19.11.2012 Esmaspäev

Ühendusesiseste tehingute ja toimingute deklareerimisest KMD-l ja VD-l

Hinda seda artiklit
(0 hinnangut)

Ühendusesiseste tehingute ja toimingute deklareerimisest KMD-l ja VD-lMaksu- ja Tolliamet teatab, et kuna teistest liikmesriikidest saadud andmed välisriigi maksukohustuslaste deklareeritud ühendusesisese käibe kohta ei ühti suures osas Eesti maksukohustuslaste deklareeritud ühendusesiseste soetustega, pöörab maksuhaldur ühendusesiseste tehingutega seotud deklaratsioonidele edaspidi suuremat tähelepanu.

Maksu- ja Tolliamet teatab, et kuna teistest liikmesriikidest saadud andmed välisriigi maksukohustuslaste deklareeritud ühendusesisese käibe kohta ei ühti suures osas Eesti maksukohustuslaste deklareeritud ühendusesiseste soetustega, pöörab maksuhaldur ühendusesiseste tehingutega seotud deklaratsioonidele edaspidi suuremat tähelepanu.

Alljärgnevalt peatutakse lühidalt enamlevinud ühendusesiseste tehingute ja toimingute juures ning antakse ülevaade, mida nimetatud tehingute deklareerimisel eelkõige tähele tuleb panna. Põhjalik ülevaade ühendusesisese käibe ning soetuse kohta koos kõigi erandite ja nüanssidega on toodud Maksu- ja Tolliameti kodulehel. Täpsed juhised KMD ja VD/VDP vormide täitmiseks leiate KMD ja VD/VDP vormide pöördel (vormid leiate siit).

Ühendusesisese käibe deklareerimine KMD-l ja VD-l. Mida deklareeritakse

Käibemaksuseaduse (edaspidi KMS) § 28 kohaselt peab maksukohustuslane esitama ühendusesisese käibe aruande (VD), kui:

  •     tal on maksustamisperioodi jooksul tekkinud kauba ühendusesisene käive või ta on võõrandanud kaupa edasimüüjana kolmnurktehingus;
  •     ta on maksustamisperioodi jooksul osutanud teise liikmesriigi maksukohustuslasele või piiratud maksukohustuslasele KMS § 10 lõike 4 punktis 9 nimetatud teenust, mis kuulub maksustamisele, välja arvatud nullprotsendilise maksumääraga maksustamisele, teenuse saaja liikmesriigis.

VD-l ei deklareerita ühendusevälise riigi isikule osutatud teenuseid, ühendusesisest soetamist, siseriiklikku käivet ega kauba importi/eksporti.

VD aruanne esitatakse kalendrikuule järgneva kuu 20. kuupäevaks. Kui ülalnimetatud kauba või teenuse käive puudub, siis aruannet ei esitata.

Millal deklareeritakse

Nii kauba ühendusesisese käibe kui ka kauba ühendusesisese soetamise puhul loetakse käive tekkinuks kauba lähetamisele või kättesaadavaks tegemisele järgneva kuu 15. kuupäeval või arve väljastamise kuupäeval, kui see on varasem eelnimetatud 15. kuupäevast (KMS § 11 lg 2).

Välisriigi isikule teenuse osutamisel või teenuse saamisel välisriigi isikult on käive tekkinud KMS § 11 lõikes 1 toodud üldreegli kohaselt päeval, mil esimesena tehti üks alljärgnevaist toiminguist:

  •     teenuse osutamine;
  •     teenuse eest osalise või täieliku makse laekumine, teenuse saamisel osaline või täielik maksmine.

Kui tühistatakse kauba/teenuse kohta esitatud arve või esitatakse kreeditarve, kajastatakse sellest tulenevad muudatused (kreedit)arve esitamise maksustamisperioodi kohta esitataval aruandel (KMS § 28 lg 3). Seega deklareeritakse arve tühistamisest või kreeditarve esitamisest tingitud muudatused samal maksustamisperioodil nii käibedeklaratsioonil (KMD) kui ühendusesisese käibe aruandel (VD).

Kauba ühendusesisese käibe kohta on teave KMS §-s 7. Kauba ühendusesisese käibega on üldjuhul tegemist, kui kaup võõrandatakse teise liikmesriigi maksukohustuslasele või piiratud maksukohustuslasele koos selle toimetamisega Eestist teise liikmesriiki.

Peale kaupade müügi käsitatakse kauba ühendusesisese käibena ka kauba toimetamist teise liikmesriiki oma seal toimuva ettevõtluse tarbeks. Äriühing võib näiteks viia kaupa oma Soomes maksukohustuslasena registreeritud äriühingule või filiaalile seal toimuva ettevõtluse tarbeks. Kaupade ühendusesisene toimetamine ühest liikmesriigist teise oma ettevõtluse tarbeks eeldab, et toimetamist käsitatakse teises liikmesriigis kui ühendusesisest kauba soetamist – seega tuleb Eesti äriühingul üldjuhul registreerida ennast maksukohustuslasena selles teises liikmesriigis.

Kauba ühendusesisene käive deklareeritakse KMD lahtrites 3, 3.1 ja 3.1.1 ning VD veerus 3. Vastava kalendrikuu KMD lahter 3.1.1 "kauba ühendusesisene käive" võrdub üldjuhul VD veeru 3 "kaupade maksustatav väärtus" kogusummaga. Erinevus võib tekkida kauba müümisel maksukohustuslasena registreerimata isikutele käibemaksuseaduses toodud erijuhtudel (nt uute transpordivahendite müük).

Teenuste käibe tekkimise koht on sätestatud KMS §-s 10. Aruandel VD deklareeritakse sellised teenused, mis teise liikmesriigi maksukohustuslasele osutamisel maksustatakse nn põhireegli (KMS § 10 lg 4 p 9) kohaselt teenuse saaja poolt tema asukohariigis (KMS § 28 lg 1 p 2). Seega ei kuulu deklareerimisele sellised teenused, mis on nn asukohaga seotud ning teenuse osutamise koht ei ole seotud teenuse saajaga (nt kinnisasjaga seotud teenused).

Lisaks ei deklareerita VD aruandel neid teenuseid, mis kuuluvad saaja poolt maksustamisele 0% määraga, näiteks kauba ekspordi või impordiga seotud transporditeenus (0% määraga maksustatavate teenuste loetelu on toodud KMS § 15 lõikes 4).

VD aruandel deklareerimisele kuuluvad teenused kajastatakse KMD lahtrites 3 ja 3.1 ning VD veerus 5. Teenuste maksustatav väärtus VD veerus 5 võrdub üldjuhul KMD lahtrite 3.1 – 3.1.1 vahega.

Ülejäänud teenused, mis KMSist tulenevalt kuuluvad maksustamisele 0% määraga, deklareeritakse üksnes KMD lahtris 3, kus deklareeritakse kogu 0% määraga maksustatav käive kokku. Seega kõik nn asukohaga seotud teenused ning erisätete alusel 0% määraga maksustatavad teenused, nt kinnisasjaga seotud teenused, kauba eksportimisega seotud teenused, rahvusvahelistes vetes sõitvale laevale osutatavad teenused jms teenused kuuluvad deklareerimisele üksnes KMD real 3.

Kolmnurktehingu deklareerimine

Erandina on KMS § 2 lõikes 8 toodud kolmnurktehingu mõiste. Kolmnurktehing on kauba võõrandamise tehing kolme liikmesriigi ettevõtja vahel, kes kõik on oma riigis registreeritud maksukohustuslasena. Kolmnurktehingu puhul on tegemist tehinguga, kus kaup müüakse ära kahe järjestikuse müügitehinguga ja kõik kolm osapoolt asuvad erinevates liikmesriikides. Müügitehingu kohaselt müüb esimese liikmesriigi maksukohustuslane A (võõrandaja kolmnurktehingus) kauba teise liikmesriigi maksukohustuslasele B (edasimüüja kolmnurktehingus) ja B-lt läheb kaup edasi kolmandasse liikmesriiki C (soetaja kolmnurktehingus), kusjuures kaup toimetatakse otse esimesest liikmesriigist (A) kolmandasse liikmesriiki (C).

Kui Eesti maksukohustuslane on võõrandaja kolmnurktehingus (A), deklareerib ta ühendusesisese käibe KMD lahtris 3, 3.1 ja 3.1.1 ning VD veerus 3. Kui Eesti maksukohustuslane on edasimüüja kolmnurktehingus (B), deklareerib ta kolmnurktehingu VD veerus 4. Edasimüük kolmnurktehingus ei ole kauba ühendusesisene käive ja KMD-l tehingut ei deklareerita. Kui Eesti maksukohustuslane on soetaja kolmnurktehingus (C), deklareerib ta soetamise KMD lahtrites 1 või 2, 4 ja 7. Kui on soetatud kaupa, millelt on õigus sisendkäibemaks maha arvata, näidatakse arvutatud käibemaksu summa ka mahaarvatava sisendkäibemaksuna KMD lahtris 5 .

Kauba ühendusesisese soetamise ning teise liikmesriigi maksukohustuslaselt saadud teenuste deklareerimine KMD-l

Kauba ühendusesisene soetamine on sätestatud KMS § 8, mis on üldjuhul kauba soetamine teise liikmesriigi maksukohustuslaselt koos selle toimetamisega (kas müüja või ostja poolt või eest) kauba ostja liikmesriiki. Kauba ühendusesisese soetamisena on käsitatav ka ettevõtluses kasutatava kauba toimetamine teisest liikmesriigist Eestisse oma Eestis toimuva ettevõtluse tarbeks.

Kauba ühendusesiseselt soetamiselt arvestab käibemaksu kauba saaja. Kauba ühendusesisesel soetamisel tuleb KMD-l täita lahtrid 1 või 2 (maksustatav käive), 4 (käibemaks) ning 6 ja 6.1. (informatiivsed lahtrid kauba ühendusesisese soetuse kohta). Kui kaup on soetatud maksustatava käibe tarbeks, saab maksukohustuslane kauba soetamiselt arvestatud käibemaksu ka samal KMD-l sisendkäibemaksuna maha arvata, deklareerides selle lahtris 5.

Teise liikmesriigi maksukohustuslaselt saadud teenuste, mida maksustatakse 20% või 9% määraga, maksustatav väärtus (vastavalt KMS § 10 lõigetes 1 ja 2 sätestatule) deklareeritakse KMD lahtrites 1 või 2, 4 ning 6. Kui teenus on saadud maksustatava käibe tarbeks, saab maksukohustuslane saadud teenuselt arvestatud käibemaksu ka samal KMD-l sisendkäibemaksuna maha arvata, deklareerides selle lahtris 5.

Muu kauba soetamine ja teenuse saamine, mida maksustatakse käibemaksuga Eestis, tuleb näidata KMD lahtrites 1 või 2, 4 ja 7. Kui kaup on soetatud või teenus on saadud maksustatava käibe tarbeks, saab maksukohustuslane kauba soetamiselt/saadud teenuselt arvestatud käibemaksu ka samal KMD-l sisendkäibemaksuna maha arvata, deklareerides selle lahtris 5.

Näiteks tuleb siin näidata paigaldatava ja kokkupandava kauba soetamine Eestis, kolmnurktehingu tingimustel kauba soetamine Eestis, samuti ettevõtlusega tegelevalt välisriigi isikult, kes ei ole Eestis registreeritud maksukohustuslasena, soetatud kauba või saadud teenuste, millelt tuleb käibemaksu maksta Eestis, maksustatav väärtus (v.a lahtris 6 sisalduv).

Jäta kommentaar

Veendu, et kõik kohustuslik (*) info oleks sisestatud. HTML-i kasutamine pole lubatud.


Liituge meiega sotsiaalvõrgustikes