08.04.2013 Esmaspäev

Dividendidest maksustamise aspektist

Hinda seda artiklit
(0 hinnangut)

Jaak SiimJaak Siim,
vandeadvokaat,
Advokaadibüroo Aivar Pilv

Eestis asendab dividendidelt ja muudelt kasumieraldistelt võetav tulumaks juriidiliste isikute kasumilt võetavat tulumaksu. Alates 2000. aastast Eestis kehtiv tulumaksusüsteem on teatavasti unikaalne selle poolest, et juriidiliste isikute puhul ettevõtlusesse reinvesteeritud kasumilt tulumaksu ei arvestata, seda tehakse alles kasumi jaotamisel (dividendide ja muude kasumieraldiste väljamaksmisel). Alljärgnevalt käsitatakse dividendide ja muude kasumieraldiste maksustamisega seonduvat lähemalt.

Dividendi mõiste

Dividendi mõiste on avatud tulumaksuseaduse (TuMS) § 18 lg-s 2, mis määratleb, et dividend on väljamakse, mida tehakse juriidilise isiku pädeva organi otsuse alusel puhaskasumist või eelmiste majandusaastate jaotamata kasumist ning mille aluseks on dividendi saaja osalus juriidilises isikus (s.o aktsiate või osade omamine, täis- või usaldusühingu osanikuks või tulundusühistu liikmeks olemine või muud osaluse vormid vastavalt äriühingu asukohamaa seadustele).

TuMS-i § 18 lg-s 2 toodud definitsioon on abiks eelkõige välismaalt saadud kasumieraldiste määratlemiseks, sest dividendi maksmise kord, suurus ja põhimõtted Eesti äriühingute puhul sisalduvad äriseadustikus (ÄS). Siinkohal tuleb märkida, et ÄS-i vastavad sätted ei ole siiski maksuõiguslikust aspektist siduvad. Maksukorralduse seaduse (MKS) § 83 lg 1 sätestab, et seadusega vastuolus olevat tehingut maksustatakse võrdväärselt õiguspärase tehinguga. Seadusvastase tegevuse tagajärjed toovad kaasa samasuguse maksukohustuse, nagu see oleks tekkinud majandusliku sisu poolest sarnase õiguspärase tegevuse tagajärjel. Seega toob ka ÄS-i sätetega vastuolus toimunud dividendide väljamaksmine kaasa maksukohustuse.

Rahvusvahelises maksuõiguses ega ka OECD topeltmaksustamise vältimise näidislepingus ei ole toodud ühtset dividendi legaaldefinitsiooni. Eri riikides määratletakse dividendi mõistet seetõttu erinevalt. Mõiste sisustamine sõltub muuhulgas dividende maksva äriühingu kasumi maksustamise osas kehtivatest reeglitest. Üldjuhul viitab rahvusvaheline maksuleping sellele, et dividendi mõiste sisustamisel võetakse aluseks dividende maksva isiku asukohamaa seadus (Eesti puhul seega TuMS § 18 lg 2). Dividendi mõiste osas on reeglina maksulepingu art-s 10 selgitatud, et dividendidena käsitatakse tulu aktsiatest või muudest õigustest kasumile, mis ei ole võlanõuded, ning tulu teistest õigustest, mida dividende maksva äriühingu residendiriigi seaduste kohaselt käsitatakse tuluna osalusest äriühingu aktsia- või osakapitalis.

Eestis ei hõlma dividendi mõiste näiteks kapitali vähendamisel või äriühingu likvideerimisel tehtavaid väljamakseid, siirdehindu ja muid varjatud kasumieraldisi, ehkki nimetatud eraldiste maksustamine on samuti sätestatud ühes dividendide maksustamisega TuMS-i §-s 50. Osas riikides hõlmab dividendi mõiste aga ka nimetatud kasumieraldisi.


Lähemalt saab dividendide maksustamisest ja teistel dividendidega seotud teemadel lugeda majandusajakirja Raamatupidamisuudised aprillinumbrist. Ajakirja saab tellida siit: www.rup.ee/tellimine

Jäta kommentaar

Veendu, et kõik kohustuslik (*) info oleks sisestatud. HTML-i kasutamine pole lubatud.