Korteriuhistu 930x140 ee gif

 

Maksumäärad 2019

Käibemaks

Käibemaksumäärad on 20%, 9% ja 0%.

 

Käibemaksuseaduse §-s 16 on loetletud kaubad ja teenused, mis on käibemaksuvabad ning seaduse erinevatest paragrahvidest tulenevad juhtumid, mida ei loeta käibeks.

Käibemaksukohustuslasena registreerimise kohustuse piirmäär on 40 000 eurot kalendriaasta algusest arvates.

Käibemaksukohustuslane on ettevõtlusega tegelev isik, kaasa arvatud avalik-õiguslik juriidiline isik, või riigi-, valla- või linnaasutus, kes on registreeritud või kohustatud end registreerima maksukohustuslasena sõltumata residentsusest.

 

Tulumaks

Tulumaksumäärad 20%, 14%, 10%, 7%, 20/80 ja 14/86.

 

Maksumäär 20% rakendub füüsilisele isikule (ehk nii residendist kui mitteresidendist füüsiline isik), lepingulisele investeerimisfondile, aktsiaseltsifondile ja mitteresidendist juriidilisele isikule, kes saavad maksustamisele kuuluvat tulu, mis tähendab, et maksumäär 20% rakendub mitteresidendist juriidilisele isikule, kellel ei ole Eestis püsivat tegevuskohta.

Maksumäär 14% kohaldub TuMS §-s 471 nimetatud juhul, mis käsitleb residendist krediidiasutuse ja mitteresidendist krediidiasutuse Eesti filiaaliavansilisi makseid.

Tulumaksuseaduse (edaspidi - TuMS) § 471 kohaselt residendist krediidiasutus ja mitteresidendist krediidiasutuse Eesti filiaal on kohustatud tasuma iga kvartali kolmanda kuu 10. kuupäevaks Maksu- ja Tolliameti pangakontole tulumaksu avansilise makse § 4 lõikes 5 sätestatud määraga (14%) eelmises kvartalis teenitud käesolevas lõikes, § 50 lõigetes 1 ja 2, §-s 501 ning § 53 lõikes 4 sätestatud maksukohustuste täitmise eelselt kasumilt.

Maksumäär 10% rakendub füüsilise isiku TuMS § 21 lõigetes 2 ja 3 nimetatud tulu puhul.
TuMS § 21 lg 2 käsitleb kindlustusvõtjale kogumispensionide seaduse §-s 63 sätestatud tingimustele vastava või sellega samaväärse täiendava kogumispensioni kindlustuslepingu alusel kindlustusandja, kellel on lepinguriigis väljastatud tegevusluba, tehtavaid seal loetletud väljamakseid.

TuMS § 21 lg 2 käsitleb kogumispensionide seaduses sätestatud korras Eestis loodud vabatahtliku pensionifondi ja samaväärsetel alustel lepinguriigis tegutseva vabatahtliku pensionifondi osakuomanikule tehtavad seal loetletud väljamakseid.

Maksumäära 7% tuleb rakendada siis, kui füüsilisele isikule makstakse dividendi, mida maksustatakse TuMS § 501 alusel dividendi maksva äriühingu tasemel või dividendi maksmise aluseks olevat kasumit jaotanud äriühingu tasemel.

Kui TuMS § 501 alusel maksustatud dividendi makstakse mitteresidendist füüsilisele isikule, siis topeltmaksustamise vältimise lepingu (maksulepingu) rakendamise korral tuleb rakendada maksulepingus toodud tulumaksu kinnipidamise määra, kui see on väiksem kui 7%.

Näiteks maksulepingud Araabia Ühendemiraadiga, Bahreiniga, Gruusiaga, Jersey, Küprose, Mani saare ja Mehhikoga vabastavad residentsustõendi olemasolu korral tulumaksu kinnipidamisest ning maksulepingud Bulgaaria, Makedoonia ja Iisraeliga vähendavad tulumaksu kinnipidamisel maksumäära 5%-ni.

Maksumääraga 20/80 maksustakse residendist juriidilise isiku, riigitulundusasutuse ja mitteresidendist juriidilise isiku Eestis asuva püsiva tegevuskoha poolt tehtavad maksustatavad väljamaksed (erisoodustused, kingitused, annetused, vastuvõtukulud, dividendid, ettevõtlusega mitteseotud kulud).

Maksumääraga 20/80maksustakse ka residendist juriidilise isiku, riigitulundusasutuse ja mitteresidendist juriidilise isiku, kellel on Eestis püsiv tegevuskoht poolt tehtud ülejääv laenukasutuse kulu (TuMS § 542 ) ja välismaise kontrollitava äriühingu kasum (TuMS § 543).

TuMS § 48 toodud erisoodustustelt (maksumäär 20/80) tulumaksu maksjad on füüsilisest isikust tööandja, residendist juriidiline isik, Eestis püsivat tegevuskohta omav mitteresident, Eestis tööandjana tegutsev mitteresident, Eesti riigiasutus ja Eesti kohaliku omavalitsuse üksuse asutus, kes teevad maksustatavaid erisoodustusi.

Maksumääraga 14/86 maksustakse residendist juriidilise isiku, riigitulundusasutuse ja mitteresidendist juriidilise isiku Eestis asuva püsiva tegevuskoha poolt makstud dividendid, mida makstakse ja maksustatakse vastavalt TuMS§ 501 toodud korrale.

Tulumaksuvaba füüsilise isiku tulu summa sõltub isiku sissetulekust ja on kuus kuni 500 eurot  ja aastas kuni 6000 eurot.

Välislähetuse päevaraha maksuvaba piirmäär on 50 eurot välislähetuse esimese 15 päeva kohta, kuid kõige rohkem 15 päeva kohta kalendrikuus, ja 32 eurot iga järgneva päeva kohta.

TuMS § 48 lg 4 punkti 6 kohaselt on erisoodustuseks laenu andmine turutingimustest madalama intressimääraga, välja arvatud, kui intress selle maksmise hetkel on vähemalt kahekordne võlaõigusseaduse § 94 lõike 2 kohaselt viimati avaldatud intressimäär.

Ametlikes Teadaannetes Eesti Pank teatab, et võlaõigusseaduse § 94 lõikes 1 nimetatud Euroopa Keskpanga põhirefinantseerimisoperatsioonidele kohaldatav viimane intressimäär enne 01.01.2019 oli 0,00 %.

TuMS § 48 lg 8 kohaselt tööandja omandis või valduses oleva sõiduauto töö-, ameti- või teenistusülesannete või tööandja ettevõtlusega mitteseotud tegevuseks kasutamise võimaldamisel on erisoodustuse hind 1,96 eurot sõiduauto liiklusregistris märgitud mootori võimsuse ühiku (kW) kohta kuus. Üle viie aasta vanuse sõiduauto puhul on erisoodustuse hind sõiduauto mootori võimsuse ühiku (kW) kohta 1,47 eurot.

 

Ettevõtlustulu lihtsustatud maksustamine

Ettevõtlustulu lihtsustatud maksustamise seaduse § 4 alusel.

Ettevõtlustulu maksu määr on:

20 % ettevõtluskontole laekunud summast, kui summa ei ületa 25 000 eurot kalendriaastas;

40 % ettevõtluskontole laekunud 25 000 eurot ületavast summast kalendriaastas.

Ettevõtlustulu maksu maksja on ettevõtluskontot omav füüsiline isik, kes ei või olla käibemaksukohustuslane ega tegutseda füüsilisest isikust ettevõtjana samal või sarnasel tegevusalal.

 

Sotsiaalmaks

Sotsiaalmaksu määr on 33%.

 

Sotsiaalmaksu minimaalse kohustuse aluseks olev kuumäär on 500 eurot, millest tuleneb sotsiaalmaksu minimaalne kohustus 165 eurot kuus.

Füüsilisest isikust ettevõtja minimaalne sotsiaalmaksu kohustus on 495 eurot kvartalis (aastas 1980 eurot).

Sotsiaalmaksu seaduse § 4 kohaselt sotsiaalmaksu maksab:

 • residendist juriidiline isik,
 • füüsiline isik;
 • Eestis püsivat tegevuskohta omav või käesoleva seaduse § 2 lõikes 1 nimetatud väljamakseid tegev mitteresident;
 • riigi-, valla- või linnaasutus;
 • riik, vald või linn käesoleva seaduse §-s 6 sätestatud juhtudel.

 

Töötuskindlustusmakse

Töötuskindlustusmakse määrad on töötajale 1,6% ja tööandjale 0,8%.

 

Töötaja töötuskindlustusmakse (1,6%) kinnipidamise kohustus lõpeb töötaja vanaduspensioniikka jõudmise või ennetähtaegse vanaduspensioni määramise kuu viimasel kuupäeval.

Kogumispensioni makse

Kogumispensioni makse määr on 2%.

Makse tasumise kohustus tekib kohustatud isiku 18-aastaseks saamisele järgneva aasta 1. jaanuaril ja lõpeb käesoleva seaduse § 40 lõikes 2 nimetatud alusel kohustatud isikule kuuluvate kohustusliku pensionifondi osakute esimese tagasivõtmise päeva aasta 31. detsembril (kogumispensioni seaduse § 7 lg 3).

 

Maamaks

Maaomaniku või maa kasutajana tuleb teie ettevõttel tasuda maamaksu. Maamaksu suurus sõltub omavalituses kehtivast maamaksumäärast ning maa väärtusest.

Maamaksumäär on 0,1–2,5% maa maksustamishinnast aastas.

Põllumajandussaaduste kasvatamiseks kasutatava maa ja loodusliku rohumaa määr on 0,1–2,0%.

Maamaksu arvutab ning makseteate saadab teile maksu- ja tolliamet, kellele tuleb maks ka tasuda. Kui maamaksu aastasumma ei ületa 64 eurot, tuleb teil tasuda maamaks ühekorraga 31. märtsiks. Üle 64 eurose maksusumma puhul peate ära maksma 31. märtsiks vähemalt pool maksusummast, kuid mitte vähem kui 64 eurot. Ülejäänud osa maamaksust tuleb tasuda hiljemalt 1. oktoobriks.

Täpsem teave maamaksu kohta on kättesaadav maksu- ja tolliameti veebilehel.

 

Raskeveokimaks

Raskeveokimaksu tuleb teie ettevõttel tasuda juhul, kui registreerite liiklusregistris veoauto või veoautost ja ühest või enamast haagisest koosneva autorongi, mille registri- või täismass on üle 12 tonni.

Veoauto maksustamise aluseks on veoauto registrimass, telgede arv ja veotelje vedrustuse tüüp.

Raskeveokimaksu maksustamisperiood on kvartal ja te peate maksu tasuma maksu- ja tolliametile maksustamisperioodi esimese kuu 15. kuupäevaks.

Täpsem teave raskeveokimaksu kohta on kättesaadav maksu- ja tolliameti veebilehe.

 

Aktsiisid

Aktsiisid on Eestis kehtestatud alkoholile, tubakatoodetele, kütusele ja elektrienergiale ning pakendile. Aktsiisiga maksustamist reguleerivad peamiselt alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seadus  ja pakendiaktsiisi seadus.

Lugege aktsiisidest lähemalt maksu- ja tolliameti kodulehelt.

 

Kohalikud maksud

Kohalikud maksud kehtestatakse valla- või linnavolikogu määrusega vastavalt kohalike maksude seaduses sätestatud tingimustele.

Kohalikud maksud:

 • müügimaks,
 • paadimaks,
 • reklaamimaks,
 • teede ja tänavate sulgemise maks,
 • mootorsõiduki maks,
 • loomapidamismaks, lõbustusmaks ja parkimistasu.

Linna- ja vallavolikogude maksumäärused.

 

Keskkonnatasu

Keskkonnatasude seaduse § 7 kohaselt loodusvara kasutusõiguse tasu on maavara kaevandamisõiguse tasu, vee erikasutusõiguse tasu, kalapüügiõiguse tasu ja jahipidamisõiguse tasu ning tasumäärad on toodud keskkonnatasude seaduses § 9 - 121. Saastetasumäärad on keskkonnatasude seaduses § 19 - 21.

 Keskkonnatasu maksab isik, kes on saanud keskkonnaloaga või seadusega sätestatud muul alusel õiguse eemaldada looduslikust seisundist loodusvara, väljutada keskkonda saasteaineid või kõrvaldada jäätmeid või on teinud seda vastavat õigust omamata.

Materjal on koostatud rup.ee toimetuse ja juhtiva maksukonsultandi Tõnis Jakobi (Marisett) koostöös.

Liituge meiega sotsiaalvõrgustikes