14.07.2011 Neljapäev

Maksumuudatused aastal 2012

Hinda seda artiklit
(0 hinnangut)
Ivo Vanasaun Ivo Vanasaun,
juhtiv maksukonsultant,
Deloitte Advisory AS


Kevadel ametisse asunud Riigikogu koosseis on muu hulgas asunud seadustesse kirjutama ka koalitsioonilepingus kokku lepitud maksumuudatusi. Kõige rohkem on tulemas muudatusi tulumaksu osas.

Tulumaksuseaduses (edaspidi TuMS) jõustub uue aasta alguses kõige rohkem muudatusi. Vastuvõetud muudatustest puudutab kõige suuremat hulka inimesi maksumäära vähendamine 21%-lt 20%-le, kuid see toimub alles 2015. aastal.

Ühe olulisema muudatusena vähendatakse tulust tehtavate mahaarvamiste ülempiiri. Praeguse 3196 euro (50 007 krooni) asemel hakkab nn vabatahtlike mahaarvamiste (eluasemelaenu intressid, koolituskulud, heategevuslikud kingitused ja annetused) maksimaalse mahaarvamise summa ühe inimese kohta olema 1920 eurot (30 041 krooni) aastas. See tähendab, et isiku, kes praegu teeb maksimaalses summas tulust mahaarvamisi, tulumaksutagastus väheneb 2013. aasta kevadel ligikaudu 268 euro (4193 krooni) võrra. Muudatus ei mõjuta 2011. aasta tulust tehtavaid mahaarvamisi, mida deklareeritakse 2012. aasta veebruaris-märtsis esitataval tuludeklaratsioonil. Endiselt säilib seaduses ka piirang, et eespool nimetatud mahaarvamised ei tohi ületada 50% isiku maksustamisperioodi tulust.

Eespool kirjeldatud piirmäärad (1920 eurot ja 50%) ei kehti pensioni nn III samba (st vabatahtliku pensionifondi või täiendava kogumispensioni kindlustuslepingu) sissemaksetele. Siiski muutub seadus küllaltki palju ka III samba osas:

  • lisaks senisele protsentuaalsele piirmäärale – III samba sissemaksetena on tulust lubatud maha arvata kuni 15% maksumaksja Eestis maksustatavast aastatulust –, sätestatakse edaspidi III samba sissemaksete tulust mahaarvamise summaline piir, milleks on 6000 eurot aastas ühe isiku kohta. Abikaasade ühise tuludeklaratsiooni puhul vastavad summad muidugi liidetakse ning siis on summaarseks piiranguks kokku 12 000 eurot aastas. Muudatus mõjutab eeskätt neid inimesi, kelle aastatulu ületab 40 000 eurot (625 864 krooni);
  • positiivse muudatusena võimaldatakse tööandjatel teha töötajate eest III samba pensionifondi või III samba kindlustuslepingu alusel sissemakseid. Tööandja tehtud sissemaksetele laieneb vaid tulumaksusoodustus. Sotsiaalmaksu, töötuskindlustusmakse ja pensioni II samba maksete osas soodustust ei  anta (käsitatakse  tavalise palgana), sest vastasel juhul tekiks ebavõrdne kohtlemine töötaja ja tööandja poolt III sambasse tehtud sissemaksete vahel. TuMS täpsustab ka seda, et eespool mainitud piirmäärade (15% ja 6000 eurot) hulka tuleb arvata ka need sissemaksed, mille on kindlustusvõtja või osakuomaniku eest teinud tema tööandja. Tööandja poolt III samba fondiosakute eest või kindlustuslepingusse makstud summadelt tulumaksu kinni ei peeta, sest vastav summa on tulumaksust vabastatud. Töötaja soovil peab tööandja andma kalendriaasta 1. detsembriks talle tõendi III sambasse makstud summade kohta. Siis jääb töötajale veel üks kuu mõtlemiseks ja reageerimiseks, kui ta soovib ise veel täiendavaid sääste III sambasse paigutada. Kindlustusseltsid ja vabatahtliku pensionifondi valitsejad peavad edaspidi maksuhaldurile andma teavet ka nende III samba sissemaksete osas, mida on teinud tööandja;
  • alates 2012. aastast saab vabatahtliku kogumispensioniga seotud kindlustusmakseid ja fondiosakute omandamiseks makstud summasid maksustatavast tulust maha arvata ka siis, kui lepingu teiseks pooleks on kindlustusandja, kellele on tegevusloa väljastanud Euroopa Majanduspiirkonda mittekuuluv riik või kui pensionifondi, mille osakuid omandati, tegevuskoht asub väljaspool Euroopa Majanduspiirkonda. Lisaks sissemaksetele kohalduvad maksusoodustused (10% maksumäär või lausa maksuvabastus) ka selliste kindlustusandjate ja pensionifondide väljamaksetele. Nii sissemaksete kui väljamaksete soodsama maksukäsitluse saamiseks sätestab TuMS siiski hulga eeltingimusi, mille täidetust tuleks kontrollida, enne kui väljaspool Euroopa Majanduspiirkonda tegutseva teenusepakkuja abiga III samba säästusid koguma hakata;
  • TuMS-s sätestatakse põhimõte, et pensionikoguja võib vahetada erinevaid III samba tooteid, ilma et sellega kaasneksid maksutagajärjed. Tulumaksuga maksustatakse üksnes väljamaksed.

Alates 2012. aasta jaanuarist on tööandjatel võimalik oma töötajatele anda tasemekoolitust (sh ülikooliharidust), ilma et sellega kaasneks erisoodustusena maksustamine. Kui vaadata seadusesätte (TuMS § 48 lg 4 punkt 10) täpset sõnastust, siis erisoodustuste alt on välistatud töö- ja teenistussuhtega ning juriidilise isiku juhatuse liikme, välismaa äriühingu filiaali juhataja ja mitteresidendi muu püsiva tegevuskoha tegevjuhi ülesannetega otseselt seotud tasemekoolituse kulude katmine.

Kasvava metsa raieõiguse ja raiutud metsamaterjali võõrandamise puhul kehtestatakse maksuarvestusele erikord. Erikorra kohaselt võib füüsiline isik raieõiguse ja raiutud metsamaterjali võõrandamise tulu saamise aastast arvates kuni kolme aasta jooksul tehtud metsa majandamise kulusid võõrandamistulust maha arvata. Selleks lükatakse sellise kasu maksustamise hetke kolm aastat edasi.  Mingeid piiranguid võõrandatava raieõiguse mahule ega metsamaterjali kogusele ei seata. Endiselt jäävad kehtima nõuded, et tegemist peab olema metsa majandamisega metsaseaduse tähenduses ning et seaduses nõutud juhul on Keskkonnaametile esitatud metsateatis. Muudatus peaks olema soodne eeskätt füüsilisest isikust metsaomanikele, kelle jaoks raieõiguse ja raiutud metsamaterjali müük on ühekordne tehing, mitte jätkuv majandustegevus. Lisaks täpsustab seadus, et mahaarvatavate kulude hulka ei loeta tulumaksuga mittemaksustatavate toetuste arvel tehtud kulusid.

Seoses juba varem otsustatud maksusoodustuste piiramisega ei pea erakonnad, avalik-õiguslikud ülikoolid ning haiglat pidavad isikud enam esitama Maksu- ja Tolliametile deklaratsioone kalendriaasta jooksul saadud kingituste ja annetuste ning nende kasutamise kohta. Samas näeb TuMS-i § 571 lõige 3 alates 2012. aastast ette informatsiooni esitamise kohustuse usulistele ühendustele, kuid nemad peavad esitama deklaratsiooni vaid oma tulude kasutamise kohta.

Teisi maksuseaduste muudatusi käsitleva artikli jätku saab lugeda ajakirja Raamatupidamisuudised septembrinumbris.

Ivo Vanasaun,
juhtiv maksukonsultant,
Deloitte Advisory AS 


Avaldatud RUP.ee'l

 

 Jäta kommentaar

Veendu, et kõik kohustuslik (*) info oleks sisestatud. HTML-i kasutamine pole lubatud.