24.10.2014 Reede

Olulisemad muudatused TSD lisal 5 ja 7 ning INF1 ja TD vormil

Hinda seda artiklit
(0 hinnangut)

Alates 01.01.2015 muutub vorm TSD ja tema lisad. Samuti on muudatused tulumaksuseaduses, mis kehtivad alates 01.01.2015.
Mida toovad endaga kaasa muudatused lisadel 5, 7 ja INF 1 deklareerimisel ja millele pöörata tähelepanu, seda järgnevalt selgitamegi.

Vaata olulisemaid muudatusi TSD lisal 5 ja 7 ning INF1 ja TD vormil
Vaata olulisemaid muudatusi TSD lisal 5 ja 7 ning INF1 ja TD vormil Foto: Reuters

Vorm TSD lisa 5 (edaspidi lisa 5)

Uue lisa 5 täitmine võrreldes varasemaga oluliselt muutunud ei ole. Deklaratsioon on säilitanud sama kuju ainult, et rea numbrid on asendatud koodidega. Lisa 5 täitmise näitliskustava juhendmaterjali leiab siit.

Deklaratsiooni elektroonilisel esitamisel täidab maksumaksja valge taustaga koodid vastavalt tema poolt tehtud kuludele ja väljamaksetele ja halli taustaga koodid arvutatakse automaatselt.

Lisa 5 koosneb kahest osast, mida eristatakse maksumaksjate järgi.

Lisa 5 osa I

Osas I on maksumaksjaks ja selle täidab residendist juriidiline isik (va osa II maksumaksja) ja mitteresidendist juriidiline isik, kellel on Eestis püsiv tegevuskoht.

Osa I koosneb koodidest 5000 kuni 5170.

Võrreldes varasema lisa 5 rea 4 täitmisele on muutunud koodi 5030 täitmine. Muudatus tuleneb lisade 1 ja 2 muudatustest, kuid täitmise põhimõte muutunud ei ole (TuMS § 49 lg 2). Koodil 5030 võetakse algandmed kasvavalt kalendriaastal esitatud vorm TSD lisadelt 1 ja 2. Lisalt 1 võetakse arvesse koodil 1200 deklareeritud isikustatud sotsiaalmaksuga maksustatud väljamaksed, mida vähendatakse koodil 1500 deklareeritud tagastatud/tasaarvestatud summadega. Analoogselt täidetakse lisalt 2 koodid 2200 ja 2500. Kood 5030 arvutatakse: lisa 1 (kood 1200 – kood 1500) + lisa 2 (kood 2200 – kood 2500) ja summalt võetakse 3%, mis on üheks maksuvabaks piirmääraks koodil 5020 näidatud summale.

Võrreldes varasema lisa 5 rea 14 täitmisele on muutunud kood 5120 täitmine. Kood 5120 arvutatakse sarnaselt kood 5030 põhimõttele. Lisalt 1 võetakse arvesse kasvavalt kalendriaasta algusest koodid 1200 ja 1500 ning lisalt 2 koodid 2200 ja 2500. Kood 5120 arvutatakse: lisa 1 (kood 1200 – kood 1500) + lisa 2 (kood 2200 – kood 2500) ja summalt võetakse 2% + 32 eurot iga kalendrikuu koha, mis on maksuvabaks piirmääraks koodil 5110 näidatud summale (TuMS § 49 lg 4).

Koodil 5100 on sõna „äripartnerid“ asendatud sõnaga „koostööpartnerid“, mis tuleneb TuMS § 49 lg 4 muudatusest. TuMS § 49 täiendati uue lõikega 41, mille kohaselt võrdsustatakse mittetulundusühingu ja sihtasutuse koostööpartneritena ka ühingu tegevuses osalevaid vabatahtlikud (füüsilisi isikuid, kes osalevad ühingu tegevuses vabast tahtest, tasu saamata). Mittetulundusühingu ja sihtasutuste vabatahtlike võrdsustamine külaliste ja koostööpartneritega võimaldab ühingutel teha täiendavalt meelelahutuslikke ja toitlustuskulutusi nt tänuürituste korraldamisel jms. Maksusoodustus ei kehti vabatahtliku puhul, kes on samal ajal ühingu töötaja või juhtorgani liige.

Koodil 5100 on sõna „kultuurilise teenindamisega“ asendatud kaasaegsema sõnaga „meelelahutusega“ (TuMS § 49 lg 4).

Koodidel 5020 ja 5110 näidatud summade osas võib maksumaksja jätkuvalt kasutada võimalust maksustamisperioodil kulutusi tegemata teha kalendriaastal kasvavalt tulumaksu summeeritud arvestust (TuMS § 49 lõiked 4 ja 5). Sellisel juhul tuleb koodile 5010 ja /või 5100 kirjutada 0.

Koodidel 5020 ja 5110 tuleb kirjutada 0 ka juhul, kui maksustamisperioodil väljamakseid ei ole tehtud, kuid maksustamisperioodil on lisal 1 täidetud kood 1500 või lisal 2 kood 2500, st on vähenenud sotsiaalmaksuga maksustatud väljamaksete summa, mis on koodidel 5030 ja/või 5120 maksuvaba summa arvutamisel aluseks.

Lisa 5 osa I parandusdeklaratsioon

Kui maksumaksja parandab tagasiulatuvalt lisal 1 koodide 1200, 1500 summasid ja/või lisal 2 koodide 2200, 2500 summasid, mis on koodide 5030 ja/või 5120 maksuvaba summa arvutamisel aluseks, siis esitatakse parandusdeklaratsioonid kõikide kalendriaasta jooksul esitatud lisa 5 kohta, mida tagasiulatuvalt tehtud parandus mõjutab.

Kui maksumaksja parandab tagasiulatuvalt lisa 5 koodide 5010 ja/või 5100 summasid, mis on koodide 5020 ja 5100 summeeritud arvutuse aluseks, siis esitatakse parandusdeklaratsioonid kõikide nende kalendriaasta jooksul esitatud lisa 5 kohta, mida tagasiulatuvalt tehtud parandused koodidel 5020 ja/või 5100 mõjutavad.

Samuti on oluline, et oleksid õiged algandmed koodidel 5020 ja 5110 st kogu maksuaravestus toimub kalendriaasta algusest kasvavalt deklareeritud kuludelt ja väljamaksetelt.

Kui arvutustes osalevad algandmed jätta peale tagasiulatuvalt tehtud parandusi tegemata, siis ei ole õige kalendriaasta viimase esitatud lisa 5 tulumaksukohustus või tulumaksutagastus.

Lisa 5 osa II

Osa II maksumaksjaks ja täitjaks on TuMS § 11 lõikes 1 nimetatud nimekirja kantud isik.

Osa II koosneb koodidest 5180 ja 5190. Osa II täitmisel olulist muudatust ei ole.

TuMS § 49 täiendati lõikega 61, mille tulemusel välistatakse kingituste ja annetuste hulgast nimekirja kantud ühingute vara üleandmist tema eesmärkide täitmiseks (avalikes huvides ja heategevuslikult). Sisuliselt ühing delegeerib isikule, kellele vahendid üle antakse, ühingu põhikirjas sätestatud eesmärkide täitmise selle asemel et, seda ise teha.

Ülaltoodud tingimustel üle antud ühingu vara ei deklareerita koodil 5180 ja ei maksustata.

Vorm TSD lisa 7 (edaspidi lisa 7)

Lisal 7 on maksumaksjaks ja selle täidab äriühing ja riigitulundusasutus, milleks on Riigimetsa Majandamise Keskus (edaspidi äriühing)

Deklaratsiooni elektroonilisel esitamisel täidab äriühing valge taustaga koodid vastavalt tehtud väljamaksetele, tulude ja õiguste saamisele ning õiguste üleandmisele. Halli taustaga koodid arvutatakse automaatselt.

Olulised muudatused ja lisa 7 esitamine

Lisa 7 osad I, I a ja I b sarnanevad varasema lisaga 7. Uue lisa 7 täitmisel võrreldes varasemaga on olulisemad järgmised muudatused:

 • lisa 7 on täiendatud osaga II (varasem vorm INF 11);
 • deklareeritakse äriühingute ühinemistel/jagunemistel üleantavad õigused osal III;
 • deklareeritakse äriühingute ühinemisel/jagunemisel saadud õigused osal IV;
 • on sagenenud lisa 7 esitamine.

Lisa 7 esitatakse maksustamisperioodile järgneva kalendrikuu 10. kuupäevaks (TuMS § 54 lg 2) järgmistel juhtudel:

 • väljamaksete tegemisel (koodid 7010, 7060, 7310, 7320) alati koos vormiga INF 1;
 • välisriigist saadud tulult kinnipeetud või tasutud tulumaksu Eestis arvesse võtmiseks tulu saamise kalendrikuul ja täidetakse osa I b;
 • saadud tulu maksuvabade väljamaksete tegemiseks tulu saamise kalendrikuul ja täidetakse osa II;
 • äriühingute ühinemisel/jagunemisel õiguste üleandmise kalendrikuul ja täidetakse osa III;
 • äriühingute ühinemisel/jagunemisel õiguste saamise kalendrikuul ja täidetakse osa IV.
Lisa 7 osa I – maksustatavad dividendid ja muud kasumieraldised ning väljamaksed omakapitalist

Osa I täitmisel võrreldes varasemaga olulisi muudatusi ei ole.

Osa I kood 7010 sarnaneb varasema lisa 7 reaga 7, kood 7080 varasema lisa 7 reaga 71 ja kood 7200 varasema lisa 7 reaga 15.

Lisa 7 osa I a - omakapitali sisse- ja väljamaksed

Osa I a sarnaneb oma olemuselt varasema lisa 7 tabeliga 1.

Osas I a toimub äriühingu omakapitali tehtud sissemaksete ja väljamaksete arvestus vastavalt TuMS § 50 lg 2.

Kood 7020 täidetakse üks kord juhul, kui äriühing ei ole enne 31.12.2014 täitnud lisa 7 tabel 1. Siin näidatakse omakapitali tehtud sissemaksete ja omakapitalist tehtud väljamaksete vahe alates äriühingu asutamisest. Kui on toimunud äriühingu ühinemised, jagunemised näitab ühendav või omandav ühing ka ühendatava või jaguneva äriühingu poolt üleantud omakapitali väljamakseid ületava sissemaksete summa.

Seega koodil 7020 võetakse arvesse omakapitali tehtud sissemaksete ja omakapitalist tehtud väljamaksete vahe seisuga 31.12.2014.

Kui äriühingusse on tehtud sissemakseid enne 01.01.2015, kuid need on deklareerimata kuni 31.12.2014 kehtinud vorm TSD lisa 7 tabel 1 real 2, siis deklareeritakse need sissemaksed 10.02.2015 esitatavas jaanuarikuu lisa 7 osa Ia koodil 7020 (TuMS § 61 lg 44).

Koodil 7030 võetakse arvesse omakapitali tehtud sissemaksed alates 01.01.2015 olenemata sellest, kas on tegemist äriühingusse tehtud täiendavate sissemaksetega või sissemaksed on tehtud äriühingu asutamisel.

Koodidel 7020 ja 7030 ei võeta sissemaksena arvesse äriühingute ühinemisel nende omavahelisi sissemakseid teineteise omakapitali (TuMS § 50 lg 2).

Koodidel 7020 ja 7030 käsitletakse omakapitali tehtud sissemaksena:

 • aktsia- või osakapitali tehtud sissemaksed;
 • tasutud ülekurss;
 • enne 2000.a. fondiemissiooniks kasutatud kasumi osa;
 • äriühingu oma aktsia, osa või osamakse võõrandamisel saadud summad.

Kui äriühing on enne 31.12.2014 täitnud lisa 7 tabel 1 rida 9, siis kantakse rea 9 summa üle 2015 a jaanuari lisa 7 koodile 7040.

Koodil 7040 peetakse arvestust äriühingusse tehtud ja veel välja maksmata sissemaksete üle. Siin võetakse arvesse ka ühinemiste/jagunemiste käigus teiselt äriühingult saadud omakapitali sissemakse summa juhul, kui saajal on eelnevalt täidetud osa IV.

Koodil 7050 peetakse arvestust ühinemiste/jagunemiste käigus üle antud sissemaksete kohta. Selleks peab üle andval äriühingul olema eelnevalt täidetud osa III. Omakapitali sissemakseid ei saa üle anda rohkem, kui koodil 7040 näidatud summa ulatuses.

Võrreldes varasemaga ei ole lisal 7 enam omakapitali väljamaksete loetelu ja väljamaksed omakapitalist näidatakse ühe summana koodil 7060.

Omakapitali väljamakseks TuMS § 50 lg 2 tähenduses ei ole väljamakstud dividend või kasumieraldis. Viimased tuleb näidata kas osa I koodil 7010 (TuMS § 50 lg 1) või koodil 7310 (TuMS § 50 lg 11).

Koodil 7060 deklareeritakse omakapitali väljamaksena:

 • aktsia– või osakapitali või sissemaksete vähendamisel tehtud väljamakseid;
 • aktsiate, osade, osamaksete või sissemaksete tagasiostmisel või tagastamisel tehtud väljamakseid;
 • likvideerimisel makstud likvideerimisjaotise summat;
 • muul juhul omakapitalist tehtud väljamaksed.

TuMS § 50 lg 22 lisab koodile 7060 täiendava omakapitali väljamakse, milleks on omakapitali summa äriühingu kustutamisel registrist ilma likvideerimiseta juhul, kui registrist kustutatud äriühingu vara ei kasutata Eesti majandustegevuses teise äriühingu või mitteresidendist äriühingu Eestis asuva püsiva tegevuskoha kaudu.

Kui maksustamisperioodil omakapitali väljamaksed koodil 7060 ei ületa koodil 7050 näidatud sissemakseid, siis väljamaksmata sissemaksete summa kantakse osa Ia koodile 7070, mis on sarnane varasema lisa 7 tabel 1 reaga 9.

Juhul, kui maksustamisperioodi omakapitali väljamaksed ületavad sissemakseid, siis kantakse sissemakseid ületav osa I koodile 7080 ja maksustatakse.

Kui maksustamisperioodil on täidetud kood 7010 ja/või 7060 tuleb kindlasti esitada ka vorm INF 1.

Lisa 7 osa I b - välisriigis kinnipeetud ja tasutud tulumaks

Osa I b sarnaneb varasema lisa 7 tabeliga 2

Osas I b toimub välisriigist saadud tulude arvestus, kus Eestis võetakse arvesse välisriigis kinnipeetud või tasutud tulumaks äriühingu enda maksukohustuse vähendamiseks vastavalt TuMS § 54 lg 4.

Koodide 7101–7150 täitmisel muudatusi ei ole. Tabeli veerud on asendatud koodidega.

Kui äriühing on saanud välisriigist tulusid enne 01.01.2015 ja need on deklareerimata kuni 31.12.2014 kehtinud vorm TSD lisa 7 tabelis 2, siis tuleb saadud tulud deklareerida 10.02.2015 esitatavas jaanuarikuu TSD lisa 7 osa Ib koodidel 7101 – 7150 (TuMS § 61 lg 44).

Koodil 7160 peetakse arvestust palju on äriühingul Eestis arvesse võetavat välisriigis kinnipeetud või tasutud tulumaksu kasutamata oma maksukohustuse vähendamiseks. Siin võetakse arvesse ka ühinemiste/jagunemiste käigus teiselt äriühingult või püsivalt tegevuskohalt saadud välisriigis kinnipeetud või tasutud tulumaksu summa juhul, kui saajal on eelnevalt täidetud osa IV.

Kui äriühingul on kuni 31.12.2014 kehtinud lisa 7 täidetud rida 14, siis kantakse rea 14 summa üle 2015 a jaanuarikuu lisa 7 koodile 7160.

Koodil 7170 peetakse arvestust ühinemiste/jagunemiste käigus üle antud välisriigis kinnipeetud või tasutud tulumaksu kohta. Selleks peab üle andval äriühingul olema eelnevalt täidetud osa III. Nimetatud tulumaksu ei saa üle anda rohkem, kui koodil 7160 näidatud summa ulatuses.

Koodil 7180 näitab äriühing kui suure osa ta koodil 7170 näidatud tulumaksust maksustamisperioodil koodil 7200 ära kasutab. Kasutamisele kuuluv tulumaksusumma ei saa ületada koodil 7200 arvutatud maksustamisperioodi maksukohustust (TuMS § 61 lg 25) .

Kood 7190 on sarnane varasema lisa 7 reaga 14, kuhu kantakse üle maksustamisperioodil kasutamata Eestis arvesse võetav välisriigis kinnipeetud või tasutud tulumaks.

Lisa 7 osa II - maksuvabad dividendid ja väljamaksed omakapitalist

Osa II sarnaneb varasema vormiga INF 11

Osas II peetakse arvestus saadud tulude kohta, mille arvelt saab äriühing maksuvabalt välja maksta dividende ja teha maksuvabasid väljamakseid omakapitalist (TuMS § 50 lg 11, lg 21 või 24).

Koodid 7201–7270 sarnanevad varasema INF 11 tabeliga 1 ja kood 7280 INF 11 tabel 2 veeruga 1.

Kui äriühing on saanud tulusid, mille arvelt saab teha maksuvabasid väljamakseid enne 01.01.2015 ja need on deklareerimata kuni 31.12.2014 kehtinud vorm INF 11 tabelis 1, siis tuleb saadud tulud deklareerida 10.02.2015 esitatava jaanuarikuu lisa 7 koodidel 7102 – 7280 (TuMS § 61 lg 44).

Koodil 7290 peetakse arvestust saadud ja veel väljamaksmata tulude kohta. Siin võetakse arvesse ka ühinemiste/jagunemiste käigus teiselt äriühingult või püsivalt tegevuskohalt saadud maksuvaba tulu, kui saajal on eelnevalt täidetud osa IV.

Juhul, kui äriühingul on kuni 31.12.2014 kehtinud vorm INF 11 tabel 2 veerus 3 kasutamata summa, siis kantakse see summa üle 2015 a jaanuari lisa 7 koodile 7290.

Koodil 7300 peetakse arvestust kui palju saab maksumaksja ühinemiste/jagunemiste käigus üle anda tema poolt välja maksmata tulu. Selleks peab maksumaksjal eelnevalt olema täidetud osa III. Üle ei saa anda rohkem, kui koodil 7290 näidatud summa ulatuses.

Koodil 7310 näidatakse osas II deklareeritud tulude arvelt väljamakstud maksuvabad dividendid (TuMS § 50 lg 11). Neid dividende koodil 7010 ei näidata.

Koodil 7320 näidatakse osas II deklareeritud tulude arvelt väljamakstud maksuvabad väljamaksed omakapitalist (TuMS § 50 lg 21). Neid väljamakseid koodil 7060 ei näidata.

Koodi 7310 ja/või 7320 täitmisel tuleb koos lisaga 7 esitada kindlasti ka vorm INF 1.

Kood 7330 on sarnane varasema vorm INF 11 tabel 2 veeruga 3, kuhu kantakse üle maksustamisperioodil väljamaksmata tulu, mida saab kasutada järgnevatel maksustamisperioodidel.

Lisa 7 osa III - õiguste üleandmine ühinemisel või jagunemisel

Osas III peetakse arvestust kellele, kui palju ja milliseid äriühingu enda poolt kasutamata õigusi ta ühinemiste/jagunemiste käigus üle annab.

Ka varasemalt tuli deklareerida ühinemistel või jagunemistel üleantavaid õigusi, kuid täpsem regulatsioon TuMS puudus. TuMS § 61 lg 44 ja käesoleva deklaratsiooniga on reguleeritud milliseid õigusi ja kellele saab äriühing üle anda. Ühinemistel või jagunemistel õiguste üleandmisel alustatakse lisa 7 täitmist osast III.

Õigusi saab üle anda ainult ulatuses, mis on maksumaksja enda poolt kasutamata. Selleks vähendatakse koodil 7050, koodil 7170 ja koodil 7300 maksumaksja poolt kasutamata summasid, mida saab edasipidi kasutada õiguste saaja.

Kui õiguste saajaks on residendist äriühing, siis tuleb õiguste saajale kindlasti anda ka vorm TD. Vorm TD on õiguste saajale aluseks IV osa täitmisel.

Kui õiguste saajaid on rohkem kui üks, siis tuleb iga saaja kohta täita eraldi osa III ja koodidel 7050, 7170 ja 7300 võetakse üleantud summad arvesse summeeritult.

Lisa 7 osa IV - õiguste saamine ühinemisel või jagunemisel

Osas IV peetakse arvestust kellelt, kui palju ja milliseid õigusi äriühing ühinemiste/ jagunemiste käigus ise saab.

Õiguste saamisel alustatakse lisa 7 täitmist osast IV. Kui õigused on saadud residendist äriühingult või mitteresidendist juriidilise isiku Eestis asuvalt püsivalt tegevuskohalt, siis on osa IV täitmise aluseks vorm TD.

Osalt IV kantakse saadud õigused lisa 7 vastavalt osa Ia koodile 7040, osa Ib koodile 7160 või osa II koodile 7290 st suurendatakse saadud õiguste arvelt summasid, millest saaja saab teha täiendavalt kas maksuvabasid väljamakseid või vähendada maksukohustust.

Kui õigusi on saadud mitmelt äriühingult, siis iga õigusi üle andnud äriühingu kohta täidetakse eraldi osa IV ja koodidel 7040, 7160 ja 7290 võetakse arvesse saadud summad summeeritult.

Kui äriühing on saanud õigusi enne 31.12.2014 ja need on varasemal lisal 7 kajastamata, siis saab õigused deklareerida 10.02.2015 esitatavas jaanuarikuu lisa 7 osas IV. Saadud õigused peavad olema dokumentaalselt tõendatud.

Lisa 7 parandusdeklaratsioon

Lisal 7 tagasiulatuvalt paranduste tegemisel tuleb arvestada sellega, et on edasikantavad summad ühelt deklaratsioonilt teisele koodidel 7070, 7190, 7330 ja peale paranduste tegemist tuleb üle vaadata ka järgnevate perioodide lisad 7, mida tagasiulatuvalt tehtud parandused võisid muuta.

Vorm INF 1

Vormi INF 1 esitab äriühing ja oma sisult ja täitmise põhimõtetelt muutunud ei ole. Tabelite read ja veerud on asendatud koodidega.

Vorm INF 1 koosneb kahest osast, milles I osas näidatakse väljamaksete saajad ja osas II toimub maksustatud omakapitali väljamaksete osatähtsuse arvutamine kogu väljamakstud omakapitali st tegemist on varasema vorm INF 1 tabeliga A.

Kuigi lisa 7 esitatakse võrreldes varasemaga ka juhul, kui äriühing saab tulusid või õigusi või annab õigusi üle, esitatakse vorm INF 1 koos lisaga 7 ikkagi ainult väljamaksete tegemisel st kui äriühing on maksustamisperioodi teinud väljamakseid ja lisal 7 täitnud koodid 7010, 7060, 7310, 7320.

Lisal 7 koodidel 7010, 7060, 7310 ja 7320 deklareeritakse väljamakse summa kokku, kuid vormil INF 1 näidatakse dividendide ja omakapitali väljamaksete saajad eraldi valides seejuures rippmenüüst tehtud väljamakse liigi alljärgnevalt:

 • aktsia- või osakapitalist või täis- või usaldusühingu sissemaksete vähendamisel tehtud väljamaksed – AOV;
 • aktsiate, osade, osamaksete või sissemaksete (osaluse) tagastamisel või tagasiostmisel tehtud väljamaksed – AOT;
 • äriühingu likvideerimisel makstud likvideerimisjaotised – LJV;
 • muul juhul omakapitalist tehtud väljamaksed – MOV;
 • omakapitali suma äriühingu kustutamisel registrist ilma likvideerimiseta, kui tema vara ei kasutata jätkuvalt Eestis majandustegevuses – OKS;
 • dividendid ja muud kasumieraldised – DK.

Vorm TD

Võrreldes varasemaga on oluline tõendi vorm TD (TuMS § 50 lg 9). Kui varasemalt anti tõend TD füüsilistele isikutele füüsilise isiku tuludeklaratsiooni (FIDEK) tarbeks olukorras, kui tehti väljamakseid omakapitalist ja äriühingutele INF 11 täitmiseks, siis nüüd tuleb see anda:

Omakapitalist tehtud väljamaksete korral nii füüsilistele isikutele kui äriühingutele. Sellisel juhul täidetakse tõend iga väljamakse saaja kohta eraldi vorm INF 1 alusel.

 • Füüsilisel isikul on vorm TD vajalik FIDEK´i täitmisel ja äriühingul lisa 7 osa II täitmisel.
 • Kui äriühing või mitteresidendist juriidilise isiku Eestis asuv püsiv tegevuskoht on täitnud vorm TSD lisal 6 koodi 6230 st on deklareerinud maksustamisele kuuluva siirdehinnatehingu. Sellisel juhul täidetakse tõend TD lisa 6 andmete alusel. Tehingu teisel poolel on vorm TD alusdokumendiks lisa 7 osa II täitmisel.
 • Kui äriühing või mitteresidendist juriidilise isiku Eestis asuv püsiv tegevuskoht on ühinemiste või jagunemiste käigus üle andnud kasutamata õigusi juhul, kui äriühingust õiguste andja on täitnud oma lisa 7 osa III või mitteresidendist juriidilise isiku Eestis asuv püsiv tegevuskoht vorm TSD lisa 3. Õiguste saajale on vorm TD aluseks tema lisa 7 osa IV täitmisel.

Lisainfo

Jäta kommentaar

Veendu, et kõik kohustuslik (*) info oleks sisestatud. HTML-i kasutamine pole lubatud.