkonnaga seotud informatsioon. See muudatus ei mõjuta RTJ-e, kuna meil ei ole eraldi avalikustamise nõudeid lõpetatavate tegevusvaldkondade kohta.


Muudatused hakkavad kehtima 01. juuli 2009.


IAS 1

 • Muudetud on teksti käibevara ja lühiajaliste kohustuste näidete osas nii, et mitte kõik kauplemiseesmärgil hoitavad finantsinstrumendid ei peaks olema kajastatud käibevarana/lühiajalise kohustusena – puudutab peamiselt tuletisinstrumente, mis ei ole „hedge accountingu” all. Mõju RTJ-dele ei ole, kuna RTJ 3-s ei ole kauplemiseesmärgil soetatud/hoitavate finantsinstrumentide mõistet toodud ning kui on räägitud kajastamisest/mõõtmisest, mis on sarnane nt. kauplemiseesmärgil hoitava aktsia ja tuletisinstrumendi osas, siis on need ka eraldi ära nimetatud.IAS 16

 • Kaetava väärtuse mõistes „net selling price” asendatakse „fair value less cost to sell”’iga. RTJ 5-s juba tehtud (vastavalt IAS 36-le).
 • Kui ettevõte müüb põhitegevusena (ordinary activities) regulaarselt rendi eesmärgil hoitud materiaalset põhivara, siis tuleb selline vara tema bilansilises väärtuses ümber liigitada varudesse hetkel, kui renditegevus lõppeb ja vara hakatakse müüma. Tulu (proceeds) sellise vara müügist kajastatakse müügituluna vastavalt IAS 18-le. Rahavood sellisest varast (nii soetamisel makstud kui rendist ja hilisemast müügist saadud) kajastatakse äritegevuse rahavoogudena. IFRS 5 ei rakendata selliste varade puhul. Kirjeldatud muudatused oleks pidanud sisse viima RTJ-i 5 ja RTJ-i 2, kuid kuna need puudutavad väga väikest osa ettevõtetest, siis jäetakse nimetatud muudatused RTJ-desse lisamata. Juhul, kui mõnel ettevõttel, kes koostab oma aruandeid vastavalt Eesti heale raamatupidamistavale, esineb selliseid varasid, siis soovitame lähtuda IAS 16-s kirjeldatud arvestusprintsiipidest.IAS 19

 • Muudetud on mõistete sõnastusi ja töösuhtejärgsete hüvitiste paragrahve. Kuna RTJ-idest katab IAS 19 ainult RTJ 8 punktid 38-40, mis on väga üldised ja soovitavad IAS 19 kasutamist, siis ei pea RTJ-ides midagi muutma.IAS 20

 • Enne oli kirjas, et valitsuselt saadud null- või madala intressimääraga laenud on küll üks valitsusepoolse abi vorm, kuid sellest tuleneva kasu summat ei määrata. Nüüd on see paragrahv (IAS 20.37) kustutatud ja selle asemel on lisatud uus paragrahv, mis ütleb järgmist. Kasu turu intressimäärast madalama intressimääraga valitsuselt saadud laenust käsitletakse sihtfinantseerimisena. Sellist laenu tuleb kajastada ja mõõta vastavalt IAS 39-le. Kasu madalamast intressimäärast mõõdetakse vastavalt IAS 39-le määratud laenu esialgse bilansilise väärtuse ja saadud summa vahena. Sellist kasu arvestatakse vastavalt IAS 20-le. Kulude, mida sooduslaenust tuleneva kasuga kavatsetakse kompenseerida, määratlemisel peab ettevõte kaaluma tingimusi ja kohustusi, mis on täidetud või peavad olema täidetud. Kirjeldatud muudatuste tulemusena muudetakse RTJ 12.


Muudatus jõustub edasiulatuvalt laenudele, mis on saadud 1.1.2009 või hiljem alanud perioodidel.

IAS 23

 • Muudetud on loetelu, millest laenukasutuse kulutused võivad koosneda, järgmiselt. Intresside, diskonto/preemia amortisatsiooni ja laenuvõtmisega soetud teenustasu amortisatsiooni asemel on intressikulu, mis on arvestatud kasutades efektiivse intressimäära meetodit nii nagu on kirjeldatud IAS 39-s. Kuigi sisulist muutust ei ole, siis korrigeeritakse ka meie RTJ-s 5 toodud näiteid, et RTJ 5 sõnastus vastaks rahvusvahelisele standardile.IAS 27

 • Et kõrvaldada IFRS 5 ja IAS 27 vasturääkivust, siis on muudetud IAS 27 paragrahvi, mis kirjeldab, kuidas mõõta investeeringuid tütar-, sidus- ja ühisettevõtetesse emaettevõtte konsolideerimata aruannetes. Enne oli sõnastus selline, et ka neid investeeringuid, mida kajastati vastavalt IAS 39-le ja mis nüüd vastavad müügiootel klassifitseerimise tingimustele, oleks tulnud edasi kajastada IFRS 5-st lähtuvalt (IFRS 5 samas välistas finantsvarad, mis jäävad IAS 39 alla). Nüüd on selgelt öeldud, et ainult soetusmaksumuses kajastatavate investeeringute puhul tuleb lähtuda IFRS 5-st. Parandus viiakse RTJ-i 11 sisse siis, kui see juhend ümber kirjutatakse seoses muudetud IFRS-ga 3 ja IAS-ga 27. Seega meil hakkab see aasta võrra hiljem kehtima (1/1/2010).IFRS 7 ja IAS 32

 • Juhul kui investeeringud tütar-, sidus- ja ühisettevõtetesse on vastavalt IAS 27, IAS 28 või IAS 31-le kajastatud kooskõlas IAS-ga 39, siis enam ei pea selliste investeeringute puhul täitama IAS 27, IAS 28 ja IAS 31 avalikustamise nõudeid. Kuna meil ei olnud eelnevalt neid RTJ 11 avalikustamise nõudeid RTJ 3-s nõutud, siis ei pea midagi muutma. Muudetud RTJ-s 11 võiks hiljem täpsustada, et need, kes lähtuvad RTJ-st 3, ei pea RTJ 11 avalikustamise nõudeid täitma.IAS 28

 • Lisati (peale seda, kui IFRS-st 7 jäeti välja nõue järgida kõiki IAS 28 avalikustamise nõudeid) avalikustamise nõue riskikapitaliettevõtetele jmt, kes kajastavad oma investeeringuid sidusettevõtetesse vastavalt IAS-le 39 õiglases väärtuses – olulised piirangud fonde investoritele üle kanda. See nõue on IAS-s 28 kehtestatud kapitaliosaluse meetodil kajastatud investeeringutele. RTJ-s 11 selline nõue puudub.
 • Täpsustatakse, et sidusettevõtetesse tehtud investeeringu väärtuse langusest tulenevat kahjumit ei jaotata nn. sidusettevõtte varadele (sh. firmaväärtusele). Seega saab kogu allahindluse hiljem tühistada kooskõlas IAS-ga 36 (ulatuses, mille võrra kaetav väärtus on hiljem suurenenud). Hetkel ei ole RTJ 11-s sellest üldse kirjutatud, lisatakse uude RTJ-i 11 (1/1/2010).IAS 31

 • Sama parandus, mis IAS 28 esimeses punktis kirjeldatud. RTJ-d ei reguleeri ühisettevõtmiste arvestus.IAS 29
Hüperinflatsiooni mõju ei reguleerita RTJ-dega, seega ei ole need muudatused RTJ-ide seisukohast asjakohased.

IAS 36

 • Kui kaetav väärtus on määratud õiglase väärtusena (miinus müügikulutused) ja õiglane väärtus on määratud diskonteeritud rahavoogude meetodil, siis olenemata sellest, kas firmaväärtuse või määramata kasuliku elueaga immateriaalse põhivara väärtus on langenud või mitte, tuleb avalikustada lisaks muule informatsioonile teatud informatsioon, mis oli siiani nõutud vaid siis, kui kaetav väärtus oli määratud kasutusväärtusele tuginedes – millist perioodi rahavood katavad, kasutatud kasvumäär ja diskontomäär. RTJ 5-s ei ole nõutud kaetava väärtuse määramisega seotud informatsiooni, kui allahindlust ei ole kajastatud. Nõudeid ei lisatud.IAS 38

 • Täpsustatakse näiteid, millal tuleb väljaminekuid kajastada kuluna (mitte immateriaalse varana). Kuna RTJ 5-s on praegu see osa üldisemalt kirjeldatud, siis ei ole vaja IAS 38-s toodud täpsustusi  lisada RTJ-i 5.
 • Kustutati ära järgmine lause „Väga harva, kui üldse, on võimalik piiratud elueaga immateriaalse vara puhul veenvalt põhjendada sellise amortisatsioonimeetodi kasutamist, mille puhul on akumuleeritud amortisatsioon väiksem lineaarse meetodi kohaselt arvutatust.” RTJ-s ei ole küll sama sõnastust kasutatud, kuid analoogi arvestades on välja jäetud RTJ 5 paragrahvi 53 viimane lause.IAS 39

 • Mõned täpsustused seoses hedge accounting’uga – ei mõjuta RTJ-e.IAS 40

 • Enne olid need kinnisvaraobjektid, mis olid alles ehitamisel või arendamisel kinnisvarainvesteeringuna kasutamise eesmärgil, kinnisvarainvesteeringutest ja seega ka IAS 40-st välja jäetud. Nüüd on ka sellised objektid kinnisvarainvesteeringute hulka arvatud ja saab juba ehituse/arenduse ajal kajastada õiglases väärtuses, eeldusel, et see on usaldusväärselt määratav. Kirjeldatud muudatuste tulemusena on muudetud RTJ 6.IAS 41

 • Põllumajandusliku tegevuse mõiste täpsustus. RTJ 7 sellega seoses ei muudetud, kuna sisuliselt muutust sellega seoses ei toimunud.
 • Muudetud on sõnastust diskonteeritud rahavoogude meetodil õiglase väärtus määramise osas. RTJ 7 sellega seoses muudetud.
Muudetud IFRS 7, IAS 8, IAS 10, IAS 18, IAS 20, IAS 29, IAS 34, IAS 40, IAS 41
Terminoloogia muutused, mis ei mõjuta RTJ-e.


IFRS 8 (vastuvõetud EL-s)

Asendab segmendiaruandluse juhendit IAS 14. Meil RTJ 16, mida kasutavad väga vähesed ettevõtted. Plaanis oli seda juhendit mitte muuta vaid hoopis tühistada.


IAS 1 – A Revised Presentation (vastuvõtmine 2009. a. esimene pool)

Muudatused jõustuvad 1/1/2009 algavatele perioodidele. Muudetud RTJ-d 1, 2 ja 3 seoses koondkasumiaruande lisandumisega.


IFRS 3, IAS 27 (vastuvõtmine 2009. a. esimene pool)

Jõustuvad 1/7/2009 algavatele perioodidele. Kuna me ei ole siiani ühtegi juhendit poolelt aastalt jõustanud ja neid ole veel ka EL poolt vastu võetud, siis muudame RTJ 11 nii, et uus versioon hakkab kehtima 1/1/2010 algavatele perioodidele. Uue versiooni eelnõu avaldatakse järgmise aasta I poolaastal.


IAS 23 (ARC on hääletanud; vastuvõtmine 2009. a. esimene pool)
Muudetud standard võtab võimaluse teatud laenukasutuse kulutusi nende tekkimisel kuludena kajastada, vaid nõuab nende kapitaliseerimist vara soetusmaksumuse osana. Kuna RTJ-ides on teisigi lihtsustusi, siis jäetakse RTJ-s 5 alles mõlemad võimalused. Sellega seoses muudetud RTJ 5 IFRS-idega võrdluse paragrahvi.


IAS 39

Muudeti „õiglases väärtuses muutusega läbi kasumiaruande kajastatavate finantsinstrumentide” definitsiooni ja ümberliigitamise piirangu paragrahvi (et saaks hiljem sellest grupist finantsvarasid ümber liigitada nt. lunastustähtajani hoitavateks). RTJ 3 ei ole vaja muuta, kuna meie juhendis ei ole nimetatud mõistet ega ka ümberliigitamise piirangut.


IAS 27 ja IFRS 1 (vastuvõtmine 2009. a. esimene pool)

 • IFRS 1 muudatused ei puuduta RTJ-e.
 • Dividendide kajastamise muutus, kui makstakse välja dividende sellelt kasumiosalt, mis oli tekkinud enne soetust. Nüüd kajastatakse summa tuluna ja tuleb teha väärtuse languse test; enne jaotati summa investeeringu vähenduse ja tulu vahel. RTJ 11 muudatus tuleb alates 1/1/2010.
 • Lisatud 2 paragrahvi konkreetse kontsernisisese ümberkorralduse kohta. Kuna RTJ 11 ei kata nii spetsiifilisi valdkondi, siis ei mõjuta see meie juhendit.IFRIC 12 (vastuvõtmine 2009. a. esimene pool)

Meil on uus versioon RTJ-st 17 vastu võetud.

IFRIC 13 (ARC on hääletanud; vastuvõtmine 2009. a. esimene pool)
Tegemist on uue tõlgendusega klientide nn. lojaalsusprogrammide osas. Sellega seoses on täiendatud RTJ 10.


IFRIC 15 (kinnitamisprotsess on täitsa alguses)

Tegemist on uue tõlgendusega, kuidas kajastada kinnisvara ehituslepinguid. Uue tõlgenduse põhimõtete põhjal on muudetud näidet RTJ-s 10.

Jõustub 1/1/2009 algavatele perioodidele tagasiulatuva rakendamisega.


Muud
Lisaks on EL-s kinnitamisprotsessis veel järgmised standardid ja tõlgendused (või nende muudatused), kuid need ei mõjuta RTJ-e, kuna on seotud väga spetsiifiliste valdkondadega, mida meie juhendid ei kata:

 • IFRIC 14 – IAS 19-The Limit on a Defined Benefit Asset, Minimum Funding Requirements and their Interaction;
 • IFRIC 16 – Hedges of a Net Investment in a Foreign Operation;
 • IFRIC 2 – Share-based Payment: Vesting Conditions and Cancellations;
 • IAS 32 and IAS 1 Puttable Financial Instruments and Obligations Arising on Liquidation;
 • IAS 39 Financial Instruments: Recognition and Measurement; Eligible Hedged Items.

{mosimage}

Jäta kommentaar

Veendu, et kõik kohustuslik (*) info oleks sisestatud. HTML-i kasutamine pole lubatud.


right banner 2024 est konference
430824810 430800019636154 7356040320163199917 n255