17.05.2011 Teisipäev

IV. FIE MAKSUKOHUSTUSED TÖÖANDJANA

Hinda seda artiklit
(0 hinnangut)

FIE ABC


1. PÕHIMÕTTED
2. FIE MAKSUKOHUSTUSED TÖÖANDJANA
3. ERISOODUSTUSED
4. NÄITEID TÖÖTAJALE TEHTAVATE VÄLJAMAKSETE, MAKSUDE JA MAKSETE ARVESTAMISE, DEKLAREERIMISE JA MAKSMISE KOHTA
 

1. PÕHIMÕTTED

FIE võib olla tööandjaks teisele füüsilisele isikule. Sellisel juhul ei ole töötajale tehtavatelt väljamaksetelt maksuarvestuses ega deklareerimisel erinevusi juriidilisest isikust tööandjaga.

Sarnaselt juriidilisest isikust tööandjale, võib FIE oma töötajale maksta isikliku sõiduauto kasutamise hüvitist, töölähetuse kulude hüvitisi ning anda erisoodustusi.

FIE tööandjana peab:

 • töötajatele tehtavatelt väljamaksetelt kinni pidama tulumaksu, töötuskindlustusmakse, kohustusliku kogumispensioni makse (kui töötaja on liitunud pensioni II sambaga), arvestama ja maksma sotsiaalmaksu ning tööandja töötuskindlustusmakset. Seda, kas isik on II pensionisambaga liitunud, saab kontrollida Pensionikeskuse kodulehelt http://www.pensionikeskus.ee.
 • maksma töötajatele tehtud erisoodustustelt tulu- ja sotsiaalmaksu. FIE poolt töötajatele tehtud väljamaksete ja erisoodustuste maksustamisperiood on kalendrikuu.
 • esitama väljamaksete ja/või erisoodustuste tegemise kuule järgneva kuu 10. kuupäevaks Maksu- ja Tolliametile maksudeklaratsiooni (vorm TSD). Vorm TSD esitatakse koos lisaga 1 ja/või 2, kus näidatakse tehtud väljamaksed, ja/või lisaga 4, kus näidatakse erisoodustused.
 • kandma tulu- ja sotsiaalmaksu ning kohustusliku kogumispensioni makse ja töötuskindlustusmakse hiljemalt eelmises punktis nimetatud tähtajaks Maksu- ja Tolliameti pangakontole;
 • esitama kalendriaastale järgneva aasta 10. aprilliks deklaratsiooni vormi INF 14 juhul, kui FIE maksis kalendriaastas töötajale hüvitist isikliku sõiduauto kasutamise eest tööülesannete täitmisel;
 • andma töötajale viimase nõudmisel hiljemalt kalendriaastale järgneva aasta 1. veebruariks tõendi (vorm TSM) tehtud väljamaksete, kinnipidamiste ning arvestatud sotsiaalmaksu kohta. Kui isik lahkub töölt maksustamisperioodi jooksul, siis antakse tõend koos lõpparvega.
 • ettevõtja maksukohustused tööandjana (kõik esimeses punktis nimetatud tööandja maksud ja maksed) ning erisoodustuse maksumuse, sellelt makstud tulu- ja sotsiaalmaksu võib FIE kuludesse kanda alles pärast maksukohutuse tekkimist ja täitmist.
  Näide: FIE teeb töötajale jaanuaris väljamakse (palk detsembri eest 300 eurot ja lähetuse päevaraha üle piirmäära 10 eurot).
  Palga kulud: kinnipeetud tulumaks, kohustusliku kogumispensioni makse ja töötuskindlustusmakse ning tasutud sotsiaalmaks ja töötuskindlustusmakse. Erisoodustuse kulud: tasutud tulu- ja sotsiaalmaks. Need kulud võib FIE oma ettevõtluse kuludesse kanda alles pärast maksukohustuse tekkimist (TSD esitatud) ja maksukohustuse täitmist (TSD aluselt tekkinud maksukohustus on ka tasutud).

   

2. FIE MAKSUKOHUSTUSED TÖÖANDJANA

TÖÖTAJALE TEHTUD VÄLJAMAKSETELT
Maksuvaba tulu kalendrikuus  144 eurot
Tulumaks  21%
Sotsiaalmaks  33%
Kinnipeetav töötuskindlustusmakse  2,8%
Tööandja poolt arvestatav töötuskindlustusmakse  1,4%
Kohustusliku kogumispensioni makse
(nendele, kes tegid avalduse jätkata sissemakseid alates 01.01.2010)
 1%
 2%
TÖÖTAJALE TEHTUD ERISOODUSTUSTELT
Tulumaks  21/79
Sotsiaalmaks (erisoodustuste summa + erisoodustustelt arvutatud tulumaks)  33%


Sotsiaalmaksu maksmise ja tulumaksu kinnipidamise kohustus järgmistelt väljamaksetelt:

 • kõikidelt töötajale rahas makstud palkadelt ja muudelt tasudelt;
 • füüsilisele isikule makstud töövõtu- või käsunduslepingu või muu võlaõigusliku lepingu alusel makstud töö- või teenustasud, kui tasu saaja ei ole äriregistrisse või lepinguriigi registrisse kantud füüsilisest isikust ettevõtja.


Sotsiaalmaksu ei maksta ja tulumaksu kinni ei peeta järgmistelt väljamaksetelt:

 1. hüvitiselt, mida makstakse töölähetuse kulude katteks ja seadusega ettenähtud päevarahadelt (FIE saab lähetusse saata ainult oma töötajat, mitte aga iseennast);
 2. hüvitiselt, mida makstakse töötaja isikliku sõiduauto ametisõitudeks kasutamise eest;
 3. tööandja kulutustelt töötaja töötervishoiu ja tööohutuse tagamiseks;
 4. töötajale tööõnnetuse või kutsehaigusega seoses makstavatelt hüvitistelt, mis ei ületa 64 eurot kuus (768 eurot aastas).

NB!
Kui punktides 1 ja 2 nimetatud hüvitised ja päevarahad ületavad tulumaksuseaduse § 13 lõikes 3 punktides 1 ja 2 kehtestatud piirmäärasid, siis maksustatakse need tulu- ja sotsiaalmaksuga nagu erisoodustust.

Punktis 4 nimetatud hüvitiselt enne tulumaksu arvestamist täiendava maksuvaba tulu 64 euro mahaarvamise aluseks on töötaja kirjalik avaldus. Kui hüvitis ületab 64 eurot kuus, siis määra ületav osa maksustatakse tulumaksuga, kuid mitte sotsiaalmaksuga.


Sotsiaalmaksu arvestamisest

Sotsiaalmaksuga maksustatakse kõik rahalised väljamaksed, mis tulenevad töösuhtest. Üldjuhul arvestatakse sotsiaalmaksu töötajale rahas makstud tasudelt, kuid mitte vähem kui eelarveaastaks riigieelarvega kehtestatud kuumäär (2011. aastaks on kehtestatud kuumääraks 91,75 eurot).

Seega peab FIE:

 • üksnes töölepinguliste töötajate eest tasuma riigieelarvega kehtestatud kuumääralt arvutatud sotsiaalmaksu miinimumi (isikute eest, kelle palga väljamaksmisel ja tulumaksu kinnipidamisel rakendatakse maksuvaba tulu).

Kuumääraga ei pea arvestama ja sotsiaalmaks tuleb maksta tegelikult makstud tasudelt, kui väljamakse saajaks on:

 • töötaja, kes saab riiklikku pensioni;
 • töötaja on 7–17 aasta vanune;
 • töötaja kasvatab vanema või eestkostjana alla kolmeaastast last või kolme või enamat alla 19aastast last;
 • ravikindlustuse seaduse § 5 lõike 4 punktis 5 nimetatud töötaja (õppur);
 • töö tegemisest keeldumisel (nt puhkus (v.a palgata puhkus) või haigus).


Maksuvaba tulu rakendamisel tuleb arvestada, et:

 • füüsilisele isikule makstud palgalt ja muudelt tasudelt võib igas kalendrikuus maha arvata 1/12 maksuvaba tulu aastasummast;
 • konkreetse maksustamisperioodi kohta kehtestatud maksuvaba tulu aastasumma (2011. aastal on 1728 eurot) arvatakse maha sama maksustamisperioodi tulust ning maksuvaba tulu miinimum ei oma ettepoole ulatuvat mõju;
 • kuna väljamakse saaja võib saada tulu mitmest allikast, on lubatud nimetatud mahaarvamist teha üksnes töötaja poolt valitud ja väljamakse tegijale kirjalikult teatatud kohas (s.t töötaja peab FIE-le esitama kirjaliku sooviavalduse, et töötasu väljamaksmisel arvestatakse maksuvaba tuluga).
   

3. ERISOODUSTUSED

Erisoodustus on igasugune kaup, teenus või muu rahaliselt hinnatav hüve, mida ettevõtja annab oma töötajale.

Erisoodustuseks võib olla näiteks tasuta või soodushinnaga toitlustamine. Sõiduvahendi või muu vara tasuta või soodushinnaga kasutada andmine, eluasemekulude täielik või osaline katmine, kulutused töötaja puhkuseks või meelelahutuseks jne.

Erisoodustuse maksustamisperiood on kalendrikuu ja sotsiaalmaksu makstakse erisoodustuselt ning sellelt arvestatud tulumaksu summalt kokku vastavalt maksustamisperioodil kehtiva maksumääraga.

Erisoodustused ning nendelt arvestatud tulu- ja sotsiaalmaks kajastatakse deklaratsiooni vormi TSD lisal 4.


Erisoodustuse andmisel tuleb arvestada, et:

 • töötajaks loetakse ka töövõtu- või käsunduslepingu või muu võlaõigusliku lepingu alusel töötavat või teenust osutavat füüsilist isikut;
 • soodustuse saamisel ei oma tähtsust, kas töötaja on FIE-ga töösuhtes või mitte – oluline on, et soodustus antakse seoses sellega, et isik oli /on töötaja tulumaksuseaduse tähenduses;
 • erisoodustuseks loetakse ka need soodustused, mida antakse töötaja abikaasale, vanemale või lapsele;
 • FIE (ka siis, kui ta on tööandjaks teisele isikule) ei saa teha iseendale erisoodustusi – sellised kulud loetakse ettevõtlusega mitteseotud kuludeks ja neid tuludest maha arvata ei saa. Samuti loetakse ettevõtlusega mitteseotud kulutusteks FIE abikaasale, vanemale, lapsele jne tehtud kulutused.
 • FIE võib töötajale tehtud erisoodustuse maksumuse, sellelt makstud tulu- ja sotsiaalmaksu oma ettevõtluse kuludesse kanda alles pärast seda, kui erisoodustuselt on maksud tasutud.

Kui ettevõtja kasutab oma isiklikku sõiduautot samaaegselt ettevõtluses ja isiklikus otstarbes, siis kantakse sõiduautole tehtud dokumentaalselt tõendatud kulutused ettevõtluse kuludesse vastava proportsiooniga. Proportsioon leitakse sõiduauto ettevõtluses kasutamise osatähtsuse järgi. Iseenda suhtes ei saa ettevõtja rakendada hüvitist (tulumaksuseaduse § 13 lg 3 p 2) isikliku sõiduauto kasutamise eest ettevõtluses, seda saab rakendada ainult töötajale.
 

Näide 1:
Ettevõtja tegi oma kuludokumentide põhjal kindlaks, et kalendriaastal on sõiduautole tehtud kulutusi kokku 2000 eurot. Ettevõtja kasutab oma autot 60% ulatuses ettevõtluses ja 40% ulatuses isiklikuks otstarbeks.

Ettevõtluse kuludesse on lubatud FIE- l kanda summa 1200 eurot (2000 x 60%). Ülejäänud 800 eurot (40%) on ettevõtlusega mitteseotud kulu ja sellega ettevõtlustulusid vähendada ei saa.

Kui FIE aga annab selle sõiduauto kasutada oma töötajale isiklikuks otstarbeks, siis tuleb FIE-l tasuda erisoodustust üldise korra alusel.


Näide 2:
FIE, kes kasutab oma isiklikku sõiduautot ettevõtluses 60% ja 40% ulatuses isiklikuks otstarbeks, annab selle sõiduauto kasutada oma töötajale, kusjuures arvestust (kui palju kasutab töötaja seda autot töö ajal ning kui palju isiklikeks sõitudeks) ei peeta. Sellisel juhul tuleb FIE-l tasuda erisoodustuse maksud 256 eurolt kalendrikuus iga sõiduauto kohta. Lisaks tuleb FIE-l erisoodustuselt tasuda ka tööandja tulumaksu 68,05 eurot (256 x 21 / 79) ja sotsiaalmaksu 106,94 eurot ((256 + 68,05) x 33%). FIE võib ettevõtluse kuludesse kanda erisoodustuselt tasutud tulu- ja sotsiaalmaksu kokku summas 174,99 eurot, kuid erisoodustuse arvestuslikku hinda, 256 eurot, kuludesse kanda ei ole võimalik.

Loe lisaks
”Tööandja erisoodustuse arvutamise näiteid”4. NÄITEID TÖÖTAJALE TEHTAVATE VÄLJAMAKSETE, MAKSUDE JA MAKSETE ARVESTAMISE, DEKLAREERIMISE JA MAKSMISE KOHTA

Näide 1:
2011. aasta jaanuarikuu eest maksis FIE oma töötajale töötasu 511 eurot ning lähetuse päevarahasid üle lubatud piirmäära 26 eurot. Töötaja on esitanud kirjaliku avalduse maksuvaba tulu rakendamiseks. Töötaja on liitunud kogumispensioni II sambaga.

Näite 1 põhjal arvestatakse väljamakstav töötasu (netopalk), maksud ja maksed järgmiselt:

  Arvutuskäik Summa
(eurot)
Töötajale määratud töötasu (brutopalk)   511
Töötasult kinnipeetav töötuskindlustusmakse 511 x 0,028 14,31
Töötasult kinnipeetav kohustusliku kogumispensioni makse 511 x 0,02 10,22
Maksuvaba tulu kuus   144
Tulumaksuga maksustatav summa 511 – 14,31 – 10,22 – 144 342,47
Kinnipidamisele kuuluv tulumaks 342,47 x 0,21 71,92
Töötajale väljamakstav töötasu (netopalk) 511 – 14,31– 10,22 – 71,92 414,55
Töötasult arvutatud sotsiaalmaks 511 x 0,33 168,63
Tööandja poolt tasumisele kuuluv töötuskindlustusmakse 511x 0,014 7,16
Tööandja poolt tasumisele kuuluv tulumaks erisoodustuse pealt 26 x 21/79 6,91
Tööandja poolt tasumisele kuuluv sotsiaalmaks erisoodustuse pealt 26 + 6,91 x 0,33 10,86

Näide 2:
2011. aasta augusti kuu eest maksis FIE oma töötajale töötasu 575 eurot.
Töötaja on esitanud kirjaliku avalduse maksuvaba tulu rakendamiseks.
Töötaja on liitunud kogumispensioni II sambaga, kuid 2009 jätkamise avaldust ei teinud, seega peetakse töötaja 2011. aasta töötasudest kinni 1% kogumispensioni makset.

Näite 2 põhjal arvestatakse väljamakstava töötasu (netopalk), maksud ning maksed järgmiselt:

  Arvutuskäik Summa
(eurot)
Töötajale määratud töötasu (brutopalk)   575
Töötasult kinnipeetav töötuskindlustusmakse 575 x 0,028 16,1
Töötasult kinnipeetav kohustusliku kogumispensioni makse 575 x 0,01 5,75
Maksuvaba tulu kuus   144
Tulumaksuga maksustatav summa 575 – 16,1 – 5,75 – 144 409,15
Kinnipidamisele kuuluv tulumaks 409,15 x 0,21 85,92
Töötajale väljamakstav töötasu (netopalk) 575 – 16,1 – 5,75 – 85,92 467,23
Töötasult arvutatud sotsiaalmaks 575 x 0,33 189,75
Tööandja poolt tasumisele kuuluv töötuskindlustusmakse 575 x 0,014  8,05


Maksudeklaratsiooni TSD esitamine ja maksude tasumine

 • FIE peab väljamakse tegemise kuule järgneva kuu 10. kuupäevaks (näite puhul hiljemalt 10. veebruariks) esitama Maksu- ja Tolliametile maksudeklaratsiooni TSD koos vastavate lisadega.
  Lisal 1 deklareeritakse füüsilistele isikutele tehtud väljamaksed, kinnipeetud tulumaks, kohustusliku kogumispensioni makse, töötuskindlustusmakse, arvutatud sotsiaalmaks ning vanemahüvitiselt arvestatud kogumispensioni makse isikute lõikes.
  Lisal 2 deklareeritakse mitteresidendist füüsilistele isikutele tehtud väljamaksed, kinnipeetud tulumaks, kohustusliku kogumispensioni makse, töötuskindlustusmakse, arvutatud sotsiaalmaks isikute lõikes.
  Lisal 4 deklareeritakse tööandja poolt töötajale antud erisoodustused.
 • Vormil TSD deklareeritud maksud ja maksed tuleb Maksu- ja Tolliameti pangakontole üle kanda väljamakse tegemise kuule järgneva kuu 10. kuupäevaks (esimese näite puhul hiljemalt 10. veebruariks).
 • Pangakontode numbrid ning personaalsed viitenumbrid maksude tasumiseks leiate Maksu- ja Tolliameti kodulehelt www.emta.ee rubriigist „Pangakontod ja viitenumbrid".

 

Jäta kommentaar

Veendu, et kõik kohustuslik (*) info oleks sisestatud. HTML-i kasutamine pole lubatud.


Liituge meiega sotsiaalvõrgustikes